Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

Част първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При несъответствие на изискванията на тази наредба със специфичните изисквания за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия приложимите изисквания за тези строежи се определят със заданието за проектиране, съответно инвестиционните проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от министъра на отбраната.


Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:
1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;
3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;
6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:
1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;
2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.


Чл. 3. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.
(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За удовлетворяване на основното изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.).


Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия техническите решения и мерки по ал. 1 и 2 се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 1, ал. 6.

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.

Таблица 1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Клас на

Описание

Подклас

Видове строежи или части от

функционална

 

 

тях,

пожарна

 

 

помещения

опасност

 

 

 

(КФПО)

 

 

 

Ф1

Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения

Ф1.1

Детски градини и ясли;

домове за деца с физически

увреждания; домове за деца

с умствена изостаналост;

лечебни заведения за

болнична помощ, в т.ч.

болници за активно лечение,

за долекуване и за

рехабилитация, домове за

хора с увреждания и за

временно пребиваване на

хора с увреждания;

амбулатории за първична

или специализирана

медицинска помощ в

случаите, когато включват

детски консултации;

центрове за спешна

медицинска помощ,

диспансери, домове за

медико-социални грижи,

диализни центрове, хосписи

и др.

Ф1.2

Хотели; общежития;

пансиони; спални корпуси в

балнеосанаториуми и други

санаториални заведения, спални корпуси във възпитателни училища и социално-педагогически интернати

почивни домове, казарми и

др.; къмпинги; мотели

Ф1.3

Многофамилни жилищни

 

сгради

Ф1.4

Еднофамилни жилищни

 

сгради

Ф2

Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт; многофункционални зали с точно определен брой места за сядане

Ф2.1

Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали;

многофункционални зали; библиотеки и читалища;

архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения.

Ф2.2

Музеи, художествени

 

галерии, панаирни палати,

 

танцови зали, дискотеки,

 

казина и др. под. в закрити

 

помещения

Ф2.3

Основни помещения и

 

съоръжения от подклас Ф2.1,

 

на открито, в т.ч.

 

преместваеми

Ф2.4

Основни помещения и

 

съоръжения от подклас Ф2.2,

 

на открито

Ф3

Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал)

Ф3.1

Търговски центрове, базари

 

и покрити пазари,

 

универсални и

 

специализирани магазини

Ф3.2

Помещения и сгради за

 

обществено хранене

Ф3.3

Приемни сгради на летища,

железопътни гари, автогари,

морски и речни гари, станции

на въжени линии

Ф3.4

Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ

Ф3.5

Физкултурно-оздравителни

 

комплекси и спортни сгради

 

и съоръжения без трибуни за

 

зрители; битови помещения

Ф4

Сгради за

Ф4.1

Училища,

 

обществено

 

учебно-възпитателни

 

обслужване в

 

заведения, включително за

 

областта на

 

следучилищни занимания,

 

образованието и

 

учебно-възпитателни и

 

сгради за

 

социални

 

административно

 

учебно-професионални

 

обслужване

 

заведения, колежи, висши

 

(сгради на

 

учебни заведения, учебни

 

централните и

 

заведения за повишаване на

 

териториалните

 

квалификацията

 

органи на

Ф4.2

Сгради за административно

 

изпълнителната

 

обслужване, сгради на

 

власт и др.), чиито

 

информационни и

 

помещения се

 

редакционно- издателски

 

използват в

 

организации, сгради за

 

продължение на

 

научноизследователска

 

определен период

 

дейност, комутационни,

 

през денонощието

 

радиорелейни,

 

и в тях присъстват

 

телевизионни, базови и

 

постоянно хора с

 

телефонни станции

 

определена

 

 

 

възраст и

 

 

 

физическо

 

 

 

състояние,

 

 

 

запознати с

 

 

 

планировката на

 

 

 

сградите

 

 

Ф5

Производствени,

Ф5.1

Производствени сгради и

 

складови и

 

съоръжения, производствени

 

селскостопански

 

и лабораторни помещения,

 

сгради,

 

работилници; сгради на

 

бензиностанции и

 

научно-експериментални

 

газостанции,

 

бази

 

помещения и

Ф5.2

Складови сгради и

 

съоръжения с

 

съоръжения, паркинги,

 

постоянен режим

 

гаражи (без техническо

 

на работа

 

обслужване и ремонт)

 

 

Ф5.3

Бензиностанции и

 

 

 

газостанции

 

 

Ф5.4

Селскостопански сгради без

 

 

 

постройки със

 

 

 

селскостопанско

 

 

 

предназначение на

 

 

 

допълващо застрояване в

 

 

 

урегулирани поземлени

 

 

 

имоти и постройки до 35 m2 в

 

 

 

земеделски земи


Забележка. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.

Таблица 2 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Категория Пожарна характеристика и Вид на производствените
по свойства на получаваните, процеси и предназначение на
пожарна обработваните, цеховете, технологичните
опасност използваните, инсталации, помещенията и
  съхраняваните и складовете
  складираните вещества,  
  материали и продукти  
1 2 3
Ф5А Сгради, помещения, *Цехове, инсталации, помещения
  открити инсталации и и складове в които се използват
  технологични съоръжения метален натрий или калий,
  за получаване, бариев прекис, алуминиева
  обработване, използване, пудра и бял фосфор; *Сгради и
  съхраняване и складиране помещения за преработка и
  на: съхраняване на радиоактивни
  1. Горими газове, отпадъци (РАО), съдържащи
  включително втечнени уран; *Баратни и
  горими газове ксантогенаторни цехове и
  2. Течности с пламна отделения за преестерификация
  температура, по-малка или и поликондензация при
  равна на 28 °С (бензин, производството на химични
  лигроин, ацетон, толуол, влакна; *Цехове, инсталации,
  пиридин, етилов алкохол, помещения и складове за
  дихлоретан, диоксан, обработка, получаване и
  етилбензол и др.) съхраняване на акрилонитрил;
  3. Вещества и продукти, *Производства, свързани с
  които се запалват или употребата, получаването,
  взривяват при съхраняването и регенерацията
  взаимодействието им с на серовъглерод; *Цехове и
  вода или с кислород от инсталации за първична
  въздуха обработка на нефт и газ
  Когато веществата по т. 1 и (демулсия, стабилизация,
  2 са в количества, които сероочистка и др. под.);
  при възможно най-тежка *Основни цехове за получаване
  аварийна ситуация може на синтетичен каучук;
  да образуват експлозивни *Водородни и ацетиленови
  атмосфери в обем до 5% станции; *Цехове, инсталации,
  включително от свободния помещения и складове за
  обем на помещението, обработка, получаване и
  помещението се отнася съхраняване на дивинил;
  към категория по пожарна *Цехове и инсталации за
  опасност Ф5В. производство на ацетатна
    коприна; *Производства,
    свързани с бензинови
    екстракции; *Цехове и
    инсталации за хидриране,
    дестилация и газоотделяне при
    производството на течни горива;
    *Инсталации за рекуперация и
    ректификация на органични
    разтворители с пламна
    температура 28 °С и по-малка от
    28 °С; *Технологични
    инсталации, помпени станции,
    складове за бензин,
    разтворители и други течности с
    пламна температура 28 °С и
    по-малка от 28 °С; *Бояджийски
    помещения и камери, в които
    като разтворител се използва
    леснозапалима течност;
    *Основни цехове за
    производство на антипиретици;
    *Помещения и складове за
    нитроцелулозни ленти; *Цехове
    за улавяне и разделяне на
    коксовия газ при
    коксохимичното производство и
    др.; *Помещения за зареждане
    и съхраняване на киселинни и
    алкални акумулатори с отделяне
    на експлозивоопасни
    концентрации от водород;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите на Ф5А.
Ф5Б Сгради, помещения, *Цехове за производство,
  открити инсталации и употреба и съхраняване на
  технологични съоръжения целулоид, нафталин, червен
  за получаване, фосфор, дифенил, калциев
  обработване, използване, карбид, антрацен; *Цехове за
  съхраняване и складиране получаване на въглищен прах;
  на: *Цехове, в които се отделя
  1. Течности с пламна производствен въглищен прах;
  температура от 28 до 55 °С *Мелници, силози и
  включително (керосин, обслужващите ги транспортни и
  газьол, ксилол, други съоръжения за
  хлорбензол, оцетна взривоопасни прахове (брашно,
  киселина, оцетен захар, нишесте, соя, фуражни
  анхидрид и др.) смески, сенни брашна,
    прес-прахове, сапунени,
    пластмасови и други видове
    прахове); *Полировъчни помещения,
  2. Течности, нагрети при цехове и отделения за
  условията на шлифоване на дърво, бакелит и
  производство, други горими материали;
  получаване, обработване, *Помпени станции за течности с
  използване и съхранение пламна температура над 28 до
  над пламната им 55 °С включително; *Станции за
  температура промиване и изпарване на
  3. Горими прахове или цистерни и други съдове за
  летящи частици с долна течности с пламна температура
  експлозивна граница над 28 до 55 °С включително;
  (ДЕГ), по-малка или равна *Цехове за
  на 65 g/m3 амониево-селитреното
  Когато веществата по т. 1, производство;
  2 и 3 са в количества,  
  които при възможно *Производство и съхраняване на
  най-тежка аварийна сяра и други подобни продукти;
  ситуация може да *Комуникационни (транспортни)
  образуват експлозивни съоръжения в сградите от
  атмосфери в обем до 5% категория Ф5Б.
  включително от свободния  
  обем на помещението,  
  помещението се отнася  
  към категория по пожарна  
  опасност Ф5В.  
Ф5В Сгради, помещения, *Дъскорезни, гатерни,
  открити инсталации и моделиерски, тапицерски
  технологични съоръжения отделения, помещения за
  за получаване, заготовка, основни и други
  обработване, използване, цехове и складове на
  съхраняване и складиране дърводобивната и
  на: дървообработващата
  1. Течности с пламна промишленост; *Основни и
  температура, по-висока от спомагателни цехове,
  55 °С (анилин, асфалт, помещения и складове на
  мазут, глицерин, текстилната, шивашката,
  етиленгликол, формалин, кожарската, кожухарската,
  масла, креозот и др.) обувната, хранително-вкусовата,
  2. Горими прахове или тютюневата,
  летящи частици с ДЕГ, целулозно-хартиената и
  по-голяма от 65 g/m3 полиграфическата
  (прах-цинков, промишленост; *Цехове за
  целулознолигнинен, обработка на памук, лен, коноп и
  ацетилцелулозен, от дървесни влакна и др. под. и
  карбамидформалдехидна складови помещения за тяхното
  смола и др.) съхранение; *Помещения за
  3. Технологични процеси, производство, ремонт и
  при които обработката на съхранение на
  продукти се извършва при електронносъобщителна
  температура до 180 °С техника; *Цехове за
  включително и които не се производство на ацетатни
  отнасят към категория по филмови ленти, CD, DVD и
  пожарна опасност Ф5А или складове за тяхното съхранение;
  Ф5Б *Ремонтни помещения и
  4. Твърди горими работилници за
  вещества и материали разпределителни устройства с
  5. Негорими вещества, прекъсвачи, трансформатори и
  опаковани в горим друг вид апаратура, съдържащи
  амбалаж, с изключение на повече от 60 kg машинно или
  такива, опаковани в трансформаторно масло в едно
  чували съоръжение; *Сгради и
  6. Горими материали в съоръжения на огневи сушилни
  насипно и пакетирано (за тютюн, зърно, памук и др.);
  състояние *Селскостопански сгради за
  Когато веществата по т. 1-6 съхранение на груб фураж
  са разположени на площ и (сено, слама); *Помещения за
  в обем, непревишаващи съхраняване на зърно в насипно
