Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 32 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И ЧЕРЕН ДРОБ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., попр. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) изискванията за окачествяване на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид и теглото;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) изискванията при съхранение и предлагане на пазара на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) редът за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата на птиче месо във връзка с прилагане на Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство на окачествители на птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) изискванията относно реда за извършване на проверки във връзка с предлагането на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици на пазара с оглед прилагане на:
а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.);
б) Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (обн., ОВ, бр. L 157 от 17.6.2008 г.);
в) Регламент (ЕО) № 1047/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо (обн., ОВ, бр. L 290 от 16.11.2009 г.);
г) Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо (обн., ОВ, бр. L 151 от 16.6.2009 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за продукти от птиче месо допълнително преработени, преминали през процеси на термична обработка, изсушаване, екстрахиране, екструдиране или комбинация от тези процеси, при която е видно, че продуктите вече не притежават характеристиките на прясно месо.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Наредбата се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) месо от домашни птици, подходящо за консумация от човека, което не е претърпяло никаква друга обработка освен студена, за да се осигури неговото запазване, и се отнася за птиче месо, разфасовки и вътрешности от следните видове
- Gallus domesticus;
- патици;
- гъски;
- пуйки;
- токачки;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо от домашни птици;
3. птиче месо в саламура, попадащо под код КН 0210 99 39, както е посочено в част ХХI от приложение I на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.);
4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) методи на лабораторно изпитване за съдържание на вода в птичи трупове, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо от домашни птици;
5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) птичи трупове, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо от домашни птици, произведени и предлагани на пазара на територията на Република България.

Раздел II.
Качествени изисквания и окачествяване на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Трупове от домашни птици, разфасовки и вътрешности се предлагат на пазара, когато отговарят на изискванията на приложение № І на Регламент (ЕО) № 543/2008, приложение № І на Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 1047/2009.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Птичето месо, разфасовките, заготовките, продуктите и вътрешности от домашни птици в зависимост от термичното състояние се предлагат на пазара като:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) прясно птиче месо - птиче месо, което никога не е втвърдявано в резултат на процеса на охлаждане преди постоянното му съхранение при температура не по-ниска от -2°C и не по-висока от +4°C; производителят може да предвиди отклонения от посочените температури през минималния период от време, необходим за разфасоване, обработка и съхранение на прясното птиче месо, извършвани в системата на търговията на дребно или в помещения, намиращи се в непосредствена близост до търговските обекти, където разфасоването, обработката и съхранението се извършват единствено с цел директно доставяне на прясно птиче месо за потребителите на място, при условие че се запазят характеристиките му на прясно месо;
1а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "разфасовка" означава месо от домашни птици по чл. 2, ал. 1, т. 1, което в зависимост от размера и характеристиките на мускулната тъкан може да бъде определено като получено от съответните части на трупа;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) пресни птичи разфасовки - съхраняват се при условията на прясно птиче месо;
2а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) охладени вътрешности - съхраняват се при температура, не по-висока от 3°С, със срок на предлагане, определен и гарантиран от фирмата производител;
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) "заготовка от птиче месо" означава птиче месо, включително птиче месо, накълцано на парченца, към което са добавени хранителни продукти, подправки и добавки или което е преминало през процеси, които не са довели до изменение на вътрешната структура на мускулните влакна на месото; заготовките от птиче месо могат да се предлагат като замразени или бързо замразени заготовки, при които общото съдържание на вода не надвишава нормите съгласно приложение № 10 от наредбата, определени по метода за анализ (химически тест) в приложение № 11 от наредбата, в зависимост от метода на охлаждане на суровината; заготовките не трябва да бъдат шприцовани или тумблирани (водата се използва само за довеждане на съставките в концентриран или изсушен вид до началното им състояние съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните (ДВ, бр. 62 от 2000 г.) и не е задължително да се обявява на етикета;
4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) "заготовка от прясно птиче месо" означава заготовка от птиче месо, за която е използвано прясно птиче месо, включително и накълцано на парченца, което се съхранява и отговаря на условията за прясно птиче месо (съхранение при температура, не по-ниска от -2 °C и не по-висока от +4°C); срокът за предлагане на пазара се определя и гарантира от фирмата производител и трябва да отговаря на изискванията за прясно птиче месо, включително и по отношение на общото съдържание на вода съгласно приложение № 10 от наредбата, определени по метода за анализ (химически тест) в приложение № 11 от наредбата, в зависимост от метода на охлаждане на суровината; производителят може да предвиди малко по-различна температура от необходимата за прясно птиче месо, която да се прилага за минималния необходим период от време и само до степента, необходима за улесняване на процесите на разфасоване и обработка във фабриката при производството на заготовки от прясно птиче месо, но да гарантира същите резултати; заготовките от прясно птиче месо не трябва да бъдат шприцовани или тумблирани (водата се използва само за довеждане на съставките в концентриран или изсушен вид до началното им състояние съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и не е задължително да се обявява на етикета);
5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) "продукт от птиче месо" означава преработен продукт, непреминал термична преработка, в резултат на преработката на птиче месо, или на допълнителна преработка на преработени продукти, за които е използвано птиче месо, и общото съдържание на вода като съотношение W/RP не превишава стойностите в приложение № 10 от наредбата; продуктът от птиче месо може да се предлага като охладен, замразен и бързо замразен продукт;
6. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) "замразено птиче месо" - месо, което е замразено възможно най-бързо в рамките на обичайните процедури след клане и се съхранява по всяко време при температура, не по-висока от -12°C, като се предлага на пазара в срок, гарантиран от фирмата производител;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) "замразени птичи разфасовки" - съхраняват се при условията на замразено птиче месо и се предлагат на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;
8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "замразени вътрешности" - съхраняват се при условията на замразено птиче месо и се предлагат на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;
9. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "бързо замразено птиче месо" - замразено със скорост 1 cm/h, с температура в дълбочина на гръдния мускул не по-висока от минус 18°С; съхранява се при температура не по-висока от минус 18°С и се предлага на пазара в срок, гарантиран от производителя, а за гъските - до 6 месеца от датата на производство или срок, гарантиран от производителя; без петна от "хладилно изгаряне" и ледени късове във вътрешността на птиците и в полиетиленовите пликове;
10. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) птичето месо, което е било подложено на замразяване или бързо замразяване, следва да се продава в това състояние или да се използва като суровина за производство на месни продукти и се предлага на пазара със срок, гарантиран от фирмата производител;
11. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) бързо замразени птичи разфасовки - съхраняват се при условията на бързо замразено птиче месо и се предлагат на пазара в срок, гарантиран от производителя;
12. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) бързо замразени вътрешности от птичи произход - съхраняват се при условията на бързо замразено птиче месо и се предлагат на пазара в срок, гарантиран от производителя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)
(3) Замразяването или бързото замразяване на птичите трупове се извършва веднага след технологичната линия на добив, но не по-късно от 4 h след клането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Срокът на годност на птичето месо, разфасовките, заготовките, продуктите и вътрешности от домашни птици се гарантира от производителя.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Забранява се влагане на влагозадържащи агенти, хидроколоиди и растителни и/или животински белтъчини при производството на заготовки и продукти от птиче месо.


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Пресните, замразените и бързо замразените птичи трупове и пресните, замразените и бързо замразените разфасовки се предлагат на пазара само ако съдържанието на вода не надхвърля технически неизбежните стойности вода, определени чрез методите, описани в Регламент (ЕО) № 543/2008 (приложение VІІ и VІІІ) и приложение № 11.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) От птичите разфасовки на химически тест се подлагат:
1. филе от пилешки гърди без кожа и бонфиле;
2. пилешки гърди с кожа;
3. пилешки бедра, подбедрици, бутчета, бутчета с част от гърба, четвъртини бутчета с кожа, пилешки крила, обезкостени пилешки бутчета със кожа и без кожа;
4. филе от пуешки гърди без кожа;
5. пуешки гърди с кожа;
6. пуешките бедра, подбедрици, бутчета с кожа;
7. обезкостено пуешко бутче без кожа.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Пресните птичи трупове, заготовките и продуктите от птиче месо се предлагат на пазара само когато общото съдържание на вода не надвишава нормите съгласно приложение № 10, определени по методите за анализ в приложение № 11, в зависимост от метода на охлаждане на използваната суровина.
(2) Разфасовките от птиче месо се предлагат на пазара само когато общото съдържание на вода не надвишава нормите съгласно приложение № 10 и приложение VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, определени по методите за анализ в описани в приложение VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, в зависимост от метода на охлаждане на използваната суровина.


Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Птичи трупове, разфасовки и вътрешности се предлагат на пазара само когато са окачествени и отговарят на изискванията на приложение № І на Регламент (ЕО) № 543/2008 и Регламент (ЕО) № 1047/2009.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Птичите трупове и разфасовките се предлагат на пазара като клас "А" и клас "Б" в зависимост от вида на птиците, външния вид и охранеността на трупа. Класовете отговарят на изискванията на приложение № 1, табл. 1 - 3, приложение № 2а и приложение № 2б.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Предварително опакованите замразени или бързо замразени птичи трупове и разфасовки се класифицират в зависимост от номиналното тегло, както е посочено в чл. 9, ал. 3 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(3) Месото от домашни птици, което не отговаря на изискванията за качество на клас "А" или на клас "Б", се пренасочва за преработка.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Вътрешностите се предлагат на пазара само когато отговарят на изискванията на приложение № 2б от наредбата.
(2) Черният дроб от патици и гъски се предлага на пазара, когато отговаря на следните изисквания:
1. добит е от гъска или патица от видовете Сairina muschata или c.m. x Anas platyrhynchos, угоявани по начин, при който се получава угоен черен дроб;
2. гъските и патиците, от които е отстранен, са напълно обезкръвени и черните дробове имат еднакъв цвят;
3. нетното тегло на черния дроб е:
а) за черен дроб от патици - не по-малко от 300 g;
б) за черен дроб от гъски - не по-малко от 400 g.
(3) При нетно тегло на черния дроб, по-малко от посочените в т. 3, той се насочва за преработка.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Обозначаването на месото от домашни птици се извършва съгласно чл. 1, 4 и чл. 5, ал. 3, 4 и 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) В случаите, в които месото от домашни птици се транспортира до транжорни или цехове за преработка, обозначаването по чл. 1 не се прилага.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Етикетирането на птиче месо, разфасовки, заготовки и продукти се извършва съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. На етикета на всяка опаковка задължително се посочва и следната информация:
1. наименование на кланицата или транжорната и търговска марка, ако е регистрирана;
2. ветеринарен регистрационен номер на кланицата или транжорната;
3. наименование на вида птиче месо;
4. тегло - нето;
5. "използвай преди" или "най-добър до" съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните;
6. условия на съхранение;
7. означение на термичното състояние (прясно, замразено, бързо замразено);
8. клас (клас "А" или клас "Б") за птичи трупове и разфасовки;
9. метод на охлаждане:
а) въздушно - охлаждане на птичи трупове със студен въздух;
б) въздушно-душово - охлаждане на птичи трупове със студен въздух и оросяване със студена вода;
в) охлаждане чрез потапяне - охлаждане на птичи трупове в резервоари с вода или вода и лед;
10. при цели трупове - начин на представяне: изкормени, частично изкормени или с вътрешности, както и обозначаване липса на орган от вътрешностите;
11. при разфасовки - наименование на вида на разфасовката, вида на птичето месо, от което е направена разфасовката, и дали разфасовките се предлагат с кожа или без кожа;
12. при заготовките - наименованието на вида на заготовката и означението "заготовка от птиче месо" или "заготовка от прясно птиче месо";
13. при продуктите - наименованието на вида на продукта и означението "продукт от птиче месо" или "продукт от прясно птиче месо";
14. означение на страната на произход;
15. означение на действащата за съответния продукт технологична документация.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) На етикета на всяка опаковка с птиче месо могат да се посочат и следните незадължителни означения:
1. начин на хранене и отглеждане, ако са изпълнени изискванията за отглеждане съгласно приложение № V на Регламент (ЕО) № 543/2008;
2. "добито от гъски и патици, отглеждани за производство на черен дроб" - когато е получено от патици и гъски, предназначени за производство на черен дроб и отглеждани при спазване на изискванията по чл. 11, т. 1, букви "в", "г" и "д" на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) Означаването на възрастта при клане или продължителността на периода на угояване се допуска, ако са спазени изискванията за начин на отглеждане и за възраст не по-малка от посочената в приложение № V на Регламент (ЕО) № 543/2008.


Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Опаковките трябва да съдържат един птичи труп или една или няколко разфасовки или заготовки или продукти от птиче месо от един тип и вид птици. Предлагат се на пазара като замразени или бързо замразени.


Чл. 8г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Информацията за метода на охлаждане по чл. 8а, т. 11 на суровината се посочва и върху етикета на заготовките и продуктите от птиче месо.
(2) При етикетирането на заготовките и продуктите от птиче месо се спазват изискванията по чл. 8а и разпоредбите на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.
(3) Преводът на наименованията на птичето месо, разфасовките, заготовките, продуктите и вътрешности от домашни птици, произведени извън територията на Република България и предлагани на българския пазар, трябва да е съобразен с наредбата.


