навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Цел и принципи


Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.


Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.

Раздел II.
Обекти и субекти на обществени поръчки


Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
2. предоставянето на услуги;
3. строителството, включително:
а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обекти на обществени поръчки са и:
1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
4. строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.


Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;
2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) арбитражните и помирителните услуги;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) трудовите договори;
7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставянето на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с процедурата по "Кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013, между Република България и Европейска инвестиционна банка;
8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) договорите по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси, обслужването, програмното и ресурсното осигуряване на СЕБРА и операциите по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации чрез картовите разплащания по чл. 154, ал. 8 и 10 от Закона за публичните финанси, операциите по управление на ликвидността на системата на единна сметка и извършването на гаранционни и други депозити по чл. 154, ал. 22 и 23 от Закона за публичните финанси.


Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 2, които се възлагат чрез:
а) открита или ограничена процедура от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;
б) открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление от възложители по чл. 7, т. 5 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 3, които се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 2 и 3, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обществените поръчки по ал. 1, т. 1 и 2 се възлагат за срок до 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложители на обществени поръчки са:
1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
3. публичноправните организации;
4. обединенията от субекти по т. 1 или 3;
5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - ;
6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - .


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или
2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.
(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - , и
2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.
(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - , и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или
2. доставката на питейна вода до такива мрежи.
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани със:
1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или
2. отвеждането или пречистването на отпадни води.
(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в - , и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.
(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:
1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.


Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.
(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и сключва договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.
(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.
(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от етапа на процедурата;
5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
7. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - и чл. 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., а относно изречение второ - в сила от 01.01.2007 г.) договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - , на един от участниците в него;
8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - , на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;
9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1 и 3 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз;
10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) договори за лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели, сключвани от Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване;
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) договори за възлагане на дейности по създаване на гори, провеждане на сечи и добив на дървесина и ползване на недървесни горски продукти по смисъла на Закона за горите;
13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) договори за комунални услуги, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт или техни обединения, с дружество, създадено по реда на Закона за общинската собственост, което е възложител по чл. 7, т. 3 и за което са изпълнени едновременно следните условия:
а) капиталът му е изцяло общинска собственост;
б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложители върху собствените им структурни звена;
в) предметът на дейност съгласно неговите учредителни или устройствени документи е осъществяване на комунални услуги;
г) поне 90 на сто от оборота му е формиран от предоставяне на комунални услуги на съответния възложител или обединение от възложители;
14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 13, когато дружеството не е реализирало оборот поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от услугите, които предоставя на възложителя.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При отпадане на някое от условията по ал. 1, т. 13 възложителят е длъжен да прекрати договора в едномесечен срок.
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) случаите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 2;
2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 в случаите, когато се прилагат тези изключения.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:
1. възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави - членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква "а", или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;
7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава - членка на Европейския съюз, ако има такива.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:
1. критериите и редът за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и
2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;
3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения - в случаите по ал. 1, т. 2.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите нямат право да прилагат основанията по чл. 4, 12 и 13 с цел заобикаляне прилагането на закона.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:
1. за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект - равни или по-високи от 400 000 лв.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 имат следните стойности без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45а, ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 670 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за конкурс за проект - под 66 000 лв.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.
(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 391 160 лв.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
в) (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;
2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или
б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции или подновявания;
4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:
а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите и други плащания;
7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;
9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, 2, 3 или 4, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.
(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.
(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Раздел III.
Видове процедури


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Обществените поръчки по чл. 14, ал. 1 се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(4) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(5) Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурите на договаряне са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;
2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93б, ал. 3 и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност като проектиране на строителни обекти.
(3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.
(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.
(5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с правилника за прилагане на закона.


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят е длъжен да запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, когато:
1. предметът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или
2. поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.
(2) Възложителят трябва да посочи изискването по ал. 1 в обявлението за откриване на обществената поръчка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания участват, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство и ресурс или с подизпълнители, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Национално представителните организации на и за хората с увреждания ежегодно до 30 септември на текущата година публикуват на Портала за обществени поръчки информация за капацитетните възможности на техните членове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят открива за следващата календарна година обществена поръчка по ал. 1, т. 1, когато тя може да се изпълни от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно информацията по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато след провеждане на процедура по ал. 1 не е избран изпълнител, възложителят може да открие нова процедура по чл. 16, ал. 8 или чл. 103, ал. 1, без да запазва правото за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят посочва в решението за откриване причините за прекратяването на предходната процедура.

Глава втора.
ОРГАНИ. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Органи


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки.


Чл. 18. (В сила от 06.04.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Агенция по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.
(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 19. (1) (В сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Изпълнителният директор на агенцията:
1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) издава методически указания за уеднаквяване на практиката по прилагането на закона и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предоставя становища по запитвания на възложители;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1;
5. (В сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;
6. води Регистър на обществените поръчки;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) поддържа списъци на възложители по чл. 7 и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) разработва образци на документи за публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки;
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;
11. (В сила от 06.04.2004 г.) участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма годишен доклад за дейността на агенцията;
13. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) събира и обобщава практиката по прилагането на закона и извършва мониторинг на обществените поръчки;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови организации;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) предоставя обобщена информация от Регистъра на обществените поръчки чрез интернет страницата на агенцията;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) уведомява Европейската комисия за всички международни договори по чл. 12, ал. 1, т. 14;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 6;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 на Комисията за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
21. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
22. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;
б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;
23. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания;
24. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12, издадени от възложителите по чл. 7, т. 1 - 4;
25. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
26. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква от възложителите на обществени поръчки необходимата информация, както и да утвърждава образци на документи.
(4) Възложителите са длъжни да представят изисканата информация по ал. 3 в определен от изпълнителния директор на агенцията срок.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато са съгласувани с тях. Редът за съгласуване се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията по електронен път решенията по ал. 2, т. 25 в 14-дневен срок от влизането им в сила.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се обнародват в "Държавен вестник".
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) На интернет страницата на агенцията се публикуват:
1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 - 8, 12, 13 и 25;
2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;
3. Общият терминологичен речник (CPV), приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV);
4. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:
1. обявлението за обществена поръчка;
2. решението за откриване на ограничена процедура на основание чл. 76, ал. 3, процедура на договаряне с обявление или процедура на състезателен диалог;
3. методиката за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта.
(2) За осъществяване на предварителен контрол възложителят е длъжен преди откриване на процедурата да изпрати до агенцията проектите на документи по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В 14-дневен срок от получаването на проектите по ал. 2 агенцията изготвя становище за съответствие с изискванията на този закон и го изпраща до възложителя. При установяване на несъответствия становището съдържа препоръки за отстраняването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките в становището по ал. 3, възложителят може да приложи и писмени мотиви.
(5) В 10-дневен срок от публикуването на документите по ал. 1, т. 1 и 2 агенцията извършва оценка на съответствието им с направените препоръки и изготвя окончателен доклад за законосъобразност.
(6) В срока по ал. 5 докладът се изпраща на възложителя, на контролните органи по чл. 123, ал. 1 и на органите, отговорни за управление и разходване на средствата по съответната програма.
(7) Предварителният контрол на процедури по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 завършва със становището по ал. 3.
(8) Обменът на информация по повод осъществяване на предварителен контрол се урежда с правилника за прилагане на закона.


Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите и утвърдената с тях покана, както и доказателствата, свързани с избора на тази процедура.
(2) Условията и редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Раздел II.
Регистър на обществените поръчки


Чл. 21. (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.
(2) Регистърът на обществените поръчки е публичен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на български език.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед електронния формат и техническите изисквания относно информацията по ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информацията, изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не се публикува в регистъра и се смята за неизпратена.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Условията и редът за работа на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 22. Регистърът на обществените поръчки съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) решенията за откриване, промяна и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
3. информацията за възложените обществени поръчки;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за хода на процедурата при производство по обжалване;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) друга информация, определена в правилника за прилагане на закона.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Вписването на обстоятелства в регистъра се отказва, когато:
1. информацията е предоставена не по образеца, утвърден за съответния вид възложител;
2. в образеца не са попълнени задължителни полета;
3. информацията не е предоставена по реда на правилника за прилагане на закона;
4. има разлика в информацията, посочена в документите по една и съща поръчка.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава на възложителя в 5-дневен срок от получаването на информацията в агенцията.

Част втора.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Глава трета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Предварително обявление


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 - равна или по-висока от 4 000 000 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV), а категорията услуги - съгласно приложение № 2.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)

Раздел II.
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка


Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.
(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) обект и предмет на поръчката, както и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
5. място и срок за изпълнение на поръчката;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и начин на плащане;
9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) срок на валидност на офертите при открита процедура;
10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за представяне на варианти в офертите;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване на заявленията или на офертите;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за участие;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на предварителното обявление по чл. 23, ако има такова;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на изпращане на обявлението.
(3) В обявлението възложителят може да предвиди и:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за провеждане на електронен търг;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, които се изискват за изпълнението им, трябва да са съобразени и да съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка. Когато възложителят поставя изискване за наличие на оборот по чл. 50, ал. 1, т. 3, който се отнася до предмета на поръчката, този оборот не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на сложността, стойността и обема на съответната позиция.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6, които възложителят определя, трябва да са еднакви за всички участници в процедурата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Показателите за комплексна оценка по ал. 2, т. 10 трябва да са свързани с предмета на обществената поръчка.
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.
(11) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При определяне на срока по ал. 2, т. 14 възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията за участие или на офертите.


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията по ал. 1 възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 04.12.2010 г.) (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия, и
2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1:
1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за оценка "икономически най-изгодната оферта".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, т. 2, когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично изражение се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато:
1. възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, или
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществената поръчка е на стойност по чл. 14, ал. 3.


Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обявленията за поръчки на стойност под праговете, определени в чл. 45а, ал. 2, се изготвят съгласно съответния образец, утвърден по реда на чл. 19, ал. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) След публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 2 възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в местен вестник или в национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
(2) Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.
(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.
(4) С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.
(5) В решението по ал. 3 възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.
(6) Възложителят може да не определя нов срок по ал. 5, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.
(7) След изтичането на срока по ал. 3 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.
(8) Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
2. в случаите по чл. 29, ал. 2.
(9) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) срокът по чл. 51, ал. 3 не е достатъчен.
(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Член 27а не се прилага в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят може да публикува решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки, с което удължава обявените срокове за подаване на заявления, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или е получено само едно заявление;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

Раздел III.
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка


Чл. 28. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. обявлението за обществената поръчка;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;
4. техническите спецификации;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образец на офертата, както и указание за подготовката й;
9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) проекта на договор.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 7 по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато предвижда заплащане на документацията за участие, възложителят не може да определи цена, която е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да посочи в документацията органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Документацията за участие може да се закупува или получава до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 - до 7 дни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 документацията може да се закупува или получава до три работни дни преди изтичането на срока за получаване на заявления за участие.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

Раздел IV.
Технически спецификации


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез:
1. посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически одобрения;
в) общоприети технически спецификации;
г) български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
д) други международни стандарти;
е) други технически референции, създадени от европейски органи по стандартизация, или в случай на липса на такива - други национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
ж) технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;
з) национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната;
2. посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на предмета на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
3. определяне на работни характеристики или функционални изисквания чрез посочване на технически спецификации по т. 1, позоваването на които се приема за постигане на съответствие;
4. посочване на спецификации по т. 1 за част от характеристиките, а за друга част - посочване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция по ал. 1, т. 1 следва да е допълнено чрез добавяне на думите "или еквивалент".
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални схеми за екомаркировки или други екомаркировки, които отговарят едновременно на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на стоките и услугите;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) изискванията за маркировката са изготвени на базата на научна информация;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) екомаркировките са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;
4. достъпни са за всички заинтересовани страни.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екомаркировка се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 3 възложителят приема и всяко друго средство, доказващо съответствие, като техническо досие на производител или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да постави изисквания за защита на информация с поверителен характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези изисквания и от техните подизпълнители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидатите или участниците, включително техните подизпълнители, нямат право да разкриват информацията по ал. 1.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалент".


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, когато техническите спецификации са определени чрез работни характеристики или функционални изисквания, възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт; на европейско техническо одобрение; на общоприета техническа спецификация; на международен стандарт или на техническа референция, установен от европейски органи по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 и 2 за подходящи средства за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в технически спецификации, се смятат и техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите признават сертификати от признати органи.

Раздел V.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя. За участие в работата на комисията членовете й получават определено със заповедта за назначаване на комисията възнаграждение, освен ако в закон е предвидено друго.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.


Чл. 36. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.
(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.
(3) В случай че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.
(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.


Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценяване на оферти, които:
1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
2. сключване на рамково споразумение;
3. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
4. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
5. прекратяване на процедурата.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор, или
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението;
4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по ал. 1 или 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3.

Раздел VI.
Договор за обществена поръчка


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато:
1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има само един поканен участник;
2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.


Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Недействителни спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 са договори или рамкови споразумения, сключени:
1. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на основания за провеждането й;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Договорът или рамковото споразумение запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4.


Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да публикува обявление за доброволна прозрачност, когато прилага чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3.
(2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт, който съдържа най-малко:
1. наименование и данни за възложителя;
2. описание на предмета на договора, който възложителят възнамерява да сключи;
3. мотиви за прилагане на основанията по ал. 1;
4. наименование и данни за избрания изпълнител.
(3) Обявлението по ал. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (ОВ, L 222/1 от 27 август 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011".
(4) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от посочените в чл. 45а, ал. 2 - и в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(5) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2 договорът запазва действието си, ако е сключен след влизането в сила на обявлението за доброволна прозрачност и възложителят е спазил условията по ал. 1 - 4.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 11.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително на някое от основанията по чл. 41б, ал. 1.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения интерес, включително в областта на отбраната и сигурността, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 7-дневен срок след края на всяко тримесечие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в 7-дневен срок след сключването му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат:
1. член 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и ако договорите са на стойности над минималните прагове по чл. 14, ал. 4;
2. член 13, ал. 1, ако договорите са на стойности, определени в чл. 14, ал. 2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно съответния образец по чл. 19, ал. 7 и се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от сключването на договора. Възложителят задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на съответното основание.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща до агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5.


Чл. 45. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Раздел VII.
Изпращане на информация до Европейската комисия (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Регистъра на обществените поръчки, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача - при обществени поръчки за строителство;
2. предварителните обявления - покани;
3. обявленията за откриване на процедури;
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за промяна на обявлението и/или документацията;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информацията за сключени договори или за рамкови споразумения;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информацията за проведените конкурси за проект;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Документите по ал. 1 се изпращат, когато:
1. възложители по чл. 7, т. 1, които са централни органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 254 254 лв. - за доставки, услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
в) 391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 391 160 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 391 160 лв. - за доставки, и 254 254 лв. -
за доставки по приложение № 4;
4. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки, по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 254 254 лв. - за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
б) 391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
5. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 за услуги и конкурс за проект, на стойности без ДДС, равни или по-високи от 391 160 лв.;
6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
7. възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 3 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за строителство, без ДДС, е равна или по-висока от 9 779 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 4 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за услуги, без ДДС, е равна или по-висока от 391 160 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по чл. 3, ал. 1 по категории доставки и категории услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро, по официалния валутен курс на лева спрямо еврото, а за поръчки по чл. 3, ал. 2 - на стойности, равни или по-високи от посочените в ал. 2, т. 7. Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и обявленията за създаване на системи за предварителен подбор.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1, 5 и 6 до "Официален вестник" на Европейския съюз по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - по факс или по електронен път. Съобщението по ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1, т. 1 за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Документите по ал. 1, 5 и 6 се изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011. Версията на български език се смята за единствения автентичен текст.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз документите по ал. 1, 5 и 6 не по-късно от изпращането им за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. В документите, изпратени за публикуване в страната, се посочва и датата на изпращане до "Официален вестник".
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) публикуват една и съща информация в документите, които изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз, и в тези, които изпращат до Регистъра на обществените поръчки;
2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от "Официален вестник" на Европейския съюз.
(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При различие между информацията, публикувана в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".
(13) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз обявление за възложена поръчка и в случаите, когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и чл. 13, ал. 1, когато договорите имат стойности, равни или по-високи от определените в ал. 2. Възложителят задължително посочва в обявлението мотивите за прилагане на съответното изключение.

Глава четвърта.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
2а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато възложителят предвижда отстраняване на кандидат или участник при наличие на някое от обстоятелствата по ал. 2, той е длъжен да посочи тези обстоятелства в обявлението за обществена поръчка, а при процедури на договаряне без обявление - в поканата за участие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12, чл. 103, ал. 2, т. 11 и чл. 119в, ал. 3, т. 10 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 – 5 с декларация.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.
(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по ал. 10, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) За допускане до участие в процедура на кандидатите или участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.


Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 - през последните 5 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 - и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;
8. (предишна т. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство, а във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 - и за броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за обществените поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът или участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението;
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя - в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 1, т. 12, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие тези лица подават до възложителя декларация за съгласие за извършване на проучване и прилагат необходимите документи по Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
(2) Условията по ал. 1 се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, както и във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.


Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 11 възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сертификатите по ал. 1 и 2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Кандидат или участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя.


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава - членка на Европейския съюз.
(2) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган за сигурност в държавата на кандидата да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.

Раздел II.
Оферта


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато цените на стоките или услугите, предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, участниците могат да предлагат оферти с цени, които са по-ниски от регулираните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.


Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) документ за гаранция за участие;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5;
7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) техническо предложение за изпълнение на поръчката;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) срок за изпълнение на поръчката;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предлагана цена;
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;
12. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) декларация за приемане на условията в проекта на договор;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 1, т. 1 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;
3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация по ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;
2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;
3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Ако възложителят е изискал представяне на различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове № 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, се уреждат с правилника за прилагане на закона.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) С изключение на откритата процедура възложителят определя срока на валидност на офертите в поканата за представяне на оферта.


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Подготовката и провеждането на процедурите се извършват от възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на заявленията за участие, офертите и проектите.
(2) Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.
(3) Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.
(4) Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците са в писмен вид.
(5) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(6) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 4 години след приключване изпълнението на договор.

Раздел III.
Гаранции


Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката.
(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато:
1. провежда процедура на договаряне без обявление, или
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение при възлагане на поръчки по чл. 16в.


Чл. 60. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.
(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:
1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Чл. 63. (1) (Предишен текст на чл. 63 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал. 1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Глава пета.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I.
Подготовка на откритата процедура


Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко 40 дни преди крайния срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сроковете по ал. 1 могат да се намалят до 36 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сроковете по ал. 1 и 2 могат да се намалят със 7 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел II.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.
(7) (Отм., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички участници.
(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.
(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:
1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;
2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;
3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
(4) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) получаване на държавна помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.


Чл. 71. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:
1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти, или
2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.


