навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

Одобрен с ПМС № 1486 от 13.12.1951 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1951г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1955г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.67 от 16 Август 2005г., изм. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник.

Чл. 3. (1) Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.
(2) Това не се отнася за вписването на актове, издадени от надлежните държавни органи.

II. ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


Чл. 4. Вписват се:
а) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД), актовете, с които се удостоверява наследствено правоприемство, в което има недвижими имоти;
в) актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти (чл. 100 от Закона за собствеността);
г) договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти;
д) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя (чл. 67 от Закона за наследството);
е) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД), както и договорите за аренда, а по искане на една от страните - и предварителните договори за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти;
ж) спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване, и
з) влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а", както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви;
и) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
к) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот; при универсално завещание наличието на недвижим имот в съответния съдебен район се удостоверява с декларация с нотариално удостоверен подпис от страна на ползващото се от завещанието лице, в която се посочват известните му недвижими имоти в съответния съдебен район; декларацията се представя заедно със завещанието пред съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът;
л) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Чл. 5. Не подлежат на вписване по предходния член:
а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) придобиване на недвижим имот по силата на закона
б) (отм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.)
в) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) завещанията относно недвижими имоти освен тези по чл. 4, буква "к";
г) (зал. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) договори по чл. 4, буква "е", ако са свързани с държавна тайна.

Чл. 6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните (или друг идентификационен номер), а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните е търговец или друго юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер;
б) датата и мястото на издаването на акта;
в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на поземления имот, площта и/или застроената площ и границите;
г) (доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Разпоредбата на буква "в" не се прилага спрямо договорите за прехвърляне на наследство, преписи от обявените завещания, актовете, с които се удостоверява наследствено правоприемство, и спрямо договорите, които имат за предмет търговско предприятие. В тези случаи се представя декларация с нотариално удостоверен подпис на прехвърлителя, съдържаща описание на недвижимите имоти, включени в наследството, съответно - в търговското предприятие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Скица-копие от кадастралната карта не се прилага при вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 11, 17, 18, 19, 22, чл. 22а, ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги, които се образуват:
а) от подреждането на нотариалните актове по буква "а" на чл. 4 и
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) от подреждането на всички други актове по букви "б" - "л" на чл. 4.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването на нотариалните актове по чл. 4, буква "а" се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях по чл. 4, букви "б" - "л" - по писмена молба на страните, на нотариуса и на всеки, който има интерес от вписването. Вписването на извършени от съдията по вписванията нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Молбата за вписване се подава в един или повече еднообразни екземпляра и съдържа:
а) името/наименованието и адреса на молителя, на неговия законен представител или пълномощник, ако има такъв, както и единния граждански номер на молителя; когато молбата за вписване се подава от нотариус, се посочват името на нотариуса, районът на действие, номерът, под който е вписан в регистъра на нотариалната камара, както и телефонът или електронният му адрес;
б) вида на акта, чието вписване се иска, както и датата на неговото сключване, съответно датата на издаването му;
в) други обстоятелства като поредност на вписване на актовете;
г) изброяване на приложените документи;
д) подпис на молителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Към молбата за вписване се прилагат:
а) представеният за вписване акт в минимален брой екземпляри съгласно посочените в ал. 4;
б) документи, предвидени в закон;
в) пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
г) документ за внесена държавна такса за вписване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За вписване на нотариалните актове по чл. 4, буква "а" се представят не по-малко от четири еднакви първообраза за тях. За вписване на всички други актове по чл. 4, букви "б" - "л" се представят оригинал от акта и два официално заверени преписа от него или три такива преписа, ако не може да се представи оригиналът - съответно три нотариално заверени преписа от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Допуска се вписване и на официално заверени извлечения, които трябва да съдържат съществените условия на акта, който се вписва.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Молбата за вписване се подава до съдията по вписванията чрез службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.
(2) В момента на постъпването на молбата по ал. 1 в службата по вписванията се дава номер от входящия регистър, след което върху молбата се отразяват датата, часът и минутата на приемането й и полученият номер от регистъра.
(3) Когато молбата е подадена в два или повече еднообразни екземпляра, вторият и следващите екземпляри се връщат на лицето с отразени върху тях данните по ал. 2.
(4) В службите по вписванията при районните съдилища, където със заповед на министъра на правосъдието има назначен ръководител на съдиите по вписванията, се определя ежедневно дежурен съдия по вписванията, който приема, преглежда и разпределя актовете.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) До края на работния ден, в който е записана молбата във входящия регистър, съдията по вписванията:
а) разпорежда вписването на представения акт, като в разпореждането се посочват датата на постановяването му, правното основание за вписване и в коя част от имотната партида да бъде извършено вписването;
б) отказва вписването с определение в случаите по чл. 32а.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като актът се записва незабавно, в рамките на работния ден, в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. След разпореждането на съдията по вписванията данните от акта, които образуват имотната партида, се въвеждат в информационната система, като полученият том и номер от съответната книга заедно с входящия номер на молбата за вписване и номерът на имотната партида се записват върху акта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Службата по вписванията въвежда в информационната система данните за акта, страните и имота и снема електронен образ от подписания от съдията по вписванията акт. След това актът се подрежда в съответната книга и в срок до 3 дни от постъпването на молбата третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанесени върху тях данните по ал. 1 се връщат на правоимащия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Ако вписването се извършва по молба на нотариус, се връщат третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанасяне върху всеки от тях на данните по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването на извършен от съдията по вписванията акт се извършва веднага след извършването на самия акт. Съдията по вписванията не може да разпореди извършването на каквито и да е други действия между извършването от него на подлежащите на вписване актове и самото им вписване.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При вписване на брачни договори, продажба на наследство, актове за делба, за спогодба, за замяна на недвижими имоти, намиращи се в различни райони, прехвърляне на търговско предприятие и на актове, с които се извършва непарична вноска на такива имоти, се представят най-малко по два броя преписи за всеки от районите, като се прилагат и нужните разноски.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) След като е направено надлежното вписване, екземплярите, които се отнасят за други райони, се изпращат веднага за вписване по местонахождението на имотите със съобщение, че са събрани дължимите такси.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Договорите за прехвърляне на наследство, когато в наследството има недвижими имоти, които се намират в различни райони, се вписват по писмена молба на заинтересования по разпореждане на съдиите по вписванията на всеки от тия райони. Този ред се прилага и при вписване на преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот, както и при вписване на всички други актове извън изброените в ал. 1.

III. ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И НА ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ РЕШЕНИЯ


Чл. 11. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г.) Трябва да бъдат вписани или отбелязани:
а) исковите молби, с които се иска разваляне (чл. 87, ал. 3 от ЗЗД), унищожаване (чл. 32 от ЗЗД), отменяване (чл. 227 от ЗЗД и чл. 37 от ЗН) или признаване нищожността (чл. 26 от ЗЗД) на актове, подлежащи на вписване по чл. 4;
б) исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор (чл. 19, ал. 3 от ЗЗД), с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, и
в) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) исковите молби за постановяване на други решения по чл. 4, букви "з", "к" и "л".

Чл. 12. (1) (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) За да се извърши вписването или отбелязването по чл. 11, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като актът се записва незабавно в рамките на работния ден в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и номерът от партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на имотната партида. Преписът от молбата се прилага към особено канцеларско дело, а оригиналът с нанесените данни по вписването, се връща на правоимащия в срок до 3 дни. Ако исковата молба се отнася до няколко акта, нанасянето се извършва в партидната книга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Ако актът, до който се отнася исковата молба, не е вписан, вписването на молбата става по реда, установен в чл. 8, 8а, и 9.

Чл. 13. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело.

Чл. 14. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението. В този случай решението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6.

IV. ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКИ. ВПИСВАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗОЗ) (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 1997 Г.)


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Вписването на договорната ипотека (чл. 167 ЗЗД) се извършва незабавно в рамките на работния ден, по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира ипотекираният недвижим имот чрез подреждане на нотариалния акт за ипотека в ипотечната книга. Вписването на извършени от съдията по вписванията договорни ипотеки се извършва служебно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Правилата на чл. 8, 8а, и 9 се прилагат съответно и при вписване на ипотечните актове.

Чл. 16. (1) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на недвижим имот (чл. 168 ЗЗД) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис. Молбата трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2 ЗЗД.
(2) (Нова ал. 2 - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) При вписване на законна ипотека в полза на банка към молбата се прилага договорът за банков кредит в оригинал или препис.
(3) (Предишна ал. 2. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването става чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в книгата за законните ипотеки. В случая се прилагат съответно разпоредбите на чл. 8, , и 9.

Чл. 17. (1) Вписването на актовете по чл. 171 от Закона за задълженията и договорите, а именно:
а) прехвърляне на вземане (чл. 99 ЗЗД), обезпечено с ипотека;
б) залагане (чл. 162 ЗЗД) на такова вземане;
в) встъпване (чл. 101 ЗЗД) в ипотечно вземане;
г) налагане запор върху него;
д) подновяване на задължение (чл. 107 ЗЗД), обезпечено с ипотека, и
е) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) заместване (чл. 102 ЗЗД) в такова задължение, става по молба на всеки заинтересован, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от два екземпляра на документа, на основание на който се иска вписването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Молбата трябва да съдържа: данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на молителя, основанието (документа) за вписването, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека, или молбата за учредяване на законната ипотека, върху които ще се направи вписването.
(3) Вписването се извършва по правилата на чл. 12, ал. 2.

Чл. 18. (1) Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка.
(2) Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му. Може да се иска подновяване на вписването и за сума по-малка от онази, за която е направено първоначалното вписване.
(3) Подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване (чл. 15 и 16).
(4) Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.

Чл. 19. (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) За заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, трябва да се удостовери, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдия-изпълнителя да остане в сила ипотеката.
(3) Заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Когато съгласието за заличаване на вписването се дава от недееспособни по надлежния ред, без да е изплатен още ипотечният дълг, необходимо е разрешение на районния съдия (чл. 130 от Семейния кодекс).

Чл. 21. Частично заличаване се извършва по същия начин, както заличаването изцяло.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. Изтичането на срока на вписан договор за наем или аренда се отбелязва по молба на заинтересованото лице с нотариална заверка на подписа.

Чл. 22а. (1) (Нов - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Вписването на залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот, включен в активите на заложеното търговско предприятие, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Към удостоверението се прилага вписаният в търговския регистър договор за особен залог заедно с нотариално заверена декларация с описани недвижимите имоти - собственост на предприятието, съгласно изискванията на чл. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Правилата на чл. 8, 8а, и 9 се прилагат съответно и при вписването по ал. 1.
(3) При подновяване на вписването по ал. 1 се прилага съответно чл. 18.

V. ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНИ И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

Чл. 24. Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
б) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на кредитора и длъжника;
в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот и
д) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) номера на делото и датата на заповедта и от кой съд е издадена.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По предвидения в предидущия член ред се извършва вписването и на възбрана, когато това се иска от учреждение или длъжностно лице, на което законът е предоставил такова право. В този случай писмото трябва да показва учреждението или длъжностното лице и датата и номера на постановлението, с което се заповядва възбраната, а така също и сведенията, означени в точки "а" - "в" на предходния член. Към писмото се прилагат два заверени екземпляра от постановлението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Ипотека върху недвижим имот за обезпечение пред съд по чл. 181, ал. 2 от ЗЗД се вписва, като се представи нотариално заверено съгласие на собственика на имота с препис от него. Съгласието трябва да съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на собственика, който учредява ипотеката;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) службата по вписванията, в която ще се извърши вписването;
в) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимите имоти, които се ипотекират;
г) сумата, за която се дава ипотеката;
д) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на лицето, за което се дава обезпечението;
е) подпис на молителя.

Чл. 28. По реда, указан в предходния член, се вписва и гаранцията за неотклонение на обвиняем по наказателно дело. Гаранцията в този случай, освен сведенията по точки "а" - "е" на предходния член, трябва да съдържа и означение на делото, по което се представя.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) При вписване на обща възбрана върху имотите на едно лице не е необходимо в писмото да се описват отделно имотите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Ако имотите се намират в различни райони, представят се писма за всеки един от тях.
(3) Обща възбрана може да се налага само, когато това е изрично предвидено със закон.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Представените документи и писма за възбрана по разпореждане на съдията по вписванията се записват незабавно в рамките на работния ден във входящия регистър, след което преписът от тях се подрежда в книгата за възбраните, а оригиналът се връща на предявителя в срок до 3 дни, след като се изпълнят задълженията по чл. 8, ал. 4.