Чл. 8д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните поддържа списък на кланиците, които маркират върху опаковките си начина на отглеждане и хранене на птиците.
(2) Кланиците по ал. 1, производителите, които доставят птиците, производителите и доставчиците на фуражни смески и люпилните, които произвеждат еднодневни пилета, подлежат на проверка в съответствие с чл. 12, т. 5 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(3) Обектите по ал. 2 водят дневници, съдържащи данните, посочени в чл. 12 на Регламент (ЕО) № 543/2008. Данните в дневниците се съхраняват не по-малко от 6 месеца.

Раздел III.
Маркировка и опаковка (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)

Раздел IV.
Изисквания към кланиците и транжорните и ред на одобрение (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)

Раздел V.
Обучение на окачествители и издаване на свидетелство (Предишен раздел ІV - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Птичето месо се окачествява от окачествители, притежаващи свидетелство за успешно завършен курс на обучение за окачествители на месо от домашни птици.
(2) Окачествители могат да бъдат лица, навършили 18 години, със завършено средно образование и придобили правоспособност при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Кандидатите за окачествители се обучават от Селскостопанската академия и/или продуктовия борд въз основа на изготвена от тях програма, одобрена от министъра на земеделието и храните.
(2) Програмата за обучение и за провеждане на изпит включва теоретична и практическа част относно производство, окачествяване, съхранение и предлагане на пазара на птичи трупове, разфасовки, заготовки, продукти от птиче месо и вътрешности.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Преподавателите по теория и практика са лица, които притежават професионална квалификация и опит в областта на производството, окачествяването, съхранението и предлагането на пазара на птичи трупове, разфасовки, заготовки, продукти от птиче месо и вътрешности.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Изпитът по чл. 13, ал. 2 се провежда от комисия, която включва представители на обучаващата институция, МЗХ и един практикуващ окачествител.
(2) Изпитът по практика се провежда в птицекланица и транжорна, с които обучаващата институция има сключен договор.
(3) Свидетелството по чл. 12, ал. 1 се издава от обучаващата институция след успешно издържан изпит и съдържа данните съгласно приложение № 2. Свидетелството е безсрочно.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Дейността на окачествителите се контролира от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и храните.
(2) Лицата по ал. 1 попълват контролен лист и доклад за извършените проверки и вписват данните за броя на проверените партиди, броя на неправилно окачественото и/или маркирано птиче месо.
(3) При констатиране на три нарушения за една календарна година за една кланица или транжорна се изготвя писмено предупреждение до окачествителя и се уведомява ръководителят на кланицата. При констатиране на следващо нарушение лицата по ал. 1 представят предложение пред министъра на земеделието и храните за отнемане на свидетелството по чл. 12, ал. 1.
(4) Свидетелството за окачествяване се отнема със заповед от министъра на земеделието и храните при:
1. грешки и отклонения от правилата за окачествяване;
2. записване на невярна информация при маркировката на птичите трупове;
3. други нередности и пропуски.
(5) Отнемането на свидетелството подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) За повторно издаване на свидетелство окачествителите полагат изпит по теория и практика, без да преминават повторно курс на обучение.


Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Селскостопанската академия и продуктовият борд поддържат база данни за окачествителите, получили свидетелство по чл. 12, ал. 1, която съдържа:
1. име и адрес на притежателя на свидетелството;
2. номер и дата на издаване на свидетелството.
(2) Институциите и организациите по ал. 1 подават информация за издадените свидетелства в МЗХ.

Раздел V.
Водене на дневници (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 15. (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 16. (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 17. (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 18. (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 19. (В сила от 08.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)

Раздел VI.
Тестове по окачествяване


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) В птицекланиците окачествителите, под контрола на БАБХ вземат проби за:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) проверката на абсорбция на вода съгласно приложение № ІХ или приложение № VI на Регламент (ЕО) № 543/2008);
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) определяне на загубата на вода при размразяване на замразените и бързо замразените пилета се извършва чрез капков тест съгласно приложение № VІ на Регламент (ЕО) № 543/2008, определяне на общо съдържание на вода в замразените и бързо замразени пилета се извършва съгласно приложение № VІІ на Регламент 543/2008, определянето на общо съдържание на вода на замразени и бързо замразени разфасовки, съгласно приложение № VІІІ на Регламент 543/2008.
(2) Резултатите от пробите по ал. 1 се записват и се съхраняват в продължение на една година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Когато при изследване на пробите бъде установено, че количеството вода е по-голямо от допустимото количество вода, определено по методите в приложения № VІ, VІІ, VІІІ или приложение № ІХ на Регламент (ЕО) № 543/2008, кланиците незабавно предприемат необходимите технически изменения в процеса, за да гарантират посочените в цитираните приложения стойности.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) На всеки 8 часа по време на производствения процес окачествителите под контрола на БАБХ извършват проверки по отношение на абсорбирана вода в съответствие с приложение № ІХ или приложение № VI на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Най-малко веднъж на два месеца окачествителите под контрола на БАБХ взимат проби от замразените и бързо замразените пилета за определяне на общото съдържание на вода по реда, определен в приложения № VІ и VІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008. Проби не се взимат от кланични трупове, за които са представени доказателства, че са предназначени за износ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Когато бъде установено, че дадена партида от замразени или бързо замразени пилета не съответства на изискванията за допустимо количество вода, пробите по ал. 2 се взимат всяка седмица, докато три поредни проби, взети в три различни производствени дни в рамките най-много на 4 седмици, са показали наличие на абсорбирана вода, съответстваща на изискванията на приложение № ІХ на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Когато резултатите от пробите на замразени и бързо замразени пилета превишават стойностите, посочени в приложение № VІ или приложение № ІХ, партидата е несъответстваща. В тези случаи ръководителят на птицекланицата може да поиска повторна проверка на пробите в акредитирана лаборатория по метод, определен от контролния орган.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Разходите за вземане и проверка на пробите по ал. 2, 3 и 4 се заплащат от кланицата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При въздушно охлаждане, когато резултатите от пробите по чл. 21, ал. 1 и 2 в продължение на шест месеца покажат съответствие с критериите, предвидени в приложения № VІ и VІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008, честотата на проверките по чл. 21, ал. 1 може да бъде намалена до един път месечно. При неспазването на изискванията на приложения № VІ и VІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008 проверките се извършват съгласно чл. 21, ал. 2.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Най-малко веднъж на 3 месеца транжорните или кланиците, които транжират, под контрола на БАБХ вземат проби от замразените и бързо замразените птичи разфасовки за определяне на общо съдържание на вода по реда, определен в приложение № VІІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008. Проби не се вземат от птичи разфасовки, за които са представени доказателства, че са предназначени за износ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Когато резултатите от пробите по чл. 22, ал. 1 в продължение на една година покажат съответствие с критериите, предвидени в приложение № VІІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008, честотата на проверките по чл. 22, ал. 1 може да бъде намалена до една проверка на всеки 6 месеца. При неспазването на изискванията на приложение № VІІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008 проверките се извършват съгласно чл. 22, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Когато бъде установено, че дадена партида от замразени или бързо замразени птичи разфасовки не съответства на изискванията за допустимо общо съдържание на вода, пробите по ал. 1 се вземат всеки месец, докато 3 поредни проби, взети в три различни производствени дни в рамките най-много на четири седмици, са показали наличие на абсорбирана вода, съответстваща на изискванията на приложение № VІІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Изискванията за максимално допустимите стойности на вода по приложения № VІ, VІІ и VІІІ на Регламент (ЕО) № 543/2008 са валидни за всички видове пресни, замразени и бързо замразени трупчета от домашни птици, разфасовки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) В случаите, в които резултатите от изследванията надвишават максимално допустимите стойности на вода, посочени в Регламент (ЕО) № 543/2008, нарушителите подлежат на санкция съгласно чл. 74а от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Производителите на пресни птичи трупове, заготовки и продукти от птиче месо и птичи разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със и без кожа, крила):
1. вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите в приложение № 10 по методите за лабораторно изпитване, посочени в приложение № 11 и приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, с минимална честота веднъж на три месеца от всеки вид, посочен в ал. 1;
2. резултатите от анализите се записват и се съхраняват за срок от две години.
(2) Когато резултатите от анализите по ал. 1, т. 2 надвишават нормите по приложение № 10, производителите предприемат мерки, като извършват необходимите технически изменения в процеса на обработката и системите за самоконтрол, увеличават честотата на вземане на проби на веднъж месечно и предприемат изтегляне на неотговарящата партида от пазара.
(3) Увеличената честота по ал. 2 може да бъде намалена до минималната определена в ал. 1, ако четири поредни проби, взети в различни месеци, покажат, че съответстват на нормите, определени в приложение № 10.
(4) Производителите на заготовки и продукти от птиче месо гарантират чрез технологичната си документация, системите за самоконтрол и НАССР, както и чрез вземане на проби за контрол изпълнението на изискванията на чл. 4а.

Раздел VII.
Ред за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата на птиче месо


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа единна информационна система с данни за средните продажни цени на неразфасовани, замразени птичи трупове клас "A", без вътрешности, прилагани от птицекланиците и общо за страната.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Ръководителят на птицекланицата или упълномощено от него лице ежеседмично предоставя информация в МЗХ за средните продажни цени на неразфасовани, замразени птичи трупове клас "A", без вътрешности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Информацията за цените по ал. 1 се предоставя на електронен и/или хартиен носител не по-късно от 12 часа всеки вторник.
(3) (В сила от 01.01.2007 г. в частта за докладване на цените на Европейската комисия, изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Средната за страната седмична продажна цена по ал. 1 в левове за 100 kg без ДДС се изчислява в МЗХ и се докладва на Европейската комисия всяка сряда не по-късно от 12 часа.

Раздел VIII.
Контрол


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Окачествяването, съхранението, маркировката и предлагането на пазара на птичи трупове, разфасовки и вътрешности от домашни птици се контролира от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Продуктовият борд за яйца, птиче и заешко месо може да предложи на министъра на земеделието и храните лица, които да бъдат упълномощени да извършват контрола по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Кланиците, транжорните и складовете за търговия на едро подлежат на проверка относно окачествяването и съхранението на птичите трупове, разфасовките и вътрешностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Проверката по ал. 3 се прави на цялата партида, като се обособява извадка на случаен принцип според размера на партидата, както следва:
1. при партида от 100 до 500 бройки размерът на извадката е 30 броя;
2. при партида от 501 до 3200 бройки размерът на извадката е 50 броя;
3. над 3200 бройки размерът на извадката е 80 броя;
4. при партида, по-малко от 100 броя, се проверява цялата партида.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Допустимите отклонения трябва да отговарят на посочените стойности в чл. 8, т. 2, 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 543/2008, с изключение на черния дроб, добит от патици и гъски, който трябва да бъде съответно с минимално тегло 300 g и 385 g.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверката на партида месо от домашни птици от клас "Б" допустимият брой отклонения се удвоява.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверка на предварително пакетирани птичи трупове и разфасовки се допускат следните максимални отклонения в теглото:
1. при тегло под 1100 g - 25 g;
2. при тегло от 1100 до 2400 g - 50 g;
3. над 2400 - 100 g (за трупове от домашни птици).


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Проверяваната партида от птиче месо е допустима, когато броят на несъответстващите на изискванията опаковки е не повече от:
1. 2 - при извадката 30 броя;
2. 3 - при извадката 50 броя;
3. 5 - при извадката 80 броя.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Когато проверяваната партида не съответства на изискванията, длъжностните лица забраняват нейната продажба, докато не се установи, че са изпълнени изискванията на тази наредба.


Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При проверка на средното действително съдържание на партида от готови опаковки се прилага изискването на чл. 9, т. 11 на Регламент (ЕО) № 543/2008.


Чл. 25д. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Кланиците по чл. 8д подлежат на проверка относно обозначаване върху опаковките на начина на отглеждане и хранене на птиците.
(2) Проверките се извършват най-малко:
1. веднъж на цикъл на отглеждане при производителите, които доставят птиците;
2. веднъж годишно при производителя и доставчика на храни;
3. четири пъти годишно в кланицата;
4. веднъж годишно в инкубатора.


Чл. 25е. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Официалният контрол относно спазване на изискванията за общото съдържание на вода, съхранението, етикетирането и предлагането на пазара на птичи трупове, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо се извършва от служители на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Служителите по ал. 1:
1. извършват контрол на замразени и бързо замразени птичи трупове и разфасовки съгласно Регламент (ЕО) № 543/2008;
2. извършват контрол на пресни птичи трупове, разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със и без кожа, крила), заготовки и продукти от птиче месо, като прилагат следните изисквания:
а) включват в плана за контрол и проверки за спазване на изискванията на наредбата с честота, основана на оценката на риска;
б) вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите, определени в приложение № 10, по методите за лабораторно изпитване, посочени в приложение № 11 и приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008, с минимална честота веднъж на три месеца;
в) увеличават честотата на контрола с най-малко веднъж на месец, като разходите са за сметка на производителя, когато при извършване на официален контрол се установи неспазване на изискванията на наредбата; увеличената честота може да бъде намалена до минималната определена в ал. 2, ако четири поредни проби, взети в различни месеци, покажат, че съответстват на нормите, определени в приложение № 10.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) При констатиране на нарушения лицата по чл. 25, ал. 1 правят предложения пред министъра на земеделието и храните за издаване на наказателни постановления по реда на чл. 74д от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Актовете за установяване на нарушенията на изискванията на тази наредба се издават от служителите по чл. 25е, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните по реда на чл. 74д от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Раздел IX.
Изисквания при внос


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Търговците на птичи трупове, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо с произход от други държави членки или от внос:
1. уведомяват доставчиците си преди получаване на всяка пратка за изискванията на тази наредба;
2. проверяват етикетите на всяка партида за съответствие с тази наредба, преди да бъдат пуснати на пазара.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Домашни птици" са птици от вида кокошки, пуйки, патици, гъски и токачки, отглеждани със стопанска цел.
2. "Труп" е цялото тяло на птицата след: обезкървяване, оскубване и изкормване, като сърцето, черният дроб и белите дробове, воденичката, гушата, бъбреците, краката до пищяла и главата трябва да бъдат отстранени; изкорменият труп се предлага на пазара със или без вътрешности, като сърцето, черният дроб, воденичката и шийката са опаковани в пликче и върнати в коремната кухина.
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) "Разфасовка" е птиче месо, което съответства на размера и характеристиките на мускулната тъкан и се идентифицира като получено от съответните части на трупа.
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "Вътрешности" са сърце, шия, воденица и черен дроб и всички други части на трупа, които се смятат за годни за консумация от човек.
6. "Партида" е птиче месо от един и същи вид, един и същи клас, от един производствен цикъл, от една и съща кланица.
7. "Предлагане на пазара" е държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, продажба, доставка или всяка друга форма на предлагане.
8. "Опаковано месо и разфасовки от домашни птици" е всяка отделна единица, приготвена за представяне на крайния потребител, опакована по начин, който осигурява нейната цялост.
9. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "Абсорбирана вода" е остатъчната (неотцедената) вода от технологичния процес след начина на охлаждане.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 58ж, т. 2 - 5 и чл. 58з от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и отменя Наредба № 8 от 2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (ДВ, бр. 28 от 2001 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила в тридневен срок след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на раздел V, който влиза в сила 3 месеца след обнародването, и на чл. 24, ал. 3 в частта за докладване на цените на Европейската комисия, който влиза в сила от 1.I.2007 г.

ПОПРАВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г.)

Поправка. В Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г.) се прави поправка: поради допусната техническа грешка страници 87 и 88 се подменят.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И СУБПРОДУКТИ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.)

§ 29. Навсякъде в наредбата:
1. Думата "субпродукти" се заменя с "черен дроб".
2. Думите "Националния център за аграрни науки" се заменят със "Селскостопанска академия".
3. Думите "Министерство на земеделието и горите" се заменят с "Министерство на земеделието и храните".
4. Думите "министъра на земеделието и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И СУБПРОДУКТИ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.)

§ 30. Наредбата влиза в сила в тридневен срок след обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И ЧЕРЕН ДРОБ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2012 Г.)

§ 31. Производителите и търговците на птиче месо, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо, непретърпели термична обработка, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до два месеца от влизането й в сила.


§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Предишно приложение към чл. 3, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от вида на птиците
 
  Таблица 1
Вид на птичето Общи изисквания за клас "А"
месо и клас "Б"
Месо от пилета - кожа еластична, гладка; върхът на
бройлери, ярки гръдната кост огъваем (не е вкос-
и петлета тен), добре покрит с мускули; трупът добре закръглен, покрит с мускули (за петлета и ярки гръдната кост е по-слабо еластична)
Месо от кокошки кожа еластична, грапава; гръдна
и петли кост леко изпъкнала, като върхът е неогъваем (вкостен); трупът е добре покрит с мускули
Месо от млади кожа нежна, гладка и еластична;
пуйки върхът на гръдната кост огъваем (не е вкостен); трупът добре покрит с мускули
Месо от пуйки кожа еластична, грапава; гръдна-
и пуяци та кост изпъкнала, неогъваема (вкостена); трупът добре оформен, покрит с мускули
Месо от млади кожа нежна, гладка, еластична;
патици и млади върхът на гръдната кост огъваем
гъски (не е вкостен), добре покрит с мускули; трупът добре оформен и покрит с мускули; тлъстинният слой при гъските по цялото тяло е тънък или умерен и цветът е доказателство за прилагане на специална диета
Месо от патици кожа еластична, леко грапава;
и гъски гръдна кост слабо изпъкнала, покрита с мускули; върхът на гръдната кост неогъваем (вкостен); трупът добре оформен и покрит с мускули; по цялото тяло на гъската се наблюдава умерено тлъстинен слой
Месо от токачки кожа еластична, гладка, тъмно оцветена; гръдната кост добре покрита с мускули; при млади токачки върхът на гръдната кост е огъваем; при стари токачки върхът е неогъваем, покрит с мускули
   
Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от външния вид на трупа
Таблица 2
Клас "А" Клас "Б"
  Месото от домашни птици да отговаря на изискванията за клас "А", като се допускат следните отклонения:
1. Трупът - замускулен; Единични перца върху
гърдите добре развити, трупа (гърдите, бутчета-
широки, дълги и месести; та, трупа, ставите на кра-
бутчетата - месести ката и връхчетата на кри-
  лата)
2. Трупът - чист; без Единични крондили на
счупени кости; без гърба; единични точко-
травми, несвойствени видни кръвоизливи по тя-
петна и оцветявания, лото
без мирис  
3. Кожата чиста, здрава, До 5 леки натъртвания
ненаранена, без разкъсвания, натъртвания и петна, без подкожни кръвоизливи и синини, без остатъци от перушина, крондили и декубитални изменения  
4. Цветът на кожата ха- До 3 разкъсвания на ко-
рактерен за вида и породата жата с големина 1 см
птици, без видими петна от кръв, освен отделни малки и неправещи впечатление петна, като гърдите и бутчетата трябва да са без такива петна  
5. Костната система добре Незначителни деформа-
развита; строежът на кости- ции на гръдната кост
те без деформации и недос- (леки вдлъбнатини, де-
татъци формации или незначително странично изкривяване, без травматични увреждания и кахексия); връхчето на крилата счупено или липсва
   
Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици в зависимост от охранеността на трупа
 
Таблица 3
Вид на Клас "А" Клас "Б"
птичето месо    
1. Месо от много добре раз- задоволително
пилета брой- вита мускулатура; развита мускула-
лери, ярки и гребенът на гръд- тура; гребенът на
петлета ната кост едва гръдната кост за-
  забележим; трупът бележим; трупът
  добре закръглен закръглен с неза-
  с нормално отла- доволително
  гане на подкожна отлагане на под-
  мазнина по целия кожна мазнина по
  труп целия труп
2. Месо от много добре разви- мускулатурата -
кокошки и та мускулатура; добре развита при
петли при кокошката кокошката и задо-
  гребенът на гръд- волително разви-
  ната кост е слабо та при петела;
  забележим; при при кокошката
  петела - слабо из- гребенът на гръд-
  пъкнал; добре зак- ната кост - забеле-
  ръглен труп с нор- жим; при петела -
  мално отлагане на изпъкнал; кокош-
  подкожна тлъсти- ката - добре зак-
  на по него ръглен труп; пете-
    лът - задоволително закръглен; отлагане на подкожна тлъстина по целия труп
3. Месо от много добре раз- задоволително
млада пуйка вита мускулатура; развита мускула-
  гребенът на гръд- тура, гребенът на
  ната кост слабо гръдната кост -
  забележим; добре забележим; зак-
  закръглен труп ръглен труп
4. Месо от много добре раз- задоволително
пуйки и пуяци вита мускулатура; развита мускула-
  гребенът на гръд- тура; гребенът на
  ната кост - слабо- гръдната кост -
  забележим; зак- добре забележим;
  ръглен труп с задоволително
  отлагане на под- закръглен труп с
  кожна тлъстина незначително от-
  по целия труп лагане на тлъсти-
    на по целия труп
5. Месо от много добре разви- задоволително
млади патици та мускулатура; развита мускула-
и млади гъски слабозабележим тура; забележим
  гребен на гръдна- гребен на гръд-
  та кост, закръглен ната кост; отлага-
  труп с нормално не на подкожна
  отлагане на под- тлъстина по целия
  кожна тлъстина по труп; за млади
  целия труп патици - следи от
    подкожна тлъсти-
    на по целия труп
6. Месо от па- много добре разви- задоволително
тици и гъски та мускулатура; развита мускула-
  слабозабележим тура; забележим
  гребен на гръдна- гребен на гръд-
  та кост; закръглен ната кост; задово-
  труп с нормално лително закръг-
  отлагане на под- лен труп с отлага-
  кожна тлъстина не на подкожна
  по него тлъстина по це-
    лия труп
7. Месо от много добре разви- задоволително
токачки та мускулатура; развита мускула-
  гребенът на гръд- тура; гребенът
  ната кост - слабо- на гръдната кост
  забележим; тру- добре забележим;
  път закръглен с трупът закръглен
  нормално отлагане с незадоволител-
  на подкожна тлъс- но отлагане на
  тина по него; ко- подкожна тлъсти-
  жата по крилете, на по целия труп;
  гърдите и бутчета- кожата по кри-
  та по-тъмно пиг- лете, гърдите и
  ментирана бутчетата - тъмно
    пигментирана
     


Приложение № 2 към чл. 14а, ал. 3

(Отм., предишно приложение № 9 към чл. 12, ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


.....................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на издаващия свидетелството)
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№.................... от.................... г.
 
Настоящото свидетелство се издава на ..................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................., за завършен курс на обучение за ОКАЧЕСТВИТЕЛ на птиче месо, разфасовки и субпродукти съгласно чл. 58з от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
 
ЗАМЕСТНИК- Председател
МИНИСТЪР: ............... на ПБЯПЗМ: ...............
  МИНИСТЪР: ...........................
   


Приложение № 2а към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Общи изисквания, на които трябва да отговарят разфасовките от месо от домашни птици
 
1. Половинки половин трупове, получени чрез надлъжен разрез по плоскостта на гръдната кост и гръбнака
2. Четвъртинки половина, разделена чрез напречен разрез, при което са получени четвъртини с бутче и гърди
3. Неразделени четвъртинки с бутчетата и двете четвъртинки с бутчетата, обединени с част от гърба, със или без трътката
4. Гърди гръдната кост и ребрата или част от тях, разпределени от двете страни на костта, заедно с обграждащата ги мускулатура; гърдите могат да бъдат цели или половинки
5. Бутче бедрената кост, пищялът и фибулата (малкият пищял) заедно с обграждащата ги мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от тазобедрената до тарзалната става
6. Бутче с част от гърба, прикрепен към него теглото на гърба, прикачен към бутчето, не трябва да надвишава 25 % от теглото на разфасовката
7. Бедро бедрената кост заедно с обграждащата я мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от тазобедрената става до колянната става
8. Подбедрица пищялът и малкият пищял заедно с обграждащата ги мускулатура; двете парчета трябва да са отрязани от колянната става до тарзалната става
9. Крило раменната кост, лъчевата кост и лакътната кост заедно с обграждащата ги мускулатура; при крила на пуйка раменната кост или лъчевата/раменната кост заедно с обграждащата ги мускулатура могат да бъдат представени отделно
10. Неразделени крила двете крила, обединени с част от гърба, като теглото на последния не трябва да надвишава 45 % от това на цялото парче
11. Филе от гърдите цялата част или половината от обезкостените гърди, т.е. без гръдната кост и ребрата; при филе от гърди на пуйка филето може да съдържа само дългия гръден мускул
12. Филе от гърдите с "ядеца" филе от гърдите без кожа с ключицата и само хрущялната точка на гръдната кост, теглото на ключицата и хрущяла да не надхвърля 3 % от това на цялото парче
13. Нетлъсто филе филе от гърдите на гъски или патици, обхващащо кожата и подкожната тлъстина, покриваща гръдния мускул, без пекторалния мускул
14. Обезкостен бут (пилешки или пуешки) бедрата и/или подбедриците, обезкостени, т. е. бут без фибулата и пищяла (тибията), разрязани на кубчета или на ивици (за пуешки бут)
15. Фенер трупът на птицата, от който са отстранени гърди, бутчета, и крила; включва мускулатурата и кожата с прилежащите кости между гръдната и сакралната кост на гръбначния стълб, със или без трътка
16. Трътка задната месеста част от тялото на птица, върху която са перата на опашката й
17. Бонфиле със запазена цялост, без замърсявания
 
Забележка. Продуктите, отбелязани в т. 4, 11 и 14, могат да бъдат представени със или без кожа. Липсата на кожа при продуктите от т. 4, 11 и 14 се обозначава на етикета.
 


Приложение № 2б към чл. 6а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Общи изисквания, на които трябва да отговарят вътрешности от домашни птици
 
1. Воденички без остатъци от кутикула и хранителни съставки; добре измити и отцедени
2. Сърца без кръвни съсиреци, остатъци от перикардиална торбичка и аорта
3. Шийки без кожни остатъци, кръвни съсиреци и перца; добре измити и отцедени
4. Черен дроб и далак без кръвни съсиреци; почистени жлъчни мехури; добре измити и отцедени
5. Глави добре обезкървени; без остатъци от кръв в устната кухина; без перушина, без разкъсвания; добре измити и отцедени
6. Крака добре попарени, почистени от роговата обвивка, добре измити и отцедени
7. Тестиси със запазена цялост на обвивната ципа; (бели бъбреци) добре измити и отцедени
8. Гребени със запазена цялост, без замърсявания
   


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 5 към чл. 7, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 6 към чл. 7, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 7 към чл. 7, т. 5

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.)


Приложение № 9 към чл. 4, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Приложение № 10 към чл. 4, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)

Максимално допустимо количество вода като съотношение W/RP в пресни птичи трупове, птичи разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки и продукти от птиче месо и общото съдържание на вода в заготовки и продукти, произведени от цели трупове, както следва:


Наименования Метод на охлаждане
    въздушно въздушно- душово чрез потапяне
    стойности на съотношението вода/протеин
    (W/RP)
1 2 3 4 5
1 Заготовка или продукт от филе или бон филе от пилешки гърди без кожа, обезкостено бутче със и без кожа, разфасовка бон филе, разфасовка обезкостено бутче със и без кожа 3,40 3,40 3,40
2 Заготовка или продукт от пилешки гърди с кожа 3,40 3,50 3,60
3 Заготовка или продукт от пилешки бедра, подбедрици, бутчета, бутчета с част от гърба, четвъртини с бутчета, крила, с кожа, разфасовка пилешки крила 4,05 4,15 4,30
4 Заготовка или продукт от филе от пуешки гърди без кожа 3,40 3,40 3,40
5 Заготовка или продукт от пуешки гърди с кожа 3,40 3,50 3,60
6 Заготовка или продукт от пуешки бедра, подбедрици, бутчета с кожа 3,80 3,90 4,05
7 Заготовка или продукт от обезкостено пуешко бутче без кожа 3,95 3,95 3,95
8 Пресен птичи труп, заготовка или продукт от цял птичи труп Определеното по този метод общо водно съдържание е сравнимо с пределната стойност, установена по формулите, посочени в т. 6.2 на приложение № 11.
     


Приложение № 11 към чл. 4, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)

1. Определяне на общото съдържание на вода в пресни птичи трупове, заготовки и продукти от цели пилешки трупове
(Химически тест)
1. Цел и приложно поле
Този метод се използва за определяне на общото съдържание на вода в пресни птичи трупове, пресни, замразени и бързо замразени заготовки и продукти от цели пилешки трупове. Методът включва определяне на съдържанието на вода и белтъчини в пробите от хомогенизирани трупове на домашни птици. Определеното по този метод общо водно съдържание се сравнява с пределната стойност, установена по формулите, посочени в точка 6.2, за да се определи дали по време на обработката абсорбцията на вода е била в рамките на разрешените граници или не. Ако анализаторът подозира наличието на каквото и да било вещество, което може да попречи на оценката, негово или нейно задължение е да вземе необходимите подходящи предохранителни мерки.
2. Определения
"Труп": трупът на домашната птица с костите и ставните хрущяли и с годните за консумация вътрешности, ако има такива.
"Вътрешности": сърце, черен дроб, воденичка и шийка.
3. Принцип
Съдържанието на вода и белтъчини се определя в съответствие със стандартите на БДС (Български държавни стандарти).
Най-високото допустимо общо съдържание на вода се оценява въз основа на съдържанието на белтъчини в трупа, което може да бъде свързано с естественото съдържание на вода.
4. Оборудване и реактиви
4.1. Везни за претегляне на трупа и опаковката с възможност за измерване с точност най-малко до 1 грам.
4.2. Сатър или трион за разрязване на труповете на парчета с размер, подходящ за месомелачката.
4.3. Месомелачка и миксер с голям капацитет с възможност за хомогенизиране на цели парчета от замразено и бързо замразено месо от домашни птици.
Забележка. Не е необходима специална месомелачка. Тя трябва да има достатъчна мощност за смилане на бързо замразени месо и кости с оглед получаване на хомогенна смес, съответстваща на сместа, която би се получила при употребата на месомелачка, снабдена с диск с размер на отворите 4 милиметра.
4.4. Апаратура за определяне на съдържанието на вода съгласно стандарт БДС 5712 "Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на влага".
4.5. Апаратура за определяне на съдържанието на белтъчини съгласно стандарт БДС 9374 "Месо и месни продукти. Определяне на белтъчното съдържание".
5. Процедура
5.1. От количеството птици, които трябва да се проверяват, на случаен принцип се взема двойна проба (съгласно Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни, ДВ, бр. 93 от 2003 г.), която се съхранява охладена или замразена до започването на анализа по точки 5.2 - 5.6.
5.2. Подготовката започва в рамките на един час от изваждането на труповете от хладилника или фризера.
5.3. Външната страна на опаковката се избърсва, за да се отстрани повърхностният лед и вода. Трупът се претегля и изважда от опаковката му. Отстраняват се механично видимите по повърхността на трупа парченца от подправки или хранителни вещества. Трупът се нарязва на малки парченца. Определя се общото тегло на трупа, включително и леда по него, чрез изваждане на теглото на опаковката с точност до един грам - така се получава P1.
5.4. Целият труп, чието тегло е P1, се смила в месомелачка в съответствие с точка 4.3 (и при необходимост се размесва с помощта на миксер), за да се получи хомогенен материал.
5.5. Взема се проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за определяне на водното съдържание в съответствие с метода, определен в стандарт БДС 5712 - така се получава съдържанието на вода (a %).
5.6. Взема се още една проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за определяне на съдържанието на азот в съответствие с метода, определен в стандарт БДС 9374. Това азотно съдържание се превръща в съдържание на сурови белтъчини (b %) чрез умножаване с коефициент 6,25.
6. Изчисляване на резултатите
6.1. Теглото на водата (W) на трупа се изчислява по формулата аP1/100, а теглото на белтъчините (RP) - по формулата bP1/100, като и двете се изразяват в грамове.
6.2. Теоретичното естествено съдържание на вода в грамове, определено по този метод, може да се изчисли с помощта на следната формула:
- за пилетата: 3,53 x RP + 23.
6.2.1. Въздушно охлаждане
Като се има предвид, че минималното технически неизбежно количество вода, абсорбирана по време на обработката, възлиза на 2 %, пределната стойност за допустимото общо съдържание на вода (W G ) в грамове, определено по този метод, се изчислява по следната формула (включително доверителния интервал):
- за пилетата: W G = 3,65 x RP + 42.
6.2.2. Въздушно-душово охлаждане
Като се има предвид, че минималното технически неизбежно количество вода, абсорбирана по време на обработката, възлиза на 4,5 %, пределната стойност за допустимото общо съдържание на вода (W G ) в грамове, определено по този метод (включително доверителния интервал), се изчислява по следната формула:
- за пилетата: W G = 3,79 x RP + 42.
6.2.3. Охлаждане чрез потапяне
Като се има предвид, че минималното технически неизбежно количество вода, абсорбирана по време на обработката, възлиза на 7 %, пределната стойност за допустимото общо съдържание на вода (W G) в грамове, определено по този метод (включително доверителния интервал), се изчислява по следната формула:
- за пилетата: W G = 3,93 x RP + 42.
6.3. Ако съдържание на вода (W) в трупа, изчислено съгласно точка 6.1, не превишава стойностите, предвидени в точка 6.2 (W G), съответното количество проба, подлежаща на проверка, се счита за съответстваща на изискванията.

