ПРАВНА ПОМОЩ "ON LINE"-ВАРНА
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ 0896/388667

ВАРНА, бул."Мария Луиза", № 20, ет. 2, офис 2; ICQ Numbers: 280349780 & 259228653, dnasenova@yahoo.com
Начало
ОСНОВНА ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Регистрация и Пререгистрация на Търговски дружества
Безплатна онлайн информация
Тарифа - хонорари
Филиали
ПОКУПКО ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Регистрация и Пререгистрация на Търговски дружества

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.
Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.
...............Раздел II.
"а" Такси, събирани по Закона за търговския регистър (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:
1. на едноличен търговец 35 лв.;
2. на събирателно дружество; на командитно дружество 130 лв.;
3. на дружество с ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена отговорност 160 лв.;
4. на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество 460 лв.;
5. на командитно дружество с акции 460 лв.;
6. на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност 1700 лв.;
7. на консорциум; на холдинг 1700 лв.;
8. на клон на чуждестранен търговец 430 лв.;
9. на залог или запор на дружествен дял 50 лв.;
10. на залог на търговско предприятие 100 лв.;
11. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец 30 лв.;
12. на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи 100 лв.;
13. на преобразуване на търговско дружество 230 лв.;
14. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 50 лв.
(2) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:
1. на капитала на търговско дружество - 60 лв.;
2. на други обстоятелства - 30 лв.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) По заявление за вписване на актове за обявяване в търговския регистър се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) По заявление за запазване на фирма се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За издаване на удостоверение се заплаща такса в размер 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За предоставяне на цялата база данни от търговския регистър се събира такса в размер 10 000 лв., а за структурирани части от нея таксата се определя по реда на чл. 16, ал. 1.
Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър със следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;
2. визуализиране на партидите и:
а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми;
б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;
в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата;
г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.
(3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.


.................................

Последна дата на обновяване 7.3.200827205 посещения