Чл. 31. (1) Вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията или обезпечението.
(2) Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи.

Чл. 32. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заличаването се извършва чрез нанасяне в партидната книга с указание на основанието, по което то е станало, и кога е направено.

V. "а" ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (НОВ - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 Г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Актовете, по които е постановен отказ, се подреждат в книгата за отказите по чл. 33, буква "о". Всеки двеста подредени екземпляра от актовете, по които е постановен отказ, образуват един том. Всеки том започва с нова номерация на листовете. Номерирането на актовете и на томовете започва всяка година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Датата на постановения отказ и поредният номер в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н", както и томът и страницата на книгата по чл. 33, буква "о" се записват във входящия регистър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице по реда на Гражданския процесуален кодекс. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква "о". Жалбата и определението се записват и във входящия регистър.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Правилата на чл. 32а се прилагат съответно и при отказ за отбелязване и отказ за заличаване.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите, когато жалбата срещу отказа за вписване, отказа за отбелязване или отказа за заличаване е уважена, вписването, отбелязването или заличаването се счита за извършено от момента на записването на акта във входящия регистър.

VI. КНИГИ. НОТАРИАЛНИ И КАНЦЕЛАРСКИ ДЕЛА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 Г.)


Чл. 33. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията водят:
а) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а";
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) книга, която се образува от подреждането на другите актове - по чл. 4, букви "б" - "л";
в) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека;
г) книга, която се образува от подреждането на молбите за учредяване на законна ипотека;
д) (нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) книга, която се образува от подреждането на актовете за налагане на възбрани;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) входящ регистър;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) партидна книга или картотека;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) азбучен указател;
к) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) регистър за справки;
л) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) регистър за удостоверенията;
м) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) регистър за преписи;
н) (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна б. "л" - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) регистър за отказите и постановените по тях определения на окръжния съд;
о) (нова - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) книга, която се образува от подреждането на актовете, по които са постановени откази за вписване, отбелязване и заличаване, определенията за отказ, както и жалбите и определенията на окръжните съдилища по тях.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Освен книгите по чл. 33 службата по вписванията води и:
а) описна книга на нотариалните дела;
б) книга, образувана от извършените в района нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
в) книга за записване на предадените за пазене, обявяване и връщане на саморъчни завещания;
г) описна книга за саморъчните и нотариалните завещания;
д) азбучен указател само за нотариални дела и завещания;
е) книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Книгите се водят и съхраняват на хартиен носител, а регистрите - на хартиен и на електронен носител.
(2) При противоречие в данните между актовете в книгите и регистрите за верни се приемат данните в книгите.
(3) При противоречие между данните, въведени на електронен носител от регистрите, и тези на хартиен носител за верни се приемат данните на хартиен носител.

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и въведени данни от него в имотната партида или данни в азбучник или регистър, воден на хартиен носител.
(2) Техническите грешки се установяват по искане на заинтересовано лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на съдията по вписванията.
(3) Поправянето на техническа грешка се извършва чрез разпореждане на съдията по вписванията.

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За извършване на вписванията по поименната система и отразяване на данните от актовете в имотни партиди, както и за воденето и съхраняването на книгите и регистрите в електронен формат, Агенцията по вписванията поддържа информационна система.

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) С влизането в сила на заповедта на министъра на правосъдието по чл. 70 от Закона за кадастъра и имотния регистър за съответния съдебен район службата по вписванията започва водене на имотни партиди на недвижимите имоти. Партидите се водят като електронна база данни в единен формат при спазване на условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 33е. (1) Службите по вписванията поддържат информационна система.
(2) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
(3) Имотната партида се образува от наличните данни във вписания акт съгласно чл. 6 и книгите за вписване.
(4) Имотните партиди се разпечатват и на хартиен носител.

