Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.

Част първа.
Общи Изисквания

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:
1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;
3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;
6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:
1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;
2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.

Чл. 3. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.
(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване със застроена площ до 200 кв. м и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 м и със застроена площ до 200 кв. м.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.

Чл. 5. (1) За удовлетворяване на същественото изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).

Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.
Таблица 1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Клас на Описание Подклас Видове строежи или части от
функционална     тях,
пожарна     помещения
опасност      
(КФПО)      
Ф1 Жилищни сгради и Ф1.1 Детски градини и ясли;
  сгради за   домове за деца с физически
  обществено   увреждания; домове за деца
  обслужване в   с умствена изостаналост;
  областта на   лечебни заведения за
  образованието,   болнична помощ, в т.ч.
  здравеопазването   болници за активно лечение,
  и социалните   за долекуване и за
  грижи,   рехабилитация, домове за
  хотелиерството и   хора с увреждания и за
  услугите - за   временно пребиваване на
  постоянно и   хора с увреждания;
  временно (в т.ч.   амбулатории за първична
  денонощно)   или специализирана
  обитаване, които   медицинска помощ в
  се ползват от хора   случаите, когато включват
  на различна   детски консултации;
  възраст и с   центрове за спешна
  различно   медицинска помощ,
  физическо   диспансери, домове за
  състояние и в   медико-социални грижи,
  които има спални   диализни центрове, хосписи
  помещения   и др.; спални корпуси в
      учебно-възпитателни и
      социални
      учебно-професионални
      заведения с интернати и
      сиропиталища
    Ф1.2 Хотели; общежития;
      пансиони; спални корпуси в
      балнеосанаториуми и други
      санаториални заведения,
      почивни домове, казарми и
      др.; къмпинги; мотели
    Ф1.3 Многофамилни жилищни
      сгради
    Ф1.4 Еднофамилни жилищни
      сгради
Ф2 Сгради за Ф2.1 Кинозали; концертни,
  обществено   оперни, театрални и други
  обслужване в   подобни зали;
  областта на   многофункционални зали с
  културата и   културно-просветно
  изкуствата; сгради   предназначение; библиотеки
  и съоръжения за   и читалища;
  спорт   архивохранилища; центрове
      за научно-техническа
      информация; обществени
      клубове, циркови зали,
      спортни сгради и съоръжения
      с трибуни; други видове
      сгради с точно определен
      брой на посетителите в
      закрити помещения.
    Ф2.2 Музеи, художествени
      галерии, панаирни палати,
      танцови зали, дискотеки,
      казина и др. под. в закрити
      помещения
    Ф2.3 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.1,
      на открито, в т.ч.
      преместваеми
    Ф2.4 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.2,
      на открито
Ф3 Сгради за Ф3.1 Търговски центрове, базари
  обществено   и покрити пазари,
  обслужване в   универсални и
  областта на   специализирани магазини
  търговията, Ф3.2 Помещения и сгради за
  общественото   обществено хранене
  хранене, Ф3.3 Приемни сгради на летища,
  транспорта,   железопътни гари, автогари,
  здравеопазването,   морски и речни гари, станции
  съобщенията и   на въжени линии
  услугите; сгради за    
  административно    
  обслужване (с    
  помещения, в    
  които броят на    
  очакваните    
  посетители е    
  по-голям от броя    
  на обслужващия    
  персонал)    
    Ф3.4 Помещения за посетители на
      сгради за административно
      обслужване
      (административни сгради,
      банкови и небанкови
      финансови институти,
      обслужващи сгради към
      производствени обекти,
      представителни сгради,
      пощи, сгради на централните
      и териториалните органи на
      изпълнителната власт,
      правителствени сгради,
      центрове за провеждане на
      конференции и конгреси,
      сгради на съда,
      прокуратурата и др.) и
      помещения за обществено
      обслужване в областта на
      услугите (сгради за битови
      услуги, сгради за
      граждански ритуали,
      обществени бани и сауни) и
      за обществено обслужване с
      култово и религиозно
      предназначение (храмове за
      богослужение, катедрали,
      църкви, параклиси, джамии,
      синагоги и др., крематориуми
      и обредни домове) с
      неопределен брой места за
      сядане, лечебни заведения
      за извънболнична помощ:
      медицински центрове и
      диагностично-консултативни
      центрове; амбулатории за
      първична или
      специализирана медицинска
      помощ
    Ф3.5 Физкултурно-оздравителни
      комплекси и спортни сгради
      и съоръжения без трибуни за
      зрители; битови помещения
Ф4 Сгради за Ф4.1 Училища,
  обществено   учебно-възпитателни
  обслужване в   заведения, включително за
  областта на   следучилищни занимания,
  образованието и   учебно-възпитателни и
  сгради за   социални
  административно   учебно-професионални
  обслужване   заведения, колежи, висши
  (сгради на   учебни заведения, учебни
  централните и   заведения за повишаване на
  териториалните   квалификацията
  органи на Ф4.2 Сгради за административно
  изпълнителната   обслужване, сгради на
  власт и др.), чиито   информационни и
  помещения се   редакционно- издателски
  използват в   организации, сгради за
  продължение на   научноизследователска
  определен период   дейност, комутационни,
  през денонощието   радиорелейни,
  и в тях присъстват   телевизионни, базови и
  постоянно хора с   телефонни станции
  определена    
  възраст и    
  физическо    
  състояние,    
  запознати с    
  планировката на    
  сградите    
Ф5 Производствени, Ф5.1 Производствени сгради и
  складови и   съоръжения, производствени
  селскостопански   и лабораторни помещения,
  сгради,   работилници; сгради на
  бензиностанции и   научно-експериментални
  газостанции,   бази
  помещения и Ф5.2 Складови сгради и
  съоръжения с   съоръжения, паркинги,
  постоянен режим   гаражи (без техническо
  на работа   обслужване и ремонт)
    Ф5.3 Бензиностанции и
      газостанции
    Ф5.4 Селскостопански сгради без
      постройки със
      селскостопанско
      предназначение на
      допълващо застрояване в
      урегулирани поземлени
      имоти и постройки до 35 m2 в
      земеделски земи
Забележкa. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.
Таблица 2 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Категория Пожарна характеристика и Вид на производствените
по свойства на получаваните, процеси и предназначение на
пожарна обработваните, цеховете, технологичните
опасност използваните, инсталации, помещенията и
  съхраняваните и складовете
  складираните вещества,  
  материали и продукти  
1 2 3
Ф5А Сгради, помещения, *Цехове, инсталации, помещения
  открити инсталации и и складове в които се използват
  технологични съоръжения метален натрий или калий,
  за получаване, бариев прекис, алуминиева
  обработване, използване, пудра и бял фосфор; *Сгради и
  съхраняване и складиране помещения за преработка и
  на: съхраняване на радиоактивни
  1. Горими газове, отпадъци (РАО), съдържащи
  включително втечнени уран; *Баратни и
  горими газове ксантогенаторни цехове и
  2. Течности с пламна отделения за преестерификация
  температура, по-малка или и поликондензация при
  равна на 28 °С (бензин, производството на химични
  лигроин, ацетон, толуол, влакна; *Цехове, инсталации,
  пиридин, етилов алкохол, помещения и складове за
  дихлоретан, диоксан, обработка, получаване и
  етилбензол и др.) съхраняване на акрилонитрил;
  3. Вещества и продукти, *Производства, свързани с
  които се запалват или употребата, получаването,
  взривяват при съхраняването и регенерацията
  взаимодействието им с на серовъглерод; *Цехове и
  вода или с кислород от инсталации за първична
  въздуха обработка на нефт и газ
  Когато веществата по т. 1 и (демулсия, стабилизация,
  2 са в количества, които сероочистка и др. под.);
  при възможно най-тежка *Основни цехове за получаване
  аварийна ситуация може на синтетичен каучук;
  да образуват експлозивни *Водородни и ацетиленови
  атмосфери в обем до 5% станции; *Цехове, инсталации,
  включително от свободния помещения и складове за
  обем на помещението, обработка, получаване и
  помещението се отнася съхраняване на дивинил;
  към категория по пожарна *Цехове и инсталации за
  опасност Ф5В. производство на ацетатна
    коприна; *Производства,
    свързани с бензинови
    екстракции; *Цехове и
    инсталации за хидриране,
    дестилация и газоотделяне при
    производството на течни горива;
    *Инсталации за рекуперация и
    ректификация на органични
    разтворители с пламна
    температура 28 °С и по-малка от
    28 °С; *Технологични
    инсталации, помпени станции,
    складове за бензин,
    разтворители и други течности с
    пламна температура 28 °С и
    по-малка от 28 °С; *Бояджийски
    помещения и камери, в които
    като разтворител се използва
    леснозапалима течност;
    *Основни цехове за
    производство на антипиретици;
    *Помещения и складове за
    нитроцелулозни ленти; *Цехове
    за улавяне и разделяне на
    коксовия газ при
    коксохимичното производство и
    др.; *Помещения за зареждане
    и съхраняване на киселинни и
    алкални акумулатори с отделяне
    на експлозивоопасни
    концентрации от водород;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите на Ф5А.
Ф5Б Сгради, помещения, *Цехове за производство,
  открити инсталации и употреба и съхраняване на
  технологични съоръжения целулоид, нафталин, червен
  за получаване, фосфор, дифенил, калциев
  обработване, използване, карбид, антрацен; *Цехове за
  съхраняване и складиране получаване на въглищен прах;
  на: *Цехове, в които се отделя
  1. Течности с пламна производствен въглищен прах;
  температура от 28 до 55 °С *Мелници, силози и
  включително (керосин, обслужващите ги транспортни и
  газьол, ксилол, други съоръжения за
  хлорбензол, оцетна взривоопасни прахове (брашно,
  киселина, оцетен захар, нишесте, соя, фуражни
  анхидрид и др.) смески, сенни брашна,
    прес-прахове, сапунени,
    пластмасови и други видове
    прахове); *Полировъчни
    помещения,
  2. Течности, нагрети при цехове и отделения за
  условията на шлифоване на дърво, бакелит и
  производство, други горими материали;
  получаване, обработване, *Помпени станции за течности с
  използване и съхранение пламна температура над 28 до
  над пламната им 55 °С включително; *Станции за
  температура промиване и изпарване на
  3. Горими прахове или цистерни и други съдове за