  10% от площта и обема на състояние; *Сушилни,
  помещението, но не пресуквачни и сортировъчни
  повече от 200 m2 - когато цехове при производството на
  не е осигурена химични влакна; *Цехове за
  автоматична ПГИ, или обработка на пластмаси и на
  1000 m2 - при осигурена готов синтетичен каучук
  локална автоматична ПГИ (отделения за сушене, рязане и
  за площта, на която са опаковане); *Сгради на помпени
  разположени горимите станции за горими течности с
  материали, помещението пламна температура над 55 °С;
  се отнася към категория по *Сгради за ремонт, поддържане
  пожарна опасност Ф5Г и възстановяване на
  или Ф5Д. железопътния подвижен състав;
    *Помещения за електрокари и
    мотокари; *Автосервизи;
    *Хангари и помещения за
    техническо обслужване и ремонт
    на летателна техника (самолети,
    хеликоптери); *Гаражи за леки и
    тежки моторни превозни
    средства; *Машинни отделения
    за хладилници и хладилни
    инсталации, други апарати,
    съоръжения и проводи, за
    производство и употреба на
    амоняк; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5В.
Ф5Г Сгради, помещения, *Леярни и топилни цехове,
  открити инсталации и пещни отделения и помещения с
  технологични съоръжения контактни пещи;
  за получаване, *Електромашинни отделения;
  обработване, използване, помещения за регенерация на
  съхраняване и складиране живак; *Цехове за производство
  на: на стъкло и др. под., ковачници;
  1. Негорими вещества и *Депа за парни машини; цехове
  материали в горещо или за горещо валцуване на метали;
  нажежено състояние, при *Помещения за изпитване на
  които се отделя лъчиста двигатели с вътрешно горене;
  топлина, искри или пламък, *Цехове за термично
  и такива с температура на обработване на метали; *Котелни
  обработка, по-висока от помещения на газово гориво;
  180 °С, които не се отнасят *Котелни помещения на течно и
  към категория Ф5А или твърдо гориво; *Ремонтни
  Ф5Б помещения и работилници за
  2. Горими течности, газове разпределителни устройства с
  и твърди материали прекъсвачи, трансформатори и
  (прахове), които се друг вид апаратура, съдържащи
  използват като гориво при не повече от 60 kg машинно или
  гарантирано наличие на трансформаторно масло в едно
  постоянно действащ съоръжение;
  източник на запалване *Монтажно-заваръчни цехове и
    др. под.; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5Г;
    *Съоръжения за напрежение над
    1000 V.
Ф5Д Сгради, помещения, *Механични цехове за студена
  открити инсталации и обработка на метали (с
  технологични съоръжения изключение на магнезиевите
  за получаване, сплави), смесване на руда,
  обработване, използване, содово производство (с
  съхраняване и складиране изключение на пещните
  на: отделения); *Продухвателни и
  - негорими вещества и компресорни станции за въздух
  материали; или други негорими газове;
  - горими вещества и *Цехове за регенерация на
  материали в мокри киселини; *Инструментални
  технологични процеси цехове; студено щамповане и
    валцуване на метали; *Добиване
    и студена обработка на
    минерали, руди, сол и други
    негорими материали; *Цехове за
    мокри процеси в текстилната и
    хартиената промишленост;
    *Цехове за преработка на месо,
    риба, млечни продукти, плодове
    и зеленчуци; *Помещения за
    пепел и сгурия, помпени и
    водоприемни устройства към
    електростанциите, хлоратни и
    въгледвуокисни инсталации,
    водни охладителни кули,
    помпени станции за негорими
    течности; *Отделения за
    приготвяне и съхраняване на
    неорганични добавки към
    амониево-селитреното
    производство; *Отделения за
    съхраняване на негорими
    киселини и др. под.;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите от
    категория Ф5Д.

Забележки:
1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.
2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20°С.
3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.
(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.
(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него. За врати, капаци, затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни системи критерият I може да бъде допълнен с индекс "1" или "2", посочващ коя дефиниция за изолираща способност е използвана.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случаите, при които в наредбата има изисквания вратите, капаците, затварящите устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии EI, може да бъдат използвани такива с критерии EI1 или EI2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато в наредбата има изисквания стените да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии REI/EI, същите следва да бъдат с класификация по устойчивост на огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево въздействие.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз. Информация за класификацията по огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления;
3. сравнения (при използването на таблици).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.
(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:
1. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;
5. критична температура, равна или по-малка от 620°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;
4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

Таблица 3 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)


Степен на Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
огнеустойчивст колони външни и външни и стени на междуетажни стени на площадки покривна покривна
на сградите и рамки вътрешни вътрешни евакуационни преградни стълбища и рамена конструкция конструкция
    носещи неносещи коридори и конструкции   на стълбища със защита без защита
    стени стени фоайета       съгласно съгласно
                колона 6 колона 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерии за R REI EI EI REI EI R R или RE R или RE
огнеустойчивост                  
I 180 180 30 60 90 120 90 не се 60
                нормира  
II 120 120 30 60 60 90 60 не се 45
                нормира  
III 60 60 15 30 45 60 45 не се 30
                нормира  
IV 30 30 15 15 15 30 30 не се 15
                нормира  
V Не се нормира

Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.
7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) При многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 6, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
9. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 6, т. 3 с площ до 100 m2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
10. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.

Таблица 4 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Клас на

Максимално допустима застроена площмежду

функционална

брандмауерите,m2

пожарна

допустим брой на

степен на огнеустойчивост

опасност

надземните етажи

I

II

III

IV

V

 

(височина)

 

 

 

 

 

Ф1

Ф1.1

1

6000

4500

2250

600

300

 

 

2

3000

2250

1200

HД*

HД*

 

 

от 3 до 5 включително (с

3000

2250

600

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

3000

2250

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

(при условията на чл. 313)

 

 

 

 

 

 

Ф1.2

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

2000

1000

400

200

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

2000

800

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф1.3

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

2000

1000

400

200

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

2000

800

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф1.4

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

2000

1000

400

200

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

2000

800

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2

Ф2.1

1

20000

15000

2000

1000

500

 

 

2

10000

7500

1500

HД*

HД*

 

 

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

5000

3750

1000

HД*

HД*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

 

Ф2.2

1

4000

3000

1500

500

200

 

 

2

2200

1500

800

HД*

HД*

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

1500

400

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф2.3

-

не се ограничава

 

Ф2.4

 

 

Ф3

Ф3.1

1

20000

15000

5000

1000

500

 

 

2

10000

7500

4000

500

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

7500

4000

1000

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

4000

3000

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф3.2

1

4000

3000

1500

600

400

 

 

2

2200

1500

800

200

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

1500

400

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф3.3

1

8000

3000

1500

800

400

 

 

2

4000

1500

1000

200

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф3.4

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

1500

1000

200

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф3.5

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

1500

1000

200

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

височина до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф4

Ф4.1

1

5000

4000

1500

800

200

 

 

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

 

 

от 3 до 5

3000

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

включително (с

 

 

 

 

 

 

 

височина до 18 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф4.2

1

5000

4000

1500

800

400

 

 

2

4000

3000

1000

200

100

 

 

от 3 до 5 включително (с

3000

2000

500

HД*

HД*

 

 

височина до 18 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с височина

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

до 28 m включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

                           
Забележка. НД* означава "Не се допуска".
(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 5 (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.

