навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:
1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;
3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;
6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:
1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;
2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.


Чл. 3. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.
(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.


Чл. 5. (1) За удовлетворяване на същественото изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).


Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.

Таблица 1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Клас на Описание Подклас Видове строежи или части от
функционална     тях,
пожарна     помещения
опасност      
(КФПО)      
Ф1 Жилищни сгради и Ф1.1 Детски градини и ясли;
  сгради за   домове за деца с физически
  обществено   увреждания; домове за деца
  обслужване в   с умствена изостаналост;
  областта на   лечебни заведения за
  образованието,   болнична помощ, в т.ч.
  здравеопазването   болници за активно лечение,
  и социалните   за долекуване и за
  грижи,   рехабилитация, домове за
  хотелиерството и   хора с увреждания и за
  услугите - за   временно пребиваване на
  постоянно и   хора с увреждания;
  временно (в т.ч.   амбулатории за първична
  денонощно)   или специализирана
  обитаване, които   медицинска помощ в
  се ползват от хора   случаите, когато включват
  на различна   детски консултации;
  възраст и с   центрове за спешна
  различно   медицинска помощ,
  физическо   диспансери, домове за
  състояние и в   медико-социални грижи,
  които има спални   диализни центрове, хосписи
  помещения   и др.; спални корпуси в
      учебно-възпитателни и
      социални
      учебно-професионални
      заведения с интернати и
      сиропиталища
    Ф1.2 Хотели; общежития;
      пансиони; спални корпуси в
      балнеосанаториуми и други
      санаториални заведения,
      почивни домове, казарми и
      др.; къмпинги; мотели
    Ф1.3 Многофамилни жилищни
      сгради
    Ф1.4 Еднофамилни жилищни
      сгради
Ф2 Сгради за Ф2.1 Кинозали; концертни,
  обществено   оперни, театрални и други
  обслужване в   подобни зали;
  областта на   многофункционални зали с
  културата и   културно-просветно
  изкуствата; сгради   предназначение; библиотеки
  и съоръжения за   и читалища;
  спорт   архивохранилища; центрове
      за научно-техническа
      информация; обществени
      клубове, циркови зали,
      спортни сгради и съоръжения
      с трибуни; други видове
      сгради с точно определен
      брой на посетителите в
      закрити помещения.
    Ф2.2 Музеи, художествени
      галерии, панаирни палати,
      танцови зали, дискотеки,
      казина и др. под. в закрити
      помещения
    Ф2.3 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.1,
      на открито, в т.ч.
      преместваеми
    Ф2.4 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.2,
      на открито
Ф3 Сгради за Ф3.1 Търговски центрове, базари
  обществено   и покрити пазари,
  обслужване в   универсални и
  областта на   специализирани магазини
  търговията, Ф3.2 Помещения и сгради за
  общественото   обществено хранене
  хранене, Ф3.3 Приемни сгради на летища,
  транспорта,   железопътни гари, автогари,
  здравеопазването,   морски и речни гари, станции
  съобщенията и   на въжени линии
  услугите; сгради за    
  административно    
  обслужване (с    
  помещения, в    
  които броят на    
  очакваните    
  посетители е    
  по-голям от броя    
  на обслужващия    
  персонал)    
    Ф3.4 Помещения за посетители на
      сгради за административно
      обслужване
      (административни сгради,
      банкови и небанкови
      финансови институти,
      обслужващи сгради към
      производствени обекти,
      представителни сгради,
      пощи, сгради на централните
      и териториалните органи на
      изпълнителната власт,
      правителствени сгради,
      центрове за провеждане на
      конференции и конгреси,
      сгради на съда,
      прокуратурата и др.) и
      помещения за обществено
      обслужване в областта на
      услугите (сгради за битови
      услуги, сгради за
      граждански ритуали,
      обществени бани и сауни) и
      за обществено обслужване с
      култово и религиозно
      предназначение (храмове за
      богослужение, катедрали,
      църкви, параклиси, джамии,
      синагоги и др., крематориуми
      и обредни домове) с
      неопределен брой места за
      сядане, лечебни заведения
      за извънболнична помощ:
      медицински центрове и
      диагностично-консултативни
      центрове; амбулатории за
      първична или
      специализирана медицинска
      помощ
    Ф3.5 Физкултурно-оздравителни
      комплекси и спортни сгради
      и съоръжения без трибуни за
      зрители; битови помещения
Ф4 Сгради за Ф4.1 Училища,
  обществено   учебно-възпитателни
  обслужване в   заведения, включително за
  областта на   следучилищни занимания,
  образованието и   учебно-възпитателни и
  сгради за   социални
  административно   учебно-професионални
  обслужване   заведения, колежи, висши
  (сгради на   учебни заведения, учебни
  централните и   заведения за повишаване на
  териториалните   квалификацията
  органи на Ф4.2 Сгради за административно
  изпълнителната   обслужване, сгради на
  власт и др.), чиито   информационни и
  помещения се   редакционно- издателски
  използват в   организации, сгради за
  продължение на   научноизследователска
  определен период   дейност, комутационни,
  през денонощието   радиорелейни,
  и в тях присъстват   телевизионни, базови и
  постоянно хора с   телефонни станции
  определена    
  възраст и    
  физическо    
  състояние,    
  запознати с    
  планировката на    
  сградите    
Ф5 Производствени, Ф5.1 Производствени сгради и
  складови и   съоръжения, производствени
  селскостопански   и лабораторни помещения,
  сгради,   работилници; сгради на
  бензиностанции и   научно-експериментални
  газостанции,   бази
  помещения и Ф5.2 Складови сгради и
  съоръжения с   съоръжения, паркинги,
  постоянен режим   гаражи (без техническо
  на работа   обслужване и ремонт)
    Ф5.3 Бензиностанции и
      газостанции
    Ф5.4 Селскостопански сгради без
      постройки със
      селскостопанско
      предназначение на
      допълващо застрояване в
      урегулирани поземлени
      имоти и постройки до 35 m2 в
      земеделски земи

Забележка. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.

