навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

В сила от 04.03.2008 г.
Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Тези общи изисквания определят условията, правата и задълженията при осъществяване на обществени електронни съобщения от предприятия, които са уведомили Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) за намерението си да осъществяват обществени електронни съобщения.
(2) Конкретните права и задължения на предприятията, уведомили комисията за намерението си да осъществяват обществени електронни съобщения, се прилагат към съответното предприятие в зависимост от вида на електронните съобщителни мрежи и/или услуги, чрез които се осъществява дейността им.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г., в сила от 07.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Във връзка с разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, са длъжни да предоставят ежегодно до 1 март отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през предходната година. Отчетът се изготвя по образец на формуляр, утвърден от комисията, и се предоставя на комисията по един от следните три начина:
1. чрез електронния портал на комисията; или
2. на хартиен носител и по електронна поща, посочена от комисията в образеца по чл. 5, ал. 2; или
3. на електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Образецът се публикува на Интернет страницата на комисията до 31 януари всяка година.
(3) В случаите, когато комисията не е публикувала образеца в срока по ал. 2, предприятието предоставя отчета за дейността в едномесечен срок от публикуването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато предоставената в срока по ал. 1 информация е непълна или неточна, предприятията са длъжни да представят необходимите корекции по нея, но не по-късно от 15 април на текущата година.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) В 14-дневен срок от прекратяване на дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги предприятието уведомява комисията, като подава уведомление по образец. В срок до 30 дни след подаването на уведомлението по предходното изречение предприятието предоставя на комисията отчет за дейността си по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през текущата година съгласно образец, утвърден от комисията.
(2) Предприятията, подали уведомление до комисията за прекратяване на дейността си през периода от 1 януари до 31 януари на текущата година, следва да предоставят и отчет по чл. 5, ал. 1.


Чл. 6. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да изпълняват приложимите за тях изисквания, съответстващи на използваните от тях мрежи и/или предоставяните от тях услуги.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията, предоставящи универсална услуга, са длъжни да представят за одобряване в комисията общи условия на договорите с крайните потребители за тази услуга в срок не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Общи условия на договора с крайните потребители могат да бъдат изготвяни и от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по реда на тези общи изисквания и ЗЕС.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 15. (1) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, прилагат:
1. по отношение на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, публикувани в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация, съответстващи на публикуваните в "Официален вестник" на Европейския съюз;
2. за осигуряване на оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги и за повишаване свободата на избор на потребителите на електронни съобщителни услуги препоръчаните от ЕК стандарти и/или спецификации, включени в списък, публикуван в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) Когато няма публикувани стандарти и/или спецификации по ал. 1, т. 2, се прилагат стандарти и/или спецификации на европейските стандартизационни организации ETSI, CEN, CENELEC.
(3) Когато няма публикувани стандарти и/или спецификации по ал. 1, т. 2 и ал. 2, се прилагат международни стандарти или препоръки на ITU, ISO, IEC.
(4) Европейските и международните стандарти се въвеждат като български и прилагат съгласно разпоредбите на Закона за националната стандартизация.
(5) Комисията налага задължителното прилагане на стандарти и/или спецификации само ако те са определени за задължителни в "Официален вестник" на Европейския съюз.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Раздел II.
Изисквания към предприятията във връзка с осигуряване на достъп до и взаимно свързване на мрежи


Чл. 17. (1) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, са длъжни да осигуряват оперативна съвместимост на услугите си с тези на другите предприятия, както и при възможност да предоставят съвместно ползване на помещения и съоръжения от мрежата си на другите предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Раздел II "а".
Изисквания към предприятията във връзка с осигуряване на сигурност и цялост на електронните съобщителни мрежи и услуги (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, уведомяват незабавно комисията за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.
(2) Критериите за оценката на въздействието, изискваната информация, формата и начинът на уведомяване са описани в приложение № 4.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, уведомява абонатите си по подходящ начин за опасността, за необходимите средства за отстраняването й, както и за разходите, които са свързани с това, когато е приложимо.

Раздел III.
Изисквания във връзка със защита на обществения интерес, националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи


Чл. 19. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да съдействат за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като в зависимост от използваните от тях мрежи и/или предоставяните от тях услуги:
1. осигуряват условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;
2. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
3. предоставят възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;
4. създават за своя сметка условия за прихващане на електронни съобщения, като осигуряват интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Раздел IV.
Изисквания към предприятията по отношение на използваните електронни съобщителни мрежи и съоръжения


Чл. 22. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, се задължават да спазват всички действащи в Република България стандарти по отношение на недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания.


Чл. 23. (1) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти граници, предприятията са задължени да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на съответните устройства.
(2) В случай че превишаването на границите на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две (или повече) устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях (или инсталираните по-рано устройства) не се наблюдава превишаване на границите, предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават границите на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.


Чл. 24. (1) Предприятията използват в мрежата си само технически изправни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 2002 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 32 от 2007 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).
(2) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията са длъжни да направят за своя сметка съответните, предписани от комисията, промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.


Чл. 25. При осъществяване на електронни съобщения предприятията:
1. инсталират, поддържат и използват електронните съобщителни устройства само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани защитата на околната среда, животът и здравето на хората;
2. не изменят техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства спрямо тези, определени от производителя.

Раздел V.
Изисквания към предприятията, ползващи ограничен ресурс - радиочестотен спектър (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Раздел VI.
Изисквания към предприятията, ползващи ограничен ресурс - номера (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Раздел VII.
Изисквания към предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, без ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 37. Преносът и/или разпространението на радио- и телевизионни програми чрез обществени кабелни електронни съобщителни мрежи следва да се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 3.

Раздел VIII.
Защита на интересите на крайните потребители (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Чл. 38. (1) (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, ежегодно отчитат качеството на предоставяните услуги чрез измерване на параметрите, посочени в приложение № 5, съгласно стандартизационните документи, посочени в приложение № 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Ежегодно до 1 март предприятията по ал. 1 публикуват на страницата си в интернет резултатите от измерването на параметрите на услугите, предоставяни през предходната календарна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията по ал. 1, които нямат интернет страница, публикуват информацията по ал. 2 на хартиен носител и я представят на видно място в търговските си обекти и на видно място в търговските обекти на своите търговски представители или дистрибутори, упълномощени да сключват индивидуални договори по глава четиринадесета от ЗЕС и/или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията по ал. 1 публикуват на страницата си в интернет информацията за резултатите от измерването на параметрите, посочени в приложение № 5, за последните три календарни години. Информацията се публикува във вид, позволяващ съпоставяне на постигнатите стойности на параметрите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията по ал. 1, които нямат интернет страница, публикуват информацията по ал. 4 на хартиен носител и я представят на видно място в търговските си обекти и на видно място в търговските обекти на своите търговски представители или дистрибутори, упълномощени да сключват индивидуални договори по глава четиринадесета от ЗЕС и/или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, прилагат към годишния отчет по чл. 5, ал. 1 информацията по чл. 38, ал. 2. Предприятията посочват в годишния отчет по чл. 5, ал. 1 връзка към публикуваната информация, а в случай че нямат интернет страница, изрично посочват това в отчета.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, наричани по-нататък "предприятията", гарантират, че при първоначалното зареждане на страницата им в интернет се визуализират:
1. електронна препратка към приетите от тях общи условия по чл. 226, ал. 1 ЗЕС, наименувана "Общи условия"; при зареждане на страницата, където са публикувани общите условия, следва да се съдържа електронна препратка към информацията по чл. 40, ал. 4 и чл. 45, ал. 6, наименувана "Архив";
2. (В сила от 16.11.2016 г.) когато е приложимо - електронна препратка към електронните карти на постигнатото покритие по чл. 51, наименувана "Карти на покритието".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията гарантират, че електронните препратки по ал. 1 се визуализират във видимата част на екрана, без да е необходимо допълнително хоризонтално или вертикално преместване чрез приплъзване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията гарантират, че електронните препратки по ал. 1 се визуализират по реда на ал. 2 и на всяка вътрешна страница в интернет страницата на предприятията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Общите условия и/или специалните правила, касаещи услуги, които вече не се предлагат от предприятията, трябва да са достъпни в обособена секция на интернет страницата на предприятията до момента, в който бъде прекратен договорът и на последния абонат, ползващ съответната услуга.


Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) Предприятията публикуват приетите от тях общи условия по чл. 226, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на хартиен носител и ги представят на видно място в търговските си обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията представят публикуваните на хартиен носител общи условия по ал. 1 и на видно място в търговските обекти на своите търговски представители или дистрибутори, упълномощени да сключват индивидуални договори по глава четиринадесета от Закона за електронните съобщения, и/или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.
(3) Предприятията са длъжни да осигурят на потребителите свободен достъп до общите условия по ал. 1 и 2.
(4) Независимо от задълженията по ал. 1 и 2 предприятията са длъжни при поискване да осигурят безплатно на потребителите екземпляр от общите условия на електронен или хартиен носител. Искането по предходното изречение може да бъде отправено до предприятието или до лицата по ал. 2.


Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) Индивидуалният договор по глава четиринадесета от Закона за електронните съобщения, наричан по-нататък "индивидуалния договор", се сключва в писмена форма в два еднообразни екземпляра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Екземплярите по ал. 1 се подписват от представител на предприятието и от абоната. Предприятията предоставят на абоната еднообразен екземпляр от сключения индивидуален договор на хартиен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Преди подписване на индивидуалния договор предприятията са задължени да предоставят на потребителя проекта на договора в цялост за запознаване със съдържанието му.


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 15.03.2014 г.) (1) Предприятията съставят условията на индивидуалния договор при спазване на изискванията по ал. 2 - 12 на този член.
(2) Индивидуалният договор съдържа точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила. В случай че индивидуалният договор е с определен срок, същият съдържа и точната дата (ден, месец и година), на която този срок изтича.
(3) При изписване на условията по ал. 1 се използва шрифт с размер не по-малък от 10 пункта (точки).
(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Условията по ал. 1, регламентиращи срока на индивидуалния договор, както и редът за неговото подновяване и прекратяване, се изписват с получер шрифт (bold), чийто размер е най-малко с 20 % по-голям от размера на шрифта, с който са изписани останалите условия на индивидуалния договор, но не по-малък от 12 пункта (точки).
(5) По реда на ал. 4 се изписват и условията, регламентиращи задължения за заплащане на неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на индивидуален договор, вкл. възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства.
(6) По реда на ал. 4 се изписват и условията, регламентиращи правото на предприятието да измени едностранно индивидуалния договор.
(7) Получер шрифт (bold) се използва само и единствено при изписване на условията по ал. 4, 5 и 6.
(8) Условията по ал. 4, 5 и 6 следва да бъдат включени в индивидуалния договор като последни клаузи, непосредствено преди мястото, определено за полагане на подписа на абоната.
(9) Условията по ал. 1, регламентиращи съгласието на абоната да получава повиквания, съобщения или електронна поща по чл. 261 ЗЕС, следва да бъдат включени в индивидуалния договор след мястото, определено за полагане на подписа на абоната.
(10) Условията по ал. 1, регламентиращи съгласието на абоната данните за единния му граждански номер да бъдат обработвани извън целите, посочени в чл. 249, ал. 1 ЗЕС, следва да бъдат включени в индивидуалния договор след мястото, определено за полагане на подписа на абоната.
(11) Условията по ал. 1, регламентиращи съгласието на абоната да не получава детайлизирани сметки, следва да бъдат включени в индивидуалния договор след мястото, определено за полагане на подписа на абоната.
(12) Условията по ал. 1, регламентиращи съгласието на абоната договорът да влезе в сила незабавно, следва да бъдат включени в индивидуалния договор след мястото, определено за полагане на подписа на абоната. Задължението по предходното изречение не се прилага, когато при сключване на договора се предоставят и крайни устройства.
(13) За да породи правни последици, всяко едно от условията по ал. 9, 10, 11 и 12 следва да бъде отделно подписано от абоната.


Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 15.03.2014 г.) (1) Предприятията оформят мястото, определено за полагане на подписа на абоната, съобразно образеца, посочен в приложение № 6.
(2) Предприятията изписват съобщението, включено в приложение № 6, с получер шрифт (bold), чийто размер е не по-малък от 10 пункта (точки).


Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г.) (1) (В сила от 15.03.2014 г.) Всички условия и елементи на избрания от абоната тарифен план, тарифа и/или пакет се включват от предприятията, както следва:
1. в индивидуалния договор; или
2. в отделен документ, представляващ приложение (анекс) към индивидуалния договор, който се подписва от абоната.
(2) (В сила от 15.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Когато съставят приложение (анекс) към индивидуалния договор, предприятията спазват реда, предвиден в чл. 42, 43 и 44.
(3) (В сила от 15.03.2014 г.) Предприятията включват в документите по ал. 1, т. 1 и 2 и индивидуална информация за:
1. цените, приложими за изходящи повиквания към номера с код за достъп 0700 - при предоставяне на обществена телефонна услуга или при предоставяне на възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план;
2. цените на други услуги, включени в ценовата листа на предприятията, които не са посочени изрично в избрания тарифен план, тарифа и/или пакет, но са приложими към заявената от потребителя електронна съобщителна услуга.
(4) (В сила от 15.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Задължението по ал. 3, т. 2 не се прилага по отношение на цените на услуги с добавена стойност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 16.09.2016 г.) При съставяне на условията на договор, сключен при промоционални условия, предприятията включват в документите по ал. 1, т. 1 и 2 и индивидуална информация за:
1. срока, за който важат промоционалните договорни условия;
2. всички условия и елементи на промоционалния тарифен план, тарифа и/или пакет;
3. дължимата месечна такса за срока на промоцията.
(6) (В сила от 14.01.2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предприятията гарантират, че условията на тарифните планове, тарифите и/или пакетите, които вече не се предлагат от тях, са достъпни на страницата им в интернет до момента, в който бъде прекратен договорът и на последния абонат, ползващ съответния тарифен план, тарифа и/или пакет.


Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) При изменение на индивидуалния договор по инициатива на предприятието не по-късно от 30 дни преди влизане в сила на изменението предприятието уведомява абоната по реда на чл. 47 и 48.
(2) В случаите по ал. 1 всеки абонат има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията.


Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) В случаите по чл. 46, ал. 1, както и при всяко изменение на общите условия в случаите по чл. 230, ал. 2 ЗЕС предприятията уведомяват абоната чрез:
1. писмо, изпратено до адреса на абоната като кореспондентска пратка; или
2. електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от абоната адрес на електронна поща; или
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) кратко текстово съобщение (SMS), което да може да бъде съхранено на телефонния апарат на абоната.
(2) В случите по ал. 1, касаещи изменение на общи условия и/или индивидуален договор за ползване на мобилна телефонна услуга, предприятията уведомяват абоната чрез кратко текстово съобщение (SMS).
(3) Във всички случаи предприятията оформят предизвестието по ал. 1 като отделен и самостоятелен документ (писмо, електронно писмо или кратко текстово съобщение).


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) Предизвестието по чл. 47 съдържа информация за:
1. обстоятелството, че предстоят изменения на общите условия, и начина, по който абонатът може да се информира за измененията;
2. предстоящите изменения на индивидуалния договор;
3. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 1 и/или 2;
4. правото на абоната да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията по т. 1 и/или 2.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) (1) При изменение на договора за ползване на предплатени мобилни телефонни услуги по инициатива на предприятието, както и при всяко изменение на общите условия в случаите по чл. 230, ал. 2 ЗЕС, не по-късно от 30 дни преди влизане в сила на изменението предприятието уведомява абоната с предизвестие, изпратено чрез кратко текстово съобщение (SMS), което да може да бъде съхранено на телефонния апарат на абоната.
(2) Предизвестието по ал. 1 съдържа информация за:
1. обстоятелството, че предстоят изменения на общите условия, и начина, по който абонатът може да се информира за измененията;
2. предстоящите изменения на договора;
3. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 1 и/или 2.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) (1) Предприятията, предоставящи мобилен пренос на данни, при който тарифирането е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), осигуряват една или повече парични максимални граници на потребление за определен период на използване на услугите, при условие че абонатът е предварително информиран за съответните обеми. В случай, че абонатът не е избрал максимална граница на потребление, доставчикът на услугите е длъжен да прилага по подразбиране максимална граница от 50 лв. (без ДДС) за потребените услуги за период на фактуриране от един месец.
(2) Предприятията, предоставящи мобилен пренос на данни, при който тарифирането е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), могат да определят граници, изразени в обем, при условие че клиентът е предварително информиран за съответните парични суми. Една от тези граници (границата по отношение на обем по подразбиране) съответства на парична сума, която не надхвърля 50 лв. (без ДДС) за дължими такси за период на фактуриране от един месец.
(3) Предприятията по ал. 1 и 2 могат да предлагат други месечни горни парични граници.
(4) Границата по подразбиране по ал. 1 и 2 се прилага за всички клиенти, които не са избрали друга граница.
(5) Предприятията по ал. 1 и 2 осигуряват изпращането на подходящо съобщение до мобилното устройство на абоната, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър, когато услугите за пренос на данни достигнат 80 % от договорената парична граница или граница по отношение на обема. Всеки абонат има правото да поиска преустановяването на изпращането на такива съобщения и има правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.
(6) Когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че ще бъде превишена, предприятията по ал. 1 и 2 изпращат съобщение до мобилното устройство на абоната. В съобщението се посочва процедурата, която трябва да се следва, ако абонатът желае предоставянето на тези услуги да продължи, и разноските, свързани с всяка допълнително използвана единица данни. Ако абонатът не отговори, както е приканен в полученото съобщение, предприятието незабавно спира предоставянето и таксуването на услугите за пренос на данни за този абонат, докато абонатът не поиска продължаване или подновяване на предоставянето на тези услуги.
(7) Всеки път, когато абонат поиска да ползва или да се откаже от услугата парична горна граница по ал. 1 или горна граница по отношение на обема по ал. 2, промяната се извършва безплатно в срок от един работен ден от получаване на искането и не е обвързана с условия или ограничения, свързани с други елементи от абонамента.
(8) Алинеи 1 до 7 не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, при които потребителят заплаща за потребление на обем пренесени данни при пълна скорост на преноса, след което скоростта на пренос се намалява до определена от доставчика минимална скорост за преноса, без да се изисква допълнително заплащане от потребителя.
(9) Алинеи 1 до 7 не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, предоставяни в роуминг, както и спрямо устройства от вида "машина до машина", използващи мобилни съобщения.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 16.09.2016 г.) (1) Абонат на мобилна телефонна услуга има право да поиска от предприятието да бъде деактивиран достъпът до услугата "мобилен пренос на данни" за ползван от него номер. Предприятието извършва деактивирането на услугата безплатно в срок до един работен ден от получаване на искането.
(2) Искането по ал. 1 се подава по начини, обявени на страницата на предприятието в интернет. Предприятието е задължено да приема искания по ал. 1 и в писмена форма.
(3) Алинея 1 не се прилага за абонати, които ползват услугата "мобилен пренос на данни" в рамките на ценови пакет и/или като допълнително заявена услуга.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите (физически и юридически лица) най-малко две тарифи, при които се прилага първоначален минимален период на таксуване до 30 секунди за изходящи повиквания, като след това таксуването е на секунда, за всяка една от следните услуги:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга.
(2) Алинея 1 не се прилага за услугата "роуминг".


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 16.11.2016 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез мобилни мрежи, се задължават да публикуват на страниците си в интернет електронни карти на постигнатото покритие за всяка от използваните в мрежата технологии. В случаите на предоставяне на мобилни услуги от виртуални мобилни оператори или чрез национален роуминг предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, включват в електронните карти по предходното изречение покритието на мрежата, до която се ползва достъп.
(2) Предприятията изготвят картите по ал. 1 при спазване на изискванията по ал. 3 - 10.
(3) Електронните карти по ал. 1 следва да позволяват проверка на покритието, като визуализират покритието на отделни части от територията на страната с точност най-малко 100 м х 100 м. В рамките на една мащабна единица (един квадрант) се допуска представяне на покритието със средноаритметичната стойност на нивото на сигнала.
(4) Електронните карти по ал. 1 следва да позволяват визуализацията и бърза навигация чрез търсене по име на община, населено място, селищно образувание и адрес, както и мащабиране на подходящи стъпки, позволяващо видимост на един екран от конкретен адрес до видимост на цялата страна.
(5) На електронните карти по ал. 1 следва да бъде визуализирано постигнатото покритие с градация по ниво на сигнала чрез цветови код, определен в таблицата в приложение № 7.
(6) На електронните карти по ал. 1 следва да бъдат изобразени всички населени места и селищни образувания в Република България с изписване на техните наименования. Населените места и селищните образувания следва да бъдат представени с точни граници на селищната територия, определена от строителните им граници.
(7) На електронните карти по ал. 1 следва да бъдат изобразени всички пътища от републиканската пътна мрежа. Отделните категории от пътната мрежа - автомагистрали, скоростни пътища, пътища първи, втори и трети клас, следва да бъдат представени с различно и ясно разграничимо обозначение.
(8) Електронните карти следва да бъдат придружени от следната информация:
1. легенда за всяка представена информация върху тях, включително легенда за използваните цветови кодове за степента на осигуреното покритие съгласно таблицата в приложение № 7; непосредствено след таблицата следва да се публикува информация относно възможностите за ползването на видовете услуги при избраната мрежа (2G, 3G или 4G);
2. пояснение относно вида на покритието по ниво (вътрешно/външно приемане);
3. описание на външните фактори, които влияят на качеството на услугите при осигурено добро покритие;
4. пояснение, че изобразеното покритие на публикуваните карти е с приблизителна, а не с абсолютна точност.
(9) Предприятията по ал. 1 са задължени да осигурят възможност за достъп до картите чрез персонален компютър (терминал) или друго устройство с размер на дисплея над 5 инча, даващо възможност за визуализация и разглеждане на картите в своите търговски обекти и в търговските обекти на своите търговски представители или дистрибутори, упълномощени да сключват индивидуални договори по глава четиринадесета от ЗЕС и/или да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги по чл. 251и, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2 ЗЕС.
(10) Предприятията по ал. 1 са задължени да:
1. поддържат актуална информация относно постигнатото покритие на мрежите; публикуваната информация следва да се актуализира в срок до един месец от всяка промяна на мрежата, която води до изменения на постигнатото покритие;
2. посочат на видно място към коя дата е актуална информацията относно постигнатото покритие на мрежите.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.) (1) Когато абонатът е избрал да получава документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС на хартиен носител, предприятието ги изпраща като кореспондентска пратка (писмо) до посочен от абоната адрес за кореспонденция.
(2) Извън случаите по ал. 1 предприятието е длъжно:
1. да изпрати документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС до посочен от абоната адрес на електронна поща, или
2. да осигури онлайн достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС.
(3) Достъпът по ал. 2, т. 2 се осигурява след регистриране на абоната, извършено по ред и при условия, публикувани на интернет страниците на предприятията.
(4) Ако до издаване на документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 ЗЕС абонатът не предостави адрес на електронна поща или не се извърши регистриране по ал. 3, предприятието ги предоставя по реда на ал. 1.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 16.11.2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, осигуряват възможност на викания и на викащия абонат за незабавно прекратяване на изградената телефонна връзка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Общите изисквания се приемат на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.


§ 3. Общите изисквания влизат в сила от датата на обнародването им в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 752 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2009 Г.)

§ 4. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 221 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

§ 10. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1167 от 15 декември 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 г.)

§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1795 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.08.2012 Г.)

§ 21. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 928 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2014 Г.)

§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Членове 43, 44, чл. 45, ал. 1 - 4 и § 5, които влизат в сила 2 месеца след обнародването.
2. Членове 49 и 50, които влизат в сила 3 месеца след обнародването.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 355 ОТ 23 ЮНИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2016 Г.)

§ 21. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 10 относно чл. 45, ал. 5 и § 14, които влизат в сила 2 месеца след обнародването в "Държавен вестник".
2. Параграф 6 относно чл. 40, ал. 1, т. 2, § 15 и 17, които влизат в сила 4 месеца след обнародването в "Държавен вестник".

§ 22. Предприятията публикуват на интернет страниците си реда и условията за регистрация по чл. 52, ал. 3 в едномесечен срок от обнародване на решението в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 29

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г., в сила от 07.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Приложение № 2 към чл. 33, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Приложение № 3 към чл. 37

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.)


Изисквания
към обществени кабелни електронни съобщителни мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
 
Изисквания Други ограничения Приложим
    стандарт
1. Безопасност на крайните потребители,    
обслужващия персонал и всички други лица    
както при нормални условия на работа,    
така и при повреди.    
2. Качество на работата на мрежата.   БДС EN 60728-11
3. Удовлетворяване на изискванията за   БДС EN 60728-1
електромагнитна съвместимост на   БДС EN 50083-8
изградената мрежа.    
4. Честотно разпределение на каналите 1.* Радиочестотна лента 153 - 162.050 MHz БДС 17224
в мрежата. може да се използва в кабелните електрон- БДС 17265
  ни съобщителни мрежи на разстояние не  
  по-малко от 40 км от бреговата ивица на  
  Черно море и река Дунав.  
  2.* Радиочестотна лента 162.050 - 174 MHz  
  може да се използва в кабелните електрон-  
  ни съобщителни мрежи за пренос на  
  информация в цифров формат.  
* Забележка. Ограниченията се прилагат по отношение на съответните честотни канали в табл. 1 и 2 от БДС 17265.


Приложение № 4 към чл. 18а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.)

Условия, форма и процедури, приложими при уведомяване на комисията за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите

1. Условия за докладване на инциденти в съответствие с чл. 243б, ал. 1 ЗЕС
А) Обхват:
Разпоредбите на това приложение се отнасят за всички обществени електронни съобщителни мрежи и/или предоставяните от тези мрежи услуги - телефонни услуги, пренос на данни и достъп до интернет.
Б) Основни категории инциденти, свързани със сигурността:
В зависимост от основните причини за възникване инцидентите се разделят на пет категории:
• човешка грешка - инциденти, причинени от вътрешния персонал, включително вследствие на неправилна конфигурация или неправилно разполагане на мрежови съоръжения, платформи, програмни приложения, архиви и бази данни и неправилно прилагане на процедурите по управление на мрежови ресурси и инциденти;
• повреди в техническото и програмното осигуряване;
• природни бедствия - включва тежки климатични условия, наводнения, пожари, земетресения, свлачища и др.;
• злонамерени атаки - придобиване на неоторизиран физически или логически достъп до мрежи, системи, приложения, данни или други информационни ресурси от лица или програмни продукти, което може да е резултат на целенасочени вътрешни или външни атаки;
• външни причини - включва човешки грешки, неправилно прилагане на процедури и повреди, причинени от други страни.
В) Обхват на инцидентите, които следва да бъдат докладвани:
• пробиви в сигурността или загуба на целостта, чието въздействие изпълнява едновременно критериите "продължителност на въздействието" и "засегнати крайни потребители", както следва:


Продължителност на въздействието

Засегнати крайни потребители

rss
Посети форума