  летящи частици с долна течности с пламна температура
  експлозивна граница над 28 до 55 °С включително;
  (ДЕГ), по-малка или равна *Цехове за
  на 65 g/m3 амониево-селитреното
  Когато веществата по т. 1, производство; *Кислородни
  2 и 3 са в количества, станции и уредби;
  които при възможно *Производство и съхраняване на
  най-тежка аварийна сяра и други подобни продукти;
  ситуация може да *Комуникационни (транспортни)
  образуват експлозивни съоръжения в сградите от
  атмосфери в обем до 5% категория Ф5Б.
  включително от свободния  
  обем на помещението,  
  помещението се отнася  
  към категория по пожарна  
  опасност Ф5В.  
Ф5В Сгради, помещения, *Дъскорезни, гатерни,
  открити инсталации и моделиерски, тапицерски
  технологични съоръжения отделения, помещения за
  за получаване, заготовка, основни и други
  обработване, използване, цехове и складове на
  съхраняване и складиране дърводобивната и
  на: дървообработващата
  1. Течности с пламна промишленост; *Основни и
  температура, по-висока от спомагателни цехове,
  55 °С (анилин, асфалт, помещения и складове на
  мазут, глицерин, текстилната, шивашката,
  етиленгликол, формалин, кожарската, кожухарската,
  масла, креозот и др.) обувната, хранително-вкусовата,
  2. Горими прахове или тютюневата,
  летящи частици с ДЕГ, целулозно-хартиената и
  по-голяма от 65 g/m3 полиграфическата
  (прах-цинков, промишленост; *Цехове за
  целулознолигнинен, обработка на памук, лен, коноп и
  ацетилцелулозен, от дървесни влакна и др. под. и
  карбамидформалдехидна складови помещения за тяхното
  смола и др.) съхранение; *Помещения за
  3. Технологични процеси, производство, ремонт и
  при които обработката на съхранение на
  продукти се извършва при електронносъобщителна
  температура до 180 °С техника; *Цехове за
  включително и които не се производство на ацетатни
  отнасят към категория по филмови ленти, CD, DVD и
  пожарна опасност Ф5А или складове за тяхното съхранение;
  Ф5Б *Ремонтни помещения и
  4. Твърди горими работилници за
  вещества и материали разпределителни устройства с
  5. Негорими вещества, прекъсвачи, трансформатори и
  опаковани в горим друг вид апаратура, съдържащи
  амбалаж, с изключение на повече от 60 kg машинно или
  такива, опаковани в трансформаторно масло в едно
  чували съоръжение; *Сгради и
  6. Горими материали в съоръжения на огневи сушилни
  насипно и пакетирано (за тютюн, зърно, памук и др.);
  състояние *Селскостопански сгради за
  Когато веществата по т. 1-6 съхранение на груб фураж
  са разположени на площ и (сено, слама); *Помещения за
  в обем, непревишаващи съхраняване на зърно в насипно
  10% от площтa и обема на състояние; *Сушилни,
  помещението, но не пресуквачни и сортировъчни
  повече от 200 m2 - когато цехове при производството на
  не е осигурена химични влакна; *Цехове за
  автоматична ПГИ, или обработка на пластмаси и на
  1000 m2 - при осигурена готов синтетичен каучук
  локална автоматична ПГИ (отделения за сушене, рязане и
  за площта, на която са опаковане); *Сгради на помпени
  разположени горимите станции за горими течности с
  материали, помещението пламна температура над 55 °С;
  се отнася към категория по *Сгради за ремонт, поддържане
  пожарна опасност Ф5Г и възстановяване на
  или Ф5Д. железопътния подвижен състав;
    *Помещения за електрокари и
    мотокари; *Автосервизи;
    *Хангари и помещения за
    техническо обслужване и ремонт
    на летателна техника (самолети,
    хеликоптери); *Гаражи за леки и
    тежки моторни превозни
    средства; *Машинни отделения
    за хладилници и хладилни
    инсталации, други апарати,
    съоръжения и проводи, за
    производство и употреба на
    амоняк; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5В.
Ф5Г Сгради, помещения, *Леярни и топилни цехове,
  открити инсталации и пещни отделения и помещения с
  технологични съоръжения контактни пещи;
  за получаване, *Електромашинни отделения;
  обработване, използване, помещения за регенерация на
  съхраняване и складиране живак; *Цехове за производство
  на: на стъкло и др. под., ковачници;
  1. Негорими вещества и *Депа за парни машини; цехове
  материали в горещо или за горещо валцуване на метали;
  нажежено състояние, при *Помещения за изпитване на
  които се отделя лъчиста двигатели с вътрешно горене;
  топлина, искри или пламък, *Цехове за термично
  и такива с температура на обработване на метали; *Котелни
  обработка, по-висока от помещения на газово гориво;
  180 °С, които не се отнасят *Котелни помещения на течно и
  към категория Ф5А или твърдо гориво; *Ремонтни
  Ф5Б помещения и работилници за
  2. Горими течности, газове разпределителни устройства с
  и твърди материали прекъсвачи, трансформатори и
  (прахове), които се друг вид апаратура, съдържащи
  използват като гориво при не повече от 60 kg машинно или
  гарантирано наличие на трансформаторно масло в едно
  постоянно действащ съоръжение;
  източник на запалване *Монтажно-заваръчни цехове и
    др. под.; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5Г;
    *Съоръжения за напрежение над
    1000 V.
Ф5Д Сгради, помещения, *Механични цехове за студена
  открити инсталации и обработка на метали (с
  технологични съоръжения изключение на магнезиевите
  за получаване, сплави), смесване на руда,
  обработване, използване, содово производство (с
  съхраняване и складиране изключение на пещните
  на: отделения); *Продухвателни и
  - негорими вещества и компресорни станции за въздух
  материали; или други негорими газове;
  - горими вещества и *Цехове за регенерация на
  материали в мокри киселини; *Инструментални
  технологични процеси цехове; студено щамповане и
    валцуване на метали; *Добиване
    и студена обработка на
    минерали, руди, сол и други
    негорими материали; *Цехове за
    мокри процеси в текстилната и
    хартиената промишленост;
    *Цехове за преработка на месо,
    риба, млечни продукти, плодове
    и зеленчуци; *Помещения за
    пепел и сгурия, помпени и
    водоприемни устройства към
    електростанциите, хлоратни и
    въгледвуокисни инсталации,
    водни охладителни кули,
    помпени станции за негорими
    течности; *Отделения за
    приготвяне и съхраняване на
    неорганични добавки към
    амониево-селитреното
    производство; *Отделения за
    съхраняване на негорими
    киселини и др. под.;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите от
    категория Ф5Д.
Забележки:
1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.
2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20°С.
3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.
(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.
(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.
(4) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Критериите за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи са дадени в приложение № 4.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления;
3. сравнения (при използването на таблици).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.
(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:
1. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
5. критична температура, равна или по-малка от 620°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;
3. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена петкратно;
4. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена двукратно.
Таблица 3 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Степен на Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
огнеустойчивст колони външни и външни и стени на между-етажни стени на площадки покривна покривна
на сградите и рамки вътрешни вътрешни евакуационни преградни стълбища и рамена конструкция конструкция
    носещи неносещи коридори и конструкции   на стълбища със защита без защита
    стени стени фоайета       съгласно съгласно
                колона 6 колона 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерии за R REI EI EI REI EI R R или RE R или RE
огнеустойчивост                  
I 150 150 30 60 90 120 90 не се 60
                нормира  
II 120 120 30 60 60 90 60 не се 45
                нормира  
III 60 60 15 30 45 60 45 не се 30
                нормира  
IV 30 30 15 15 15 30 30 не се 15
                нормира  
V Не се нормира
Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.
4. За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.
Таблица 4 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Клас на Максимално допустима застроена площ между
функционална брандмауерите, m2
пожарна опасност допустим степен на огнеустойчивост
  брой на I II III IV V
  надземните          
  етажи          
  (височина)          
Ф1 Ф1.1 1 6000 4500 2250 600 300
    2 3000 2250 1200 HД* HД*
    3 до 5 3000 2250 600 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 3000 2250 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
    (при          
    условията на          
    чл.313)          
  Ф1.2 1 8000 6000 3000 1600 800
    2 4000 3000 2000 800 400
    3 до 5 4000 3000 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф1.3 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 2000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф1.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 2000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Ф2 Ф2.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 HД* HД*
    3 до 5 5000 3750 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф2.2 1 4000 3000 1500 500 200
    2 2200 1500 800 HД* HД*
    3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф2.3 - Не се ограничава
  Ф2.4    
Ф3 Ф3.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 500 100
    3 до 5 7500 4000 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.2 1 4000 3000 1500 600 400
    2 2200 1500 800 200 100
    3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.3 1 8000 3000 1500 800 400
    2 4000 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.5 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Ф4 Ф4.1 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф4.2 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Забележка. НД* означава "Не се допуска".
(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Таблица 5 (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.
Таблица 6 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Катего- Допустим Степен Максимално допустима застроена площ
рия по брой на на между брандмауерите на сгради, m2
пожарна етажите огне- едноетажни двуетажни многоетажни
опасност   устой-      
    чивост      
Ф5А 6 I не се 2000 2000
  1 ІI ограничава - -
      5200    
Ф5Б 6 I не се ограничава
  3 II 7800 5200 3500
Ф5В не се I не се ограничава
  ограничава II 10500 7800 5200
  6 III 3500 2500 2200
  3 IV 2000 - -
  1 V 1200 - -
  1        
Ф5Г не се I и II не се ограничава
  ограничава    
Ф5Д не се I и II не се ограничава
  ограничава III 5200 3500 3500
  3 IV 3500 2200 -
  2 V 2200 1200 -
  2    
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ


Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с решенията по ал. 2.
(4) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с решенията по ал. 2 е, както следва:
1. за строителни продукти-А1, А2, B, C, D, E и F;
2. за подови покрития-А1fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;
3. за изолация на електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;
4. за изолация на тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития-Broof (t1), Froof (t1), Broof (t2), Froof (t2), Broof (t3), Сroof (t3), Droof (t3), Froof (t3), Broof (t4) и Сroof (t4).
(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.
(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:
1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас F - за продукти без определени характеристики за реакция на огън.
(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:
1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;
2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК, Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК и Решение 2006/213/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.
(9) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на топлоизолационните продукти за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от І и ІІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от IIІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С.
(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции за преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.
Таблица 7 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън А на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас В.
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.
(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.
Таблица 7.1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Степен на Елементи Клас по Клас по Допустима Начин на разделяне
огнеустойчивост   реакция на реакция на площ, m2 на допустими площи -
на сградите и   огън на огън на   широчина на ивицата
съоръженията   топло- външния   и клас по реакция на
    изолацията повърхностен   огън
      слой    
I и II Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
    D В 1000 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
    Е А2 1000 0,5 m клас А2
    Е В 200 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
  Покриви С С 2000 0,5 m клас А2
    А2 В без -
        ограничения  
    А1 С без -
        ограничения  
III Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
    С С 1000 0,5 m клас А2
    D А2 1000 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
  Стени D D 200 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
    E E 30 0,5 m клас А2 или 1 m
          клас В
IV Всички С C без -
  елементи     ограничения  
    D A2 без -
        ограничения  
    D B 1000 1 m клас В
    F B 200 1 m клас В
  Стени F F 30 1 m клас В
V Всички без без без без ограничения
  елементи ограничения ограничения ограничения  
(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.
Таблица 7.2 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Степен на Елементи Клас по Клас по Допустима Начин на разделяне
огнеустойчивост   реакция на реакция на площ, m2 на допустими площи -
на сградите и   огън на огън на   широчина на ивицата
съоръженията   топло- външния   и клас по реакция на
    изолацията повърхностен   огън
      слой    
I, II и III Всички С А2 без -
  елементи     ограничения  
  Покриви А1 С без -
        ограничения  
    А2 В без -
        ограничения  
    С С 2000 0,5 m клас А2
  Стени А1 В без -
        ограничения  
    D A2 1000 0,5 m клас А2
IV Всички С C без -
  елементи     ограничения  
    D A2 2000 0,5 m клас А2
    D B 1000 0,5 m клас А2 или 1m
          клас В
    F B 200 0,5 m клас А2 или 1m
          клас В
V Всички без без без без ограничения
  елементи ограничения ограничения ограничения  
(15) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(16) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват, ако покривите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).
(17) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B ч F, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.
(18) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.
(19) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1 и табл. 7.3.
Фиг. 1
Таблица 7.3
  Етажи/помещения Стълбищна клетка
по Брой етажи/височина хоризонтално и вертикално
ред   вертикално разделяне
    разделяне  
    Минимална Минимална
    огнеустойчивост/клас огнеустойчивост/клас
    по реакция на огън на по реакция на огън на
    преградите преградите
1. Пет и повече етажи ЕІ 60 ЕІ 60
  с височина до 28 А2 А2
  m без автоматична    
  ПГИ    
2. Пет и повече етажи ЕІ 30 ЕІ 30
  с височина до 28 А2 А2
  m без автоматична    
  ПГИ    
3. Сгради с височина ЕІ 90 ЕІ 90
  над 28 m без А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    
4. Сгради с височина ЕІ 30 ЕІ 60
  над 28 m без А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    

