навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 97 от 6.XIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 330 от 1 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.

Постановление № 336 от 2 декември 2016 г. за изменение на устройствения правилник на националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г., приет с постановление № 171 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 55 от 2016 г.)

Постановление № 338 от 2 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на здравеопазването за 2016 г.

Постановление № 339 от 2 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Указ № 377 от 30.11.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове

Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

Наредба за отменяне на наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи (дв, бр. 17 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-895 от 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия (дв, бр. 31 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (дв, бр. 65 от 2001 г.)

Решение № 12794 от 25 ноември 2016 г. по административно дело № 9044 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 97 от 2016 г.)

Постановление № 331 от 1 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "оптимизация на училищната мрежа", "осигуряване на съвременна образователна среда", "достъпно и сигурно училище" и "информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование", одобрени с решение № 271 на министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

Постановление № 332 от 2 декември 2016 г. за откриване на научноизследователски институт в структурата на техническия университет – варна

Постановление № 334 от 2 декември 2016 г. за откриване на институт по информация и сигурност в структурата на университета по библиотекознание и информационни технологии – софия

Постановление № 335 от 2 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на външните работи за 2016 г.

Постановление № 337 от 2 декември 2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Указ № 380 от 01.12.2016 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за защита при бедствия

Указ № 382 от 02.12.2016 г. за възлагане на бойко методиев борисов да състави правителство

Указ № 383 от 02.12.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция между правителството на република България и министерския съвет на република албания (утвърден с решение № 710 от 25 август 2016 г. на министерския съвет. в сила от 17 ноември 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-16 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "военна полиция" (дв, бр. 54 от 2016 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)

Постановление № 329 от 1 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2016 г.

Постановление № 333 от 2 декември 2016 г. за откриване на институт за научни изследвания в структурата на стопанска академия "димитър а. ценов" – свищов

Закон за допълнение на закона за защита при бедствия (дв, бр. 102 от 2006 г.)
Променени актове

Постановление № 171 от 12 юли 2016 г. за приемане на устройствен правилник на националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г.

Устройствен правилник на националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г.

Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)

Закон за правната помощ

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Изборен кодекс

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства (загл. доп. - дв, бр. 97 от 2016 г.)

Закон за защита при бедствия

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2007 г.)

Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия

Закон за местните данъци и такси

Закон за чужденците в република България

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за електронните съобщения

Наредба № н-16 от 30 юни 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "военна полиция"

Закон за убежището и бежанците

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за счетоводството
Отменени актове

Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Неофициален раздел

rss
Посети форума