навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистърът на земеделските стопани служи за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел:
1. контрол върху ползването на земеделските земи;
2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) подпомагане на земеделските стопани и развитието на селските райони;
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) прилагане на схемите за директните плащания.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските стопани на територията на областта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" определя длъжностни лица, които отговарят за воденето, поддържането и съхранението на регистъра.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Въз основа на вписването на земеделския стопанин се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският стопанин губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра, за декларираната дейност като неразделна част от регистрационната карта служи за легитимиране на земеделските стопани пред контролните органи и финансиращите институции.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:
1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";
2. средства от централния бюджет за държавни помощи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрираните земеделски стопани имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

Раздел II.
Регистриране на земеделските стопани (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)

Раздел II.
Регистриране на земеделските производители


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистърът съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) идентификационни данни на земеделския стопанин:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за физическо лице или едноличен търговец - единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) (зал., предишна б. "в", изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за юридическо лице - единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;
3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
3а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) за дейностите с първични фуражи по чл. 8, ал. 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи; идентификаторът на всеки недвижим имот се определя:
а) за имоти извън регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно картата на възстановената собственост;
б) за имоти в регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно влязъл в сила подробен регулационен план;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.
8. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Данните по ал. 1, т. 7 се предоставят на ОДЗ и общинските служби по земеделие (ОСЗ) от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез осигуряване на достъп до информация от базата данни на Системата за идентификация и регистрация на животни (СИРЖ) към БАБХ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) В регистъра се съхранява информация за земеделските стопани за последните пет години. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от общинска служба по земеделие.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Юридическото лице и едноличният търговец представят за проверка единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, физическите лица - документ за самоличност, а регистрираните физически лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната година и за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделските стопани, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация съгласно приложение № 3. Декларират се следните дейности:
1. първично производство на фуражи;
2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;
3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;
4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в областната дирекция "Земеделие". Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява копия на анкетните карти със заверените анкетни формуляри.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции "Земеделие".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Длъжностните лица по ал. 1 издават на земеделските стопани заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Браншовите съюзи, асоциации, сдружения и други неправителствени организации на земеделските стопани съдействат за регистрирането на членовете им.

Раздел III.
Поддържане на регистъра


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Всеки регистриран земеделски стопанин или упълномощено от него лице подава информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция "Земеделие" ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(1б) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския стопанин чрез предоставяне на документи, доказващи обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, не е задължителна, когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. В такива случаи за заверка на регистрационната карта по чл. 5, ал. 3 регистрираният земеделски стопанин или упълномощено от него лице подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в сроковете и по реда на ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 всеки регистриран земеделски стопанин може да подаде актуализирана информация в съответната ОСЗ или ОДЗ в едномесечен срок или в сроковете по ал. 1.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)
(2б) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя чрез подаване на заявление. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата, включително анкетна карта и/или анкетни формуляри, заверени съгласно чл. 8.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При непълнота или нередовност на представените документи областната дирекция "Земеделие" писмено уведомява земеделския стопанин за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетни формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При прекратяване на дейността си земеделският стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция "Земеделие" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция "Земеделие" или чрез общинската служба по земеделие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При отписване от регистъра по предходната алинея или при пропусната заверка по реда и в сроковете на ал. 1 или ал. 1б земеделският стопанин може да се регистрира отново през следващата стопанска година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При всяко подаване на анкетна карта с анкетни формуляри и на заявление по чл. 11, ал. 3 данните се отразяват в регистъра.
(2) Дубликат на загубена или унищожена регистрационна карта се издава безплатно.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" могат служебно да събират информация за земеделските стопани, които не са изпълнили задълженията си по чл. 11, включително по отношение на влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ. Служебно събраната информация се отразява в регистъра по чл. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделски стопанин, който не е изпълнил задълженията си по чл. 11, не ползва правата по чл. 6.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) С цел установяване верността на данните от регистъра областните дирекции "Земеделие" извършват проверки на място на регистрираните земеделски стопани по ред, определен с инструкция на министъра на земеделието и храните.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел IV.
Информационно обслужване на регистрацията


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските стопани.


Чл. 16. (1) Информационната система се състои от две нива - областно и централно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Информационната система на централно ниво се изгражда и попълва с данните, получавани от регистъра на земеделските стопани в областните дирекции "Земеделие".