Таблица 2 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Категория Пожарна характеристика и Вид на производствените
по свойства на получаваните, процеси и предназначение на
пожарна обработваните, цеховете, технологичните
опасност използваните, инсталации, помещенията и
  съхраняваните и складовете
  складираните вещества,  
  материали и продукти  
1 2 3
Ф5А Сгради, помещения, *Цехове, инсталации, помещения
  открити инсталации и и складове в които се използват
  технологични съоръжения метален натрий или калий,
  за получаване, бариев прекис, алуминиева
  обработване, използване, пудра и бял фосфор; *Сгради и
  съхраняване и складиране помещения за преработка и
  на: съхраняване на радиоактивни
  1. Горими газове, отпадъци (РАО), съдържащи
  включително втечнени уран; *Баратни и
  горими газове ксантогенаторни цехове и
  2. Течности с пламна отделения за преестерификация
  температура, по-малка или и поликондензация при
  равна на 28 °С (бензин, производството на химични
  лигроин, ацетон, толуол, влакна; *Цехове, инсталации,
  пиридин, етилов алкохол, помещения и складове за
  дихлоретан, диоксан, обработка, получаване и
  етилбензол и др.) съхраняване на акрилонитрил;
  3. Вещества и продукти, *Производства, свързани с
  които се запалват или употребата, получаването,
  взривяват при съхраняването и регенерацията
  взаимодействието им с на серовъглерод; *Цехове и
  вода или с кислород от инсталации за първична
  въздуха обработка на нефт и газ
  Когато веществата по т. 1 и (демулсия, стабилизация,
  2 са в количества, които сероочистка и др. под.);
  при възможно най-тежка *Основни цехове за получаване
  аварийна ситуация може на синтетичен каучук;
  да образуват експлозивни *Водородни и ацетиленови
  атмосфери в обем до 5% станции; *Цехове, инсталации,
  включително от свободния помещения и складове за
  обем на помещението, обработка, получаване и
  помещението се отнася съхраняване на дивинил;
  към категория по пожарна *Цехове и инсталации за
  опасност Ф5В. производство на ацетатна
    коприна; *Производства,
    свързани с бензинови
    екстракции; *Цехове и
    инсталации за хидриране,
    дестилация и газоотделяне при
    производството на течни горива;
    *Инсталации за рекуперация и
    ректификация на органични
    разтворители с пламна
    температура 28 °С и по-малка от
    28 °С; *Технологични
    инсталации, помпени станции,
    складове за бензин,
    разтворители и други течности с
    пламна температура 28 °С и
    по-малка от 28 °С; *Бояджийски
    помещения и камери, в които
    като разтворител се използва
    леснозапалима течност;
    *Основни цехове за
    производство на антипиретици;
    *Помещения и складове за
    нитроцелулозни ленти; *Цехове
    за улавяне и разделяне на
    коксовия газ при
    коксохимичното производство и
    др.; *Помещения за зареждане
    и съхраняване на киселинни и
    алкални акумулатори с отделяне
    на експлозивоопасни
    концентрации от водород;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите на Ф5А.
Ф5Б Сгради, помещения, *Цехове за производство,
  открити инсталации и употреба и съхраняване на
  технологични съоръжения целулоид, нафталин, червен
  за получаване, фосфор, дифенил, калциев
  обработване, използване, карбид, антрацен; *Цехове за
  съхраняване и складиране получаване на въглищен прах;
  на: *Цехове, в които се отделя
  1. Течности с пламна производствен въглищен прах;
  температура от 28 до 55 °С *Мелници, силози и
  включително (керосин, обслужващите ги транспортни и
  газьол, ксилол, други съоръжения за
  хлорбензол, оцетна взривоопасни прахове (брашно,
  киселина, оцетен захар, нишесте, соя, фуражни
  анхидрид и др.) смески, сенни брашна,
    прес-прахове, сапунени,
    пластмасови и други видове
    прахове); *Полировъчни помещения,
  2. Течности, нагрети при цехове и отделения за
  условията на шлифоване на дърво, бакелит и
  производство, други горими материали;
  получаване, обработване, *Помпени станции за течности с
  използване и съхранение пламна температура над 28 до
  над пламната им 55 °С включително; *Станции за
  температура промиване и изпарване на
  3. Горими прахове или цистерни и други съдове за
  летящи частици с долна течности с пламна температура
  експлозивна граница над 28 до 55 °С включително;
  (ДЕГ), по-малка или равна *Цехове за
  на 65 g/m3 амониево-селитреното
  Когато веществата по т. 1, производство;
  2 и 3 са в количества,  
  които при възможно *Производство и съхраняване на
  най-тежка аварийна сяра и други подобни продукти;
  ситуация може да *Комуникационни (транспортни)
  образуват експлозивни съоръжения в сградите от
  атмосфери в обем до 5% категория Ф5Б.
  включително от свободния  
  обем на помещението,  
  помещението се отнася  
  към категория по пожарна  
  опасност Ф5В.  
Ф5В Сгради, помещения, *Дъскорезни, гатерни,
  открити инсталации и моделиерски, тапицерски
  технологични съоръжения отделения, помещения за
  за получаване, заготовка, основни и други
  обработване, използване, цехове и складове на
  съхраняване и складиране дърводобивната и
  на: дървообработващата
  1. Течности с пламна промишленост; *Основни и
  температура, по-висока от спомагателни цехове,
  55 °С (анилин, асфалт, помещения и складове на
  мазут, глицерин, текстилната, шивашката,
  етиленгликол, формалин, кожарската, кожухарската,
  масла, креозот и др.) обувната, хранително-вкусовата,
  2. Горими прахове или тютюневата,
  летящи частици с ДЕГ, целулозно-хартиената и
  по-голяма от 65 g/m3 полиграфическата
  (прах-цинков, промишленост; *Цехове за
  целулознолигнинен, обработка на памук, лен, коноп и
  ацетилцелулозен, от дървесни влакна и др. под. и
  карбамидформалдехидна складови помещения за тяхното
  смола и др.) съхранение; *Помещения за
  3. Технологични процеси, производство, ремонт и
  при които обработката на съхранение на
  продукти се извършва при електронносъобщителна
  температура до 180 °С техника; *Цехове за
  включително и които не се производство на ацетатни
  отнасят към категория по филмови ленти, CD, DVD и
  пожарна опасност Ф5А или складове за тяхното съхранение;
  Ф5Б *Ремонтни помещения и
  4. Твърди горими работилници за
  вещества и материали разпределителни устройства с
  5. Негорими вещества, прекъсвачи, трансформатори и
  опаковани в горим друг вид апаратура, съдържащи
  амбалаж, с изключение на повече от 60 kg машинно или
  такива, опаковани в трансформаторно масло в едно
  чували съоръжение; *Сгради и
  6. Горими материали в съоръжения на огневи сушилни
  насипно и пакетирано (за тютюн, зърно, памук и др.);
  състояние *Селскостопански сгради за
  Когато веществата по т. 1-6 съхранение на груб фураж
  са разположени на площ и (сено, слама); *Помещения за
  в обем, непревишаващи съхраняване на зърно в насипно
  10% от площта и обема на състояние; *Сушилни,
  помещението, но не пресуквачни и сортировъчни
  повече от 200 m2 - когато цехове при производството на
  не е осигурена химични влакна; *Цехове за
  автоматична ПГИ, или обработка на пластмаси и на
  1000 m2 - при осигурена готов синтетичен каучук
  локална автоматична ПГИ (отделения за сушене, рязане и
  за площта, на която са опаковане); *Сгради на помпени
  разположени горимите станции за горими течности с
  материали, помещението пламна температура над 55 °С;
  се отнася към категория по *Сгради за ремонт, поддържане
  пожарна опасност Ф5Г и възстановяване на
  или Ф5Д. железопътния подвижен състав;
    *Помещения за електрокари и
    мотокари; *Автосервизи;
    *Хангари и помещения за
    техническо обслужване и ремонт
    на летателна техника (самолети,
    хеликоптери); *Гаражи за леки и
    тежки моторни превозни
    средства; *Машинни отделения
    за хладилници и хладилни
    инсталации, други апарати,
    съоръжения и проводи, за
    производство и употреба на
    амоняк; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5В.
Ф5Г Сгради, помещения, *Леярни и топилни цехове,
  открити инсталации и пещни отделения и помещения с
  технологични съоръжения контактни пещи;
  за получаване, *Електромашинни отделения;
  обработване, използване, помещения за регенерация на
  съхраняване и складиране живак; *Цехове за производство
  на: на стъкло и др. под., ковачници;
  1. Негорими вещества и *Депа за парни машини; цехове
  материали в горещо или за горещо валцуване на метали;
  нажежено състояние, при *Помещения за изпитване на
  които се отделя лъчиста двигатели с вътрешно горене;
  топлина, искри или пламък, *Цехове за термично
  и такива с температура на обработване на метали; *Котелни
  обработка, по-висока от помещения на газово гориво;
  180 °С, които не се отнасят *Котелни помещения на течно и
  към категория Ф5А или твърдо гориво; *Ремонтни
  Ф5Б помещения и работилници за
  2. Горими течности, газове разпределителни устройства с
  и твърди материали прекъсвачи, трансформатори и
  (прахове), които се друг вид апаратура, съдържащи
  използват като гориво при не повече от 60 kg машинно или
  гарантирано наличие на трансформаторно масло в едно
  постоянно действащ съоръжение;
  източник на запалване *Монтажно-заваръчни цехове и
    др. под.; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5Г;
    *Съоръжения за напрежение над
    1000 V.
Ф5Д Сгради, помещения, *Механични цехове за студена
  открити инсталации и обработка на метали (с
  технологични съоръжения изключение на магнезиевите
  за получаване, сплави), смесване на руда,
  обработване, използване, содово производство (с
  съхраняване и складиране изключение на пещните
  на: отделения); *Продухвателни и
  - негорими вещества и компресорни станции за въздух
  материали; или други негорими газове;
  - горими вещества и *Цехове за регенерация на
  материали в мокри киселини; *Инструментални
  технологични процеси цехове; студено щамповане и
    валцуване на метали; *Добиване
    и студена обработка на
    минерали, руди, сол и други
    негорими материали; *Цехове за
    мокри процеси в текстилната и
    хартиената промишленост;
    *Цехове за преработка на месо,
    риба, млечни продукти, плодове
    и зеленчуци; *Помещения за
    пепел и сгурия, помпени и
    водоприемни устройства към
    електростанциите, хлоратни и
    въгледвуокисни инсталации,
    водни охладителни кули,
    помпени станции за негорими
    течности; *Отделения за
    приготвяне и съхраняване на
    неорганични добавки към
    амониево-селитреното
    производство; *Отделения за
    съхраняване на негорими
    киселини и др. под.;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите от
    категория Ф5Д.

Забележки:
1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.
2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20°С.
3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.
(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.
(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.
(4) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Критериите за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи са дадени в приложение № 4.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления;
3. сравнения (при използването на таблици).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.
(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:
1. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
5. критична температура, равна или по-малка от 620°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;
4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

Таблица 3 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)


Степен на Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
огнеустойчивст колони външни и външни и стени на междуетажни стени на площадки покривна покривна
на сградите и рамки вътрешни вътрешни евакуационни преградни стълбища и рамена конструкция конструкция
    носещи неносещи коридори и конструкции   на стълбища със защита без защита
    стени стени фоайета       съгласно съгласно
                колона 6 колона 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерии за R REI EI EI REI EI R R или RE R или RE
огнеустойчивост                  
I 180 180 30 60 90 120 90 не се 60
                нормира  
II 120 120 30 60 60 90 60 не се 45
                нормира  
III 60 60 15 30 45 60 45 не се 30
                нормира  
IV 30 30 15 15 15 30 30 не се 15
                нормира  
V Не се нормира

Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.
4. За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.
7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) При многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.

Таблица 4 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)


Клас на Максимално допустима застроена площмежду
функционална брандмауерите,m2
пожарна допустим брой на степен на огнеустойчивост
опасност надземните етажи I II III IV V
  (височина)          
Ф1 Ф1.1 1 6000 4500 2250 600 300
    2 3000 2250 1200 HД* HД*
    от 3 до 5 включително (с 3000 2250 600 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 3000 2250 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
    (при условията на чл. 313)          
  Ф1.2 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 включително (с 2200 2000 800 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф1.3 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 включително (с 2200 2000 800 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m          
    включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф1.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 включително (с 2200 2000 800 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
Ф2 Ф2.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 HД* HД*
    от 3 до 5 включително (с 5000 3750 1000 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 4000 3000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф2.2 1 4000 3000 1500 500 200
    2 2200 1500 800 HД* HД*
    от 3 до 5 включително (с 2200 1500 400 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф2.3 - не се ограничава
  Ф2.4    
Ф3 Ф3.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 500 100
    от 3 до 5 включително (с 7500 4000 1000 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 4000 3000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.2 1 4000 3000 1500 600 400
    2 2200 1500 800 200 100
    от 3 до 5 включително (с 2200 1500 400 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.3 1 8000 3000 1500 800 400
    2 4000 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 включително (с 2200 1500 500 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 включително (с 2200 1500 500 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.5 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 включително (с 2200 1500 500 HД* HД*
    височина до 28 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
Ф4 Ф4.1 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    от 3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително (с          
    височина до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф4.2 1 5000 4000 1500 800 400
    2 4000 3000 1000 200 100
    от 3 до 5 включително (с 3000 2000 500 HД* HД*
    височина до 18 m включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*

Забележка. НД* означава "Не се допуска".
(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 5 (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.

Таблица 6 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Катего- Допустим Степен Максимално допустима застроена площ
рия по брой на на между брандмауерите на сгради, m2
пожарна етажите огне- едноетажни двуетажни многоетажни
опасност   устой-      
    чивост      
Ф5А 6 I не се 2000 2000
  1 ІI ограничава - -
      5200    
Ф5Б 6 I не се ограничава
  3 II 7800 5200 3500
Ф5В не се I не се ограничава
  ограничава II 10500 7800 5200
  6 III 3500 2500 2200
  3 IV 2000 - -
  1 V 1200 - -
  1        
Ф5Г не се I и II не се ограничава
  ограничава    
Ф5Д не се I и II не се ограничава
  ограничава III 5200 3500 3500
  3 IV 3500 2200 -
  2 V 2200 1200 -
  2    
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ


Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с решенията по ал. 2.
(4) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с решенията по ал. 2 е, както следва:
1. за строителни продукти-А1, А2, B, C, D, E и F;
2. за подови покрития-А1 fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;
3. за изолация на електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;
4. за изолация на тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития - Broof(t1), Froof (t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).
(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.
(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:
1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас F - за продукти без определени характеристики за реакция на огън.
(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:
1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;
2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК, Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК и Решение 2006/213/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.
(9) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на топлоизолационните продукти за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C.
(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.

Таблица 7 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. (зал. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.
(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

Таблица 7.1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)


Степен на Елементи Клас по Клас по Допустима Начин на разделяне
огнеустойчивост   реакция на реакция на площ, m2 на допустими площи -
на сградите и   огън на огън на   широчина на ивицата
съоръженията   топло- външния   и клас по реакция на
    изолацията повърхностен   огън
      слой    
I и II Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
    D В 1000 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
    Е А2 1000 0,5 m клас А2
    Е В 200 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
  Покриви С С 2000 0,5 m клас А2
    А2 F без -
        ограничения  
    А1 F без -
        ограничения  
III Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
    С С 1000 0,5 m клас А2
    D А2 1000 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
  Стени D D 200 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
    E E 30 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
IV Всички С C без -
  елементи     ограничения  
    D A2 без -
        ограничения  
    D B 1000 1 m клас В
    F B 200 1 m клас В
  Стени F F 30 1 m клас В
V Всички без без без без ограничения
  елементи ограничения ограничения ограничения  

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

Таблица 7.2 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Степен на Елементи Клас по Клас по Допустима Начин на разделяне
огнеустойчивост   реакция на реакция на площ, m2 на допустими площи -
на сградите и   огън на огън на   широчина на ивицата
съоръженията   топло- външния   и клас по реакция на
    изолацията повърхностен   огън
      слой    
I, II и III Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
  Покриви А1 F без -
        ограничения  
    А2 F без -
        ограничения  
    С С 2000 0,5 m клас А2
  Стени А1 В без -
        ограничения  
    D A2 1000 0,5 m клас А2
IV Всички С C без -
  елементи     ограничения  
    D A2 2000 0,5 m клас А2
    D B 1000 0,5 m клас А2 или 1m
          клас В
    F B 200 0,5 m клас А2 или 1m
          клас В
V Всички без без без без ограничения
  елементи ограничения ограничения ограничения  
(15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изискванията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения:
1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);


Фиг. 1
2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;
Фиг. 1А
3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.Фиг. 1Б
(16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, а прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(17) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства със същия клас по реакция на огън. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 2.
(18) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвидена топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.
(19) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(20) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).
(21) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 17 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B , F и с огнеустойчивост по табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.
(22) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.
(23) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1В и табл. 7.3.


Фиг. 1В (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.)

Таблица 7.3

  Етажи/помещения Стълбищна клетка
по Брой етажи/височина хоризонтално и вертикално
ред   вертикално разделяне
    разделяне  
    Минимална Минимална
    огнеустойчивост/клас огнеустойчивост/клас
    по реакция на огън на по реакция на огън на
    преградите преградите
1. Пет и повече етажи ЕІ 60 ЕІ 60
  с височина до 28 m А2 А2
  без автоматична    
  ПГИ    
2. Пет и повече етажи ЕІ 30 ЕІ 30
  с височина до 28 m А2 А2
  с автоматична    
  ПГИ    
3. Сгради с височина ЕІ 90 ЕІ 90
  над 28 m без А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    
4. Сгради с височина ЕІ 30 ЕІ 60
  над 28 m с А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    
(24) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Глава пета.
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в сградите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението, където е възникнал пожарът, към съседни помещения.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за отделяне на:
1. помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения от класове Ф1 - Ф4;
2. закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения (подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.
(4) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради - с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕI 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите и капаците се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен изход през самозатваряща се врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).


Фиг. 2

(7) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че пожарните сектори са предвидени на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между пожарните сектори се спазват изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 17, изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Линейните фуги, пресичащи пожарозащитните прегради и преградите на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните сектори, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват критерий за самозатваряне най-малко С3.

Раздел II.
Брандмауери


Чл. 19. (1) Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Брандмауерите служат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разделяне на сградите до нормативно допустимите застроени площи;
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 406 и при свързано застрояване на строежите.
(3) Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;


Фиг. 2А (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
3. сгради с външни стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се предвижда на разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по стрехите и стените или фасадата, изпълнени от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m; при покриви и външни стени, изпълнени от профилирани метални листове (трислойни, панели тип "сандвич") и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и разделителна ивица.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. Вратите и капаците за защита на отвори в брандмауерите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от 5 m една спрямо друга, мерено от далечните от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "а"), или
2. ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "б");
3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква "в") стрехите в участъците по т. 1 или 2 се изпълняват със същия клас по реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква "г").


Фиг. 2Б (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и от срещуположната фасадна стена на долепените сгради или крила от сгради (фиг. 2Б, буква "д").


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В едноетажни сгради от клас по функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауер с пожарозащитна зона.
(2) Пожарозащитната зона се проектира при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната - 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната се защитава с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, таванните екрани се проектират по границите на зоната.

Раздел III.
Пожарозащитни стени


Чл. 22. (1) Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А-Ф5Д.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 60, самозатварящи се и изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията по ал. 2 (с изключение на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да не се разделят с пожарозащитни стени, ако са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация.

Раздел IV.
Хоризонтални пожарозащитни прегради (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хоризонталните пожарозащитни прегради служат за ограничаване на разпространяването на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, тавански и междинни (в обема на помещение и етаж за обособяване на технологични проходи, коридори и др.) конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават с автоматични затварящи устройства с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, които блокират и работата на преминаващите през тях съоръжения (трансмисии, транспортни ленти, шнекове и др.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2 % от площта на съответната преграда.

Раздел V.
Пожарозащитни преддверия


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в строежите с височина над 28 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас по функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане от 20 до 60 Ра. Допуска се системите за повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, а в останалите случаи - от автоматична пожароизвестителна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна атмосфера. При преддверия, проектирани за осигуряване на незадимяване в стълбищните клетки, посоката на отваряне на вратите се съобразява с посоката на евакуация.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В - Ф5Д, при които отворите в пожарозащитните стени не могат да бъдат защитени с врати или капаци, се проектират пожарозащитни преддверия без врати с дължина най-малко 4 m, които се осигуряват с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min.

Глава шеста.
ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Пътища за противопожарни цели


Чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.
(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.
(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с размери най-малко 12 m x 12 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и съоръжения с широчина до 30 m и дължина до 120 m и двустранно - за сгради и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 m.
(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За строежи от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 m2, пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 m.
(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 m.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565.


Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.


Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Раздел II.
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности


Чл. 30. (1) Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират във всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5, с височина на кота корниз, по-голяма от 10 m, както следва:
1. за сгради с височина до 20 m-вертикални, с широчина 0,6 m;
2. за сгради с височина над 20 m-наклонени под ъгъл не по-голям от 80°, с широчина 0,7 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 8 m.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между пожарните стълби по периметъра на сградата е не повече от 200 m.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж, със спирателна арматура и със съединители "щорц". Пожарните стълби се предвиждат на разстояние 2 m от нивото на проектната кота на прилежащия терен.

Глава седма.
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ


Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните местоположения до безопасна зона.
(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.
(3) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от други зони и е осигурена с независим път за евакуация. Преградите към другите зони се проектират като пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22.
(4) Безопасна зона е място, където хората не са изложени на опасност от пожар. За безопасна зона се приема:
1. околната среда на кота терен;
2. част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI 120 и разполагаща с независим път за евакуация, като стената се предвижда без отвори, с изключение на мястото на преход към съседната зона, което се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2;
3. съседен строеж, разполагащ с независим път за евакуация, като преходът към строежа се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2.
(5) Независими евакуационни пътища са евакуационни пътища, отдалечени един от друг по посока и площ или отделени чрез конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването най-малко на един от тях в случай на пожар.


Чл. 33. (1) Евакуационните пътища и изходи осигуряват:
1. своевременна и безпрепятствена евакуация;
2. защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.
(2) За удовлетворяване на изискванията по ал. 1 евакуационните пътища и изходи се проектират и изпълняват при спазване на минималните технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, определени в тази глава.
(3) Използваната терминология в тази глава е съгласно БДС ISO 8421-6 "Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация".


Чл. 34. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационен път е път, водещ от която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори (фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава, са аварийни и се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. Те не могат да заменят изискващия се брой евакуационни пътища.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните и аварийните пътища осигуряват достъпа на спасителните екипи до което и да е място в сградата или строителното съоръжение.


Чл. 35. Евакуационните пътища се проектират в зависимост от:
1. броя и възможността за самостоятелно придвижване на хората в помещението, строежа или строителното съоръжение;
2. броя на етажите и/или височината на строежа;
3. класа на функционалната пожарна опасност;
4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разположението и площта на помещението;
5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на евакуационни изходи и пътища броят на хората в помещенията и строежите се определя като отношение на изчислителната площ на помещението (етажа, строежа) и гъстотата на обитаване (площта, която се предвижда за един посетител или за едно работно място) съгласно табл. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.3 са предвидени пейки, максималният брой на хората се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места, се приема 0,70 m/човек.
(3) Изчислителната площ на помещението (етажа) се определя, като от застроената площ се приспадат площите на санитарно-хигиенните помещения, асансьорните шахти, стълбищните клетки, стелажите за разполагане на стоки и оборудване, както и складовите площи, в които достъпът на посетители е ограничен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Освен по табл. 8 броят на хората в помещенията и строежите (с изключение на помещенията и строежите от подкласове Ф2.2 и Ф3.1) може да бъде определен в зависимост от броя на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималният брой на хората, които се предвижда да пребивават в помещението или строежа (сградата или строителното съоръжение), се посочва в инвестиционния проект и в техническия паспорт на строежа.

Таблица 8 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Предназначение на Гъстота на Забележки
по строежа/клас на обитаване,  
ред функционална пожарна m2/човек  
  опасност    
1 2 3 4
1. Строежи за обществено   За определяне на площта
  обслужване в областта   на етажа се използват
  на търговията (от подклас 2,0 всички достъпни за
  Ф3.1): 3,0 посетителите площи и
  а) площи с вход от кота   помещения, както и
  терен   площите между стелажи и
  б) площи извън тези по   други търговски площи
  подточка "а"    
2. Строежи за обществено 1,35  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.1, музеи и    
  художествени галерии от    
  подклас Ф2.2    
3. Строежи за обществено    
  обслужване в областта 1,0  
  на търговията,    
  общественото хранене,    
  транспорта, съобщенията    
  и услугите, помещения за    
  посетители в сгради от    
  подкласове Ф3.2, Ф3.3,    
  Ф3.4 и Ф 3.5    
4. Строежи за обществено 0,5  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.2 (извън тези по т.2) и    
  спортни съоръжения от    
  подклас Ф2.1    
5. Театрални зали и 0,6 С места за зрители, в
  кинозали (от подклас   които няма постоянно
  Ф2.1),   монтирани столове
  многофункционални зали    
6. Площи в строежите, 0,25 Фоайета на зали в
  предвидени за   областта на културата и
  изчакване в   изкуството
  продължение на 2    
  часа-при последователни    
  представления (от    
  подклас Ф2.1)    
7. Дискотеки, концертни 0,25  
  зали (без столове) (от    
  подклас Ф2.2)    
8. Работилници, 5,0  
  производствени и    
  лабораторни помещения,    
  офиси    
9. Библиотеки (от подклас 7,0  
  Ф2.1), кухни    
10. Складове (от 30,0  
  подкласФ5.2)    
11. Паркинги (от подклас Ф5.2) 1 място за При неопределен брой
    паркиране/ автомобили - 30 m2 на
    двама автомобил
    човека  


Чл. 37. (1) Евакуационни са изходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в коридор, вестибюл, стълбище със самостоятелен изход навън;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от помещенията на който и да е етаж към коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фоайе, коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост най-малко ЕI 30 и с димоуплътнени самозатварящи се врати;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от едно помещение към друго помещение на същия етаж, при спазване изискванията на чл. 40;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от една защитена зона към съседна защитена зона;
5. които отговарят и на специфичните изисквания, определени в глава тринадесета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 за отделяне на фоайетата, коридорите или проходите се прилага за случаите, при които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Краен евакуационен изход е точка на преход между евакуационния път и безопасната зона.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи се проектират разсредоточени.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи са разсредоточени, когато ъгълът, сключен между направленията към тях от най-отдалечената точка в помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45° (фиг. 3 и 4).

Фиг. 3 (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Фиг. 4 (Предишна фиг. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изходите, които не отговарят на изискванията по чл. 37, ал. 1 и 3, са аварийни.
(2) Аварийните изходи не заменят необходимия брой евакуационни изходи. Те могат да се предвиждат за повишаване на безопасността на хората при пожар.


Чл. 39. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 се разрешава ескалаторите, обслужващи не повече от два етажа, да служат за неподвижни открити стълбища за евакуация.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава евакуационни пътища да преминават през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При евакуация през съседни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 помещенията се осигуряват с не по-малко от два разсредоточени евакуационни изхода и дължината на евакуационния път от всяка точка до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 40 m (фиг. 5).


Фиг. 5
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се от вътрешното помещение по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение (фиг. 6), когато вътрешното помещение е предназначено за не повече от 50 човека, дължината на евакуационния път от най-отдалечената точка във вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 20 m и за помещенията е изпълненo най-малко едно от следните условия:
1. предвидено е остъкление с площ най-малко 0,1 m2 във вратата (вратите) или стената между двете помещения, което осигурява директна видимост на обитателите от вътрешното към съседното помещение;
2. двете помещения са осигурени с автоматична пожароизвестителна инсталация;
3. стената между двете помещения е предвидена с височина не повече от 50 cm под нивото на тавана на помещенията;
4. условията по т. 1 - 3 не се прилагат за помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4.


Фиг. 6
(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 3 не се разрешава евакуация през повече от едно съседно помещение.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д дължините на евакуационните пътища се ограничават в рамките на помещенията съгласно чл. 44, като допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка до краен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m.


Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина на изходите, коридорите и стълбищните рамена (включително на междуетажните стълбищни площадки) на евакуационните пътища в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на клас Ф5 се определя в зависимост от броя на хората в сградата, определен съгласно чл. 36, и площта на помещенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на хората и площта на помещенията се определят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) до 15 човека и до 300 m2 в подземни етажи - един изход;
2. до 50 човека - един изход с минимална светла широчина 0,9 m;
3. до 100 човека - най-малко два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m;
4. до 200 човека - три изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се проектирането на евакуационни изходи със светла широчина, по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сумарната широчина на елементите на евакуационния път в помещения за повече от 200 човека се определя, както следва:
1. за помещения, разположени в полуподземни етажи и в етажи с директни изходи на кота терен - по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни етажи, извън тези по т. 1 - по 0,8 m на 100 човека;
3. за помещения, разположени в етажи, извън тези по т. 1 и 2 - по 1,2 m на 100 човека.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещенията по ал. 4 се осигуряват най-малко два разсредоточени евакуационни изхода. За помещения и етажи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват най-малко три разсредоточени евакуационни изхода, всеки от които отвежда в независим евакуационен път. Минималната светла единична широчина на изходите и елементите на евакуационния път от помещенията по ал. 4 е 1,2 m.
(6) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина на вратите, коридорите, стълбищните рамена и стълбищните площадки по евакуационните пътища в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от помещенията се определят в зависимост от броя на хората, определен съгласно чл. 36, категорията по пожарна опасност и площта на помещенията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещенията от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се проектират най-малко два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на един евакуационен изход в следните случаи:
1. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, предназначени за не повече от 10 човека;
2. за помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 50 човека;
3. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, предназначени за не повече от 100 човека;
4. за помещения, разположени в подземни етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода и за етажерки в помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, в помещения от категория Ф5В с площ до 300 m2 и в помещения от категории Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Единичната светла широчина на евакуационните изходи за помещенията по ал. 3, в които пребивават повече от 15 човека, е не по-малка от 0,9 m.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Крайните евакуационни изходи от строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние най-малко 10 m от съседни апарати и съоръжения на външните инсталации с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и открити площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.


Чл. 43. (1) Вратите на евакуационните изходи се проектират така, че да се отварят по посоката на движение при евакуация.
(2) На всички евакуационни врати на изходите по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните изходи и по маршрутите за над 100 човека се предвиждат брави тип "антипаник".
(3) Разрешава се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип "антипаник", ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се вратите на балкони и площадки, на изходите от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на изходите от помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от складове с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.
(5) Разрешава се проектирането на врати между евакуационни стълбища и коридори (етажни фоайета) с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малка от 5 mm или със стъклопакети.
(6) При остъкляване на вратите по ал. 5 с обикновено стъкло в строежи за обществено обслужване в областта на образованието (от подклас Ф1.1) и в строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2) стъклата се осигуряват срещу разпадане при разчупване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(8) Не се разрешават въртящи се или сгъваеми врати и прегради, както и вдигащи се врати на изходите по пътищата за евакуация.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от помещения от подкласове Ф2.1 и Ф2.2 и от помещения от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.4, предназначени за не повече от 50 човека.
(10) За крайните евакуационни изходи на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4 се разрешават плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна широчина.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми врати за осъществяване на връзка на автомобилни и железопътни рампи с производствени и складови помещения се приемат за евакуационни, когато за тях е предвидено изпълнение на условията по ал. 10.
(12) Разрешават се въртящи се врати с прилепващи едно към друго крила, при условие че образуват проходи, успоредни на посоката на движение, с минимална светла единична широчина най-малко 0,9 m, както и в случаите, при които въртящата се врата е дублирана от странично окачени отварящи се навън врати с необходимата минимална широчина.
(13) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) Допуска се вратите на строежи за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (от подклас Ф3.4) да се отварят обратно на движението при евакуация, ако са предвидени мерки за фиксирането им в отворено положение (например при прояви с масов характер, на които присъстват повече от 50 човека).


Чл. 44. (1) Дължините на евакуационните пътища в помещенията и сградите се определят в зависимост от броя на изходите, стълбищата и крайните евакуационни изходи.
(2) Дължината на евакуационния път в помещението не трябва да надвишава:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от евакуационния изход до която и да е точка на помещение с един изход (фиг. 7) - 20 m;

Фиг. 7 (предишна фиг. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от която и да е точка на помещение с два или повече изходи до евакуационен изход (фиг. 8) - 40 m.

Фиг. 8 (предишна фиг. 4 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава:
1. 20 m - при път за евакуация в една посока (фиг. 9);
2. 40 m - при пътища за евакуация в две или повече посоки (фиг. 10).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дължината на пътя за евакуация в помещението е разстоянието от която и да е точка в него до евакуационен изход (без да се отчита оборудването).


Фиг. 9 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Фиг. 10 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(6) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход, при условие че са изпълнени следните условия:
1. помещенията са разположени в едноетажни сгради от същата категория по пожарна опасност;
2. сградите са изпълнени от I, II степен на огнеустойчивост или от незащитена метална конструкция.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Широчините на евакуационните коридори и на евакуационните изходи към стълбищата се определят в зависимост от броя на хората, които се евакуират през тях, както следва:
1. за надземни и полуподземни етажи - по 0,8 m на 100 човека;
2. за подземни етажи - по 1,2 m на 100 човека.
(2) Единичната широчина на елементите на евакуационния път по ал. 1 е не по-малка от най-голямата необходима единична широчина на евакуационните изходи от помещенията.
(3) Широчината на стълбищното рамо в евакуационно стълбище е не по-малка от най-голямата необходима широчина на евакуационен изход към стълбището.
(4) Когато помещението и евакуационното стълбище имат общ краен евакуационен изход през фоайе към нивото на терена, крайният евакуационен изход се предвижда с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо, но не по-малка от изчислената по формулата:
където:
W е широчината на крайния евакуационен изход, m;
N - броят на хората, евакуиращи се през фоайето от помещението (помещенията);
S - широчината на стълбищното рамо, m.
(5) Ако общият брой на хората, евакуиращи се от помещението (помещенията) по ал. 4 през фоайето, е повече от 50 човека, се предвижда изпълнението на най-малко едно от следните условия:
1. разстоянието от най-долното стъпало на евакуационното стълбище или от изходите от помещението (помещенията) до крайния евакуационен изход е най-малко 2 m;
2. широчината на крайния евакуационен изход е не по-малка от сбора на широчините на стълбищното рамо и на изходите от помещенията (фиг. 11).


Фиг. 11

(6) Броят на евакуационните стълбища се определя в зависимост от необходимата широчина на елементите на евакуационния път от най-населения етаж (с изключение на етажите с директни изходи на нивото на терена) и допустимата дължина на евакуационния път.
(7) Стълбищните рамена със светла широчина, по-голяма от 2,4 m, се разделят с парапети, като всяка от разделените части е с максимална широчина 2,4 m (фиг. 12)