Глава пета.
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в сградите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението, където е възникнал пожарът, към съседни помещения.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за отделяне на:
1. помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения от класове Ф1 - Ф4;
2. закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения (подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.
(4) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
(5) Отворите във вертикалните и хоризонталните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите и капаците се предвиждат самоотварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен изход през самозатваряща се врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).
Фиг. 2
(7) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Местата на преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните сектори, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват критерий за самоотваряне най-малко С3.

Раздел II.
Брандмауери


Чл. 19. (1) Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Брандмауерите служат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разделяне на сградите до нормативно допустимите застроени площи;
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 406 и при свързано застрояване на строежите.
(3) Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;
2. сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4 от всички степени на огнеустойчивост достига до покривното покритие и пресича всички части на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В-F, включително и покритието;
3. сгради с външни стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се предвижда на разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по стрехите и стените или фасадата, изпълнени от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m; при покриви и външни стени, изпълнени от профилирани метални листове (трислойни, панели тип "сандвич") и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и разделителна ивица.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. Вратите и капаците за защита на отвори в брандмауерите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случай че брандмауерът се проектира на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 180°, фасадните стени, граничещи с брандмауера, се изпълняват с огнеустойчивост EI (ЕW) 60 и от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-малък от А2, в рамките на по 3 m от ъгъла. Отворите в тези зони се защитават до огнеустойчивост EI (ЕW) 60.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В едноетажни сгради от клас по функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауер с пожарозащитна зона.
(2) Пожарозащитната зона се проектира при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната - 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната се защитава с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, таванните екрани се проектират по границите на зоната.

Раздел III.
Пожарозащитни стени


Чл. 22. (1) Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А-Ф5Д.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 60, самозатварящи се и изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията по ал. 2 (с изключение на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да не се разделят с пожарозащитни стени, ако са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация.

Раздел IV.
Хоризонтални пожарозащитни прегради (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хоризонталните пожарозащитни прегради служат за ограничаване на разпространяването на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, тавански и междинни (в обема на помещение и етаж за обособяване на технологични проходи, коридори и др.) конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават с автоматични затварящи устройства с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, които блокират и работата на преминаващите през тях съоръжения (трансмисии, транспортни ленти, шнекове и др.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2 % от площта на съответната преграда.

Раздел V.
Пожарозащитни преддверия


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в строежите с височина над 28 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас по функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане от 20 до 60 Ра. Допуска се системите за повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, а в останалите случаи - от автоматична пожароизвестителна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна атмосфера. При преддверия, проектирани за осигуряване на незадимяване в стълбищните клетки, посоката на отваряне на вратите се съобразява с посоката на евакуация.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В - Ф5Д, при които отворите в пожарозащитните стени не могат да бъдат защитени с врати или капаци, се проектират пожарозащитни преддверия без врати с дължина най-малко 4 m, които се осигуряват с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min.

Глава шеста.
ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Пътища за противопожарни цели


Чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.
(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.
(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с размери най-малко 12 m x 12 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и съоръжения с широчина до 30 m и дължина до 120 m и двустранно - за сгради и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 m.
(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За строежи от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 m2, пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 m.
(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 m.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565.

Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.

Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Раздел II.
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности


Чл. 30. (1) Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират във всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5, с височина на кота корниз, по-голяма от 10 m, както следва:
1. за сгради с височина до 20 m-вертикални, с широчина 0,6 m;
2. за сгради с височина над 20 m-наклонени под ъгъл не по-голям от 80°, с широчина 0,7 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 8 m.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между пожарните стълби по периметъра на сградата е не повече от 200 m.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж, със спирателна арматура и със съединители "щорц". Пожарните стълби се предвиждат на разстояние 2 m от нивото на проектната кота на прилежащия терен.

Глава седма.
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ


Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните местоположения до безопасна зона.
(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.
(3) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от други зони и е осигурена с независим път за евакуация. Преградите към другите зони се проектират като пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22.
(4) Безопасна зона е място, където хората не са изложени на опасност от пожар. За безопасна зона се приема:
1. околната среда на кота терен;
2. част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI 120 и разполагаща с независим път за евакуация, като стената се предвижда без отвори, с изключение на мястото на преход към съседната зона, което се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2;
3. съседен строеж, разполагащ с независим път за евакуация, като преходът към строежа се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2.
(5) Независими евакуационни пътища са евакуационни пътища, отдалечени един от друг по посока и площ или отделени чрез конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването най-малко на един от тях в случай на пожар.

Чл. 33. (1) Евакуационните пътища и изходи осигуряват:
1. своевременна и безпрепятствена евакуация;
2. защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.
(2) За удовлетворяване на изискванията по ал. 1 евакуационните пътища и изходи се проектират и изпълняват при спазване на минималните технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, определени в тази глава.
(3) Използваната терминология в тази глава е съгласно БДС ISO 8421-6 "Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация".

Чл. 34. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационен път е път, водещ от която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори (фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава, са аварийни и се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. Те не могат да заменят изискващия се брой евакуационни пътища.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните и аварийните пътища осигуряват достъпа на спасителните екипи до което и да е място в сградата или строителното съоръжение.

Чл. 35. Евакуационните пътища се проектират в зависимост от:
1. броя и възможността за самостоятелно придвижване на хората в помещението, строежа или строителното съоръжение;
2. броя на етажите и/или височината на строежа;
3. класа на функционалната пожарна опасност;
4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разположението и площта на помещението;
5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на евакуационни изходи и пътища броят на хората в помещенията и строежите се определя като отношение на изчислителната площ на помещението (етажа, строежа) и гъстотата на обитаване (площта, която се предвижда за един посетител или за едно работно място) съгласно табл. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.3 са предвидени пейки, максималният брой на хората се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места, се приема 0,70 m/човек.
(3) Изчислителната площ на помещението (етажа) се определя, като от застроената площ се приспадат площите на санитарно-хигиенните помещения, асансьорните шахти, стълбищните клетки, стелажите за разполагане на стоки и оборудване, както и складовите площи, в които достъпът на посетители е ограничен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Освен по табл. 8 броят на хората в помещенията и строежите (с изключение на помещенията и строежите от подкласове Ф2.2 и Ф3.1) може да бъде определен в зависимост от броя на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималният брой на хората, които се предвижда да пребивават в помещението или строежа (сградата или строителното съоръжение), се посочва в инвестиционния проект и в техническия паспорт на строежа.
Таблица 8 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Предназначение на Гъстота на Забележки
по строежа/клас на обитаване,  
ред функционална пожарна m2/човек  
  опасност    
1 2 3 4
1. Строежи за обществено   За определяне на площта
  обслужване в областта   на етажа се използват
  на търговията (от подклас 2,0 всички достъпни за
  Ф3.1): 3,0 посетителите площи и
  а) площи с вход от кота   помещения, както и
  терен   площите между стелажи и
  б) площи извън тези по   други търговски площи
  подточка "а"    
2. Строежи за обществено 1,35  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.1, музеи и    
  художествени галерии от    
  подклас Ф2.2    
3. Строежи за обществено    
  обслужване в областта 1,0  
  на търговията,    
  общественото хранене,    
  транспорта, съобщенията    
  и услугите, помещения за    
  посетители в сгради от    
  подкласове Ф3.2, Ф3.3,    
  Ф3.4 и Ф 3.5    
4. Строежи за обществено 0,5  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.2 (извън тези по т.2) и    
  спортни съоръжения от    
  подклас Ф2.1    
5. Театрални зали и 0,6 С места за зрители, в
  кинозали (от подклас   които няма постоянно
  Ф2.1),   монтирани столове
  многофункционални зали    
6. Площи в строежите, 0,25 Фоайета на зали в
  предвидени за   областта на културата и
  изчакване в   изкуството
  продължение на 2    
  часа-при последователни    
  представления (от    
  подклас Ф2.1)    
7. Дискотеки, концертни 0,25  
  зали (без столове) (от    
  подклас Ф2.2)    
8. Работилници, 5,0  
  производствени и    
  лабораторни помещения,    
  офиси    
9. Библиотеки (от подклас 7,0  
  Ф2.1), кухни    
10. Складове (от 30,0  
  подкласФ5.2)    
11. Паркинги (от подклас Ф5.2) 1 място за При неопределен брой
    паркиране/ автомобили - 30 m2 на
    двама автомобил
    човека  

Чл. 37. (1) Евакуационни са изходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в коридор, вестибюл, стълбище със самостоятелен изход навън;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от помещенията на който и да е етаж към коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фоайе, коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост най-малко ЕI 30 и с димоуплътнени самозатварящи се врати;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от едно помещение към друго помещение на същия етаж, при спазване изискванията на чл. 40;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от една защитена зона към съседна защитена зона;
5. които отговарят и на специфичните изисквания, определени в глава тринадесета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 за отделяне на фоайетата, коридорите или проходите се прилага за случаите, при които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Краен евакуационен изход е точка на преход между евакуационния път и безопасната зона.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи се проектират разсредоточени.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи са разсредоточени, когато ъгълът, сключен между направленията към тях от най-отдалечената точка в помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45° (фиг. 3 и 4).
Фиг. 3 (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Фиг. 4 (Предишна фиг. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изходите, които не отговарят на изискванията по чл. 37, ал. 1 и 3, са аварийни.
(2) Аварийните изходи не заменят необходимия брой евакуационни изходи. Те могат да се предвиждат за повишаване на безопасността на хората при пожар.

Чл. 39. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 се разрешава ескалаторите, обслужващи не повече от два етажа, да служат за неподвижни открити стълбища за евакуация.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава евакуационни пътища да преминават през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При евакуация през съседни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 помещенията се осигуряват с не по-малко от два разсредоточени евакуационни изхода и дължината на евакуационния път от всяка точка до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 40 m (фиг. 5).
Фиг. 5
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се от вътрешното помещение по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение (фиг. 6), когато вътрешното помещение е предназначено за не повече от 50 човека, дължината на евакуационния път от най-отдалечената точка във вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 20 m и за помещенията e изпълненo най-малко едно от следните условия:
1. предвидено е остъкление с площ най-малко 0,1 m2 във вратата (вратите) или стената между двете помещения, което осигурява директна видимост на обитателите от вътрешното към съседното помещение;
2. двете помещения са осигурени с автоматична пожароизвестителна инсталация;
3. стената между двете помещения е предвидена с височина не повече от 50 cm под нивото на тавана на помещенията;
4. условията по т. 1 - 3 не се прилагат за помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4.
Фиг. 6
(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 3 не се разрешава евакуация през повече от едно съседно помещение.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д дължините на евакуационните пътища се ограничават в рамките на помещенията съгласно чл. 44, като допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка до краен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m.

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина на изходите, коридорите и стълбищните рамена (включително на междуетажните стълбищни площадки) на евакуационните пътища в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на клас Ф5 се определя в зависимост от броя на хората в сградата, определен съгласно чл. 36, и площта на помещенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на хората и площта на помещенията се определят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) до 15 човека и до 300 m2 в подземни етажи - един изход;
2. до 50 човека - един изход с минимална светла широчина 0,9 m;
3. до 100 човека - най-малко два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m;
4. до 200 човека - три изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се проектирането на евакуационни изходи със светла широчина, по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сумарната широчина на елементите на евакуационния път в помещения за повече от 200 човека се определя, както следва:
1. за помещения, разположени в полуподземни етажи и в етажи с директни изходи на кота терен - по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни етажи, извън тези по т. 1 - по 0,8 m на 100 човека;
3. за помещения, разположени в етажи, извън тези по т. 1 и 2 - по 1,2 m на 100 човека.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещенията по ал. 4 се осигуряват най-малко два разсредоточени евакуационни изхода. За помещения и етажи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват най-малко три разсредоточени евакуационни изхода, всеки от които отвежда в независим евакуационен път. Минималната светла единична широчина на изходите и елементите на евакуационния път от помещенията по ал. 4 е 1,2 m.
(6) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Светлата широчина на вратите, коридорите, стълбищните рамена и стълбищните площадки по евакуационните пътища в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от помещенията се определят в зависимост от броя на хората, определен съгласно чл. 36, категорията по пожарна опасност и площта на помещенията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещенията от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се проектират най-малко два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на един евакуационен изход в следните случаи:
1. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, предназначени за не повече от 10 човека;
2. за помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 50 човека;
3. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, предназначени за не повече от 100 човека;
4. за помещения, разположени в подземни етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода и за етажерки в помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, в помещения от категория Ф5В с площ до 300 m2 и в помещения от категории Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Единичната светла широчина на евакуационните изходи за помещенията по ал. 3, в които пребивават повече от 15 човека, е не по-малка от 0,9 m.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Крайните евакуационни изходи от строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние най-малко 10 m от съседни апарати и съоръжения на външните инсталации с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и открити площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.

Чл. 43. (1) Вратите на евакуационните изходи се проектират така, че да се отварят по посоката на движение при евакуация.
(2) На всички евакуационни врати на изходите по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните изходи и по маршрутите за над 100 човека се предвиждат брави тип "антипаник".
(3) Разрешава се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип "антипаник", ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се вратите на балкони и площадки, на изходите от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на изходите от помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от складове с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.
(5) Разрешава се проектирането на врати между евакуационни стълбища и коридори (етажни фоайета) с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малка от 5 mm или със стъклопакети.
(6) При остъкляване на вратите по ал. 5 с обикновено стъкло в строежи за обществено обслужване в областта на образованието (от подклас Ф1.1) и в строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2) стъклата се осигуряват срещу разпадане при разчупване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(8) Не се разрешават въртящи се или сгъваеми врати и прегради, както и вдигащи се врати на изходите по пътищата за евакуация.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от помещения от подкласове Ф2.1 и Ф2.2 и от помещения от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.4, предназначени за не повече от 50 човека.
(10) За крайните евакуационни изходи на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4 се разрешават плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна широчина.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми врати за осъществяване на връзка на автомобилни и железопътни рампи с производствени и складови помещения се приемат за евакуационни, когато за тях е предвидено изпълнение на условията по ал. 10.
(12) Разрешават се въртящи се врати с прилепващи едно към друго крила, при условие че образуват проходи, успоредни на посоката на движение, с минимална светла единична широчина най-малко 0,9 m, както и в случаите, при които въртящата се врата е дублирана от странично окачени отварящи се навън врати с необходимата минимална широчина.
(13) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) Допуска се вратите на строежи за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (от подклас Ф3.4) да се отварят обратно на движението при евакуация, ако са предвидени мерки за фиксирането им в отворено положение (например при прояви с масов характер, на които присъстват повече от 50 човека).

Чл. 44. (1) Дължините на евакуационните пътища в помещенията и сградите се определят в зависимост от броя на изходите, стълбищата и крайните евакуационни изходи.
(2) Дължината на евакуационния път в помещението не трябва да надвишава:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от евакуационния изход до която и да е точка на помещение с един изход (фиг. 7) - 20 m;
Фиг. 7 (предишна фиг. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от която и да е точка на помещение с два или повече изходи до евакуационeн изход (фиг. 8) - 40 m.
Фиг. 8 (предишна фиг. 4 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава:
1. 20 m - при път за евакуация в една посока (фиг. 9);
2. 40 m - при пътища за евакуация в две или повече посоки (фиг. 10).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дължината на пътя за евакуация в помещението е разстоянието от която и да е точка в него до евакуационен изход (без да се отчита оборудването).
Фиг. 9 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Фиг. 10 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(6) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход, при условие че са изпълнени следните условия:
1. помещенията са разположени в едноетажни сгради от същата категория по пожарна опасност;
2. сградите са изпълнени от I, II степен на огнеустойчивост или от незащитена метална конструкция.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Широчините на евакуационните коридори и на евакуационните изходи към стълбищата се определят в зависимост от броя на хората, които се евакуират през тях, както следва:
1. за надземни и полуподземни етажи - по 0,8 m на 100 човека;
2. за подземни етажи - по 1,2 m на 100 човека.
(2) Единичната широчина на елементите на евакуационния път по ал. 1 е не по-малка от най-голямата необходима единична широчина на евакуационните изходи от помещенията.
(3) Широчината на стълбищното рамо в евакуационно стълбище е не по-малка от най-голямата необходима широчина на евакуационен изход към стълбището.
(4) Когато помещението и евакуационното стълбище имат общ краен евакуационен изход през фоайе към нивото на терена, крайният евакуационен изход се предвижда с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо, но не по-малка от изчислената по формулата:
където:
W е широчината на крайния евакуационен изход, m;
N - броят на хората, евакуиращи се през фоайето от помещението (помещенията);
S - широчината на стълбищното рамо, m.
(5) Ако общият брой на хората, евакуиращи се от помещението (помещенията) по ал. 4 през фоайето, е повече от 50 човека, се предвижда изпълнението на най-малко едно от следните условия:
1. разстоянието от най-долното стъпало на евакуационното стълбище или от изходите от помещението (помещенията) до крайния евакуационен изход е най-малко 2 m;
2. широчината на крайния евакуационен изход е не по-малка от сбора на широчините на стълбищното рамо и на изходите от помещенията (фиг. 11).
Фиг. 11
(6) Броят на евакуационните стълбища се определя в зависимост от необходимата широчина на елементите на евакуационния път от най-населения етаж (с изключение на етажите с директни изходи на нивото на терена) и допустимата дължина на евакуационния път.
(7) Стълбищните рамена със светла широчина, по-голяма от 2,4 m, се разделят с парапети, като всяка от разделените части е с максимална широчина 2,4 m (фиг. 12)
Фиг. 12
(8) Широчината на стълбищната площадка в евакуационните стълбища е не по-малка от широчината на стълбищното рамо.
(9) Минималната широчина на стълбищното рамо в сгради с височина над 28 m е 1,35 m.
(10) При еднопространствени помещения (заемащи над 75 % от площта на етажа) евакуационните изходи към коридори, фоайета и стълбища се проектират при спазване изискванията на чл. 37, ал. 4 и на разстояние един от друг не по-малко от 1/2 от най-големия диагонал на помещението (фиг. 13).
Фиг. 13
(11) Изискванията към броя и изпълнението на стълбищата и изходите се спазват и за подземните етажи.
(12) Не се разрешава преминаването на тръбопроводи за леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) и на газопроводи за втечнени въглеводородни газове, както и разполагането на горимо оборудване в евакуационните стълбища.
(13) При проектирането и изграждането на газопроводи за природен газ в евакуационни стълбища се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.) и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Най-малко две защитени (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона се предвиждат за следните строежи или части от тях:
1. детски градини и ясли (от подклас Ф1.1):
а) за повече от 60 деца, или
б) на два и повече етажа (включително таванските етажи) и със застроена площ над 400 m2;
2. строежи от подклас Ф1.1 (извън тези по т. 1) със застроена площ над 500 m2 или с повече от 50 легла;
3. спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища (от подклас Ф 1.2) над два етажа (включително таванските етажи) или за повече от 100 човека;
4. физкултурно-оздравителни комплекси (от подклас Ф3.5) със застроена площ над 500 m2 или за повече от 100 човека.
(2) При разделяне на строежите по ал. 1 на защитени (безопасни) зони се спазват следните условия:
1. броят на хората във всяка зона се определя като сума от пребиваващите в зоната и евакуиращите се хоризонтално от най-голямата съседна зона;
2. минималната площ на участъците от евакуационния път на всяка от зоните (до вход в стълбище, до вход в друга зона или до краен евакуационен изход) е произведението от броя на хората по т. 1 и хоризонталната проекция на един човек (0,125 m2/човек).

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните стълбища се отделят в стълбищни клетки посредством стени с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и със защита на входа в стълбището, както следва:
1. при директен достъп от помещения в надземни етажи с категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б - чрез едно пожарозащитно преддверие;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не по-малка от EI 60;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при директен достъп от помещения в надземни и полуподземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не по-малка от EI 30;
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при достъп от фоайета, коридори, преддверия или тераси - чрез димоуплътнена самозатваряща се врата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на стени от стъклени блокчета и остъкление с дебелина най-малко 5 mm на стени и врати при достъп от фоайета, коридори и тераси. За строежи с височина над 28 m остъклението се предвижда съгласно чл. 319, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се евакуационни стълбища, незатворени в стълбищни клетки, за:
1. строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 - когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж;
2. строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 - когато стълбищата обслужват не повече от пет надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж.
(4) Стълбищата по пътя за евакуация се предвиждат с наклон не по-голям от 1:1,5, като широчината на стъпалото е не по-малка от 0,25 m, а височината на стъпалото - не по-голяма от 0,22 m.
(5) Разрешава се наклонът на стълбища към единични работни места да се увеличава до 2:1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Стълбищните клетки, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, се проектират при спазване изискванията на чл. 16.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При наличие на повече от едно евакуационно стълбище стълбищната площадка може да е част от коридора, при условие че е осигурен алтернативен път за евакуация през съседните помещения към другото евакуационно стълбище (фиг. 14).
Фиг. 14

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните стълбища се предвиждат естествено осветени с минимална площ на фасадното остъкление на всеки етаж не по-малка от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вътрешни стълбища (които не отговарят на изискването по ал. 1) може да се проектират в сгради от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчивост от всички класове на функционална пожарна опасност, както и в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. Когато вътрешните стълбища обслужват повече от три надземни етажа, се проектира и:
1. пряко горно осветление с площ най-малко 4 m2, когато разстоянието между стълбищните рамена е най-малко 0,7 m или между стълбищните рамена е предвидено "стълбищно огледало" с площ не по-малка от 2 m2, или
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) отвор в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар с площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m2, с димен люк, отварящ се откъм входната зона, работещ и при изключване на електрозахранването, или;
3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) За строежи с височина над 28 m вътрешните стълбища се проектират при спазване на изискванията по чл. 319.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от V степен на огнеустойчивост) се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) фасадите, които са на разстояние, по-малко от 1,5 m от крайните габарити на стълбището, се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и стълбищата се защитават от помещенията посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 30;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при наличие на отвори на разстояние от габаритите на стълбището, по-малко от 1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при директни изходи от помещения към външно евакуационно стълбище изходите се предвиждат със самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 30.
(2) Наклонът на стълбищното рамо на външните стълбища е не по-голям от 1:1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималната светла широчина на стълбищното рамо се определя в зависимост от броя на хората, които се предвижда да бъдат евакуирани, при спазване изискванията на чл. 45.
(4) Външните открити стълбища се обезопасяват с парапет с височина не по-малка от 1,2 m.
(5) При евакуацията на не повече от 25 човека външните стълбища може да се изграждат със спираловидна ходова линия. Стълбищата се обезопасяват срещу падане по цялата им височина.