2. Определяне на общото съдържание на вода в разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки от прясно, замразено или бързо замразено птиче месо и продукти от прясно замразено или бързо замразено птиче месо
(Химически тест)
1. Цел и приложно поле
Този метод се използва за определяне на общото съдържание на вода в разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки от прясно, замразено или бързо замразено птиче месо и продукти от прясно, замразено или бързо замразено птиче месо. Методът включва определянето на съдържанието на вода и на белтъчини на извадки от хомогенизирани разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки и продукти от домашни птици. Определеното по този метод общо водно съдържание се сравнява с пределната стойност, изчислена по формулата по точка 6.3, за да се определи дали по време на обработката абсорбцията на вода е била в рамките на разрешените граници, или не. Ако анализаторът подозира наличието на каквото и да било вещество, което може да попречи на оценката, негово или нейно задължение е да вземе необходимите подходящи предохранителни мерки.
2. Определения и процедури по вземането на проби
Проби се вземат от разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки от птиче месо и продукти от птиче месо, отговарящи на наименованията, заложени в чл. 1, т. 2 на Приложение № І на Регламент 543/2008 г. Разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките и продуктите от птиче месо трябва да имат минимално количество не по-малко от 100 грама.
При пресни, охладени, замразени или бързо замразени разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки и продукти на едро (заготовки или продукти от птиче месо, които не са индивидуално опаковани) големите опаковки, от които ще се взема извадката, могат да бъдат съхранявани при 0 °C, докато стане възможно вземането на отделни разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки или продукти от птиче месо.

3. Принцип
Съдържанието на вода и белтъчини се определя в съответствие с описаните в стандартите на БДС (Български държавни стандарти) методи.
Най-високото допустимо водно съдържание на заготовките или продуктите от птиче месо се определя въз основа на съдържанието на белтъчини на разфасовките, от които са произведени, което може да бъде свързано с естественото съдържание на вода.

4. Оборудване и реактиви
4.1. Везни за претегляне на разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките, продуктите и опаковките, с възможност за измерване с точност най-малко 1 грам.
4.2. Сатър или трион за нарязване на разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките или продуктите на парчета с размер, подходящ за месомелачката.
4.3. Месомелачка и миксер с голям капацитет, с възможност за хомогенизиране на разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките или продуктите от домашни птици или на части от тях.
Забележка. Не е необходима специална месомелачка. Тя трябва да има достатъчна мощност, за да смила прясно, охладено, замразено или бързо замразено месо и кости с оглед получаване на хомогенна смес, съответстваща на сместа, която би се получила при употреба на месомелачка, оборудвана с диск с размер на отворите 4 милиметра.
4.4. Апаратура за определяне на съдържанието на вода съгласно стандарт БДС 5712 "Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на влага".
4.5. Апаратура за определяне на съдържанието на белтъчини съгласно стандарт БДС 9374 "Месо и месни продукти. Определяне на белтъчното съдържание".

5. Процедура
5.1. На случаен принцип се взема двойна проба (съгласно Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни), която се съхранява охладена или замразена до започването на анализа по точки 5.2 - 5.6. Разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките или продуктите от птиче месо от извадката от пресни, охладени, замразени и бързо замразени продукти на едро, посочени в точка 2, могат да бъдат съхранявани при 0 °C до започването на анализа.
5.2. Подготовката започва в рамките на един час след изваждането на разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовките или продуктите от птиче месо от фризера или хладилника.
5.3. Външната страна на опаковката се избърсва, за да се отстрани повърхностният лед и вода. Разфасовката (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовката или продуктът от птиче месо се претегля и се изважда от опаковката. Отстраняват се механично видимите по повърхността на разфасовката (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовката или продукта парченца от подправки или хранителни вещества. След нарязването на разфасовката (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовката или продукта на малки парчета, теглото се определя с точност до един грам чрез изваждане на теглото на отстранения опаковъчен материал - така се получава P1.
5.4. Цялата разфасовка (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовка или продукт от птиче месо, чието тегло е P1, се смила в месомелачка съгласно точка 4.3 (и при необходимост се разбърква с помощта на миксер), за да се получи хомогенен материал, от който може да се вземе проба, представителна за всяка разфасовка (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовка или продукт от птиче месо.
5.5. Взема се проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за определяне на водното съдържание по метода, описан в стандарт БДС 5712 - така се получава съдържанието на вода (a %).
5.6. Взема се още една проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за определяне на съдържанието на азот по метода, описан в стандарт БДС 9374. Това азотно съдържание се превръща в съдържание на сурови белтъчини (b %) чрез умножаване с коефициент 6,25.

6. Изчисляване на резултатите
6.1. Теглото на водата (W) във всяка разфасовка (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовка или продукт се изчислява по формулата aP1/100, а теглото на белтъчините (RP) - по формулата bP1/100, като и двете се изразяват в грамове.
6.2. Теоретичното средно съотношение W/RP, определено по този метод, е, както следва:
- филе от пилешки гърди и пилешки гърди: 3,19 ± 0,12,
- пилешки бутчета и четвъртини с бутчето: 3,78 ± 0,19,
- филе от пуешки гърди и пуешки гърди: 3,05 ± 0,15,
- пуешки бутчета: 3,58 ± 0,15,
- обезкостено пуешко бутче: 3,65 ± 0,17.
6.3. Ако съотношението W/RP за разфасовката (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовката или продукта от птиче месо, изчислено въз основа на стойностите по точка 6.1, не превишава съотношението, предвидено в приложение № 10, количеството разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовки или продукти, подложени на проверка, се счита за съответстващо на изискванията.

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Децата, които когато бъдат повикани не идват стават доктори.
Децата, които идват преди да бъдат повикани стават адвокати.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване