навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България

Наредба № рд-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалифика...

Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност

Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Наредба № рд-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Наредба № рд-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № рд-07-2 от 17 май 2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло

Наредба № рд-07-2 от 25 май 2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Наредба № рд-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Наредба № рд-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в агенцията за социално подпомагане

Наредба № рд-07-7 от 5 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба № рд-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от кодекса на труда

Наредба № рд-07/2 от 19 март 2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от иа \"главна инспекция по труда\"

Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № рд-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в република България

Наредба № рд-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Наредба № рд-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба № рд-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, усл...

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енерги...

Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Само 99 процента от адвокатите развалят лошото име на останалите!

Виж всички