Чл. 52. (1) При евакуацията на 16-50 човека може да се предвиждат вити (спираловидни) или криволинейни стълбища при спазване на следните изисквания:
1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тясната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;
2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;
3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.
(2) При евакуацията на повече от 50 човека по вити (спираловидни) или криволинейни стълбища се спазват следните изисквания:
1. минималният светъл диаметър на вътрешния кръг е 0,9 m, а широчината на стъпалото в най-тясната част - 0,23 m;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 15);
Фиг. 15 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Фиг. 8 (зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от двете страни на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет на височина най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина не повече от 0,10 m (фиг. 16).
Фиг. 16 (предишна фиг. 9 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат при евакуацията на не повече от 15 човека.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Коридорите, които са елементи на евакуационните пътища, се проектират със стени с огнеустойчивост, определена съгласно табл. 3.
(2) Разрешава се остъкляване в участъци на коридори, включително на вратите към помещенията, между две евакуационни стълбища, когато последните са отделени от етажното ниво с пожарозащитни стени.
(3) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения до десетия метър (мерено от мястото с възможност за алтернативна евакуация или вход в стълбище) със самозатварящи се врати с огнеустойчивост не по-малка от:
1. ЕІ 30 - за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост;
2. ЕІ 15 - за сгради от IV степен на огнеустойчивост.

Чл. 54. (1) Проходите и вратите по пътя за евакуация в строежите се проектират с минимална светла височина 2,0 m.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се врати и проходи със светла височина най-малко 1,9 m - за подземни етажи, и най-малко 1,5 m - за тавански етажи и подпокривни пространства.
(3) По пътя за евакуация не се разрешават единични стъпала. При преодоляване на наклони със стъпала се предвиждат най-малко три стъпала в група.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) По пътя за евакуация не се разрешават прагове с височина, по-голяма от 0,015 m, с изключение на случаите, когато се изисква защита срещу разливане на течности извън пределите на помещенията. Праговете по пътя за евакуация се обозначават по подходящ начин (със светоизлъчващи ленти и бои, осветяване и др.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) в помещенията със системи и апарати, осигуряващи безопасността на строежа и на хората в него, и в кабините на асансьорите се проектира аварийно работно осветление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50, както и във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4), независимо от броя на пребиваващите, се проектира аварийно евакуационно осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). За строежите по ал. 2 размерите на знаците се определят в зависимост от зрителното разстояние съгласно изискванията на БДС EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Осветителните тела на аварийното евакуационно осветление се разполагат на следните места:
1. над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;
2. за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;
3. в близост до площадките между етажите и междинните нива;
4. при всяка промяна в посоката на евакуационния път;
5. при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);
6. във всяка пресечна точка на коридорите;
7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;
9. в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.
(5) Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Захранването на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За известяване на възникнал пожар или авария в строежите се предвиждат следните технически средства и сигнали:
1. с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за строежи с височина над 28 m - с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми;
2. със специфичен звуков сигнал на всеки етаж - за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, оборудвани с автоматични пожароизвестителни инсталации, за строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с височина над 50 m и за общежития с три и повече етажа.
(2) Системите за гласово уведомяване се проектират при спазване изискванията на БДС EN 60849 "Звукови системи за аварийни ситуации".
(3) Системите със специфичен звуков сигнал се проектират при спазване изискванията на:
1. СД CEN 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" - за строежи, за които съгласно чл. 3, ал. 1 се изисква проектиране на пожароизвестителни системи;
2. БДС EN 60849 "Звукови системи за аварийни ситуации" - за строежите извън тези по т. 1.

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава разполагането на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, на складове за течно и газообразно гориво, както и на котелни помещения с котли, работещи с течно и газообразно гориво:
1. под пътища за евакуация;
2. под помещения, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 50 човека;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) под учебни кабинети, занимални, спални, физкултурни салони и други подобни помещения в сгради от подкласове Ф1.1 и Ф4.1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В подземните и полуподземните етажи не се разрешава разполагането на помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2, както и на помещения от подклас Ф2.1, когато те са предназначени за представления за деца (театрални зали, кинозали и др.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се определя изчислителното време за евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток и:
1. дължината на евакуационния път и скоростта на движение - за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;
2. специфичната пропускателна способност на участъците от евакуационния път и евакуационния капацитет на изходите - за помещения, предназначени за повече от 50 човека.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изчислителното време за евакуация не трябва да превишава допустимото време, определено от опасните фактори на пожара.
(2) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, в които се използват ЛЗТ и ГТ, се определя в съответствие с табл. 9.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се използват и съхраняват твърди горими материали и негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, се определя съгласно колона 3 на табл. 9 независимо от площта на горимите материали.
(4) Данните в табл. 9 не се отнасят за производства, при които опасните фактори на пожара формират критична ситуация за по-кратко време и допустимото време за евакуация подлежи на изчислително определяне (при отделяне на силнотоксични продукти на горене, при възможност за взрив или при друга бързоескалираща аварийна ситуация).
(5) За защита на евакуационния път и за ограничаване разливането на течности извън помещения, както и за събиране на течности при разлив от производствени апарати и съоръжения, се проектират прагове или бордове от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Максималните единични площи за ограничаване на разлива на течности са определени в табл.9.
(6) Допустимото време за евакуация от помещения, в които оборудването работи с инертен газ или в които е предвидено автоматично пожарогасене, се определя съгласно колона 3 на табл. 9.
Таблица 9
Категория на Обем на сградата или Допустимо време за евакуация в min при
производството по помещението, ограничаване на възможната площ за
пожарна опасност m3 разливане на течности до:
    50 m2 100 m2
1 2 3 4
Ф5А и Ф5Б До 30 000 0,6 0,3
  40 000 0,8 0,4
  50 000 1,0 0,5
  60 000 1,2 0,6
  Над 70 000 1,25 0,7
Ф5В До 15 000 1,0 0,5
  30 000 1,6 0,8
  40 000 2,0 1,2
  Над 70 000 2,0 1,0

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от строежи с височина до 28 m от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, както и от строежи от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече етажа, се определя, както следва:
1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустойчивост - 6 min;
2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчивост - 3 min;
3. за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост или от метални незащитени конструкции - 1 min.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от І или ІІ степен на огнеустойчивост, не се нормира.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от ІІІ, ІV или V степен на огнеустойчивост или от метални незащитени конструкции, е не повече от 1 min.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от строежи с височина над 28 m се нормира до краен евакуационен изход или до вход в евакуационна стълбищна клетка по чл. 319 и не трябва да превишава 1,5 min.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от етажерки в производствени помещения до вход в евакуационно стълбище, в защитена зона или до краен евакуационен изход не трябва да превишава:
1. за производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б - 0,5 min;
2. за производствени помещения от категория по пожарна опасност Ф5В - 1 min.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 100 човека, както и от строежи, в които е предвидено най-малко едно такова помещение, не трябва да превишава стойностите, определени в табл. 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 пъти, при условие че са предвидени автоматична ПГИ и система с гласово уведомяване по чл. 56.
(3) Допустимото време за евакуация от сцени се определя съгласно колона 3 на табл. 10.
Таблица 10 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
Евакуация Допустимо време за
по от: евакуация в min в
ред   зависимост от степента
    на огнеустойчивост на
    строежа
    І или ІІ ІІІ ІV, V или от
        метални
        незащитени
        конструкции
1 2 3 4 5
1. Зала (помещение) 2,0 1,0 1,0
  за повече от 100      
  човека      
2. Сграда (или 6,0 2,0 1,0
  отделни част      
  от сграда по      
  смисъла на      
  чл. 12, ал. 1) с      
  помещение      
  за повече от      
  100 човека      

Чл. 62. Допустимото време за евакуация от зрителни зали и помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 3000 човека, се приема в зависимост от обема на залите и помещенията, както следва:
1. до 30 000 m3 - 2,0 min;
2. до 100 000 m3 - 2,2 min;
3. до 200 000 m3 - 3,0 min;
4. по-голям от 200 000 m3 - 4,0 min.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При определяне на изчислителното време за евакуация специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от пътя и скоростта на движение на хората при евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл. 11.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(3) Плътността на човешкия поток в евакуационен участък се определя, като броят на евакуиращите се раздели на площта на участъка.
(4) За изходи със светла широчина, по-голяма от 1,6 m, СПС се определя съгласно табл. 11.
(5) Специфичната пропускателна способност при гранична плътност на човешкия поток за изходи с широчина, по-малка от 1,6 m, се определя съгласно табл. 12.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Скоростта на движение и СПС в наклонените участъци, преодолявани без стъпала, се определят както при движение по хоризонтален евакуационен път.
Таблица 11
Плътност на Хоризонтални участъци Движение по стълбища СПС
човешкия поток, скорост, СПС, надолу нагоре за врати,
чов./m2 m/min чов./m.min скорост, СПС, скорост, СПС, по-широки от 1,6
      m/min чов./m.min m/min чов./m.min m чов./m.min
0,1 100 10 100 10 60 6 10
0,5 100 50 100 50 60 30 50
1 80 80 95 95 53 53 87
2 60 120 68 136 40 80 134
3 47 141 52 156 32 96 165
4 40 160 40 160 26 104 184
5 33 165 31 155 22 110 196
6 27 162 24 144 18 108 190
7 23 161 18 126 15 105 185
8 19 153 13 104 13 104 173
9 (гранична) 15 135 8 72 11 99 85
Таблица 12

Чл. 64. (1) При евакуацията от помещения, предназначени за повече от 100 човека, се предвиждат следните мерки:
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) столовете да са разположени в редове и между тях да се обособяват проходи така, че да е осигурен пряк достъп до евакуационните пътеки и изходите;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) свободното разстояние между редовете от столове да е не по-малко от 0,45 m; евакуационните пътеки да са със светла широчина най-малко 1,2 m;
3. в един ред столове, достъпен и от двата му края, да има не повече от 32 стола; в редовете столове, достъпни само от едната им страна, да има не повече от 16 стола на ред;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) столовете, образуващи ред, да са закрепени за пода или да са свързани един с друг така, че да не се разместват; забранява се разполагането на столове на пътеките за движение; ако са осигурени седящи места за над 250 човека, които са прикрепени едно към друго, редовете от седящи места откъм страната на надлъжните пътеки и седалките, разположени на разстояние до 3 m от изходите, задължително се закрепват към пода;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при оформяне на места чрез редове от пейки се спазват изискванията на т. 3 по отношение максималния брой на местата при достъп от една или две страни;
6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) когато столовете за сядане автоматично се вдигат, широчината на прохода се измерва между гърба на което и да е място за сядане и максималната изпъкналост на задното място за сядане, когато седалките са във вдигнато положение (фиг. 17);
Фиг. 17
7. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) широчината на евакуационния изход е не по-малка от широчината на евакуационната пътека, водеща към него;
8. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) не се разрешава кръстосване на напречните и надлъжните евакуационни пътеки в зали с фиксирани места в редове; всяко пресичане на тези пътеки се предвижда като T-образен възел (фиг. 18);
Фиг. 18
9. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) напречните евакуационни пътеки не могат да бъдат със стъпала в местата, където проходите между редовете срещат евакуационните пътеки;
10. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) прибиращи се или телескопични седалки, когато са в разпънато положение, се осигуряват със заключващи устройства към пода за недопускане на преместване;
11. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) стъпалата в помещения с над 250 места се осветяват по подходящ начин.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и зали, предназначени за повече от 100 човека и разположени в строежи от подклас Ф2.1, се оборудват със столове, изпълнени от продукти, класифицирани по отношение реакцията им на огън в следните класове:
1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън";
2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
4. за текстилните продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация.

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава осма.
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с най-голямо наслояване на експлозивоопасни вещества.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух. Подналягането се осигурява от автоматични контролери за дебит и налягане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи, през които преминават газове и пари с плътност, по-малка от плътността на въздуха, се проектират и изпълняват по цялата им дължина с възходящ наклон към вентилатора така, че да не се допуска задържане на газове и пари в тях.

Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вентилатори) се проектира за местни смукателни инсталации при отделяне на:
1. прах, който се взривява не само от удар, но и от триене;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) големи количества горими газове и пари (ацетилен, етер и др.).

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на смукателни инсталации, обслужващи технологични съоръжения, работещи с експлозивоопасни вещества (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.), се предвиждат блокировки за осигуряване изключването на технологичните съоръжения при спиране на вентилацията.

Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматични устройства за поддържане на нагряването в тях до допустимата технологична температура.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на горими прахове или летящи частици, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.
(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и горим прах или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др. под.).
(3) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за сгради с височина над 28 m.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва горим прах или летящи частици, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326 и 327.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарните сектори и частите на сградата, разделени с брандмауери, се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземните складови помещения с площ над 5 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) с площ не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна вентилация с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Помещенията за зареждане на акумулатори (киселинни или алкални) се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5В, когато:
1. в схемата за управление и автоматика на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация на водород преди началото на зареждането, по време на зареждането и след неговото завършване два и половина пъти под долната експлозивна граница;
2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород не образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от свободния обем на помещението, и е осигурена естествена вентилация;
3. акумулаторите не образуват експлозивна атмосфера.
(2) Количеството водород (VH2) в m3, което се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
където:
В е коефициент, определящ отделянето на водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;
Iload - токът на зареждане, А;
N - броят на елементите, които се зареждат;
T0 - термодинамичната температура, 273 °К;
t - температурата на помещението, °С;
P - действителното налягане на въздуха за дадена местност, mmHg.
(3) При зареждане на няколко акумулаторни батерии и след преобразувания формулата по ал. 2 придобива вида:
(4) Количеството водород (VH2) в m3, което се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
където К е коефициент на увеличаване на количеството отделящ се водород; приема се от 1,2 до 1,3.
(5) Концентрацията на водород (СH2) в % по обем в помещението се определя по формулата:
където:
VH2 е количеството отделен водород, m3;
Vfrv - свободният обем на помещението, m3.
(6) Необходимият минимален дебит (VB3) в m3/h на вентилационната уредба се определя по формулата:
където:
rss
Семинар29.10.2014
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 29-31.10.2014
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Следователят:
- Познавате ли този нож?
- Естествено.
- Значи, признавате!!
- Как няма да го познавам, като вие ми го показвате всеки ден в продължение на три седмици!

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване