навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № рд-07/2 от 19 март 2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от иа \"главна инспекция по труда\"

Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № рд-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в република България

Наредба № рд-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба № рд-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, усл...

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енерги...

Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Наредба № рд-16-558 от 8 май 2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в република България

Наредба № рд-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, п...

Наредба № рд-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2013 г.)

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

Наредба за административния регистър

Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)

Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2012 г., в сила от 10.07.2012 г.)

Наредба за базисните цени на трайните насаждения (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2000 г.)

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба за безопасност на запалките

Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за взаимодействието между регистър булстат и други национални и ведомствени регистри и информационни системи

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (загл. изм. -...

rss
Посети форума