Избрано от....Данъчно право

Новият Закон за данък върху добавената стойност, Велко Джилизов - юрист, Счетоводно-правна информационна система Експертис 6.0, www.ekspertis.net