навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 25 от 24.III



Официален раздел


Нови актове

Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 64 от 2014 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 34 от 2015 г.)

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г.

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № и-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (дв, бр. 31 от 2016 г.)

Втори протокол към хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт (ратифициран със закон, приет от хххVІІІ народно събрание на 29 март 2000 г. - дв, бр. 30 от 2000 г. в сила за република България от 9 март 2004 г.)

Постановление № 53 от 20 март 2017 г. за приемане на устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки

Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки

Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения (дв, бр. 39 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити (дв, бр. 77 от 2007 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 1 от 2008 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (дв, бр. 42 от 2007 г.)




Променени актове

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Наредба № 98 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на европейския съюз

Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от изпълнителната агенция по трансплантация

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (загл. доп. - дв, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Наредба № 17 от 14 септември 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в министерството на вътрешните работи

Инструкция № и-1 от 14 април 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори




Отменени актове

Постановление № 56 от 12 март 2004 г. за създаване на агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката и за приемане на устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)

Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки от 2004 г.

Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на министерството на вътрешните работи

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1 март 2016 г.





Неофициален раздел

rss
Посети форума