навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА

Обн. ДВ. бр.29 от 17 Април 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема списък на средищните училища в Република България съгласно приложението.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) За средищно училище по смисъла на § 6в, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училище.


Чл. 3. (1) На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици по два компонента:
1. средства за транспортни разходи - при условия и по ред, определени с наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, когато безплатните превози са организирани от училището;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от 01.04.2012 г.) средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене за пътуващи ученици от I до VIII клас в размер 474 лв. за едно дете за бюджетна година.
(2) Когато безплатните превози по ал. 1, т. 1 са организирани от общината, средствата за транспортни разходи се предоставят на общината.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 за допълнително финансиране се предоставят от централния бюджет чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджетите на средищните училища в зависимост от броя на пътуващите ученици. Средствата са с целеви характер и могат да преминават като преходен остатък в следваща бюджетна година, запазвайки целевия си характер.
(4) Директорът на училището отчита изразходваните средства, предоставени по реда на постановлението, на аналитично ниво по следните видове разходи:
1. транспорт;
2. целодневна организация на учебния ден;
3. столово хранене.
(5) Директорите на средищни училища могат да включат и други ученици в дейностите по осигуряване на целодневна организация на учебния ден и столово хранене, при условие че е налице възможност по бюджета на училището и след като тези дейности са осигурени за пътуващите ученици.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Средищните училища могат да участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително да извършват разходи по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., чрез конкретния бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката в случаите, в които това е записано в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и в съответствие с Постановление № 180 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2010 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г.) При осигурено финансиране по реда на ал. 6 за съответните дейности не се осигуряват средства от държавния бюджет.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката организира и контролира изпълнението на финансовите правила по чл. 3.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката извършва налагащите се корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за съответната година.


Чл. 6. Предоставянето на средствата за 2009 г. се изпълнява в съответствие с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) Списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на началника на регионалния инспекторат по образованието, където се намира предложеното средищно училище. В случай на пътуващи ученици на територията на съседна община кметовете на съответните общини осъществяват съвместно дейностите по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Предложенията по ал. 1 се внасят до 15 август в Министерството на образованието, младежта и науката.
(3) Предложението съдържа:
1. наименование на училището и адрес;
2. мотиви за необходимостта от включване на училището по т. 1 в Списъка на средищните училища;
3. сведение за броя на обучаваните ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4, 6, 7 и 8 от Закона за народната просвета;
4. информация за осигурения транспорт и неговата организация;
5. информация за осигуреността и организацията на столово хранене.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Към министъра на образованието, младежта и науката се създава междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република България, която прави оценка на внесените предложения, извършва преглед на действащия списък съобразно критериите по чл. 2 и прави предложения за актуализирането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката до 1 октомври внася в Министерския съвет проект за обновяване на Списъка на средищните училища.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) С оглед осигуряване транспорта на децата от средищните училища Министерството на образованието, младежта и науката може да осигурява автобуси на средищните училища по реда на Закона за държавната собственост.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Право на безплатен транспорт имат и пътуващите ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места, в които няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8 от Закона за народната просвета, до училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Правото по чл. 3, ал. 6 имат и регионалните инспекторати по образованието.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г., предишен § 1 - ДВ, бр. 87 от 2009 г.) За учебната 2008 - 2009 г. транспортните разходи по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 се финансират при запазване на обхвата на финансиране преди влизането в сила на постановлението.


§ 3. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 51 от 2009 г., предишен § 2 - ДВ, бр. 87 от 2009 г.) Постановлението се приема на основание § 6в, ал. 2, 3 и 5 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 14. Навсякъде в Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2009 г.) думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2010 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 8, който влиза в сила от деня на обнародването.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г.)

§ 3. Регионалните инспекторати по образованието, училищата, детските градини и обслужващите звена, създадени съгласно Закона за народната просвета, могат да участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., чрез конкретния бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката в случаите, в които това е записано в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и в съответствие с Постановление № 180 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2012 - 2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от учебната 2012 - 2013 г. с изключение на § 1, т. 2, буква "а" относно размера на допълнителните средства и § 2, които влизат в сила от 1 април 2012 г.


Приложение към чл. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.)


СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА 2012 - 2013 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Област Община Населено място Училище
1. Благоевград Банско Места ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
2. Благоевград Белица Бабяк ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
3. Благоевград Белица Белица СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
4. Благоевград Благоевград Благоевград III ОУ "Димитър Талев"
5. Благоевград Благоевград Благоевград IV ОУ "Димчо Дебелянов"
6. Благоевград Благоевград Благоевград VI СОУ "Иван Вазов"
7. Благоевград Благоевград Благоевград VII СОУ "Кузман Шапкарев"
8. Благоевград Благоевград Благоевград СОУ и ЧЕ "Климент Охридски"
9. Благоевград Гоце Делчев Баничан ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
10. Благоевград Гърмен Долно Дряново ОУ "Христо Ботев"
11. Благоевград Гърмен Огняново ОУ "П. Яворов"
12. Благоевград Гърмен Рибново СОУ "Й. Йовков"
13. Благоевград Кресна Кресна СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
14. Благоевград Петрич Кулата ОУ "Св. св. "Кирил и Методий"
15. Благоевград Петрич Кърналово ОУ "Братя Миладинови"
16. Благоевград Петрич Марикостиново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
17. Благоевград Петрич Петрич ІV ОУ "Христо Смирненски"
18. Благоевград Петрич Петрич СОУ "Антон Попов"
19. Благоевград Петрич Петрич СОУ "Никола Вапцаров"
20. Благоевград Петрич Първомай СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
21. Благоевград Петрич Самуилово ОУ "Антон Попов"
22. Благоевград Разлог Горно Драглище ОУ "Н. Рилски"
23. Благоевград Разлог Елешница ОУ "Братя Миладинови"
24. Благоевград Разлог Разлог ОУ "Никола Парапунов"
25. Благоевград Разлог Разлог СОУ "Братя Каназиреви"
26. Благоевград Сандански Дамяница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
27. Благоевград Сандански Катунци ОУ "Хр. Ботев"
28. Благоевград Сандански Сандански II ОУ "Христо Смирненски"
29. Благоевград Сандански Сандански III ОУ "Христо Ботев"
30. Благоевград Сандански Сандански IV ОУ "Св. Козма и Дамян"
31. Благоевград Сандански Склаве ОУ "Братя Миладинови"
32. Благоевград Сатовча Кочан СОУ "Христо Смирненски"
33. Благоевград Сатовча Сатовча СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
34. Благоевград Симитли Крупник СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
35. Благоевград Симитли Симитли СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
36. Благоевград Струмяни Микрево СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
37. Благоевград Хаджидимово Беслен ОУ "Гоце Делчев"
38. Благоевград Хаджидимово Хаджидимово СОУ "Н. Вапцаров"
39. Благоевград Якоруда Конарско ОУ "Братя Миладинови"
40. Благоевград Якоруда Смолево ОУ "Гоце Делчев"
41. Бургас Айтос Айтос СОУ "Никола Вапцаров"
42. Бургас Айтос Мъглен ОУ "Христо Ботев"
43. Бургас Айтос Пирне ОУ "Христо Ботев"
44. Бургас Айтос Тополица ОУ "Светлина"
45. Бургас Бургас Бургас, кв. Банево ОУ "Иван Вазов"
46. Бургас Бургас Маринка ОУ "Христо Ботев"
47. Бургас Бургас Черно море СОУ "Христо Ботев"
48. Бургас Камено Камено СОУ "Христо Ботев"
49. Бургас Камено Русокастро ОУ "Иван Вазов"
50. Бургас Камено Трояново ОУ "Христо Ботев"
51. Бургас Карнобат Екзарх Антимово ОУ "Христо Ботев"
52. Бургас Карнобат Карнобат ОУ "Христо Смирненски"
53. Бургас Карнобат Карнобат СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
54. Бургас Карнобат Карнобат СОУ "Христо Ботев"
55. Бургас Карнобат Соколово НУ "Христо Ботев"
56. Бургас Малко Търново Малко Търново СОУ "Васил Левски"
57. Бургас Несебър Обзор ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
58. Бургас Поморие Бата ОУ "Христо Ботев"
59. Бургас Поморие Каблешково ОУ "Паисий Хилендарски"
60. Бургас Поморие Поморие СОУ "Иван Вазов"
61. Бургас Поморие Страцин ОУ "Отец Паисий"
62. Бургас Приморско Приморско СОУ "Никола Вапцаров"
63. Бургас Руен Вресово ОУ "Д-р Петър Берон"
64. Бургас Руен Добра поляна ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
65. Бургас Руен Дъскотна ОУ "Климент Охридски"
66. Бургас Руен Люляково СОУ "Отец Паисий"
67. Бургас Руен Планиница ОУ "Никола Вапцаров"
68. Бургас Руен Речица ОУ "А. С. Макаренко"
69. Бургас Руен Руен СОУ "Елин Пелин"
70. Бургас Руен Сини рид ОУ "Реджеб Кюпчу"
71. Бургас Руен Топчийско ОУ "Реджеб Кюпчу"
72. Бургас Руен Трънак ОУ "Димитър Полянов"
73. Бургас Созопол Зидарово ОУ "Христо Ботев"
74. Бургас Созопол Созопол СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
75. Бургас Средец Загорци ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
76. Бургас Средец Средец СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
77. Бургас Средец Факия ОУ "Никола Вапцаров"
78. Бургас Сунгурларе Лозарево ОУ "Христо Ботев"
79. Бургас Сунгурларе Манолич ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
80. Бургас Сунгурларе Прилеп ОУ "Васил Левски"
81. Бургас Сунгурларе Сунгурларе СОУ "Христо Ботев"
82. Бургас Царево Ахтопол ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
83. Бургас Царево Царево СОУ "Никола Вапцаров"
84. Варна Аврен Аврен ОУ "Христо Ботев"
85. Варна Аврен Дъбравино ОУ "Св. Кл. Охридски"
86. Варна Аврен Приселци ОУ "Д-р Петър Берон"
87. Варна Аврен Синдел СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
88. Варна Аксаково Игнатиево СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
89. Варна Аксаково Кичево ОУ "Св. Климент Охридски"
90. Варна Белослав Белослав ОУ "Патриарх Евтимий"
91. Варна Белослав Белослав СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
92. Варна Бяла Бяла ОУ "Отец Паисий"
93. Варна Варна Варна СОУ "Д. Дебелянов"
94. Варна Ветрино Ветрино СОУ "Христо Ботев"
95. Варна Вълчи дол Вълчи дол СОУ "Васил Левски"
96. Варна Вълчи дол Михалич ОУ "Васил Левски"
97. Варна Вълчи дол Стефан Караджа ОУ "Климент Охридски"
98. Варна Вълчи дол Червенци ОУ "Св. Иван Рилски"
99. Варна Девня Девня СОУ "Васил Левски"
100. Варна Долни чифлик Голица ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
101. Варна Долни чифлик Гроздьово ОУ "Христо Смирненски"
102. Варна Долни чифлик Старо Оряхово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
103. Варна Дългопол Дългопол НУ "Иван Вазов"
104. Варна Дългопол Дългопол СОУ "Св. Климент Охридски"
105. Варна Дългопол Партизани ОУ "Христо Ботев"
106. Варна Дългопол Цонево ОУ "Христо Ботев"
107. Варна Провадия Блъсково ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
108. Варна Провадия Бозвелийско ОУ "Васил Левски"
109. Варна Провадия Градинарово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
110. Варна Провадия Житница ОУ "Хр. Ботев"
111. Варна Провадия Провадия ОУ "Хр. Смирненски"
112. Варна Провадия Провадия СОУ "Д. Благоев"
113. Варна Суворово Суворово СОУ "Н. Й. Вапцаров"
114. Велико Търново Велико Търново Балван ОУ "Св. Иван Рилски"
115. Велико Търново Велико Търново Дебелец ОУ "Д-р П. Берон"
116. Велико Търново Велико Търново Леденик ОУ "Васил Левски"
117. Велико Търново Велико Търново Ресен ОУ "Христо Ботев"
118. Велико Търново Велико Търново Самоводене ОУ "Христо Смирненски"
119. Велико Търново Велико Търново Церова кория ОУ "П. Р. Славейков"
120. Велико Търново Горна Оряховица Върбица ОУ "Васил Левски"
121. Велико Търново Горна Оряховица Драганово ОУ "Климент Охридски"
122. Велико Търново Горна Оряховица Поликраище ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
123. Велико Търново Елена Беброво ОУ "Христо Ботев"
124. Велико Търново Елена Елена НУ "Иларион Макариополски"
125. Велико Търново Елена Елена СОУ "Иван Момчилов"
126. Велико Търново Златарица Горско Ново село ОУ "Христо Ботев"
127. Велико Търново Златарица Златарица СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
128. Велико Търново Златарица Средно село ОУ "Васил Левски"
129. Велико Търново Лясковец Джулюница ОУ "П. Р. Славейков"
130. Велико Търново Лясковец Лясковец СОУ "Максим Райкович"
131. Велико Търново Павликени Караисен ОУ "Х. Димитър и Ст. Караджа"
132. Велико Търново Павликени Павликени ОУ "Св. Климент Охридски"
133. Велико Търново Павликени Павликени СОУ "Бачо Киро"
134. Велико Търново Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш СОУ "Цанко Церковски"
135. Велико Търново Свищов Алеково ОУ "Христо Ботев"
136. Велико Търново Свищов Морава ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
137. Велико Търново Свищов Овча могила ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
138. Велико Търново Свищов Ореш ОУ "Христо Ботев"
139. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Д. Благоев"
140. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Н. Катранов"
141. Велико Търново Свищов Свищов СОУ "Цветан Радославов"
142. Велико Търново Стражица Камен СОУ "Св. Климент Охридски"
143. Велико Търново Стражица Стражица СОУ "Ангел Каралийчев"
144. Велико Търново Сухиндол Сухиндол СОУ "Св. Климент Охридски"
145. Видин Белоградчик Белоградчик НУ "Васил Левски"
146. Видин Белоградчик Белоградчик СОУ "Христо Ботев"
147. Видин Белоградчик Рабиша ОУ "В. Априлов"
148. Видин Брегово Брегово СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
149. Видин Видин Видин ОУ "Иван Вазов"
150. Видин Видин Видин ОУ "Отец Паисий"
151. Видин Видин Видин ОУ "Св. Климент Охридски"
152. Видин Видин Видин СОУ "Любен Каравелов"
153. Видин Видин Видин СОУ "П.Р. Славейков"
154. Видин Видин Видин СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
155. Видин Видин Видин СОУ "Христо Ботев"
156. Видин Видин Видин СОУ "Цар Симеон Велики"
157. Видин Видин Дунавци ОУ "Христо Ботев"
158. Видин Грамада Грамада СОУ "Христо Ботев"
159. Видин Димово Арчар СОУ "Христо Ботев"
160. Видин Димово Гара Орешец ОУ "Димитър Благоев"
161. Видин Димово Димово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
162. Видин Кула Кула СОУ "Васил Левски"
163. Видин Макреш Раковица ОУ "Хр. Ботев"
164. Видин Ново село Ново село СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
165. Видин Ружинци Дреновец СОУ "Никола Вапцаров"
166. Видин Ружинци Ружинци ОУ "Никола Й. Вапцаров"
167. Видин Чупрене Чупрене ОУ "Акад. Михаил Димитров"
168. Враца Борован Борован ОУ "Отец Паисий"
169. Враца Борован Добролево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
170. Враца Бяла Слатина Бяла Слатина НУ "Христо Ботев"
171. Враца Бяла Слатина Бяла Слатина НУ "Цани Гинчев"
172. Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Прогимназия "Св. Климент Охридски"
173. Враца Бяла Слатина Бяла Слатина СОУ "Васил Левски"
174. Враца Бяла Слатина Габаре СОУ "Христо Ботев"
175. Враца Бяла Слатина Попица ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
176. Враца Враца Баница ОУ "Христо Ботев"
177. Враца Враца Враца НУ "Иван Вазов"
178. Враца Враца Враца НУ "Иванчо Младенов"
179. Враца Враца Враца НУ "Св. Софроний Врачански"
180. Враца Враца Враца ОУ "Васил Левски"
181. Враца Враца Враца ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
182. Враца Враца Враца СОУ "Отец Паисий"
183. Враца Враца Враца СОУ "Христо Ботев"
184. Враца Враца Враца СОУ "Васил Кънчов"
185. Враца Враца Враца СОУ "Козма Тричков"
186. Враца Враца Девене ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
187. Враца Враца Паволче ОУ "Хр. Ботев"
188. Враца Враца Тишевица ОУ "Св. Климент Охридски"
189. Враца Козлодуй Бутан ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
190. Враца Криводол Краводер ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
191. Враца Криводол Криводол СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
192. Враца Криводол Лесура ОУ "Васил Левски"
193. Враца Криводол Ракево ОУ "Васил Левски"
194. Враца Мездра Зверино СОУ "Св. Климент Охридски"
195. Враца Мездра Мездра ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
196. Враца Мездра Мездра ОУ "Христо Ботев''
197. Враца Мездра Мездра СОУ "Иван Вазов"
198. Враца Мизия Крушовица ОУ "Христо Ботев"
199. Враца Мизия Мизия ОУ "Цанко Церковски"
200. Враца Оряхово Оряхово НУ "Св. св. Кирил и Методий"
201. Враца Оряхово Оряхово СОУ "Христо Ботев"
202. Враца Оряхово Остров ОУ "Христо Ботев"
203. Враца Роман Роман НУ "П. Р. Славейков"
204. Враца Роман Роман СОУ "Васил Левски"
205. Враца Хайредин Хайредин СОУ "Васил Воденичарски"
206. Габрово Габрово Габрово ОУ "Христо Ботев"
207. Габрово Габрово Габрово ОУ "Ц. Дюстабанов"
208. Габрово Габрово Габрово СОУ "Отец Паисий"
209. Габрово Габрово Габрово СОУ "Райчо Каролев"
210. Габрово Дряново Дряново СОУ "Максим Райкович"
211. Габрово Севлиево Градница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
212. Габрово Севлиево Добромирка ОУ "Христо Ботев"
213. Габрово Севлиево Душево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
214. Габрово Севлиево Крамолин ОУ "Св. Солунски братя"
215. Габрово Севлиево П. Славейков ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
216. Габрово Севлиево Севлиево НУ "Св. св. Кирил и Методий"
217. Габрово Севлиево Севлиево ОУ "Ст. Пешев"
218. Габрово Севлиево Севлиево ОУ "Христо Ботев"
219. Габрово Севлиево Севлиево СОУ "Васил Левски"
220. Габрово Севлиево Шумата ОУ "Васил Левски"
221. Добрич Балчик Балчик ОУ "Антим І"
222. Добрич Балчик Балчик ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
223. Добрич Балчик Балчик СОУ "Христо Ботев"
224. Добрич Балчик Оброчище СОУ "Христо Смирненски"
225. Добрич Балчик Сенокос ОУ "Г. С. Раковски"
226. Добрич Балчик Соколово ОУ "Васил Левски"
227. Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево ОУ "Христо Смирненски"
228. Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево СОУ "Никола Вапцаров"
229. Добрич Генерал Тошево Кардам ОУ "Христо Ботев"
230. Добрич Генерал Тошево Красен ОУ "Йордан Йовков"
231. Добрич Генерал Тошево Преселенци ОУ "Васил Левски"
232. Добрич Генерал Тошево Спасово ОУ "Йордан Йовков"
233. Добрич Добричка Батово ОУ "Отец Паисий"
234. Добрич Добричка Ведрина ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
235. Добрич Добричка Дончево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
236. Добрич Добричка Житница ОУ "Стефан Караджа"
237. Добрич Добричка Карапелит ОУ "Н. Й. Вапцаров"
238. Добрич Добричка Овчарово ОУ "Отец Паисий"
239. Добрич Добричка Паскалево ОУ "Димитър Минчев"
240. Добрич Добричка Победа ОУ "Добри Войников"
241. Добрич Добричка Смолница ОУ "Св. Климент Охридски"
242. Добрич Добричка Ст. Караджа ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
243. Добрич Добричка Стефаново ОУ "П. К. Яворов"
244. Добрич Добричка Хитово ОУ "Васил Левски"
245. Добрич Каварна Белгун ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
246. Добрич Каварна Каварна ОУ "Йордан Йовков"
247. Добрич Каварна Каварна СОУ "Стефан Караджа"
248. Добрич Крушари Коритен ОУ "Васил Левски"
249. Добрич Крушари Крушари СОУ "Христо Смирненски"
250. Добрич Крушари Телериг ОУ "Васил Левски"
251. Добрич Тервел Коларци ОУ "Д-р Петър Берон"
252. Добрич Тервел Нова Камена ОУ "Отец Паисий"
253. Добрич Тервел Тервел СОУ "Й. Йовков"
254. Добрич Шабла Дуранкулак ОУ "Св. Климент Охридски"
255. Добрич Шабла Шабла СОУ "Асен Златаров"
256. Кърджали Ардино Ардино НУ "Христо Ботев"
257. Кърджали Ардино Ардино СОУ "Васил Левски"
258. Кърджали Ардино Боровица ОУ "А. С. Макаренко"
259. Кърджали Ардино Бял извор СОУ "Христо Смирненски"
260. Кърджали Ардино Горно Прахово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
261. Кърджали Джебел Джебел СОУ "Христо Ботев"
262. Кърджали Джебел Рогозче ОУ "Христо Смирненски"
263. Кърджали Джебел Устрен ОУ "Васил Левски"
264. Кърджали Кирково Бенковски СОУ "Никола Й. Вапцаров"
265. Кърджали Кирково Кирково СОУ "Отец Паисий"
266. Кърджали Кирково Старово ОУ "Устрем"
267. Кърджали Кирково Тихомир ОУ "Васил Левски"
268. Кърджали Кирково Фотиново ОУ "Христо Смирненски"
269. Кърджали Кирково Чакаларово ОУ "Иван Вазов"
270. Кърджали Кирково Чорбаджийско СОУ "Христо Ботев"
271. Кърджали Крумовград Аврен ОУ "М. Христов"
272. Кърджали Крумовград Горна Кула ОУ "Никола Й. Вапцаров"
273. Кърджали Крумовград Гулийка ОУ "Христо Ботев"
274. Кърджали Крумовград Крумовград СОУ "Васил Левски"
275. Кърджали Крумовград Луличка ОУ "Васил Левски"
276. Кърджали Крумовград Поточница ОУ "Иван Вазов"
277. Кърджали Крумовград Странджево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
278. Кърджали Крумовград Токачка ОУ "Пейо Яворов"
279. Кърджали Кърджали Бойно ОУ "Христо Ботев"
280. Кърджали Кърджали Глухар ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
281. Кърджали Кърджали Енчец ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
282. Кърджали Кърджали Конево ОУ "Гео Милев"
283. Кърджали Кърджали Костино ОУ "Иван Вазов"
284. Кърджали Кърджали Кърджали ОУ "Васил Левски"
285. Кърджали Кърджали Кърджали ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
286. Кърджали Кърджали Кърджали СОУ "Владимир Димитров - Майстора"
287. Кърджали Кърджали Кърджали СОУ "Йордан Йовков"
288. Кърджали Кърджали Кърджали СОУ "Отец Паисий"
289. Кърджали Кърджали Кърджали СОУ "П. Р. Славейков"
290. Кърджали Кърджали Кърджали СОУ "Св. Климент Охридски"
291. Кърджали Кърджали Миладиново ОУ "Христо Ботев"
292. Кърджали Кърджали Мост ОУ "Христо Смирненски"
293. Кърджали Кърджали Перперек ОУ "Паисий Хилендарски"
294. Кърджали Кърджали Рани лист ОУ "Никола Вапцаров"
295. Кърджали Кърджали Стремци ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
296. Кърджали Кърджали Чифлик ОУ "Максим Горки"
297. Кърджали Кърджали Широко поле ОУ "Иван Вазов"
298. Кърджали Момчилград Груево ОУ "Никола Вапцаров"
299. Кърджали Момчилград Звездел ОУ "Никола Вапцаров"
300. Кърджали Момчилград Момчилград ОУ "Д-р Петър Берон"
301. Кърджали Момчилград Момчилград СОУ "Н.Й. Вапцаров"
302. Кърджали Момчилград Нановица ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
303. Кърджали Момчилград Равен ОУ "Васил Левски"
304. Кърджали Черноочене Бели вир ОУ "Никола Й. Вапцаров"
305. Кърджали Черноочене Габрово ОУ "Христо Ботев"
306. Кърджали Черноочене Житница ОУ "Йордан Йовков"
307. Кърджали Черноочене Паничково ОУ "Никола Й. Вапцаров"
308. Кърджали Черноочене Черноочене СОУ "Христо Смирненски"
309. Кюстендил Бобов дол Бобов дол ОУ "Никола Вапцаров"
310. Кюстендил Бобов дол Бобов дол СОУ "Христо Ботев"
311. Кюстендил Бобошево Бобошево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
312. Кюстендил Дупница Дупница ОУ "Неофит Рилски"
313. Кюстендил Дупница Дупница ОУ "Св. Климент Охридски"
314. Кюстендил Дупница Дупница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
315. Кюстендил Дупница Дупница СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
316. Кюстендил Дупница Крайници ОУ "Христо Ботев"
317. Кюстендил Кочериново Кочериново СОУ "Христо Ботев"
318. Кюстендил Кюстендил Кюстендил V ОУ "Христо Ботев"
319. Кюстендил Кюстендил Кюстендил VІІ ОУ "Ильо войвода"
320. Кюстендил Кюстендил Кюстендил НУ "Св. Климент Охридски"
321. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ОУ "Даскал Димитри"
322. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ОУ "Професор Марин Дринов"
323. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ОУ "Св. П. Хилендарски"
324. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
325. Кюстендил Невестино Невестино ОУ "Христо Ботев"
326. Кюстендил Рила Рила СОУ "Аверкий Попстоянов"
327. Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня ОУ "Христо Ботев"
328. Кюстендил Трекляно Трекляно ОУ "Св. Климент Охридски"
329. Ловеч Априлци Априлци ОУ "В. Левски"
330. Ловеч Летница Летница СОУ "Бачо Киро"
331. Ловеч Ловеч Александрово СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
332. Ловеч Ловеч Ловеч ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
333. Ловеч Ловеч Ловеч СОУ "Панайот Пипков"
334. Ловеч Луковит Дерманци ОУ "Н. Рилски"
335. Ловеч Луковит Луковит СОУ "А. Константинов"
336. Ловеч Луковит Румянцево ОУ "Христо Ботев"
337. Ловеч Тетевен Тетевен СОУ "Г. Бенковски"
338. Ловеч Тетевен Черни Вит ОУ "Г. Бенковски"
339. Ловеч Троян Борима ОУ "В. Левски"
340. Ловеч Троян Дебнево ОУ "Л. Каравелов"
341. Ловеч Троян Троян ОУ "Ив. Хаджийски"
342. Ловеч Троян Троян СОУ "Васил Левски"
343. Ловеч Троян Троян СОУ "Св. Климент Охридски"
344. Ловеч Угърчин Лесидрен ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
345. Ловеч Угърчин Угърчин СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
346. Ловеч Ябланица Ябланица СОУ "Васил Левски"
347. Монтана Берковица Берковица ІІ ОУ "Христо Смирненски"
348. Монтана Бойчиновци Бойчиновци СОУ "Васил Левски"
349. Монтана Бойчиновци Лехчево СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
350. Монтана Брусарци Брусарци СОУ "Христо Ботев"
351. Монтана Вълчедръм Вълчедръм I ОУ "Васил Левски"
352. Монтана Вълчедръм Вълчедръм ІІ ОУ "Иван Вазов"
353. Монтана Вълчедръм Златия ОУ "Христо Ботев"
354. Монтана Вършец Вършец СОУ "Иван Вазов"
355. Монтана Георги Дамяново Георги Дамяново ОУ "Отец Паисий"
356. Монтана Лом Лом ОУ "К. Фотинов"
357. Монтана Лом Лом ОУ "Н. Първанов"
358. Монтана Лом Лом СОУ "Д. Маринов"
359. Монтана Медковец Медковец СОУ "Отец Паисий"
360. Монтана Медковец Расово ОУ "Христо Ботев"
361. Монтана Монтана Габровница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
362. Монтана Монтана Монтана I ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
363. Монтана Монтана Монтана II СОУ "Н. Й. Вапцаров"
364. Монтана Монтана Монтана V СОУ "Христо Ботев"
365. Монтана Монтана Монтана VIII СОУ "Отец Паисий"
366. Монтана Монтана Смоляновци ОУ "Васил Левски"
367. Монтана Чипровци Чипровци ОУ "Петър Парчевич"
368. Монтана Якимово Якимово СОУ "Д-р Петър Берон"
369. Пазарджик Белово Белово СОУ "А. Иванов - Чапай"
370. Пазарджик Брацигово Брацигово НУ "Васил Петлешков"
371. Пазарджик Брацигово Брацигово СОУ "Народни будители"
372. Пазарджик Велинград Абланица ОУ "Христо Ботев"
373. Пазарджик Велинград Биркова ОУ "Д-р Петър Берон"
374. Пазарджик Велинград Грашево ОУ "Васил Левски"
375. Пазарджик Велинград Кръстава ОУ "Васил Левски"
376. Пазарджик Велинград Пашови ОУ "Иван Вазов"
377. Пазарджик Велинград Св. Петка СОУ "Хр. Смирненски"
378. Пазарджик Велинград Сърница СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
379. Пазарджик Лесичово Калугерово ОУ "Христо Ботев"
380. Пазарджик Пазарджик Величково ОУ "Васил Левски"
381. Пазарджик Пазарджик Гелеменово ОУ "Отец Паисий"
382. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ОУ "Св. Климент Охридски"
383. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ОУ "Стефан Захариев"
384. Пазарджик Пазарджик Пазарджик СОУ "Д-р Петър Берон"
385. Пазарджик Пазарджик Паталеница ОУ "Константин Величков"
386. Пазарджик Пазарджик Черногорово НУ "Св. св. Кирил и Методий"
387. Пазарджик Пазарджик Черногорово Прогимназия "Асен Златаров"
388. Пазарджик Панагюрище Панагюрище ОУ "М. Дринов"
389. Пазарджик Панагюрище Панагюрище СОУ "Нешо Бончев"
390. Пазарджик Панагюрище Попинци ОУ "Отец Паисий"
391. Пазарджик Септември Карабунар ОУ "Хр. Ботев"
392. Пазарджик Септември Септември СОУ "Хр. Ботев"
393. Пазарджик Септември Септември СОУ "Хр. Смирненски"
394. Пазарджик Стрелча Стрелча НУ "П. Хилендарски"
395. Пазарджик Стрелча Стрелча СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
396. Перник Брезник Брезник СОУ "Васил Левски"
397. Перник Брезник Ноевци ОУ "Христо Смирненски"
398. Перник Земен Земен СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
399. Перник Перник Батановци ОУ "Христо Ботев"
400. Перник Перник Дивотино ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
401. Перник Перник Перник VII ОУ "Г. С. Раковски"
402. Перник Перник Перник XIII ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
403. Перник Перник Перник, кв. Църква ХVІ ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
404. Перник Перник Ярджиловци ОУ "Отец Паисий"
405. Перник Радомир Гълъбник ОУ "Христо Ботев"
406. Перник Радомир Дрен СОУ "Христо Ботев"
407. Перник Радомир Извор ОУ "Иван Вазов"
408. Перник Радомир Радомир ОУ "Христо Смирненски"
409. Перник Трън Трън СОУ "Гео Милев"
410. Плевен Белене Белене ОУ "Васил Левски"
411. Плевен Гулянци Гиген СОУ "Асен Златаров"
412. Плевен Гулянци Гулянци СОУ "Христо Смирненски"
413. Плевен Гулянци Милковица ОУ "Христо Ботев"
414. Плевен Долна Митрополия Божурица ОУ "Христо Ботев"
415. Плевен Долна Митрополия Долна Митрополия СОУ "Васил Априлов"
416. Плевен Долна Митрополия Крушовене ОУ "Климент Охридски"
417. Плевен Долна Митрополия Ореховица ОУ "Христо Смирненски"
418. Плевен Долна Митрополия Тръстеник СОУ "Евлоги Георгиев"
419. Плевен Долни Дъбник Петърница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
420. Плевен Долни Дъбник Садовец ОУ "Христо Ботев"
421. Плевен Искър Искър СОУ "Христо Смирненски"
422. Плевен Кнежа Бреница ОУ "Христо Ботев"
423. Плевен Кнежа Еница ОУ "Васил Левски"
424. Плевен Левски Българене ОУ "Христо Ботев"
425. Плевен Левски Левски НУ "Христо Ботев"
426. Плевен Левски Левски ОУ "Максим Горки"
427. Плевен Левски Левски СОУ "Крум Попов"
428. Плевен Левски Малчика ОУ "Васил Левски"
429. Плевен Никопол Никопол СОУ "Христо Ботев"
430. Плевен Никопол Новачене ОУ "Патриарх Евтимий"
431. Плевен Пордим Пордим СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
432. Плевен Червен бряг Койнаре СОУ "Хр. Смирненски"
433. Плевен Червен бряг Радомирци ОУ "Отец Паисий"
434. Плевен Червен бряг Червен бряг ОУ "Христо Смирненски"
435. Плевен Червен бряг Червен бряг СОУ "Д-р Петър Берон"
436. Плевен Червен бряг Чомаковци ОУ "Христо Ботев"
437. Пловдив Асеновград Асеновград ОУ "Отец Паисий"
438. Пловдив Асеновград Асеновград ОУ "Христо Ботев"
439. Пловдив Асеновград Златовръх ОУ "Климент Охридски"
440. Пловдив Асеновград Тополово ОУ "Отец Паисий"
441. Пловдив Брезово Брезово СОУ "Христо Смирненски"
442. Пловдив Брезово Стрелци ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
443. Пловдив Калояново Калояново ОУ "Иван Вазов"
444. Пловдив Калояново Песнопой ОУ "Отец Паисий"
445. Пловдив Калояново Ръжево Конаре ОУ "Христо Ботев"
446. Пловдив Карлово Баня ОУ "Неофит Рилски"
447. Пловдив Карлово Ведраре ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
448. Пловдив Карлово Иганово НУ "Васил Левски"
449. Пловдив Карлово Карлово ОУ "Райно Попович"
450. Пловдив Карлово Карлово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
451. Пловдив Карлово Карлово СОУ "Васил Левски"
452. Пловдив Карлово Карлово СОУ "Христо Проданов"
453. Пловдив Карлово Кърнаре ОУ "Васил Левски"
454. Пловдив Лъки Лъки СОУ "Христо Ботев"
455. Пловдив Марица Бенковски ОУ "Георги Бенковски"
456. Пловдив Марица Войводиново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
457. Пловдив Марица Граф Игнатиев ОУ "Граф Игнатиев"
458. Пловдив Марица Калековец ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
459. Пловдив Марица Маноле ОУ "Васил Левски"
460. Пловдив Марица Рогош ОУ "Васил Левски"
461. Пловдив Марица Строево ОУ "Христо Смирненски"
462. Пловдив Първомай Бяла река ОУ "Любен Каравелов"
463. Пловдив Първомай Градина ОУ "Христо Ботев"
464. Пловдив Първомай Дълбок извор ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
465. Пловдив Първомай Езерово ОУ "Христо Ботев"
466. Пловдив Първомай Искра ОУ "Отец Паисий"
467. Пловдив Раковски Белозем ОУ "Гео Милев"
468. Пловдив Раковски Стряма ОУ "Отец Паисий"
469. Пловдив Родопи Кадиево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
470. Пловдив Родопи Първенец ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
471. Пловдив Садово Богданица Основно училище
472. Пловдив Садово Караджово ОУ "В. Левски"
473. Пловдив Садово Поповица ОУ "Хр. Ботев"
474. Пловдив Сопот Сопот СОУ "Иван Вазов"
475. Пловдив Съединение Съединение НУ "Любен Каравелов"
476. Пловдив Съединение Съединение СОУ "Христо Ботев"
477. Пловдив Хисаря Красново ОУ "Христо Ботев"
478. Пловдив Хисаря Паничери ОУ "Христо Ботев"
479. Пловдив Хисаря Хисаря ОУ "Васил Левски"
480. Пловдив Хисаря Хисаря ОУ "Климент Охридски"
481. Пловдив Хисаря Хисаря СОУ "Христо Смирненски"
482. Разград Завет Веселец ОУ "Христо Ботев"
483. Разград Завет Завет СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
484. Разград Исперих Вазово ОУ "Никола Вапцаров"
485. Разград Исперих Исперих ОУ "Васил Априлов"
486. Разград Исперих Исперих ОУ "Христо Ботев"
487. Разград Исперих Лудогорци ОУ "Христо Ботев"
488. Разград Исперих Подайва ОУ "Отец Паисий"
489. Разград Исперих Тодорово ОУ "Васил Левски"
490. Разград Кубрат Кубрат ОУ "Христо Смирненски"
491. Разград Кубрат Кубрат СОУ "Христо Ботев"
492. Разград Кубрат Равно ОУ "Св. П. Хилендарски"
493. Разград Кубрат Юпер ОУ "Св. Климент"
494. Разград Лозница Гороцвет ОУ "Христо Ботев"
495. Разград Лозница Лозница НУ "Васил Левски"
496. Разград Лозница Лозница СОУ "Хр. Ботев"
497. Разград Лозница Сейдол ОУ "Видилина"
498. Разград Лозница Трапище ОУ "Кирил и Методий"
499. Разград Разград Киченица ОУ "Кирил и Методий"
500. Разград Разград Осенец ОУ "Д-р Петър Берон"
501. Разград Разград Разград ОУ "Васил Левски"
502. Разград Разград Разград ОУ "Ив. Тургенев"
503. Разград Разград Разград ОУ "Н. Икономов"
504. Разград Разград Разград ОУ "Н. Й. Вапцаров"
505. Разград Разград Разград ОУ "Отец Паисий"
506. Разград Разград Разград СОУ "Христо Ботев"
507. Разград Самуил Владимировци ОУ "Хр. Ботев"
508. Разград Самуил Самуил СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
509. Разград Самуил Хърсово ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
510. Русе Борово Борово СОУ "Климент Охридски"
511. Русе Борово Горно Абланово ОУ "Христо Ботев"
512. Русе Бяла Бяла НУ "Св. св. Кирил и Методий"
513. Русе Бяла Бяла ОУ "Никола Вапцаров"
514. Русе Бяла Бяла СОУ "Панайот Волов"
515. Русе Бяла Копривец ОУ "Неофит Рилски"
516. Русе Ветово Ветово СОУ "Васил Левски"
517. Русе Ветово Сеново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
518. Русе Две могили Баниска ОУ "Христо Ботев"
519. Русе Две могили Две могили СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
520. Русе Иваново Щръклево ОУ "Христо Ботев"
521. Русе Русе Мартен ОУ "Отец Паисий"
522. Русе Русе Николово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
523. Русе Русе Ново село ОУ "Г. С. Раковски"
524. Русе Русе Русе ОУ "Иван Вазов"
525. Русе Русе Русе ОУ"Ангел Кънчев"
526. Русе Русе Семерджиево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
527. Русе Сливо поле Голямо Враново ОУ "Иван Вазов"
528. Русе Сливо поле Ряхово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
529. Русе Сливо поле Сливо поле СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
530. Русе Ценово Новград ОУ "Алеко Константинов"
531. Русе Ценово Ценово ОУ "Христо Ботев"
532. Силистра Алфатар Алеково НУ "Отец Паисий"
533. Силистра Алфатар Алфатар ОУ "Христо Ботев"
534. Силистра Главиница Главиница СОУ "Васил Левски"
535. Силистра Главиница Зафирово ОУ "Иван Вазов"
536. Силистра Главиница Листец ОУ "Н. Й. Вапцаров"
537. Силистра Главиница Сокол ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
538. Силистра Дулово Дулово ОУ "Христо Смирненски"
539. Силистра Дулово Дулово СОУ "Васил Левски"
540. Силистра Дулово Окорш СОУ "Йордан Йовков"
541. Силистра Дулово Паисиево СОУ "Христо Ботев"
542. Силистра Дулово Секулово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
543. Силистра Дулово Чернолик ОУ "Д-р Петър Берон"
544. Силистра Дулово Яребица ОУ "Васил Левски"
545. Силистра Кайнарджа Голеш ОУ "Васил Априлов"
546. Силистра Кайнарджа Кайнарджа ОУ "Черноризец Храбър"
547. Силистра Кайнарджа Средище ОУ "Цанко Церковски"
548. Силистра Силистра Калипетрово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
549. Силистра Силистра Професор Иширково ОУ "Св. Климент Охридски"
550. Силистра Силистра Силистра ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
551. Силистра Силистра Силистра СОУ "Н. Й. Вапцаров"
552. Силистра Силистра Силистра СОУ "Юрий Ал. Гагарин"
553. Силистра Ситово Добротица ОУ "Отец Паисий"
554. Силистра Ситово Ситово ОУ "Г. С. Раковски"
555. Силистра Тутракан Тутракан СОУ "Йордан Йовков"
556. Силистра Тутракан Тутракан СОУ "Христо Ботев"
557. Сливен Котел Котел СОУ "Г. С. Раковски"
558. Сливен Котел Тича ОУ "Христо Ботев"
559. Сливен Котел Филаретово ОУ "Д-р Петър Берон"
560. Сливен Нова Загора Кортен ОУ "П. Славейков"
561. Сливен Нова Загора Люб. махала ОУ "Ил. Макариополски"
562. Сливен Нова Загора Нова Загора НУ "Л. Каравелов"
563. Сливен Нова Загора Нова Загора СОУ "Иван Вазов"
564. Сливен Нова Загора Нова Загора СОУ "Христо Ботев"
565. Сливен Нова Загора Стоил войвода ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
566. Сливен Нова Загора Съдиево ОУ "Хр. Ботев"
567. Сливен Сливен Блатец ОУ "Климент Охридски"
568. Сливен Сливен Бяла ОУ "Х. Димитър"
569. Сливен Сливен Гавраилово ОУ "Н. Геров"
570. Сливен Сливен Кермен ОУ "Хр. Смирненски"
571. Сливен Сливен Самуилово ОУ "Хр. Ботев"
572. Сливен Сливен Сливен ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
573. Сливен Сливен Стара река ОУ "В. Левски"
574. Сливен Сливен Тополчане ОУ "Св. П. Хилендарски"
575. Сливен Твърдица Бяла паланка ОУ "Н. Вапцаров"
576. Сливен Твърдица Твърдица СОУ "Н. Рилски"
577. Сливен Твърдица Шивачево СОУ "Г. Каравелов"
578. Смолян Баните Баните СООУ "Христо Ботев"
579. Смолян Баните Давидково ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
580. Смолян Девин Девин СОУ "Христо Ботев"
581. Смолян Златоград Златоград ОУ "Васил Левски"
582. Смолян Мадан Върбина ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
