навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за взаимодействието между регистър булстат и други национални и ведомствени регистри и информационни системи

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (загл. изм. -...

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Наредба за водене на регистъра за обществени поръчки

Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време

Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2006 г.)

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

Наредба за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия

Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите

Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове

Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

Наредба за дейността на заложните къщи

Наредба за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в република България и задграничн...

Наредба за дейността, набирането и разходването на средствата по фонд \"тютюн\" към министерството на земеделието

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за договаряне на работната заплата

Наредба за документите за заемане на държавна служба

Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по закона за хазарта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

Наредба за достъпа на нотариусите до националната база данни \"население\", поддържана от министерството на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за достъпа на нотариусите до националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - \"национален регистър на българските лични документи\"

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

rss
Посети форумаrss

Адвокат пледира в съда:
- Подсъдимият очевидно не е нормален. Та той си говори сам. Ето, свидетелят, който е близък негов приятел, сигурно е забелязал това и ще го потвърди.
- Не знам – заявява свидетеля – никога не съм бил с подсъдимия, когато е сам !

Виж всички