навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 22 от 24.IIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 62 от 19 март 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2015 г.

Указ № 41 от 20.03.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за търговския регистър

Указ № 42 от 20.03.2015 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт маказа-нимфея

Указ № 43 от 18.03.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по енергетика, както и процедурата за избор от народното събрание

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност (дв, бр. 92 от 2002 г.)

Наредба за отменяне на наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (дв, бр. 91 от 2006 г.)

Решение за попълване състава на комисията по външна политика

Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа

Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт маказа-нимфея

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Постановление № 63 от 19 март 2015 г. за изменение на постановление № 237 на министерския съвет от 2013 г. за изменение на наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите, приета с постановление № 184 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 92 от 2013 г.)

Постановление № 65 от 19 март 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2015 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лица, проявили лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг

Постановление № 66 от 19 март 2015 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и организацията на работа на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет, приет с постановление № 313 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 104 от 2004 г.)

Указ № 39 от 18.03.2015 г. за назначаване на димитър здравков георгиев за председател на държавна агенция "национална сигурност"

Указ № 40 от 20.03.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Указ № 44 от 20.03.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност

Постановление № 61 от 19 март 2015 г. за изменение и допълнение на наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с постановление № 239 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 98 от 2003 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (дв, бр. 77 от 2011 г.)

Постановление № 64 от 19 март 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2015 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за търговския регистър (дв, бр. 34 от 2006 г.)
Променени актове

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за българското гражданство

Постановление № 237 от 17 октомври 2013 г. за изменение на наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите, приета с постановление № 184 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 69 от 2004 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Закон за кредитните институции

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Търговски закон

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Закон за банковата несъстоятелност

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Правилник за устройството и организацията на работа на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет

Закон за търговския регистър

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Отменени актове

Наредба № Iз-1935 от 25 октомври 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване

Неофициален раздел

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдебен процес за обида. Съдията пита ищеца:
- Ответникът ви е нарекъл дебил, истина ли е това?
Ищецът:
- Да, истина е.
Съдията:
- Е, тогава защо се оплаквате?

Виж всички