Чл. 72. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. становищата на консултантите;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
6. дата на съставяне на протокола;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.
(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Раздел III.
Определяне на изпълнител на обществената поръчка


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.

Глава шеста.
ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА


Чл. 75. (1) (Предишен текст на чл. 74, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти, като този брой не може да бъде по-малко от 5, а в случаите по чл. 3, ал. 2 - по-малко от три. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 1.


Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.


Чл. 77. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.
(2) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Заявлението за участие в предварителния подбор съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, както и за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, когато това е посочено в обявлението;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
4. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
6. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и вида, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители, освен в случаите на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2;
7. документ за гаранция за участие;
8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;
9. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) декларация за приемане на условията в проекта на договор;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
11. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 8 се представят за всеки от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 3, т. 1 и 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 3, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация по ал. 3, т. 8 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6, по факс или се заявява по телефона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на заявленията, изпратени по електронен път или по факс, се уреждат в правилника за прилагане на закона.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 – 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, имат право да присъстват при отваряне на заявленията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.
(9) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 9, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(12) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(13) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 12 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на избраните кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти.
(14) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При писмено искане от кандидат, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на кандидата. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, или чието разкриване противоречи на интереси на сигурността на страната.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за представяне на оферти за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:
1. срок и място за представяне на офертите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В поканата по чл. 80 възложителят определя срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението посочи Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.
(4) В случаите по чл. 76, ал. 3 възложителят може да определи срок за получаване на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата по чл. 80.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по чл. 76, ал. 3 до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 29, ал. 3.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
2. в случаите по чл. 29, ал. 2;
3. когато това се налага в резултат от производство по обжалване.


Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6.
(2) Пликът по ал. 1 съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;
2. плик № 2 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
(3) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с представените оферти.
(4) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
(5) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
(6) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(7) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 2. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите участници.
(8) В присъствието на лицата по ал. 5 комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и най-малко трима от членовете й ги подписват. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 1 на останалите участници.
(9) След извършване на действията по ал. 7 и 8 приключва публичната част от заседанието на комисията.
(10) Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл. 69а, 70 и 71, като при работата си може да проверява данните от офертите при условията на чл. 68, ал. 11.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) След приключване на работата комисията съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
3. списък на участниците, чиито оферти са предложени за отстраняване, и мотивите за това;
4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
5. дата на съставяне на протокола;
6. в случай че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.
(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
(3) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
(4) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.
(5) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.
(6) Възложителят предоставя достъп до протокола на участниците при условията по чл. 79, ал. 14.

Глава шеста.
"а" СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура.
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации по чл. 30, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.
(3) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява обявлението и описателен документ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Решението по ал. 3 се взема въз основа на предложение на назначена от възложителя комисия с участието на негови експерти, най-малко двама външни експерти, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8, и поне един външен независим консултант, като всички трябва да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя потребностите и изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателния документ, който замества техническите спецификации.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите само по критерия икономически най-изгодна оферта.


Чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в състезателния диалог.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да посочи в обявлението минималния и максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен диалог, като минималният брой не може да бъде по-малък от трима. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(2) Възложителят може да предвиди състезателният диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията, които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението или в описателния документ.


Чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.
(3) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в диалог, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.
(5) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(6) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(7) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.
(8) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в диалог.
(10) Възложителят не може да покани да участват в диалога лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(11) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това.
(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на кандидатите по ал. 4, т. 3 изпраща и писмена покана за участие в диалог.
(13) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в диалог съдържа най-малко:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път;
3. дата и място за провеждане на диалога;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията, извършила предварителния подбор, провежда диалог с всеки от одобрените кандидати с цел да определи параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на възложителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) По време на диалога могат да се обсъждат всички характеристики на поръчката.
(3) На всички кандидати, участващи в диалога, се гарантира равнопоставеност, като им се предоставя еднаква информация.
(4) Комисията няма право да предоставя предложенията или друга поверителна информация, получена от кандидат, участващ в диалога, на другите кандидати без неговото съгласие.
(5) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от диалога и предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.


Чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В срок 5 работни дни от представяне на доклада на комисията възложителят обявява с решение диалога за приключен и определя кандидатите, които ще покани да представят оферти.
(2) В тридневен срок от решението по ал. 1 възложителят го изпраща едновременно до агенцията и до всички кандидати, участвали в диалога, а до определените кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти.
(3) В поканата по ал. 2 възложителят посочва краен срок за получаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.
(4) Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и да съдържа всички направени по време на диалога предложения за изпълнение на поръчката.
(5) По искане на комисията офертите могат да бъдат променяни, допълвани и уточнявани. Тези промени, допълнения и уточнения не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, ако това ще доведе до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.
(6) Комисията оценява получените оферти по показателите, определени в обявлението или описателния документ, и избира икономически най-изгодната оферта.
(7) Комисията може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои характеристики от офертата или да потвърди задълженията си по нея, при условие че това не води до промяна в основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, както и до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.


Чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 83, ал. 4 - 6.

Глава седма.
ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I.
Процедура на договаряне с обявление


Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) по изключение естеството на доставката, услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;
3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;
4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;
5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.


Чл. 85. В решението по чл. 25, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.


Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от трима. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на кандидатите трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 87. (1) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията по чл. 77, ал. 3 - 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6, по факс или се заявява по телефона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно на избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. датата на съставяне на протокола.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(8) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в договарянето.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят не може да покани да участват в договарянето лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(11) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(12) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на кандидатите по ал. 4, т. 3 изпраща и писмени покани за участие в договарянето.


Чл. 89. (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията провежда договарянето с поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:
1. класиране на участниците, или
2. прекратяване на процедурата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място участник при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят предоставя на участниците достъп до протокола при условията на чл. 79, ал. 14.

Раздел II.
Процедура на договаряне без обявление


Чл. 90. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;
3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания на първо място участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 6 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) С решението по ал. 1 възложителят одобрява покана за участие в процедурата, която съдържа:
1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. когато е приложимо - критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, както и методиката за комплексна оценка на офертите;
4. място и дата за провеждане на договарянето;
5. други изисквания по преценка на възложителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Изискванията на ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица и до агенцията.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.
(3) Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол.
(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
(5) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:
1. сключване на договор с единствения участник, или
2. класиране на участниците в случаите по ал. 3, или
3. прекратяване на процедурата.
(6) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.
(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят предоставя достъп до протокола на участниците при условията на чл. 79, ал. 14.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 - 8 не се прилагат и договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 - 8 не се прилагат и договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да не прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключва договори на основание:
1. член 90, ал. 1, т. 3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права;
2. член 90, ал. 1, т. 4;
3. член 90, ал. 1, т. 13 с предмет процесуална защита.