Раздел V.
Ползване на регистъра


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., отм. с Решение № 2312/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. с Решение № 5821/2007 г. на ВАС - за отменен следва да се счита чл. 17 в редакцията към момента на подаване на жалбата чрез МЗГ (13.07.2006 г.), отмяната влиза в сила от момента на обнародването на решение № 2312/2007 г. в "Държавен вестник", бр. 23 от 16.03.2007 г. - ДВ, бр. 48 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Цялата информация за отделните земеделски стопани може да се използва само по реда на чл. 18.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена ползват информация за земеделските стопани от Министерството на земеделието и храните и областните дирекции "Земеделие". Министерството на земеделието и храните осигурява на Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена данни от регистъра на централно ниво чрез регулярен обмен на данни или чрез осигуряване на директен достъп.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" предоставят обобщена информация за земеделските стопани по искане на кметовете на общините, на чиято територия извършват дейността си земеделските стопани.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Структурните звена в Министерството на земеделието и храните и Националния статистически институт имат право да получават информация от регистъра на земеделските стопани.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя ежемесечно на електронен носител на Българската агенция по безопасност на храните актуален списък на регистрираните земеделски стопани, подали попълнена декларация по приложение № 3 към чл. 8, ал. 4, който включва техните идентификационни данни, местонахождението на обектите и вида производство на първични фуражи. Министърът на земеделието и храните определя със заповед съдържанието на информацията, която се включва в списъка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя на електронен носител два пъти в годината - в края на всяко шестмесечие, на Националния осигурителен институт списък на регистрираните земеделски стопани - физически лица.
(6) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски стопани - физически лица.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските стопани по искане на държавни органи, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.
(8) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските стопани и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Раздел VI.
База данни за тютюнопроизводителите (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за тютюнопроизводителите в страната.
(2) Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по местопроизводството за площите, на които са отглеждали тютюн, и за количествата тютюн, които са продали, по сортови групи. Към заявленията се прилагат договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества.
(3) В базата данни по ал. 1 се включва информация за тютюнопроизводителите, за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени от тях на купувачите през годината количества тютюн по сортови групи.
(4) Общинските служби по земеделие издават на тютюнопроизводителите, подали заявления по ал. 2, служебни бележки за въведените в базата данни площи и количества тютюн по сортови групи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) По смисъла на тази наредба "регистър" е регистърът на земеделските стопани.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Земеделските производители, подлежащи на регистрация, са длъжни да подадат документи за регистрация в 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила.

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2002 Г.)
§ 14. Досегашните образци на регистрационна и анкетна карта (приложение № 1 и приложение № 2) са в сила до 31 декември 2002 г.

§ 15. Заверката на регистрационните карти по чл. 5, ал. 3 през 2002 г. се извършва в срок до 30 април 2002 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2005 Г.)
§ 8. Тази наредба влиза в сила от 4.IV.2005 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2008 Г.)
§ 11. (1) Земеделският производител, регистриран едновременно като физическо лице и като едноличен търговец, прекратява една от регистрациите си в срок до 30 дни от влизане на наредбата в сила.
(2) В случай че в срока по ал. 1 земеделският производител не прекрати една от регистрациите си, областната дирекция "Земеделие и гори" служебно заличава регистрациите.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2011 Г.)
§ 11. (1) Навсякъде в наредбата думите "областна/та дирекция "Земеделие и гори" и "областни/те дирекции "Земеделие и гори" се заменят съответно с "областна/та дирекция "Земеделие" и "областни/те дирекции "Земеделие", а съкращението "ОД "ЗГ" се заменя с "ОДЗ".
(2) Навсякъде в наредбата думите "общинска/та служба по земеделие и гори" и "общински/те служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинска/та служба по земеделие" и "общински/те служби по земеделие".

§ 12. (1) Навсякъде в наредбата думите "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят с "министъра/ът на земеделието и храните".
(2) Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и горите" се заменя с "Министерството на земеделието и храните".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2011 Г.)
§ 13. През стопанската 2011 - 2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл. 5, ал. 3 в срок до 25 март 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2014 Г.)
§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) В срок до 15 юни 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по земеделие по местопроизводството заявления по чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и класи. При необходимост министърът на земеделието и храните може със заповед да определя и други срокове за подаване на заявленията и документите към тях.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2014 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думата "производител" се заменя със "стопанин", а думата "производители" със "стопани".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

§ 9. През 2015 г. земеделските стопани подават актуална информация съгласно чл. 5, ал. 3 и информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 съгласно чл. 11, ал. 1 в срок до 15 май.

§ 10. Образците на регистрационна и анкетна карта съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3 са в сила до 30 септември 2015 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*))Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*))


Таблица 1


 
ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ( НЕОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВА)
 
НОМЕР НАЧИН НА ФОРМА НА ПЛОЩ
по НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ СТОПАНИСВАНЕ*  
ред ИМОТА Полски култури,            
  от КВС зеленчукови Соб- Под Под Други Обща в т.ч.
    градини, оранжерии, ствена аренда наем   площ Поливна
    парници, трайни         (ха) площ
    насаждения,           (ха)
    естествени ливади, мери и пасища, други (угар)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1001          
1002          
1003          
1004          
1005          
1006          
1007          
1008          
1009          
1010          
1999 ОБЩО:              
   
*Забележка: В колоната "Форма на стопанисване" със знак "Х" се отбелязва избраното.
  1 ха = 10 дка
   

Таблица 2

 
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Код Видове култури Текуща стопанска година Следваща
    ............/............ стопанска година
     
............/................................................
    Засети/засадени Намерения Намерения
    площи за засети/ за засети /
    (ха) засадени площи засадени
      (ха)* площи
        (ха)
    От От втори и От От втори и От основни
    основни междинни основни междинни култури
    култури култури култури култури  
1 2 3 4 5 6 7
3001 Обикновена (мека)          
  пшеница   Х   X  
3002 Твърда пшеница   Х   X  
3003 Ечемик       X  
3004 Ръж       X  
3005 Тритикале   Х   X  
3006 Овес         Х
3007 Царевица за зърно         Х
3008 Сорго   Х   X Х
3009 Просо   Х   X Х
3010 Ориз   Х   X Х
3109 Други зърнени          
3011 Тютюн       X Х
3012 Хмел   Х   X  
3013 Захарно цвекло   Х   X Х
3015 Памук   Х   X Х
3016 Лен   Х   X Х
3017 Коноп   Х   X Х
3018 Слънчоглед   Х   X Х
3019 Рапица   X   X  
3020 Соя   Х   X Х
3021 Фъстъци   Х   X Х
3119 Други технически         Х
3023 Маслодайна роза   Х   X  
3024 Кориандър   Х   X Х
3025 Анасон   Х   X Х
3026 Резене   Х   X  
3027 Лавандула   Х   X  
3028 Салвия   Х   X  
3029 Мента   Х   X  
3030 Валериана   Х   X  
3129 Други етерично-          
  маслени и лекарствени          
3032 Фасул         Х
3033 Грах   Х   X  
3035 Леща   Х   X Х
3036 Нахут   Х   X Х
3139 Други протеинодайни          
3037 Царевица за силаж         Х
3096 Фий         Х
3149 Фуражни зеленчуци         Х
3040 Люцерна   Х   X  
3041 Естествени ливади   Х X X  
3159 Други фуражни          
3042 Картофи         Х
3048 Домати - полски         Х
30481 Домати - градински          
30482 Домати - оранжерийни          
3050 Краставици - полски         Х
30501 Краставици -          
  градински          
30502 Краставици -          
  оранжерийни          
3052 Пипер - полски   Х   X Х
30521 Пипер - градински          
30522 Пипер - оранжериен          
3053 Зелен фасул         Х
3054 Зелен грах         Х
3058 Тикви   X   X Х
3059 Дини   X   X Х
3060 Пъпеши   X   X Х
3169 Други зеленчуци         Х
3068 Череши   Х   X  
3069 Вишни   Х   X  
3070 Кайсии, зарзали   Х   X  
3071 Праскови   Х   X  
3072 Сливи   Х   X  
3074 Ябълки   Х   X  
3075 Круши   Х   X  
3077 Арония   Х   X  
3179 Други овощни          
  видове   Х   X  
3082 Ягоди          
3083 Малини   Х   X  
3189 Други ягодоплодни   Х   X  
3078 Орехи   Х   X  
3079 Бадеми   Х   X  
3080 Лешници   Х   X  
3081 Кестени   Х   X  
3089 Лозя - десертни   Х   X  
3090 Лозя - винени   Х   X  
3091 Цветя - за рязан цвят          
3092 Цветя - луковични          
  растения          
3093 Цветя - саксийни          
3200 Цветя - оранжерийни          
3199 Производство на          
  семена и посадъчен          
  материал   Х   X  
3201 Разсадници за трайни          
  насаждения          
3095 Други (угари и други)   Х   X Х
3299 Общо ИЗП:          
3094 Култивирани гъби   Х   X  
   
Забележки: Полето, означено със знак "Х", не се попълва.
  1 ха = 10 дка
  * В колони 5 и 6 не се включват площите, които фигурират в колони 3 и 4.
   

Таблица 3

 
ЖИВОТНИ
Код Вид и Ед. Коли-
  категория мярка чество
  животни    
1 2 3 4
4100 Говеда и биволи - общо* бр.  
4101 в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр.  
4102 в т.ч. телета и малачета над бр.  
  1 г. и под 2 г. за угояване*    
4103 в т.ч. телета и малачета бр.  
  над 1 г. за разплод и    
  бременни юници*    
4104 в т.ч. крави - млечни* бр.  
4105 в т.ч. крави - месодайни* бр.  
4005 в т.ч. биволици* бр.  
4006 в т.ч. бременни малакини* бр.  
4007 Овце - общо* бр.  
4008 в т.ч. овце - млечни* бр.  
4106 в т.ч. овце - месодайни* бр.  
4112 в т.ч. овце - други* бр.  
4010 Кози - общо* бр.  
4011 в т.ч. кози - майки* бр.  
4107 в т.ч. кози - други* бр.  
4013 Свине - общо* бр.  
4014 в т.ч. свине - майки* бр.  
4108 в т.ч. прасенца под 45 дни* бр.  
4109 в т.ч. свине - други* бр.  
4016 Птици - общо бр.  
4017 в т.ч. кокошки - носачки бр.  
4110 в т.ч. бройлери бр.  
4019 в т.ч. пуйки бр.  
4020 в т.ч. гъски бр.  
4021 в т.ч. патици бр.  
4022 в т.ч. пъдпъдъци бр.  
4023 в т.ч. щрауси бр.  
4111 в т.ч. птици - други (фазани, яребици, токачки, петли) бр.  
4024 Зайци - общо бр.  
4031 в т.ч. зайкини - майки бр.  
4025 Коне бр.  
4027 Пчелни семейства бр.  
4028 Риби или зарибителен кг  
  материал    
4029 Буби - кутийки бубено семе бр.  
4309 Калифорнийски червеи кв. м  
4030 Други    
 
Таблица 4
 
УШНИ МАРКИ НА ЖИВОТНИТЕ
 
Код Вид Номер на
по (от таблица 3) животни ушната
ред     марка
1 2 3 4
1      
2      
3      
4      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
 
Забележки: 1. Таблица 4 се попълва само за животни от таблица 3, маркирани със знак "*".
2. При повече животни се прилага допълнителен опис, заверен от официалния ветеринарен лекар.
 
              -                
Регистрационен номер на обекта
 
Официален ветеринарен лекар: ......................................................................
За имоти в регулация: .............................................................................

(подпис и печат)

Кмет/кметски наместник: .............................................................................
 

(подпис и печат)

Общинска служба по земеделие: ......................................................................
 

(подпис и печат)

Земеделски стопанин
 
(физическо лице): ................................................................................
 

(подпис и печат)

  Земеделски стопанин
 
(юридическо лице): ................................................................................
 

(подпис и печат)

   


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*))


Декларация за извършване на дейности с първични фуражи
 
Декларирам, че извършвам следната/те дейност/и, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) 183/2005 за хигиена на фуражите (моля, отбележете дейността, която упражнявате в момента на подаване на заявлението за регистрация; възможни са повече от едно отбелязвания):
 
   
1. Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете):
   
  
зърнени ..............................................................................................................................................................................................................................................................
  
бобови ................................................................................................................................................................................................................................................................
  
тревни фуражи ........................................................................................................................................................................................................................................................
  
силажи и/или сенажи .....................................................................................................................................................................................................................................................
  
други ................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително и следните свързани с това операции:

 да не

 
 транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на производството (моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате):

 да не

 
 почистване
 сортиране
 опаковане
 складиране
 естествено сушене
 
 транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до друг обект (предприятие, търговец, ферма и др.).

 да не

 
2. Заявявам, че:
 
 произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си ферма.
 
 
3. Заявявам, че:
 
 смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни добавки или премикси, получени на основата на добавки).
 
 
Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на регистрацията, в съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите.
 
 
Забележка: Със знак "Х" се отбелязва избраното.
 
Земеделски стопанин (физ. лице): ...........................................................................................................
Земеделски стопанин (юрид. лице): ..........................................................................................................

(подпис)

(подпис и печат)


rss
Посети форума