Чл. 33ж. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Имотната партида на всеки недвижим имот се състои от следните пет части:
1. част "А" - за имота;
2. част "Б" - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост;
3. част "В" - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридическите факти и обстоятелствата, подлежащи на вписване, освен тези по т. 4 и 5;
4. част "Г" - за ипотеките;
5. част "Д" - за възбраните.
(2) В част "А" на партидата се вписват:
1. идентификаторът;
2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът, номерът на поземления имот;
4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
5. площта в квадратни метри или в декари;
6. предназначението на имота;
7. етажността на сградата;
8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството;
9. номерът на партидата, където има създадена имотна партида по чл. 9, ал. 1.
(3) В част "Б" на партидата:
1. се вписват:
а) името, ЕГН, датата и мястото на раждане или друг идентификационен номер, адресът - за собственика - физическо лице;
б) наименованието, организационната форма, седалището, кодът по БУЛСТАТ, ЕИК или друг идентификационен номер - за собственика - юридическо лице;
в) наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;
г) наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост безвъзмездното стопанисване и управление - за недвижимите имоти - общинска собственост;
д) наименованието и кодът на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;
е) съдът, видът на регистъра и номерът на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;
ж) кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация;
з) видът собственост - частна или публична;
и) при съсобственост - идеалните части (дяловете), както и данните за съсобствениците, а при съпружеска имуществена общност - данните за съпрузите;
к) актът, от който собственикът черпи правото си;
л) номерът и датата на нотариалния акт или на друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, както и датата на вписването;
м) исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;
н) обстоятелството, че актът по буква "к" е под условие или срок;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква "б".
(4) В част "В" на партидата:
1. се вписват:
а) видът на правото;
б) носителят на правото;
в) срокът, ако правото е срочно;
г) актът по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване;
д) исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;
2. договорите, подлежащи на вписване:
а) вида на договора;
б) датата на сключването, страните и предметът;
в) обстоятелството, че договорът е сключен под условие или срок;
3. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква "б".
(5) В част "Г" на партидата:
1. се вписват:
а) видът на ипотеката - законна, договорна или за обезпечение пред съд;
б) видът, номерът, датата и издателят на акт, въз основа на който е извършено вписването;
в) размерът на вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотеката - главница, лихви, разноски;
г) падежът;
д) кредиторът - съответно с данните за него, посочени в ал. 3, т. 1;
е) длъжникът - съответно с данните за него или за лицето, за чието задължение е учредена ипотеката, ако то е различно от собственика, посочени в ал. 3, т. 1;
ж) промените на вземането;
з) заличаването на ипотеката и основанието;
и) обстоятелството, че договорът е сключен под условие;
к) подновяването на ипотеката;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква "б".
(6) В част "Д" на партидата:
1. се вписват:
а) видът на възбраната - обща или за отделен имот;
б) номерът и датата на акта за налагане на възбраната и органът, наложил възбраната;
в) номерът и датата на вписване на възбраната;
г) размерът на обезпечената сума;
д) заличаването на възбраната и основанието;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква "б".

Чл. 33з. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Партида за недвижим имот по чл. 33ж се създава еднократно при всяко образуване на производство за вписване, отбелязване или заличаване. Следващо вписване, отбелязване или заличаване не е основание за създаване на нова имотна партида. Партида за недвижим имот се създава и в случаите на вписване на акт, с който имот се разделя или съединява.
(2) При разделяне на недвижим имот се откриват отделни партиди за всеки новообразуван имот с вписване на данните по чл. 33ж, както и вещните права, ипотеките и други вещни тежести върху разделения имот. В партидата на разделения имот се вписват номерата на партидите на новообразуваните имоти и тя се архивира.
(3) В партидата на имот, образуван от съединяване на имоти, се вписват данните по чл. 33ж на образуващите го имоти, както и вещните права, ипотеките и други вещни тежести върху всеки от имотите. В партидите на съединените имоти се вписват номерът на партидата и идентификаторът от кадастъра на новообразувания имот и те се архивират.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Във входящия регистър се записват последователно по реда на постъпването им всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването отбелязването и заличаването на които се иска.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По поредния номер на входящия регистър се определя редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) След приключване на вписванията за всеки работен ден входящият регистър се разпечатва на хартиен носител, който се подписва от съдията по вписванията.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Нотариалните актове и други книжа, от които се образуват книгите по чл. 33, букви "а" - "е", се напечатват или се написват на ръка с черно или синьо мастило, без заличавания и добавки, освен оформените по реда на чл. 579, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, като се зачертават празните места в образците, а цифрите, които се отнасят до съдържанието на сделката, се написват и с думи. Книжата трябва да бъдат написани върху правоъгълни листове бяла хартия с формат А4 (80 г/м2 или повече). Ако за книжата не са установени образци, празните полета на листа трябва да са достатъчни за подвързване на акта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи от документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том. Всеки том почва с нова номерация на листовете. Номерирането на документите и на томовете започва всяка година. До подвързването или подшиването им томовете се пазят в класификатори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) До 31 март на следващата година образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписванията. След това те се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията.
(4) Ако в края на годината останат нотариални актове или други книжа по-малко от 100, те пак образуват отделни томове, но не се подвързват отделно, а се подвързват заедно с предпоследния том на съответната книга за същата година.

