навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

В сила от 01.08.2008 г.
Приета с ПМС № 188 от 01.08.2008 г

Обн. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се уреждат размерът и начинът на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Чл. 2. За времето на задграничния мандат служителят получава освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни средства в чужда валута. Началната и крайната дата на задграничния мандат се определят в заповедта за дългосрочно командироване.


Чл. 3. Средствата, полагащи се на командирования по реда на наредбата, са за сметка на изпращащата администрация.


Чл. 4. Всички средства, полагащи се на командирования по чл. 70 от Закона за дипломатическата служба член на семейството, са за сметка на изпращащата администрация на служителя, дългосрочно командирован по реда на чл. 65 от Закона за дипломатическата служба, с изключение на командировъчните пари по чл. 6, ал. 3.


Чл. 5. Размерът на командировъчните пари, финансовите условия на командировката, включително условията за пътуване, видът на транспортното средство и маршрутът се посочват в заповедта за дългосрочна командировка.


Чл. 6. (1) Командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно приложение № 1 в зависимост от длъжността за командироване в задграничното представителство, дипломатическия ранг на служителя, характера на възлаганите задачи и категорията съгласно приложение № 2.
(2) Размерът на командировъчните пари по ал. 1 се увеличава, както следва:
1. за всяко дете до 18-годишна възраст, пребиваващо в страната заедно с командирования - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;
2. за пребиваващо в страната дете над 18-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение в приемащата държава и не повтаря учебната година поради слаб успех - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;
3. за неработещ съпруг, пребиваващ в страната заедно с командирования - 16 на сто от базисния размер за съответната страна.
(3) На служител, командирован по реда на чл. 70 от Закона за дипломатическата служба, се определят командировъчни пари в размер до
30 на сто от базисния размер, определен за приемащата държава.
(4) Размерът на командировъчните средства се актуализира от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи на всеки две години по методиката съгласно приложение № 3.


Чл. 7. (1) Командировъчните пари се изплащат ежемесечно от началната до крайната дата на задграничния мандат, включително дните за пътуване при първото пътуване до местоназначението и при окончателното завръщане, на базата на календарните дни за месеца, включително почивните и празничните дни.
(2) Размерът на сумите, полагащи се за непълен месец, се изчислява в зависимост от календарните дни за съответния месец, като при окончателно завръщане или преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба се включват и дните за пътуване.
(3) В началото на командировката служителят има право на авансово изплащане на не повече от 50 на сто от командировъчните пари за един месец. Авансовото изплащане се извършва в съответното представителство.
(4) Ръководителят на изпращащата администрация определя реда и начина на отчитане и контрол на изплащаните командировъчни пари.


Чл. 8. Командировъчните пари по чл. 6 не се изплащат при отсъствие на служителя от приемащата държава в работните дни, освен когато е командирован по реда на чл. 12.


Чл. 9. През време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат с изключение на случаите по чл. 10.


Чл. 10. (1) При отпуск поради временна неработоспособност и поради бременност и раждане командировъчните пари се изплащат за срок до 90 календарни дни в размер 80 на сто - когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто - при ползване на отпуск поради временна неработоспособност и поради бременност и раждане в Република България.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 командировъчни пари не се изплащат.


Чл. 11. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в следните случаи:
1. при първоначалното заминаване до държавата на задграничното назначение и при окончателното завръщане;
2. при преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба;
3. при пътуване по повод смърт на съпруга на служителя, на негови или на съпруга родители, деца, брат, сестра;
4. при служебно пътуване до Република България и обратно до приемащата държава;
5. при евакуация, когато разходите не се поемат от Министерския съвет;
6. при пътуване до Република България и обратно до приемащата държава за ползване на платен годишен отпуск веднъж годишно; пътните разходи по тази точка не се изплащат, ако ползването на отпуска е започнало в годината на първоначално заминаване и на окончателно завръщане.
(2) Пътните разходи на членовете на семейството на командирования служител се поемат от изпращащата администрация в случаите по ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6.
(3) Пътуването по ал. 1, т. 1 се извършва в дните за пътуване, определени в заповедта за командировка, но не повече от два дни. В случай че датата на пътуване е извън този период, пътните разходи се поемат само с предварително разрешение на ръководителя на изпращащата администрация при наличие на уважителни причини за това.
(4) Пътуванията се извършват със самолет икономична класа по финансово изгоден маршрут. При икономическа изгода и със съгласието на командирования пътуването може да се извърши и с автобус, с влак първа класа със спално място, с кораб или с лично превозно средство.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 и 6 служителите могат да пътуват и по друг избран маршрут, като при представяне на разходооправдателни документи изпращащата администрация възстановява направените пътни разходи до стойността на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут от и до Република България, съответно между страните на преместване по чл. 66 от Закона за дипломатическата служба.
(6) В случаите на пътуване с лично превозно средство на служителите се изплащат пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут, определен в приложение № 4. Пътни пари в съответния размер се изплащат и за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно или съвместно с командирования.
(7) На ръководителите на задграничните представителства, както и на придружаващите ги членове на техните семейства, ако пътуват заедно с тях, се заплаща пътуване в бизнес класа в случаите по ал. 1, т. 1 и 2. В случай че придружаващите ги членове на техните семейства не пътуват с тях, се заплаща пътуване в икономична класа.
(8) Изпращащата администрация заплаща за командирования служител разходи по пренасянето на личен непридружаван багаж до цената на 200 кг самолетно карго в началото и в края на командировката и при преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба срещу представени разходооправдателни документи.
(9) Разходи, свързани с транспорт до и от карго терминала, опаковка, оформяне на документи, такси за обработка и освобождаване, складови разноски и други подобни се заплащат от командирования.


Чл. 12. (1) При командировка в приемащата държава извън населеното място, където е установено задграничното представителство, служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари за съответната държава съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г. и бр. 64 от 2008 г.). Командироването се извършва от ръководителя на задграничното представителство, а за служителите в службите по търговско-икономическите въпроси - от изпращащата администрация. Служителите по чл. 65, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба се командироват след съгласието на изпращащата администрация.
(2) При еднодневни командировки в приемащата държава не се полагат дневни и квартирни пари.
(3) При командировка в трета държава служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за съответната държава, в която се командирова. Командироването се извършва от ръководителя на изпращащата администрация.
(4) На ръководителя на задграничното представителство квартирни пари се изплащат по фактически размери срещу представени разходооправдателни документи.
(5) При служебно пътуване до Република България за период до 14 дни на служителите се изплащат командировъчни пари по чл. 6, а в случаите, когато командировката е до населено място извън столицата - и пътни и квартирни пари съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.).


Чл. 13. (1) За времето на дългосрочната командировка изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем. В зависимост от броя на членовете на семейството на командирования служител, живеещи заедно с него, служебните му задължения и местните условия се определят нормативи за броя, вида и обзавеждането на помещенията в жилищата - собственост на Република България, съгласно приложение № 5 или максимални размери на средствата за наем за наетите жилища съгласно приложение № 6.
(2) За наемането на жилище, както и при настаняване в жилище - собственост на Република България, ръководителят на задграничното представителство назначава комисия, която преценява условията, нормативите и максималния размер на средствата за наем съгласно приложения № 5 и 6 и изготвя протокол с предложение.
(3) Настаняването в жилище - собственост на Република България, се извършва със съгласието на ръководителя на представителството. Договорът за наемане на жилище се сключва след утвърждаване от ръководителя на представителството на протокола на комисията по ал. 2. За служители, командировани по реда на чл. 65, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба, протоколът по ал. 2 се утвърждава след съгласието на изпращащата администрация. Копие от всеки протокол и сключен договор се изпраща в изпращащата администрация.
(4) В срок 6 месеца от настаняването в жилище - собственост на Република България, служителят внася за своя сметка гаранция в размер 25 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, в полза на Министерството на външните работи за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.
(5) Когато в договора за наем не е изрично включена клаузата за депозит (гаранция), внасяна от служителя (наемателя) в полза на наемодателя, служителят в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора внася в задграничното представителство сума в размер на месечния наем за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота. В случаите по тази алинея ръководителят на представителството внася депозит в размера по ал. 4.
(6) Гаранцията по ал. 4 и 5 се възстановява на служителя в тримесечен срок след приключване на командировката и приспадане на всички комунално-битови разходи, такси и щети, в случай че такива са възникнали.
(7) При първоначално пристигане до наемането на жилище или настаняването в жилище - собственост на Република България, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6.
(8) Изпращащата администрация заплаща разходите за наем на жилище, инсталационните такси за телефон, както и таксите за монтиране на необходимите измервателни уреди за комунално-битови услуги. Изпращащата администрация поема и всички данъци, такси и задължителни застраховки по отношение на наетото жилище, които съгласно императивни разпоредби на местното законодателство са за сметка на наемателя. Всички останали разходи, свързани с жилището и неговото ползване, са за сметка на служителя.
(9) Когато в жилище - собственост на Република България, няма отделни измервателни уреди или при сключен договор за наем разходите за комунално-битови услуги са включени в наемната цена, служителят заплаща всеки месец сума в касата на представителството на базата на разпределителни протоколи, които се изготвят от комисията по ал. 2, за покриване на разходите за комунално-битови услуги.
(10) Преди приключване на командировката служителят е длъжен да осигури заплащането на всички телефонни и комунално-битови разходи за жилището, ползвано от него, за времето на командировката, включително тези, чийто падеж ще настъпи след окончателното му завръщане.
(11) Разходите за комунално-битови услуги на резиденцията на ръководителя на задграничното представителство се поемат от изпращащата администрация с изключение на разходите за лични телефонни разговори.
(12) Жилището и обзавеждането се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис от комисията по ал. 2.
(13) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.
(14) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.
(15) При освобождаване на жилище - собственост на Република България, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в представителството, за наличието или за липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.
(16) Разходите, свързани с ползването и подобренията в жилище - собственост на Република България, предоставено за безвъзмездно ползване на командированите служители, които са искани или са извършвани от тях, са за сметка на служителите, след като са съгласувани и разрешени от ръководителя на представителството и не водят до нанасяне на щети на жилището и обзавеждането.
(17) Разходите за освежаване и боядисване на жилищата - собственост на Република България, при първоначалното настаняване на дългосрочно командирован служител през минимум 3-годишен период, както и разходите по текущото поддържане са за сметка на изпращащата администрация.


Чл. 14. (1) На командирования служител и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 50 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, срещу представяне на разходооправдателни документи, освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.
(2) Лицата по ал. 1 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие в приемащата държава.
(3) По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативно определените размери.
(4) Предвидените средства за командирования служител и за членовете на неговото семейство могат да се кумулират като общ лимит в рамките на едно семейство и да се разходват в зависимост от нуждите на отделните членове на семейството.
(5) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и разходи над лимита по ал. 1 за неотложна животоспасяваща медицинска намеса, ако тези разходи не се поемат от сключената по ал. 2 медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за лимита по ал. 1 и не е възможно транспортиране в България.


Чл. 15. (1) За покриване на разходи за детска градина, за начално, основно и средно образование на всяко дете на дългосрочно командирован служител за всяка учебна година изпращащата администрация изплаща на служителя допълнителни командировъчни пари в размер до 150 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава.
(2) Разходи за детска градина се заплащат само ако тя представлява задължителна част от основното образование в приемащата държава или когато е условие за записване в учебно заведение в съответната държава.
(3) Изплащането на допълнителните пари за всяко дете се извършва срещу представяне на разходооправдателни документи за заплатени такси и документ, удостоверяващ записването в съответния клас (група). При повтаряне на годината средствата са за сметка на командирования служител.
(4) Разходи по този член не се изплащат на командированите по чл. 70 от Закона за дипломатическата служба.


Чл. 16. Когато в приемащата държава възникне и продължи повече от месец заплаха за живота и сигурността на служителите в съответното представителство, министърът на външните работи предлага на Министерския съвет да разреши временно изплащане за служителя и за всеки член на неговото семейство на сума не по-малка от 15 на сто от базисния размер на командировъчните пари за съответната държава.


Чл. 17. (1) С правата по наредбата се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от срока на командировката.
(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между датата на раждането и датата на приключване на командировката.
(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между датата на сключване на брак и датата на приключване на командировката.
(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на навършване на пълнолетие.
(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на навършване на 25-годишна възраст.
(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от правата по наредбата, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между началната дата на командировката и датата на прекратяване на брака.
(7) При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване по ал. 1 - 6 командированият служител възстановява средствата, изплатени от изпращащата администрация за членовете на семейството му. Средствата по тази алинея не се възстановяват в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 5. С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата по тази алинея не се възстановяват и в случаите, когато пребиваването на член на семейството е прекратено поради сериозно заболяване.
(8) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата за медицинско обслужване за членовете на семейството могат да се разходват и без да се спазват изискванията на ал. 1 - 6.


Чл. 18. (1) Командированият служител е длъжен да уведоми предварително изпращащата администрация дали членове на семейството му ще пребивават заедно с него в приемащата държава по време на командировката за срок, не по-малък от предвидения в чл. 17, ал. 1 - 6, както и да уведомява за всяка настъпила промяна, включително в случаите по чл. 17, ал. 2 и 3.
(2) За удостоверяване на обстоятелството по ал. 1 служителят попълва ежемесечна декларация за броя на дните, през които членовете на семейството му са пребивавали на територията на приемащата държава в съответния месец.


Чл. 19. Наредбата не се прилага за местни лица, сключили договор за работа по чл. 80 от Закона за дипломатическата служба. Тяхното правно положение се регламентира от законодателството на приемащата държава, освен ако то допуска прилагане на българското законодателство.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Местни лица" са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни.
2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2009 г.) "Изпращаща администрация" е администрацията, чийто служител е командированият, а за служителите в задграничните представителства по чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Министерството на външните работи.
3. "Членове на семейството" са лицата, дефинирани в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за дипломатическата служба.
4. "Неработещ съпруг" е съпруг, който не работи по трудов или друг договор и не упражнява свободна професия в приемащата държава.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 2 и 3, чл. 72, 73, 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на външните работи.


§ 4. Членове на семейството, които не са изпълнили изискването на чл. 25в от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г. и бр. 3 и 20 от 2008 г.), но отговарят на изискването на чл. 17 от тази наредба, започват да се ползват с правата по наредбата считано от датата на влизането ? в сила.


§ 5. Считано от 1 август 2008 г. командировъчните пари се определят на основата на 85 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута по приложение № 1.


§ 6. Считано от 1 януари 2009 г. командировъчните пари се определят на основата на 90 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута по приложение № 1.


§ 7. Считано от 1 юли 2009 г. командировъчните пари се определят на основата на 95 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута по приложение № 1.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) От 1 януари 2018 г. се изплащат 100 на сто от предвидените в наредбата командировъчни пари.


§ 8а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) До 31 декември 2017 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се изплащат.


§ 9. Размерът на средствата за наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни по приложение № 6, се определя на основата на 100 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута по приложение № 1. Размерът на останалите средства, полагащи се на командирования, се определя на основата на съответния процент, посочен в § 5 - 8.


§ 10. Министерствата и другите ведомства, които командироват служители при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба, следва да предвидят по бюджетите си за съответните години необходимите средства.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


Таблица на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служители в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба
 
Държава Валута Дневни
по     пари
ред      
1 2 3 4
Европа
1. Австрия евро 110
2. Азербайджан евро 101
3. Албания евро 98
4. Армения евро 95
5. Беларус евро 99
6. Белгия евро 109
7. Босна и Херцеговина евро 93
8. Великобритания британски  
    лири 85
9. Германия евро 113
10. Грузия евро 95
11. Гърция евро 103
12. Дания евро 120
13. Естония евро 91
14. Ирландия евро 113
15. Испания евро 106
16. Италия евро 112
17. Кипър евро 100
18. Косово евро 96
19. Латвия евро 96
20. Литва евро 93
21. Люксембург евро 110
22. Република Македония евро 92
23. Малта евро 101
24. Молдова евро 97
25. Норвегия евро 124
26. Полша евро 103
27. Португалия евро 102
28. Румъния евро 94
29. Русия евро 115
30. Словакия евро 106
31. Словения евро 99
32. Сърбия евро 96
33. Турция евро 97
34. Украйна евро 99
35. Унгария евро 106
36. Финландия евро 109
37. Франция евро 114
38. Холандия евро 108
39. Хърватия евро 104
40. Черна гора евро 96
41. Чехия евро 103
42. Швейцария швейцарски  
    франкове 192
43. Швеция евро 107
Азия
43. Афганистан евро 103
44. Бахрейн евро 101
45. Виетнам евро 91
46. Индия евро 93
47. Индонезия евро 95
48. Ирак евро 96
49. Иран евро 92
50. Израел евро 95
51. Йемен евро 86
52. Йордания евро 90
53. Казахстан евро 98
54. Камбоджа евро 84
55. Катар евро 96
56. Китай евро 102
57. КНДР евро 105
58. Република Корея евро 107
59. Кувейт евро 91
60. Ливан евро 99
61. Малайзия евро 89
62. Монголия евро 86
63. Обединени арабски емирства евро 104
64. Пакистан евро 92
65. Саудитска Арабия евро 95
66. Сингапур евро 103
67. Сирия евро 91
68. Тайланд евро 94
69. Узбекистан евро 88
70. Япония японски  
    йени 21 172
Африка
71. Алжир евро 101
72. Ангола евро 112
73. Гана евро 102
74. Египет евро 90
75. Етиопия евро 101
76. Замбия евро 101
77. Зимбабве евро 90
78. Кения евро 93
79. Либия евро 89
80. Мароко евро 91
81. Нигерия евро 110
82. Судан евро 105
83. Тунис евро 89
84. ЮАР евро 93
Америка
85. Аржентина евро 87
86. Бразилия евро 109
87. Венецуела евро 100
88. Еквадор евро 83
89. Канада евро 113
90. Колумбия евро 92
91. Куба евро 100
92. Мексико евро 96
93. Никарагуа евро 92
94. САЩ щатски  
    долари 154
95. Уругвай евро 91
96. Чили евро 97
Австралия и Океания
97. Австралия евро 106
98. Нова Зеландия евро 84


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2008 г.)


Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в задграничните представителства при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба
 
Процент Служители с Други служители Мини-
по от ба- дипломатически   мално
ред зисния ранг   необхо-
  размер на     дима
  дневните     образо-
  команди-     вателна
  ровъчни     степен
  пари      
1 2 3 4 5
1. 130 Ръководител на   магистър
    задгранично    
    представител-    
    ство - извънреден    
    и пълномощен    
    посланик, акреди-    
    тиран в повече    
    от две страни    
    Ръководител на   магистър
    задгранично    
    представител-    
    ство - постоянен    
    представител при    
    международните    
    организации    
2. 120 Ръководител на   магистър
    задгранично    
    представител-    
    ство - извънреден    
    и пълномощен    
    посланик    
3. 110 Управляващ   магистър
    представителство    
    Ръководител на   магистър
    задгранично    
    представител-    
    ство - генерален    
    консул, ръково-    
    дител на дипло-    
    матическо бюро,    
    бюро за връзка    
    или специална    
    мисия    
4. 100 Посланик   магистър
    неакредитиран    
5. 95 Пълномощен   магистър
    министър в зад-    
    гранично пред-    
    ставителство    
    Аташе по   магистър
    отбраната    
    Служител на   магистър
    Министерството    
    на отбраната в    
    задгранично    
    представителство    
    при международ-    
    на организация -    
    I степен    
6. 90 Съветник в зад-   магистър
    гранично пред-    
    ставителство    
    Военен аташе   магистър
    Задграничен пред-   магистър
    ставител на МВР -    
    I степен    
    Задграничен представител на Държавна агенция "Национална сигурност" - I степен   магистър
    Служител на Мини-   магистър
    стерството на от-    
    браната в задгра-    
    нично представи-    
    телство при меж-    
    дународна органи-    
    зация - II степен    
7. 80 Първи секретар в   магистър
    задгранично пред-    
    ставителство    
    Помощник военен   магистър
    аташе    
    Задграничен пред- Завеждащ магистър
    ставител на МВР - "Финансово-  
    II степен администра-  
      тивна служба -  
      I категория  
    Задграничен представител на Държавна агенция "Национална сигурност" - II степен   бакалавър
    Служител на Мини- Завеждащ магистър
    стерството на от- служба  
    браната в задгранич- "Комуникации" -  
    но представителство I категория  
    при международна    
    организация -    
    III степен    
8. 75 Втори секретар в   магистър
    задгранично    
    представителство    
      Преводач - магистър
      I категория  
      Управител на бака-
      посолски лавър
      комплекс -  
      I категория  
      Завеждащ бака-
      служба лавър
      "Комуникации" -  
      II категория  
      Завеждащ бака-
      "Финансово- лавър
      администра-  
      тивна служба" -  
      II категория  
      Служител на бака-
      Министерството лавър
      на отбраната  
      в задгранично  
      представител-  
      ство при меж-  
      дународна  
      организация -  
      IV степен  
9. 70 Трети секретар в   магистър
    задгранично    
    представителство    
      Секретар на магистър
      военен аташе  
      Преводач - магистър
      II категория  
      Управител на бака-
      посолски лавър
      комплекс -  
      II категория  
10. 68 Аташе в задгра- Експертен магистър
    нично представи- сътрудник -  
    телство I категория  
      Завеждащ средно
      "Финансово-  
      администрати-  
      вна служба" -  
      III категория  
11. 66   Преводач - бака-
      II категория лавър
      Експертен бака-
      сътрудник - лавър
      II категория  
      Управител на бака-
      посолски лавър
      комплекс -  
      III категория  
      Сътрудник - средно
      I категория  
      Касиер- средно
      домакин -  
      I категория  
      Служител на средно
      Министерство-  
      то на отбра-  
      ната в задгра-  
      нично пред-  
      ставителство  
      при междуна-  
      родна органи-  
      зация -  
      V степен  
12. 62   Експертен бака-
      сътрудник - лавър
      III категория  
      Сътрудник - средно
      II категория  
      Касиер- средно
      домакин -  
      II категория  
      Служител на средно
      Министерст-  
      вото на  
      отбраната  
      в задгранично  
      представител-  
      ство при  
      международна  
      организация -  
      VI степен  
13. 58   Домакин средно
      Сътрудник - средно
      III категория  
      Шофьор средно
      Служител на средно
      Министерст-  
      вото на  
      отбраната в  
      задгранично  
      представител-  
      ство при  
      международна  
      организация -  
      VII степен  
14. 54   Технически средно
      секретар  
      Въоръжена средно
      охрана на  
      задгранично  
      представи-  
      телство  
      Готвач средно
        професи-
        онално
15. до 30   Технически средно
      сътрудник  
 
Забележки:
1. Временно управляващите посолствата получават командировъчни пари в размер 100 на сто от базисния размер за съответната държава в случаите, когато извънредният и пълномощен посланик е постоянно акредитиран със седалище в друга държава.
2. При временно заместване на ръководител на представителство след третия месец временно управляващите получават командировъчни пари за притежавания от тях дипломатически ранг, увеличени с 15 на сто от базисния размер за съответната държава, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 100 на сто от базисния размер.
3. Завеждащите финансово-административните служби, които водят финансово-счетоводната дейност на повече от едно задгранично представителство, получават командировъчни пари за притежаваната от тях категория, увеличени с по 10 на сто от базисния размер за съответната държава, за всяко представителство, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 100 на сто от базисния размер.
4. Служителите, които изпълняват функциите на материалноотговорни лица в представителствата, в които не са командировани завеждащи финансово-административни служби, получават командировъчни пари за изпълняваните от тях функции, увеличени с 10 на сто от базисния размер за съответната държава.
5. Ръководителите на консулство получават командировъчни пари за притежавания от тях дипломатически ранг.
 


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4

МЕТОДИКА
за актуализация на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута

Актуализацията на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута по държави се извършва по формулата:


    S      
В = ------ x К ,
    365      
           
където:
B е базисният размер на дневните командировъчни пари във валута за съответната държава по приложение № 1;
S - годишното нетно възнаграждение за несемеен служител, заемащ длъжност от ниво P-1, степен I (Level P-1, Net S, Step 1), по таблицата на ООН за професионални и по-високи категории съгласно бюлетина за възнагражденията на Комисията на ООН за международна гражданска служба, в сила за годината на актуализация;
К - коефициентът по местослужене за съответната държава, представляващ средноаритметичната стойност на коефициента по местослужене за последните 12 месеца към момента на извършване на актуализацията, съгласно бюлетина за коефициентите по местослужене на Комисията на ООН за международна гражданска служба (ICSC), в сила за годината на актуализация.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 6


ТАБЛИЦА
за размера на пътните пари при пътуване с лично превозно средство
 
Пътни пари, Задгранични представителства
определени в  
процент от  
цената на  
самолетен  
билет  
икономична  
класа по  
финансово  
изгоден  
маршрут  
1 2
25 1. Генерално консулство в Истанбул
  2. Генерално консулство в Одрин
  3. Генерално консулство в Солун
  4. Република Македония
  5. Румъния
  6. Сърбия
  7. Черна гора
50 1. Австрия
  2. Албания
  3. Беларус
  4. Белгия
  5. Босна и Херцеговина
  6. Германия
  7. Дания
  8. Естония
  9. Италия
  10. Косово
  11. Латвия
  12. Литва
  13. Люксембург
  14. Молдова
  15. Полша
  16. Словакия
  17. Словения
  18. Украйна
  19. Унгария
  20. Франция
  21. Холандия
  22. Хърватия
  23. Чехия
  24. Швейцария
  25. Посолство в Атина
  26. Посолство в Анкара
75 1. Великобритания
  2. Ирландия
  3. Испания
  4. Норвегия
  5. Португалия
  6. Финландия
  7. Швеция
100   Всички останали държави
 
Забележки:
1. Пътните пари при пътуване с лично моторно превозно средство се изплащат в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгодния маршрут, както следва:
а) при първоначално заминаване или при окончателно завръщане - от цената на еднопосочен билет в сезона на пътуване;
б) при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България - от цената на двупосочен билет с валидност един месец в сезона на пътуване.
2. Пътните пари за пътуване от и до Битоля, Ниш, Одрин, Подгорица, Скопие и Солун се изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа за пряк полет от София до Букурещ.
3. Пътните пари за пътуване с лично превозно средство се изплащат, както следва:
а) в български левове в България - при първоначално заминаване;
б) във валута в съответното задгранично представителство - при окончателно завръщане и при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България.
 


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 и 2


НОРМАТИВИ
за брой, вид и обзавеждане на жилищата - собственост на Република България
 
ТАБЛИЦА
на нормативите за броя и вида на помещенията в жилищата - собственост на Република България, според броя на живеещите заедно с командирования служител членове на семейството му
 
Брой на членовете Брой и вид на
на семейството на помещенията в
командирования жилищата - собственост
служител, на Република
живеещи заедно с него България
1. За едно- и двучленно Една стая, хол, кухня
  семейство и сервизни помещения
2. За тричленно Две стаи, хол, кухня и
  семейство сервизни помещения
3. За четири- и повече Три стаи, хол, кухня и
  членно семейство сервизни помещения
 
ТАБЛИЦА
на минималните нормативи за обзавеждане на помещенията в жилищата - собственост на Република България
 
Вид на помещението Обзавеждане
1. Първа стая Две легла, две нощни шкафчета, гардероб, килим, пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
2. Втора и трета стая Легла според броя на членовете на семейството, работно бюро с два стола, гардероб, килим, пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
3. Хол Салонна гарнитура, канапе, два фотьойла, масичка, две табуретки, салонен бюфет, телевизор, маса за хранене със столове, килим (фабрична изработка), пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
4. Кухня Готварска печка, хладилник, перална машина, кухненски шкафове, маса с 6 стола, пердета и завеси, осветителен глобус (аплик, плафониера)
5. Антре Закачалка, осветителен глобус (аплик, плафониера)
 
Забележки:
1. Нормативите за брой, вид и обзавеждане на жилищните помещения не се отнасят за ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за дипломатическата служба.
2. По преценка на ръководителя на представителството в съответната страна в жилище - собственост на Република България, може да се предостави едно допълнително жилищно помещение за представителни цели на заместник-ръководител на задгранично представителство с дипломатически ранг посланик или пълномощен министър.
3. При наличие на собствена база по преценка на ръководителя на представителството служителят се настанява в свободните апартаменти независимо от нормативите за жилищна площ.
4. Обзавеждането на жилищата се извършва в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство.
5. При доказана необходимост изпращащата администрация може да разреши закупуване на обзавеждане над определеното в таблицата на минималните нормативи за обзавеждане на помещенията в жилищата - собственост на Република България, за своя сметка.
 


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 и 2


Максимални размери на средствата за наем за наетите жилища
 
ТАБЛИЦА
на размера на средствата за наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни
 
Размер на Държави
по средствата за  
ред наем за  
  съответната  
  държава,  
  определен в  
  процент от  
  базисния  
  размер на  
  дневните  
  командиро-  
  въчни пари  
  във валута  
  за 30 кален-  
  дарни дни за  
  съответната  
  държава  
1. 30 Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Беларус, Бразилия, Гана, Грузия, Зимбабве, Етиопия, Индонезия, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Пакистан, Судан, Тунис, ЮАР
2. 40 Австрия, Албания, Великобритания, Виетнам, Германия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Индия, Ирландия, Испания, Йордания, Камбоджа, Казахстан, Кипър, Куба, Латвия, Литва, Република Македония, Мароко, Мексико, Молдова, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сирия, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Холандия, Чехия, Чили, Швеция, Япония
3. 60 Австралия, Аржентина, Венецуела, Израел, Канада, Либия, Ливан, Словакия, Тайланд, Финландия, Хърватия
4. 65 Белгия, Босна и Херцеговина, Китай, Косово, Обединени арабски емирства, Словения, Сърбия, Франция, Черна гора, Швейцария
5. 70 Кувейт, САЩ
6. 75 Италия, Република Корея, Нигерия
 
ТАБЛИЦА
на максималния размер на средствата за наем на командирован служител, определени в процент от размера на средствата за наем за съответната държава, според броя на членовете на семейството му, живеещи заедно с него
 
  Максимален Брой на членовете на
  размер на семейството на командирования
  средствата служител, живеещи заедно с него
  за наем на  
  команди-  
  рован  
  служител,  
  определени  
  в процент  
  от размера  
  на средствата  
  за наем за  
  съответната  
  държава  
1. 80 За едно- и двучленно семейство
2. 90 За тричленно семейство
3. 100 За четири- и повече членно семейство
 
Забележки:
1. Максималните размери на наема не се прилагат при наемане на жилище (резиденция) за ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за дипломатическата служба.
2. По преценка на ръководителя на представителството в съответната страна може да се определи по-висок от полагащия се според броя на членовете на семейството му лимит на средствата за наем, но не повече от лимита за четири- и повече членно семейство, за представителни цели на заместник-ръководител на задгранично представителство с дипломатически ранг посланик или пълномощен министър.
3. Обзавеждането на наетите жилища да се извършва съобразно минималните нормативи за обзавеждане на помещенията в жилищата - собственост на Република България, в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство и съобразно финансовата изгода на Република България и транспортните и митническите условия.
 

rss
Посети форума