Глава седма.
"а" РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(2) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
(3) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление. При сключване на рамково споразумение се прилагат критериите по чл. 37.
(4) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.
(5) Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.


Чл. 93б. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 93б - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането на срока за получаването им;
4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото споразумение, и при спазване разпоредбите на чл. 70 - 72.


Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.


Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Договорите за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение, сключено от централен орган за обществени поръчки, се възлагат от отделните възложители по реда на чл. 93б.

Глава седма.
"б" ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Динамична система за доставки е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. По изключение срокът на действие на системата може да е по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(2) Динамична система за доставки се създава чрез открита процедура.
(3) В системата се включва всеки кандидат, който:
1. отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението;
2. е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите, определени от възложителя;
3. е представил всички документи, посочени от възложителя в обявлението.
(4) Предварителните оферти по ал. 3, т. 2 могат да бъдат променяни по всяко време в срока на действие на системата по такъв начин, че да отговарят на спецификациите.
(5) При създаването на система по ал. 1 и възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства.


Чл. 93е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При създаването на динамична система за доставки възложителите:
1. публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се отбелязва създаването на системата;
2. определят техническите спецификации по реда на чл. 30 - 33, вида на доставките, както и цялата необходима информация относно системата, вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.
(2) От публикуване на обявлението за създаване до изтичането на срока на действие на системата възложителите предоставят чрез електронните средства пълен, директен и неограничен достъп до техническите спецификации, както и до всички допълнителни документи, като в обявлението задължително се посочва Интернет адрес, на който те са достъпни.


Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставки може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.
(2) За разглеждане на офертите по ал. 1 възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(3) Комисията разглежда всяка постъпила предварителна оферта и въз основа на обявените критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в динамичната система за доставки.
(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 15-дневен срок от подаване на предварителната оферта и да уведоми кандидата за включването му в динамичната система за доставки или за отказа да бъде включен в тридневен срок от датата на решението.


Чл. 93з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Преди възлагане на всеки договор за обществена поръчка за доставка възложителят публикува опростено обявление, с което поканва всички заинтересовани лица да представят предварителни оферти в съответствие с чл. 93е, ал. 1, т. 2 и определя срок за представяне на предварителните оферти не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението.
(2) Предварителните оферти се оценяват и кандидатите се включват в системата по реда на чл. 93ж, ал. 2 - 4.


Чл. 93и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) След вземане на решенията по чл. 93ж, ал. 4 възложителят отправя покана до всички включени в динамичната система за доставки да представят оферти за всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка в рамките на системата.
(2) В поканата по ал. 1 възложителят определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.


Чл. 93к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията по чл. 93ж, ал. 2 разглежда и класира офертите и предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с участника, чиято оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в обявлението или в поканата по чл. 93и.
(2) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.


Чл. 93л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Динамичната система за доставка не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(2) Достъпът до динамичната система за доставка и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.

Глава осма.
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Раздел I.
Подготовка на конкурс за проект


Чл. 94. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат при провеждане на конкурс за проект:
1. организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга;
2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.
(2) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект се провежда за придобиването на:
1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
2. идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;
3. проект в областта на обработката на данни;
4. други проекти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Условията и редът за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране се определят с наредба на Министерския съвет.


Чл. 95. (1) Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
(3) При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били поканени от възложителя.


Чл. 96. (1) Възложителят взема решение за провеждане на конкурс за проект, с което одобрява обявлението за участие и конкурсната програма.
(2) Конкурсната програма трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.


Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждането на конкурс за проект до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко:
1. петдесет и два дни преди крайния срок за получаване на проектите при открит конкурс;
2. тридесет и седем дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обявлението за конкурс за проект трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(4) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да бъде по-малък от 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс възложителят посочва обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите.

Раздел II.
Провеждане на конкурс за проект


Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Заявленията за участие в ограничен конкурс за проект могат да бъдат подавани писмено по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или по телефона. Когато заявлението е подадено по телефона, то трябва да бъде писмено потвърдено преди крайната дата за получаване на заявленията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс за проект възложителят може да включи изискване изпратените по факс заявления за участие да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път.
(3) (Предишен текст на чл. 98, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят извършва предварителен подбор и изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти по реда на чл. 79, 80 и чл. 81, ал. 1.


Чл. 99. (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове.
(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.
(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Журито е независимо при вземането на решения и изразяването на мнение по проектите.


Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти, които се представят по реда на чл. 57, ал. 1 или 6.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и не се отваря до датата на обявяване на резултатите от конкурса.
(4) При открит конкурс участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класиране на проектите.


Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането им. Класирането на проектите се извършва по критериите, посочени в обявлението за откриване на процедурата.
(2) Журито съставя протокол за класирането на проектите, подписан от всички членове.
(3) В протокола се посочват и забележките на журито и въпросите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени, ако това е необходимо.
(4) В случаите по ал. 3 журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.
(5) При открит конкурс журито предлага за отстраняване от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на критериите по ал. 1.
(6) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите и/или другите плащания.
(7) Възложителят изпраща информация за проведения конкурс до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след вземане на решението по ал. 6.
(8) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(9) Информация по ал. 7, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

Глава осма.
"а" ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА (НОВА - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)


Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)Условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителят събира оферти с публикуване на покана.


Чл. 101б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и адрес на възложителя;
2. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
5. срок за получаване на офертите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.
(3) Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2 - 5. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
(4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.
(5) При промяна на първоначално обявените условия възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 - 3.


Чл. 101в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Офертата по чл. 101а, ал. 2 трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност, когато е приложимо.
(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.


Чл. 101г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя.
(2) След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Лицата по ал. 1 определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.


Чл. 101д. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.


Чл. 101е. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.


Чл. 101ж. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

Част трета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Глава девета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Разпоредбите на част трета се прилагат от:
1. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6;
2. възложителите по чл. 7, т. 1, 3 и 4 при извършване на някоя от дейностите по чл. 7а - 7д.
(2) Обществена поръчка, която има за предмет дейности по чл. 7а - и други дейности по закона, се подчинява на правилата, приложими за дейността, която е основен предмет на поръчката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а спрямо другата дейност - общите правила на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на обществената поръчка, тя се възлага по реда на общите правила на закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а другата не се подчинява нито на общите, нито на специалните разпоредби на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на обществената поръчка, тя се възлага по реда на тази част.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.
(2) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснати кандидати или участници и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
4. предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и няма за цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност и доколкото възлагането на такъв договор не накърнява конкурентното възлагане на последващи договори, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;
5. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания на първо място участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
7. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
8. е необходимо повторение на строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
9. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона;
10. поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на закона;
11. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
12. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2, т. 5 и 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.
(4) В случаите по ал. 2, т. 9 договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, т. 11 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При открита процедура, когато възложителите са изпратили предварително обявление, срокът за получаване на оферти може да се намали до 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата.
(2) Когато обявлението за откриване на процедурата е изпратено и по електронен път, срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Срокът за получаване на заявления за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) Срокът за получаване на офертите при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление може да се определи чрез споразумение между възложителя и определените кандидати при предварителния подбор. Споразумение се допуска само при условие, че на всички кандидати се предоставя еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(4) Когато не се постигне споразумение по ал. 3, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето.
(5) В случаите по ал. 4, когато възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да се намери, срокът може да се намали с 5 дни.

Раздел II.
Система за предварителен подбор на изпълнителите


Чл. 105. (1) Възложителите могат да създават и използват системи за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор могат да включват различни етапи на подбор.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор се основават на обективни критерии и правила, които се определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор включват изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 и/или технически възможности, и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 и могат да включват изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите и правилата за подбор включват технически спецификации, прилагат се разпоредбите на чл. 30 - 32.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите за подбор на кандидатите съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети лица без значение на правните отношения между него и третите лица. В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор по ал. 3 се предоставят при поискване на кандидатите. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени в системата за предварителен подбор.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите изпращат обявление за създадените от тях системи за предварителен подбор на изпълнители до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се публикува всяка година.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)
(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато описанието на предмета на системата за предварителен подбор и/или на критериите и правилата за подбор е с голям обем, възложителят включва в обявлението кратко описание, а подробните изисквания се включват в документацията.
(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят използва система за предварителен подбор, той избира кандидатите за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне в съответствие с изискванията на тази система.
(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато един възложител смята, че системата за предварителен подбор на друго лице отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите лица, че ще се ползва от нея.


Чл. 106. (1) Заявление за участие в системата за предварителен подбор може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в системата за предварителен подбор.
(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в системата за предварителен подбор.
(5) Когато за решението по ал. 4 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира кандидата в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
(6) В 15-дневен срок от датата на решението по ал. 4 възложителят уведомява кандидата за включването му в системата за предварителен подбор или за отказа си за това. Отказът се мотивира.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При вземане на решение по ал. 4 или когато се изменят критериите и правилата, възложителите не могат да:
1. налагат на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите поддържат списъци на кандидатите, които са включени в системите за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки, които могат да се разделят на категории в зависимост от предмета на поръчката, за която се отнася системата. В случаите по чл. 105, ал. 12, възложителят е длъжен да предоставя информация за системата и списъците на други възложители.
(9) Възложителят може да прекрати участието в системата за предварителен подбор на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените критерии. Той е длъжен да го уведоми за това най-малко 15 дни преди датата на прекратяване, като се мотивира.

Раздел III.
Рамково споразумение (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Глава десета.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА


Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишен текст на чл. 109, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При условията на чл. 23 възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Видът на обявлението е по избор на възложителя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите могат да публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2.


Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителите публикуват предварително обявление за големи проекти, които са били включени в предишно предварително обявление, те могат да не повтарят тази информация, като посочат обявлението, което я съдържа.


Чл. 111. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да открият ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление и чрез:
1. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) предварително обявление-покана, публикувано по реда на чл. 23;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обявление за системата за предварителен подбор по чл. 105, ал. 8.


Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Предварителното обявление-покана служи за покана за заявяване на интерес за участие в процедурата от потенциалните кандидати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Предварителното обявление-покана трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(3) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа и следната информация, ако е налична към датата на изпращането му:
1. възможност за сключване на рамкови споразумения;
2. възможност за възлагане на допълнителна поръчка;
3. начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;
4. срок на договора;
5. изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и за техническите му възможности и/или квалификация;
6. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в комплексната оценка на офертата;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) друга информация, определена в образеца по чл. 19, ал. 7.


Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят предоставя при поискване от заинтересованите лица техническите спецификации, които използва често в договорите за доставка, строителство или услуги, или техническите спецификации, които възнамерява да приложи при възлагане на обществените поръчки, предвидени в предварителните обявления.
(2) Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересованите лица разполагат, е достатъчно посочването на тези документи.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура е обявена чрез предварително обявление-покана, възложителят изпраща покана за участие в процедурата на всички кандидати, заявили интерес в срока, посочен в предварителното обявление-покана.
(2) Поканата за участие в процедурата се изпраща едновременно до всички кандидати не по-късно от 12 месеца след датата на изпращане на предварителното обявление-покана. Поканата се изпраща най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие, а когато е изпратена по електронен път, срокът за получаване на заявления може да бъде намален със 7 дни.
(3) Когато предварителното обявление-покана не съдържа информацията по чл. 112, ал. 3, възложителят предоставя тази информация на кандидатите с поканата по ал. 1, като посочва и:
1. адрес и дата за подаване на заявление за участие;
2. документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението за участие.
(4) Когато от деня на публикуване на предварителното обявление-покана възложителят е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен път до информацията по чл. 112, ал. 3, в поканата за участие в процедурата се посочва Интернет-адресът, на който е предоставена тази информация.
(5) Възложителят провежда предварителния подбор по реда на чл. 77 - 79.
(6) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с обявление възложителят не може да:
1. налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.


Чл. 115. Когато процедурата на договаряне или ограничената процедура е обявена чрез обявление за система за предварителен подбор, възложителят извършва предварителен подбор на кандидатите за участие съгласно изискванията на тази система.


Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при ограничена процедура се извършват по реда на чл. 68 - 74.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при процедура на договаряне се извършват по реда на чл. 88 - 89.


Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да отстрани оферта за доставка, когато делът на стоките с произход от трети страни надвишава 50 на сто от общата стойност на стоките, включени в нея.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, ако има сключен договор между Европейския съюз или Република България и трета страна, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Произходът на стоките се определя в съответствие с действащото митническо законодателство.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с критерия за оценка на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава три на сто.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.


Чл. 118а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество, в случай че публикуването им би нарушило търговска тайна. В такива случаи информацията съдържа всички данни от обявлението.
(2) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 4, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество.
(3) В случай на сключен договор чрез система за предварителен подбор информацията за сключен договор съдържа най-малко данните за изпълнителя, включени в списъка по чл. 106, ал. 8.


Чл. 118б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато дейност по чл. 7а - е изложена на конкуренция, надзорният орган в съответната област може да уведоми агенцията чрез изпращане на становище, придружено с доказателства, за изключване на тази дейност от приложното поле на закона.
(2) Агенцията в едномесечен срок изпраща документите по ал. 1 на Европейската комисия за вземане на решение.


Чл. 119. За всички неуредени въпроси в част трета се прилагат съответно разпоредбите на част втора.

Част трета.
"А" ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА (НОВА - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г.)

Глава десета.
"а" ОБЩИ ПРАВИЛА (НОВА - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.
Основни положения (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)


Чл. 119а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност по чл. 14, ал. 2.
(2) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими правилата на тази част, а спрямо другата дейност - правилата на част втора или на част трета, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка.
(3) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими правилата на тази част, а друга дейност от предмета е извън приложното поле на закона и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага.
(4) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.


Чл. 119б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки, който е:
1. възложител по смисъла на чл. 8а, ал. 2, създаден с акт на Министерския съвет, или
2. европейски публичен орган, който не е възложител.
(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото:
1. органът по ал. 1, т. 1 е спазил правилата и на тази част;
2. прилаганите от органа по ал. 1, т. 2 правила съответстват на разпоредбите на тази част и на правилата за обжалване.
(3) Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.

Раздел II.
Процедури (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)


Чл. 119в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Обществените поръчки по тази част се възлагат чрез ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, освен ако са налице условията за провеждане на процедура на състезателен диалог и договаряне без обявление.
(2) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато са изпълнени условията по чл. 83а, ал. 1 и 2.
(3) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без обявление само когато:
1. ограничената процедура, състезателният диалог или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати, или не е подадена нито една оферта и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. ограничената процедура, състезателният диалог или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия, поканени са само кандидатите, подали оферта в прекратената процедура, и първоначално обявените условия не са съществено променени;
3. при необходимост от предприемане на неотложни действия вследствие на криза не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, в т. ч. тези по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3, включително в случаите по чл. 119е, ал. 1, т. 2, буква "а";
4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител;
6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 4, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 4;
7. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
8. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики и това ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса;
10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
12. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, разположени или които предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, които гарантират валидността на своите оферти само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с обявление, включително съкратените срокове по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3, не може да бъде спазен.
(4) В случаите по ал. 3, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години, освен при изключителни обстоятелства, които се определят, като се вземат предвид очакваният експлоатационен живот на доставените изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(5) В случаите по ал. 3, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен при изключителни обстоятелства, които налагат процедурата да бъде проведена след този срок.
(6) В случаите по ал. 3, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(7) В случаите по ал. 3, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.


Чл. 119г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на ограничена процедура, договаряне с обявление или състезателен диалог.
(2) Рамковите споразумения се сключват за срок, не по-дълъг от 7 години. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг, когато предвид очаквания експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи, промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(3) За неуредените въпроси относно рамковото споразумение се прилагат правилата на чл. 93а - 93г.

Глава десета.
"б" СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА (НОВА - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.
Условия за изпълнение на поръчката (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)


Чл. 119д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Когато в съответствие с чл. 26, ал. 2 в обявлението е посочено, че обществената поръчка съдържа или изисква класифицирана информация, в документацията, която предоставя с поканата за участие, възложителят поставя към участниците и техните подизпълнители изисквания с цел защита на класифицираната информация.
(2) В случаите по ал. 1 освен документите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят може да:
1. поиска представяне на разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация за избраните подизпълнители;
2. включи в проекта на договора клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да представи документа по т. 1 и за подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката;
б) да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката;
в) в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на поръчката, да включи клаузи по буква "б" за опазване на класифицираната информация.
(3) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят признава разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава - членка на Европейския съюз.


Чл. 119е. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Когато в съответствие с чл. 26, ал. 2 възложителят е включил в обявлението изисквания за сигурността на доставките, той може да:
1. поиска офертата да съдържа и:
а) лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава - членка на Европейския съюз, с които се доказва, че участникът ще бъде в състояние да изпълнява задълженията във връзка с износа, трансфера или транзита на стоки, свързани с поръчката;
б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги или резултатите от тях, които произтичат от контрол на износа или от договорености в областта на отбраната;
в) доказателства, че организацията и разположението на веригата за доставки на участника позволяват спазване на тези изисквания, както и декларация, че възможни промени във веригата за доставки по време на изпълнение на поръчката няма да окажат неблагоприятно въздействие;
г) всяка придружаваща документация, получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни нужди, изисквани от възложителя, възникнали вследствие на криза;
2. включи в проекта на договора клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да създаде и/или поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди, изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия и ред;
б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките, които са обхванати от поръчката;
в) да уведоми незабавно възложителя за всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената стратегия, която може да засегне изпълнението на поръчката;
г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти, монтажни елементи и специална изпитателна техника, включително технически чертежи, лицензи и указания за използване, при условия и по ред, уговорени при настъпване на съответното обстоятелство.
(2) Възложителят не може да поставя изисквания към участника, които могат да породят противоречие с лицензионните критерии за износ, трансфер или транзит на съответната държава - членка на Европейския съюз.


Чл. 119ж. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Когато участник възнамерява да използва подизпълнители, той е длъжен да:
1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
2. представи документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
3. уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
(2) Възложителят отстранява участника, ако предложените от него подизпълнители не отговарят на критериите за подбор.


Чл. 119з. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителят може да задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по всички или по част от дейностите, предложени за подизпълнение при спазване на разпоредбите на чл. 119и - 119л. Тази възможност се посочва в обявлението.
(2) Възложителят посочва в решението за определяне на изпълнител по кои от дейностите, предложени за подизпълнение, подизпълнителите, трябва да се изберат при спазване разпоредбите на чл. 119и - 119л.
(3) Възложителят няма право да поставя ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите.

Раздел II.
Избор на подизпълнители (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)


Чл. 119и. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато участникът, определен за изпълнител, е възложител по чл. 7, той сключва договори за подизпълнение на стойност по чл. 14, ал. 2 чрез процедура по чл. 119в, ал. 1.


Чл. 119к. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител по чл. 7 и трябва да удовлетвори изискване по чл. 119з, ал. 1, той изготвя обявление съгласно съответния образец, утвърден с регламента по чл. 45а, ал. 9 или по реда на чл. 19, ал. 7 - при договори за подизпълнение на стойност по чл. 14, ал. 2.
(2) Обявлението по ал. 1 се публикува в Регистъра на обществените поръчки, а при договори за подизпълнение на стойност по чл. 45а, ал. 2, т. 7 - и в "Официален вестник" на Европейския съюз при спазване разпоредбите на чл. 45а, ал. 7, 10 и 11.
(3) В случаите по ал. 1 подизпълнителите се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция.


Чл. 119л. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) При избор на подизпълнител по чл. 119и и 119к се прилагат критериите за подбор, посочени от възложителя на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител, може да определи и други критерии, които съответстват на посочените от възложителя.
(2) Критериите за подбор по ал. 1 следва да са обективни, недискриминационни, да са свързани с предмета на договора за подизпълнение и да са пропорционални на неговия обем.


Чл. 119м. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, само в случай че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор, приложими към участниците. В този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи реда по чл. 119и - 119л.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят изготвя мотивирано решение, което изпраща на участника, определен за изпълнител, в тридневен срок от издаването му.


Чл. 119н. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Решенията на определения за изпълнител участник, свързани с избора на подизпълнител, не подлежат на обжалване в случаите, когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител по чл. 7.


Чл. 119о. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Отговорността за изпълнение на договор за обществена поръчка се носи от изпълнителя дори в случаите, когато той е сключил договори за подизпълнение.

Част четвърта.
ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Глава единадесета.
ОБЖАЛВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура за:
1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
4. конкурс за проект.
(2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 119м, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;
2. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3, или на договаряне без обявление;
3. (предишна т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Срокът за обжалване на решението по ал. 5, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;
2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;
3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Жалбата по ал. 4 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Жалба може да се подава от:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) всяко заинтересовано лице - в случаите по ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по ал. 5, т. 3 и ал. 7;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по ал. 5, т. 4 и ал. 7.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срока по ал. 5, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.
(10) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 5, т. 1 и 5, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
(11) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по ал. 5.


Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".
(2) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.


Чл. 120б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.


Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) наименование и адрес на възложителя;
4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. оплакванията и искането на жалбоподателя;
6. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
(3) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) доказателства за спазване на срока по чл. 120, ал. 5 и 7;
3. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
5. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 и ал. 4, т. 1 - 3, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.
(6) Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 5 и 7;
2. не са отстранени нередовностите в срока по ал. 5;
3. не е представен документ за внесена държавна такса;
4. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) жалбата е подадена преди изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) жалбата е оттеглена преди образуването му.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случаите по ал. 6 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.
(8) Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.


Чл. 121а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя член на комисията, който наблюдава проучването. За образуваното производство се уведомява възложителят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено по необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуването на производството.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и интересите, свързани с отбраната и сигурността, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Определението за произнасяне по временната мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по жалбата се прилагат правилата на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.


Чл. 121б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в срока за представяне на становището по чл. 121а, ал. 2 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Възложителят мотивира искането по ал. 1 и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на становището.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.
(5) Предварително изпълнение по ал. 4 не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за:
1. отлагане изпълнението на договора;
2. откриване на нова процедура за възлагане на поръчката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.


Чл. 122. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на изпълнител и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друго решение на възложителя по същата процедура.
(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за избор на изпълнител, когато установи висящо производство по ал. 1.
(3) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните след отпадане на основанието за спиране.


Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срока по чл. 120, ал. 5 и 7, и се извършва от работен екип от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията, определен със заповед на председателя. Проучването се наблюдава от члена на комисията по чл. 121а, ал. 1, който при необходимост дава указания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект по чл. 3, ал. 2, служителите от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя - в случаите по чл. 122г, ал. 1, т. 2, 4 или 5.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) След приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.


Чл. 122б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на комисията доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Наблюдаващият член на комисията уведомява председателя за приключване на проучването. Председателят с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането на преписката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Страните се призовават по реда на Гражданския процесуален кодекс. При призоваването не се прилага срокът по чл. 56, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Страните могат да ползват адвокатска защита.


Чл. 122в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., в сила от 21.10.2011 г.) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект по чл. 3, ал. 2, членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., в сила от 21.10.2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията постановява решения и определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. В случай че на заседанието присъстват по-малко от 7 членове, решението се постановява само ако за него са гласували най-малко 4 от членовете на комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Член на комисията не може да участва в производството по проучване по този закон, когато е заинтересован от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на комисията се отвежда по свой почин или по искане на страните.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси.
(7) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища.
(8) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.


Чл. 122г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
1а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. отменя решението и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
3. установява незаконосъобразност на решението и налага предвидените санкции по ал. 4 и 5;
4. обявява за нищожно решението на възложителя;
5. отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
6. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5 и установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 5 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато преди или в хода на производството възложителят сключи договор, той е длъжен незабавно да уведоми Комисията за защита на конкуренцията, като изпрати и копие от договора.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5, но не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 и 5, когато стойността на договорите не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията се налага от Комисията за защита на конкуренцията въз основа на назначена експертиза за очакваната стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа, който го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
3. мотиви;
4. диспозитивна част;
5. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 122д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решението заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето по жалбата.


Чл. 122е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата и решението му е окончателно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат правилата на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 122ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. при установяване недопустимост на жалбата;
2. ако жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;
3. при оттегляне на жалбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на чл. 121а, ал. 7.


Чл. 122з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 122и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обявяване недействителност на сключен договор или на рамково споразумение на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1, може да иска:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1 и 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 3, букви "а" и "б";
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 3, буква "в".
(2) Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Недействителност на договора или на рамковото споразумение по ал. 1 може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключването му в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложителят е публикувал информация за сключен договор на основание чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и чл. 13, ал. 1 и е посочил мотиви за прилагане на съответното основание, се прилага двумесечният срок по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложителят е публикувал информация за сключен договор или за рамково споразумение преди приключване на производство по обжалване, двумесечният срок за искане на недействителност на основание чл. 41б, ал. 1, т. 3 тече от влизането в сила на решението, с което е отменено обжалваното решение на възложителя.