Таблица 6 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Катего- Допустим Степен Максимално допустима застроена площ
рия по брой на на между брандмауерите на сгради, m2
пожарна етажите огне- едноетажни двуетажни многоетажни
опасност   устой-      
    чивост      
Ф5А 6 I не се 2000 2000
  1 ІI ограничава - -
      5200    
Ф5Б 6 I не се ограничава
  3 II 7800 5200 3500
Ф5В не се I не се ограничава
  ограничава II 10500 7800 5200
  6 III 3500 2500 2200
  3 IV 2000 - -
  1 V 1200 - -
  1        
Ф5Г не се I и II не се ограничава
  ограничава    
Ф5Д не се I и II не се ограничава
  ограничава III 5200 3500 3500
  3 IV 3500 2200 -
  2 V 2200 1200 -
  2    
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите в броя на етажите се допуска да не бъдат включвани:
1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения - за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено - за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от застроената площ на сградата - за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ


Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501, Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с ал. 2 е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) за строителни продукти-А1, А2, B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;
2. за подови покрития-А1 fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;
3. за изолация на електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;
4. за изолация на тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития - Broof(t1), Froof (t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).
(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.
(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:
1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене.
(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:
1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;
2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2003/593/ЕК, с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/ЕК, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регламент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на изолацията на електрическите кабели - в табл. 3, на топлоизолацията на тръби - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C.
(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.

Таблица 7 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)


Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. (зал. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2 и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1 или А2 за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.
(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

Таблица 7.1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизолацията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І и ІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2 или 1m клас В

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Покриви

С

С

1000

0,5 m клас А2

А2

без ограничения

без ограничения

-

А1

без ограничения

без ограничения

-

ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

А2

1000

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Стени

D

D

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

E

E

30

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

D

B

1000

1 m клас В

без ограничения

B

200

1 m клас В

Стени

без ограничения

без ограничения

30

1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения


Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

Таблица 7.2 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизолацията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І, ІІ и ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

Покриви

А1

F

без ограничения

-

А2

F

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

Стени

А1

В

без ограничения

-

D

A2

1000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

F

B

200

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения


Забележка. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост.

(15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изискванията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения:
1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);


Фиг. 1
2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;
Фиг. 1А
3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1Б.Фиг. 1Б
(16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, а прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(17) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства със същия клас по реакция на огън. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 2.
(18) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвидена топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.
(19) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(20) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).
(21) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 17 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън и с огнеустойчивост по табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.
(22) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.
(23) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1В и табл. 7.3.


Фиг. 1В (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.)

Таблица 7.3

(24) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Глава пета.
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в сградите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението, където е възникнал пожарът, към съседни помещения.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за отделяне на:
1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) помещения и етажи от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения и етажи от класове Ф1 - Ф4;
2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения и етажи (подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради - с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕI 90. Вратите и капаците се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен изход през самозатваряща се врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).


Фиг. 2

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 1 и 2, по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че пожарните сектори са предвидени на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между пожарните сектори се спазват изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.
(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато съседни стени на пожарните сектори са предвидени на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, се спазват изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 17, изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Линейните фуги, пресичащи пожарозащитните прегради и преградите на пожарни сектори, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните сектори, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас за самозатваряне най-малко С3.

Раздел II.
Брандмауери


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Брандмауерите служат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разделяне на сградите до нормативно допустимите застроени площи;
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 406 и при свързано застрояване на строежите.
(3) Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;


Фиг. 2А (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
3. сгради с външни стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се предвижда на разстояние най-малко 0,3 m извън стените и стрехите; това изискване може да не бъде изпълнено, в случай че брандмауерът достига до разделителна ивица по стрехите и стените или фасадата, изпълнени от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m; при покриви и външни стени, изпълнени от профилирани метални листове (трислойни, панели тип "сандвич") и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В-F, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и разделителна ивица.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. Вратите и капаците за защита на отвори в брандмауерите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от 5 m една спрямо друга, мерено от далечните от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "а"), или
2. ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "б");
3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква "в") стрехите в участъците по т. 1 или 2 се изпълняват със същия клас по реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква "г").