583. Смолян Мадан Мадан ОУ "Никола Вапцаров"
584. Смолян Мадан Мадан СОУ "Отец Паисий"
585. Смолян Мадан Средногорци ОУ "П. Р. Славейков"
586. Смолян Неделино Неделино СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
587. Смолян Неделино Средец ОУ "Васил Левски"
588. Смолян Рудозем Елховец ОУ "Христо Ботев"
589. Смолян Рудозем Рудозем СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
590. Смолян Рудозем Чепинци СОУ "Христо Ботев"
591. Смолян Смолян Арда ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
592. Смолян Смолян Момчиловци ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
593. Смолян Смолян Търън ОУ "Стою Шишков"
594. Смолян Смолян Широка лъка ОУ "Никола Вапцаров"
595. Смолян Чепеларе Павелско ОУ "Цар Симеон І"
596. Смолян Чепеларе Чепеларе СОУ "Васил Дечев"
597. Софийска област Божурище Божурище СОУ "Летец Христо Топракчиев"
598. Софийска област Ботевград Литаково ОУ "Васил Левски"
599. Софийска област Годеч Годеч НУ "Христо Ботев"
600. Софийска област Годеч Годеч СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
601. Софийска област Горна Малина Априлово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
602. Софийска област Горна Малина Горна Малина СОУ "Христо Ботев"
603. Софийска област Горна Малина Долно Камарци ОУ "Отец Паисий"
604. Софийска област Драгоман Драгоман СОУ "Христо Ботев"
605. Софийска област Елин Пелин Елин Пелин НУ "Христо Ботев"
606. Софийска област Елин Пелин Елин Пелин СОУ "Васил Левски"
607. Софийска област Етрополе Етрополе СОУ "Христо Ясенов"
608. Софийска област Златица Златица СОУ "Св. Паисий Хилендарски"
609. Софийска област Ихтиман Ихтиман ОУ "Димчо Дебелянов"
610. Софийска област Ихтиман Ихтиман СОУ "Христо Ботев"
611. Софийска област Костенец Костенец ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
612. Софийска област Костенец Момин проход ОУ "Христо Смирненски"
613. Софийска област Пирдоп Пирдоп НУ "Тодор Влайков"
614. Софийска област Пирдоп Пирдоп СОУ "Саво Савов"
615. Софийска област Правец Видраре ОУ "Васил Левски"
616. Софийска област Самоков Говедарци ОУ "Димчо Дебелянов"
617. Софийска област Самоков Самоков НУ "Станислав Доспевски"
618. Софийска област Самоков Самоков ОУ "Авксентий Велешки"
619. Софийска област Самоков Самоков ОУ "Христо Максимов"
620. Софийска област Самоков Самоков СОУ "Отец Паисий"
621. Софийска област Самоков Ярлово ОУ "Васил Левски"
622. Софийска област Своге Владо Тричков ОУ "Елин Пелин"
623. Софийска област Своге Реброво ОУ "Д-р Петър Берон"
624. Софийска област Своге Своге СОУ "Иван Вазов"
625. Софийска област Сливница Сливница СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
626. Софийска област Челопеч Челопеч ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
627. София Столична Негован 176 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
628. София Столична Панчарево 83 ОУ "Елин Пелин"
629. София Столична Световрачене 177 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
630. София Столична София 63 ОУ "Христо Ботев"
631. София Столична Чепинци 160 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
632. Стара Загора Братя Даскалови Братя Даскалови СОУ "Христо Ботев"
633. Стара Загора Братя Даскалови Оризово ОУ "Христо Ботев"
634. Стара Загора Братя Даскалови Партизанин ОУ "Г. С. Раковски"
635. Стара Загора Гурково Гурково СОУ "Христо Смирненски"
636. Стара Загора Гълъбово Гълъбово СОУ "Васил Левски"
637. Стара Загора Казанлък Енина ОУ "Д-р Петър Берон"
638. Стара Загора Казанлък Овощник ОУ "Д-р Петър Берон"
639. Стара Загора Казанлък Шипка ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
640. Стара Загора Мъглиж Ветрен ОУ "Кирил и Методий"
641. Стара Загора Мъглиж Ягода ОУ "Христо Ботев"
642. Стара Загора Николаево Николаево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
643. Стара Загора Опан Опан ОУ "Христо Ботев"
644. Стара Загора Павел баня Павел баня СОУ "Христо Ботев"
645. Стара Загора Павел баня Скобелево ОУ "Ген. Скобелев"
646. Стара Загора Раднево Коларово ОУ "Поп Минчо"
647. Стара Загора Раднево Раднево І ОУ "Св. Климент Охридски"
648. Стара Загора Раднево Раднево ІІ ОУ "Св. П. Хилендарски"
649. Стара Загора Раднево Раднево СОУ "Гео Милев"
650. Стара Загора Раднево Сърнево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
651. Стара Загора Раднево Трояново ОУ "Й. Йовков"
652. Стара Загора Стара Загора Братя Кунчеви ОУ "Хр. Ботев"
653. Стара Загора Стара Загора Дълбоки ОУ "Иван Мирчев"
654. Стара Загора Стара Загора Загоре ОУ "Хр. Ботев"
655. Стара Загора Стара Загора Калояновец ОУ "Отец Паисий"
656. Стара Загора Стара Загора Преславен ОУ "Б. Русев"
657. Стара Загора Стара Загора Стара Загора I ОУ "Г. Бакалов"
658. Стара Загора Стара Загора Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"
659. Стара Загора Стара Загора Стара Загора XI ОУ "Н. Лилиев"
660. Стара Загора Стара Загора Стара Загора XIII ОУ "Св. П. Хилендарски"
661. Стара Загора Стара Загора Стара Загора НУ "Д. Благоев"
662. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ОУ "Самара"
663. Стара Загора Стара Загора Стара Загора СОУ "Железник"
664. Стара Загора Стара Загора Стара Загора СОУ "Иван Вазов"
665. Стара Загора Стара Загора Хан Аспарухово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
666. Стара Загора Стара Загора Хрищени ОУ "Хр. Ботев"
667. Стара Загора Чирпан Зетьово ОУ "Отец Паисий"
668. Стара Загора Чирпан Свобода ОУ "Кирил и Методий"
669. Стара Загора Чирпан Чирпан ОУ "В. Левски"
670. Стара Загора Чирпан Чирпан ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
671. Стара Загора Чирпан Чирпан СОУ "П. К. Яворов"
672. Търговище Антоново Антоново СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
673. Търговище Антоново Стеврек ОУ "Н. Й. Вапцаров"
674. Търговище Антоново Трескавец ОУ "Н. Й. Вапцаров"
675. Търговище Омуртаг Врани кон ОУ "Н. Й. Вапцаров"
676. Търговище Омуртаг Зелена морава ОУ "Христо Ботев"
677. Търговище Омуртаг Камбурово ОУ "Христо Ботев"
678. Търговище Омуртаг Обител ОУ "Хр. Смирненски"
679. Търговище Омуртаг Омуртаг I НУ "Хр. Смирненски"
680. Търговище Омуртаг Омуртаг Прогимназия "Акад. Даки Йорданов"
681. Търговище Омуртаг Плъстина ОУ "Д-р П. Берон"
682. Търговище Опака Крепча ОУ "Васил Левски"
683. Търговище Попово Водица ОУ "Отец Паисий"
684. Търговище Попово Зараево ОУ "Кирил и Методий"
685. Търговище Попово Ломци ОУ "Христо Ботев"
686. Търговище Попово Попово ОУ "Н. Й. Вапцаров"
687. Търговище Попово Попово ОУ "Св. Климент Охридски"
688. Търговище Попово Садина ОУ "Христо Ботев"
689. Търговище Попово Светлен ОУ "Антон Страшимиров"
690. Търговище Попово Славяново ОУ "Васил Левски"
691. Търговище Търговище Буйново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
692. Търговище Търговище Драгановец ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
693. Търговище Търговище Дралфа ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
694. Търговище Търговище Лиляк ОУ "Христо Ботев"
695. Търговище Търговище Макариополско ОУ "Христо Ботев"
696. Търговище Търговище Надарево ОУ "Паисий Хилендарски"
697. Търговище Търговище Търговище II ОУ "Н. Й. Вапцаров"
698. Търговище Търговище Търговище III ОУ "П. Р. Славейков"
699. Търговище Търговище Търговище IV ОУ "Иван Вазов"
700. Хасково Димитровград Димитровград ОУ "Алеко Константинов"
701. Хасково Димитровград Димитровград ОУ "Пенчо Славейков"
702. Хасково Димитровград Димитровград СОУ "Васил Левски"
703. Хасково Димитровград Меричлери ОУ "Димитър Матевски"
704. Хасково Димитровград Радиево ОУ "Христо Смирненски"
705. Хасково Димитровград Ябълково ОУ "Васил Левски"
706. Хасково Ивайловград Белополци ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
707. Хасково Ивайловград Железино ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
708. Хасково Ивайловград Ивайловград СОУ "Христо Ботев"
709. Хасково Ивайловград Свирачи ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
710. Хасково Любимец Любимец НУ "Христо Ботев"
711. Хасково Любимец Малко градище ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
712. Хасково Маджарово Маджарово СОУ "Д. Маджаров"
713. Хасково Минерални бани Караманци СОУ "Христо Ботев"
714. Хасково Минерални бани Минерални бани СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
715. Хасково Свиленград Левка ОУ "Христо Ботев"
716. Хасково Свиленград Свиленград ОУ "Ив. Вазов"
717. Хасково Свиленград Свиленград ОУ "Л. Каравелов"
718. Хасково Свиленград Свиленград СОУ "Д-р П. Берон"
719. Хасково Симеоновград Симеоновград НУ "Отец Паисий"
720. Хасково Симеоновград Симеоновград ОУ "Иван Вазов"
721. Хасково Симеоновград Симеоновград СОУ "Св. Климент Охридски"
722. Хасково Стамболово Долно Ботево ОУ "Христо Ботев"
723. Хасково Стамболово Жълти бряг ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
724. Хасково Стамболово Силен ОУ "Христо Ботев"
725. Хасково Стамболово Стамболово СОУ "Св. Климент Охридски"
726. Хасково Тополовград Орешник ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
727. Хасково Тополовград Синапово ОУ "Христо Ботев"
728. Хасково Тополовград Устрем ОУ "Иван Вазов"
729. Хасково Тополовград Хлябово ОУ "Христо Ботев"
730. Хасково Харманли Българин ОУ "Христо Ботев"
731. Хасково Харманли Иваново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
732. Хасково Харманли Славяново ОУ "Иван Вазов"
733. Хасково Харманли Харманли ОУ "Иван Вазов"
734. Хасково Хасково Войводово ОУ "Христо Ботев"
735. Хасково Хасково Динево ОУ "Христо Ботев"
736. Хасково Хасково Долно Големанци ОУ "Христо Ботев"
737. Хасково Хасково Книжовник ОУ "Васил Левски"
738. Хасково Хасково Конуш ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
739. Хасково Хасково Малево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
740. Хасково Хасково Узунджово ОУ "Любен Каравелов"
741. Хасково Хасково Хасково ОУ "Хр. Смирненски"
742. Хасково Хасково Хасково СОУ "Васил Левски"
743. Шумен Велики Преслав Велики Преслав ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
744. Шумен Велики Преслав Велики Преслав СОУ "Черноризец Храбър"
745. Шумен Велики Преслав Драгоево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
746. Шумен Венец Венец СОУ "Н. Й. Вапцаров"
747. Шумен Върбица Бяла река ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
748. Шумен Върбица Върбица СОУ "Паисий Хилендарски"
749. Шумен Върбица Иваново ОУ "Васил Левски"
750. Шумен Върбица Чернооково ОУ "Гео Милев"
751. Шумен Каолиново Браничево ОУ "Йордан Йовков"
752. Шумен Каолиново Каолиново СОУ "Георги Ст. Раковски"
753. Шумен Каолиново Климент ОУ "Г. С. Раковски"
754. Шумен Каолиново Лятно ОУ "Никола Йонков Вапцаров"
755. Шумен Каолиново Пристое ОУ "Христо Смирненски"
756. Шумен Каолиново Тодор Икономово ОУ "Панайот Волов"
757. Шумен Каспичан Каспичан СОУ "Панайот Волов"
758. Шумен Каспичан Марково ОУ "Пенчо П. Славейков"
759. Шумен Каспичан Плиска ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
760. Шумен Никола Козлево Никола Козлево СОУ "Цанко Б. Церковски"
761. Шумен Никола Козлево Пет могили ОУ "Св. Климент Охридски"
762. Шумен Никола Козлево Църквица ОУ "Христо Ботев"
763. Шумен Нови пазар Мировци ОУ "Васил Левски"
764. Шумен Нови пазар Нови пазар СОУ "Васил Левски"
765. Шумен Нови пазар Нови пазар СОУ "Хан Исперих"
766. Шумен Нови пазар Памукчи ОУ "Христо Ботев"
767. Шумен Нови пазар Ст. Михайловски ОУ "Св. Климент Охридски"
768. Шумен Смядово Смядово СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
769. Шумен Смядово Янково ОУ "Христо Ботев"
770. Шумен Хитрино Живково ОУ "Панайот Волов"
771. Шумен Хитрино Хитрино СОУ "Д-р Петър Берон"
772. Шумен Шумен Градище ОУ "Васил Левски"
773. Шумен Шумен Дибич ОУ "Н. Й. Вапцаров"
774. Шумен Шумен Друмево ОУ "Христо Ботев"
775. Шумен Шумен Мадара ОУ "Панайот Волов"
776. Шумен Шумен Царев брод ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
777. Шумен Шумен Шумен ІХ ОУ "Панайот Волов"
778. Ямбол Болярово Болярово СОУ "Д-р Петър Берон"
779. Ямбол Болярово Ст. Караджово ОУ "Стефан Караджа"
780. Ямбол Елхово Бояново ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
781. Ямбол Елхово Гранитово ОУ "Хаджи Димитър"
782. Ямбол Елхово Елхово ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
783. Ямбол Стралджа Войника ОУ "Христо Ботев"
784. Ямбол Стралджа Зимница ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
785. Ямбол Стралджа Стралджа СОУ "Пейо Яворов"
786. Ямбол Тунджа Ботево ОУ "Христо Ботев"
787. Ямбол Тунджа Бояджик ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
788. Ямбол Тунджа Веселиново ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
789. Ямбол Тунджа Дражево ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
790. Ямбол Тунджа Кукорево ОУ "Христо Ботев"
791. Ямбол Тунджа Роза ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
792. Ямбол Тунджа Скалица ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
793. Ямбол Тунджа Тенево ОУ "Васил Левски"
         


rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдията влиза в съдебната зала, удря с чукчето и казва:
"Преди да започне процеса, искам да обявя нещо. Адвокатът на защитата ми плати 15000 лв. за да обърна случая в негова полза. Другият адвокат ми плати 10000 лв. пък за да обърна случая в негова полза. За да бъде процесът честен, аз ще върна 5000 лв. на адвоката на защитата".

Виж всички