навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 74 от 20.IXОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Постановление № 238 от 13 септември 2016 г. за изменение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 2013 г.)

Постановление № 235 от 13 септември 2016 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за електронната идентификация

Правилник за прилагане на закона за електронната идентификация

Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства

Указ № 301 от 12.09.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между министерството на външните работи на република България и международната организация на франкофонията

Указ № 304 от 13.09.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс

Закон за изменение и допълнение на закона за юридическите лица с нестопанска цел (дв, бр. 81 от 2000 г.)

Закон за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс (дв, бр. 30 от 2006 г.)

Решение № 432 от 29 август 2016 г. за изменение и допълнение на правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (дв, бр. 47 от 2012 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (дв, бр. 13 от 2001 г.)

Решение № 461 от 1 септември 2016 г. за приемане на технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства

Постановление № 236 от 13 септември 2016 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 249 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 85 от 2009 г.)

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги

Указ № 303 от 13.09.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за юридическите лица с нестопанска цел

Решение № 434 от 29 август 2016 г. за изменение на техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.)

Решение № 3488-нр от 13 септември 2016 г. относно утвърждаване образци на книжа № 69-нр, № 70-нр и № 71-нр за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Решение № 458 от 1 септември 2016 г. за приемане на правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги

Постановление № 237 от 13 септември 2016 г. за допълнение на постановление № 74 на министерския съвет от 2015 г. за създаване на национален икономически съвет (дв, бр. 25 от 2015 г.)

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Указ № 302 от 12.09.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандум за изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество "интеррег - ипп България - турция 2014 - 2020 г." по линия на инструмента за предприсъединителна помощ (ипп II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на република България и правителството на република турция

Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2016 г. (дв, бр. 21 от 2016 г.)

Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между министерството на външните работи на република България и международната организация на франкофонията

Закон за ратифициране на меморандум за изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество "интеррег - ипп България - турция 2014 - 2020 г." по линия на инструмента за предприсъединителна помощ (ипп II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на република България и правителството на република турция
Променени актове

Закон за местните данъци и такси

Закон за данък върху добавената стойност

Постановление № 193 от 13 август 2007 г. за определяне на условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти

Устройствен правилник на министерството на финансите

Закон за хазарта

Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

Закон за защита на потребителите

Закон за меценатството

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за счетоводството

Закон за народните читалища

Постановление № 84 от 17 април 2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на шенгенското споразумение

Семеен кодекс

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2016 г.)

Постановление № 74 от 27 март 2015 г. за създаване на национален икономически съвет

Закон за културното наследство

Закон за регистър булстат

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Административнопроцесуален кодекс

Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Отменени актове

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (загл. изм. - дв, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Неофициален раздел

rss
Посети форума