ПРАВНА ПОМОЩ "ON LINE"-ВАРНА
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ 0896/388667

ВАРНА, бул."Мария Луиза", № 20, ет. 2, офис 2; ICQ Numbers: 280349780 & 259228653, dnasenova@yahoo.com
Начало
ОСНОВНА ЮРИДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Регистрация и Пререгистрация на Търговски дружества
Безплатна онлайн информация
Тарифа - хонорари
Филиали
ПОКУПКО ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Тарифа - хонорари

Приложима е Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
конкретния размер се определя в зависимост от материалния интерес, изразходваното време, сложността на казуса и др.


ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА No 1
от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските възнаграждения
(обн.,ДВ,бр.64 от 23 юли 2004 г.)

Раздел I
Общи разпоредби
Чл.1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.
Чл.2. При липса на писмен договор или в случаите на чл.36 във връзка с чл.38 от Закона за адвокатурата следващото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или от органите на досъдебното производство съгласно наредбата.
Чл.3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл.4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл.5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.


Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл.6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 10 лв.;
2. за писмена консултация - 20 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него - 30 лв.;
4. за тъжби до прокуратурата и полицията - 20 лв.;
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 20 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 100 лв.;
7. за съставяне на завещание - 50 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 100 лв. - 15 лв.;
б) при интерес от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.;
в) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 28,50 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 118,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв. - 418 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. за учредяване и регистриране на:
а) едноличен търговец - 50 лв.;
б) събирателно дружество - 70 лв.;
в) командитно дружество - 80 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност - 100 лв.;
д) акционерно дружество - 250 лв.;
е) кооперативно сдружение - 100 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация - 100 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 200 лв.;
10. за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т.9 - 1/2 от посочените в същата възнаграждения;
11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 200 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.


Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл.7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за трудови дела - 50 лв.;
2. за прекратяване на брак - 100 лв.;
3. за бащинство и оспорване на бащинство - 100 лв.;
4. за други неоценяеми искове - 80 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 100 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 30 лв.
(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. - 10 %, но не по-малко от 40 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 100 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 340 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. - 540 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал.2, но не по-малко от 200 лв.
(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал.2, но не по-малко от 200 лв.
(5) За защита по бързи производства, производства по издаване на изпълнителен лист по чл.237, букви "в"-"з" ГПК и за обезпечаване на бъдещ иск възнаграждението се определя по правилата на ал.2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6) В случаите по чл.126д ГПК първоначално определеното възнаграждение се увеличава до пълния размер по ал.2 на този член.
Чл.8. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл.7, ал.1, т.4 и ал.2.
Чл.9. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер ѕ от възнаграждението по чл.7 или 8.
Чл.10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело - 20 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл.7, ал.2;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от възнагражденията, определени в чл.7, ал.2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 20 лв.
Чл.11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 50 лв.


Раздел IV
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл.12. Възнаграждението за защита в досъдебното производство е 150 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни - по 30 лв. за всеки ден.
Чл.13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание поправителен труд или глоба - 100 лв.;
2. до 5 години лишаване от свобода - 150 лв.;
3. до 10 години лишаване от свобода - 300 лв.;
4. до 15 години лишаване от свобода - 550 лв.;
5. над 15 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
6. доживотен затвор - 1200 лв.;
7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 150 лв.;
8. при принудително лечение - 50 лв.;
9. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 100 лв.;
10. за проучване на дело без участие в наказателното производство - 30 лв.
(2) За защита на гражданския ищец или гражданския ответник - 100 лв.
Чл.14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 30 лв.
Чл.15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер ѕ от възнаграждението по чл.13.
Чл.16. За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 20 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 50 лв.
Чл.17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.
Чл.18. (1) За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 50 лв.
(2) Ако административното наказание е под формата на имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл.7, ал.2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.
Чл.19. Предвидените в тази наредба минимални размери на адвокатските възнаграждения се прилагат и в случаите на служебна защита и процесуално представителство на основание чл.44 от Закона за адвокатурата.


Допълнителни разпоредби
§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. В случаите по чл.64, ал.4 ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.


Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл.121, ал.1 във връзка с чл.36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ,бр.55 от 2004 г.) и отменя Наредба No 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ,бр.93 от 1999 г.).
Председател: Траян Марковски

Фирми Цени
Регистрация Съдебна Регистрация Пълна Регистрация -БУЛСТАТ, НОИ, печат
Едноличен Търговец 85 лева 110 лева
ЕООД, ООД 255 лева 320лева
СД 225 лева 290 лева
АД 640 лева 750 лева
Сдружения и Фондации 100 лева 145 лева

Промяна и прекратяване
ЕТ 25 лева 25 лева
ЕООД, ООД 55 лева 90 лева
СД 30 лева 65 лева
Сдружения и фондации 30 лева
Капитали на ООД, ЕООД 85 лева

Продажба
ЕТ 110 лева 135 лева
ЕООД, ООД, СД 110 лева 145 лева
Удостоверение за актуално състояние 10 / 15 лева
Прехвърляне на недвижими имоти 25 лева

Последна дата на обновяване 7.3.200827204 посещения