Чл. 36. (1) В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Лицата се записват с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а". При записване на трите им имена се започва със собственото име.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Когато актът е извършен от две или повече лица, нанасянето в партидната книга се прави под името на всяко от тях.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., предишен текст на чл. 38 - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Азбучният указател съдържа имената на всички лица, за които има открита партида в партидната книга. Указателят се води по собственото име; всяко лице трябва да бъде означено с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а".
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) В азбучния указател по чл. 33а, буква "д" се вписват и имената на завещателите по извършените от нотариусите нотариални завещания, актове за отмяна на завещания и по предадените им за пазене саморъчни завещания. В този случай срещу името на лицето се вписва и името на нотариуса, при когото се намира нотариалното дело или саморъчното завещание.

Чл. 39. За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко намира се в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името на това лице се намира номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тая книга. От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани.

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., предишен текст на чл. 40, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за справки се записват извършените устни справки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за удостоверенията се записват издадените удостоверения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за преписите се записват издадените преписи.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) В края на календарната година входящият регистър се подвързва, прошнурова и заверява съгласно правилата на чл. 35, ал. 3.
(2) Агенцията по вписванията осигурява архивирането и надеждното съхранение на данните от информационната система.

Чл. 41а. (1) (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По всяка молба, с която се иска вписване на подлежащ на вписване акт, се образува нотариално дело или особено канцеларско дело.
(2) Останалите молби се прилагат към канцеларски дела.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Всяко нотариално дело се записва в описната книга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) В описната книга, в азбучния указател и на корицата на делото се нанасят характерът и номерът му, страните, датата на образуването, както и номерът и томът на акта по описа на службата по вписванията. Описната книга и азбучният указател се водят за календарната година.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) В делата по чл. 41а, ал. 1 се съхраняват само молбата за извършване на вписването, екземпляр от подписания акт, документите, удостоверяващи особените изисквания на закона и счетоводните документи за внесена такса за вписване.

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията пазят делата пет години, а книгите по чл. 33, букви "а" - "д" - сто години.

Чл. 41г. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) (1) Изнасянето на дела и документи от службата по вписванията се извършва само въз основа на постановление на съд или прокуратура. Документите се предават по разпореждане на съдията по вписванията по опис срещу подпис на изрично посоченото в постановлението длъжностно лице.
(2) Книгите и регистрите не могат да се изнасят извън службата по вписванията, като експертиза може да се извършва само в присъствието на служител от службата по вписванията.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА КНИГИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписване и по партидите на лицата в информационната система. Справки могат да се правят и по регистъра по чл. 33, буква "н".
(2) Справките са устни или писмени.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) От информационната система може да се предостави справка за вписвания по лице в цялата страна. Тази справка обхваща извършените вписвания, отбелязвания и заличавания във всички служби по вписванията, където лицето е участвало като страна в акт, подлежащ на вписване, от момента на отразяването им в информационната система.

Чл. 43. (1) Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Справка на нотариус може да се дава и по телефон, телефакс или друго техническо средство по ред, определен от министъра на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Справки могат да се правят и чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че за определен имот е налице имотна партида в имотния регистър, освен справката по ал. 1 може да се издаде и заверен препис-извлечение от съответната имотна партида.

Чл. 45. Удостоверенията се отнасят:
а) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) за определено лице;
б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) за определен недвижим имот;
в) за определено време.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на лицето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заявлението, с което се иска удостоверението по ал. 1, трябва да съдържа данните по чл. 6, ал. 1, буква "а".

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 15.06.2015 г.) Заявление за издаване на удостоверение по чл. 45 може да се подава във всяка служба по вписванията. Удостоверението се издава по разпореждане на съдията по вписванията от съответния съдебен район по местонахождение на имота, където е необходимо да се извърши удостоверяването. От издаденото удостоверение се снема електронен образ. Заявителят може да получи в посочена от него служба по вписванията заверен препис от удостоверението, възпроизведен на хартиен носител.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Удостоверението, което се издава за определен имот, съдържа:
а) описание на недвижимия имот с данните по чл. 6, ал. 1, буква "в";
б) собственото, бащиното и фамилното име (име съобразно отечественото право), единния граждански номер на лицето и на неговите праводатели (или друг идентификационен номер), а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато е търговец или друго юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер;
в) периода, за който е извършена проверката;
г) вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права, съответно удостоверяване, че такива няма за съответния недвижим имот;
д) име и подпис на служителя, изготвил удостоверението;
е) име и подпис на съдията по вписванията.
(2) Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да показва:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на заявителя и на лицето, до което се отнася справката, както и на неговите праводатели;
б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, буква "в".
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При искане за издаване на удостоверение за вписване, отбелязване или заличаване относно определен имот или лице не е необходимо представянето на копия от вписаните актове относно имотите - предмет на проверката.

Чл. 48. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Удостоверението за определено време съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени през определен период от време, показан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения и препис, взема се под внимание това, което е вписано в книгите, но Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в тия удостоверения и преписи.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., предишен текст на чл. 50, доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) След извършване на устната справка натовареният с нея служител нанася последната в регистъра на справките и се подписва. Всяка справка чрез отдалечен достъп автоматично се нанася във водения за целта електронен регистър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Писмени справки се изготвят и записват съответно в регистъра за удостоверенията или регистъра за преписите от натоварения за това служител, заверяват се от служителя и се подписват от съдията по вписванията.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) (1) Заверени преписи от вписани актове се издават само на страните, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Преписът се изготвя, сверява и записва в регистъра по чл. 33, буква "к", съответно в регистъра за преписите от натоварения за това служител, заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Агенцията по вписванията не предоставя незаверени копия на вписани актове.

Преходни разпоредби


§ 1. Разпоредбите на чл. 4 и 11 не се прилагат спрямо актове, извършени преди датата на влизане този правилник в сила, ако тия актове по досегашните разпоредби не са подлежали на вписване.

§ 2. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 116 от Закона за собствеността и влиза в сила в деня на влизане в сила на Закона за собствеността.
Той отменя Правилника за вписванията по Закона за привилегиите и ипотеките.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 1997 Г.)
§ 26. Навсякъде в текста думите "нотариатите", "нотариати", "нотариата" се заменят съответно със "службите по вписванията", "служби по вписванията" и "службата по вписванията", а думите "нотариусите", "нотариуси", "нотариусът" и "нотариуса" - съответно със "съдиите по вписванията", "съдии по вписванията", "съдията по вписванията" и "съдия по вписванията".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2000 Г.)
§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 януари 2000 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 8 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2005 Г.)
§ 33. Всички разпоредби на Правилника за вписванията се обозначават съгласно изискванията на чл. 26 и 27 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 8. Навсякъде в правилника думата "въззивния" се заменя с "окръжния".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1951 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г.)
§ 40. Предвидените в правилника електронни регистри, програмни продукти за водене на имотни партиди и информационни системи се въвеждат и поддържат по ред, определен със заповед на министъра на правосъдието.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1951 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г.)
§ 41. Параграф 36 влиза в сила на 15 юни 2015 г.
rss
Обучение
Курс юридически английски език и международен сертификат (ILEC) в АВО-Бел Езиков и изпитен център
Семинар05.11.2014
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНИТЕ КЛАУЗИ, 5-7.11.2014
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Крадец тършува през нощта в чуждо жилище, но изведнъж се появява разбудения от шума собственик.
- Не мърдайте! – заплашва крадецът – търся само пари.
- Добра идея – съгласява се собственикът – и аз ще дойда да търся, пък дано намерим нещо.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване