навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № рд-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Наредба № рд-02-21-1 от 9 юли 2015 г. за държавната нивелачна мрежа

Наредба № рд-04-02 от 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № рд-07-2 от 17 май 2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло

Наредба № рд-07-2 от 25 май 2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Наредба № рд-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредба № рд-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от кодекса на труда

Наредба № рд-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Наредба № рд-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Наредба № рд-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в агенцията за социално подпомагане

Наредба № рд-07-7 от 5 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Наредба № рд-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от кодекса на труда

Наредба № рд-07/2 от 19 март 2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от иа \"главна инспекция по труда\"

Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № рд-08-20 от 14 януари 1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в република България

Наредба № рд-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Наредба № рд-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Наредба № рд-16-558 от 8 май 2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в република България

Наредба № рд-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

Наредба № рд-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, п...

Наредба № рд-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2013 г.)

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

rss
Посети форума