навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 60 от 22.VIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (дв, бр. 34 от 2011 г.)

Наредба за изменение на наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)

Решение № 499 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "водицата", разположено в землището на с. ново лески, общин...

Решение № 500 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "лозята", разположено в землището на гр. ветрен, об...

Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество

Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз

Указ № 175 от 17.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози

Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)

Решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание

Приложения към решение № 632-нс от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за народно събрание
Променени актове

Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - дв, бр. 60 от 2012 г., в ...

Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях

Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...

Постановление № 212 от 6 октомври 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на техните специфични функции

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Правилник за прилагане на указ № 2242 за свободни зони (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.)

Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедицинската дейност

Правилник за прилагане на закона за пътищата

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г., загл. изм. - дв, бр. 10 от 2014 г., в сила о...

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"

Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Правилник за прилагане на закона за военната полиция

Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"

Постановление № 215 от 14 септември 2012 г. за създаване на национален съвет по превенция на престъпността

Постановление № 267 от 26 октомври 2012 г. за създаване на съвет за защита на интелектуалната собственост

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България

Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз

Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз

Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на министерството на вътрешните работи

Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация

Устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"

Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република България

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България

Закон за автомобилните превози

Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
Отменени актове

Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи

Наредба № Iз-2525 от 14 декември 2012 г. за преминаване на държавната служба в министерството на вътрешните работи

Неофициален раздел

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

В обща килия били затворени двама престъпници - единият за кражба на крава, а другият за кражба на часовник. По някое време този, които бил откраднал кравата се помайтапил:
- Колко е часът?
- Стана време да доиш кравата! - отговорил другият.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване