АДВОКАТСКА КАНТОРА "ТОДОРОВ" - Варна - Адвокат ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ
"КОМПЛЕКСНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО" 0888570192

гр. Варна, бул."Съборни" , 19А, ет.2, офис 4, adv_vtodorov@abv.bg
Начало
Дейност
Клиенти и партньори
Съдружници и служители
Правни услуги
Адвокат онлайн
Цени - Тарифа
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Дейност

АДВОКАТСКАТА КАНТОРА "ТОДОРОВ" на Адвокат ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ предоставя правни услуги в следните области на правото:

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И СЪДЕБЕН ПРОЦЕС:

- Правни консултации по гражданскоправни въпроси;
- Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданскоправни дела;
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
- Абонаментно правно обслужване
- ЗАПОВЕДНО производство;
- Обезпечения на бъдещи искове, арбитраж;

ФИРМЕНО (КОРПОРАТИВНО) ПРАВО:

- БЪРЗА регистрация на фирми в Търговския регистър:
- Едноличен търговец (ЕТ);
- Дружество с ограничена отговорност (ООД);
- Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
- Събирателно дружество (СД)]
- Акционерно дружество (АД);
- Професионална консултация от адвокат за избор на вида на фирмата, предвид дейността, която ще се осъществява;
- Проверка и резервация на име на фирмата;
- Подготовка на всички необходими документи за регистриране на фирмата;
- Спестявате разходи за нотариална заверка на пълномощни и заявления, без посещение в Агенцията по вписванията;
- ПРОМЕНИ в обстоятелства за съществуващи фирми:
- Промяна на адрес и седалище;
- Промяна в наименование на фирма;
- Приемане на нови съдружници, напускане, изключване и смяна на съдружници;
- Смяна и освобождаване на управител, назначаване на нов управител и/или прокурист;
- Увеличаване и намаляване на капитал;
- Изготвяне на всички необходими документи за промяна в обстоятелства;
- ПРЕХВЪРЛЯНЕ и ПРОДАЖБА на фирми, вкл. продажба на дружествени дялове, трансформиране от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД, прехвърляне и наследяване предприятието на Едноличен търговец;
- ЛИКВИДАЦИЯ на фирми, прекратяване на дейност, заличаване от Търговския регистър;
- ПУБЛИКУВАНЕ на годишни финансови отчети в Търговския регистър;
- Регистрация на граждански дружества (ДЗЗД) - цялостна регистрация за 1 час, комплекса услуга, НАП, БУЛСТАТ, печат;

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

- ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДОГОВОРИ – изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
- Процесуално представителство пред съд по ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ;
- Застрахователни казуси;


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС:

- Представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред административни органи;
- Обжалване на наказателни постановления издадени от КАТ, НОИ, НАП, КЗП, РЗИ, РДНСК и други;
- Обжалване на административни актове - заповеди за одобряване на ПУП, ПУР, временен път, оценки и други;
- Обжалване на глоби;

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО (ДОГОВОРИ):

- ДЕЛБА на имущество - съдебна делба, доброволна делба;
- Процесуално представителство пред съд по вещни искове;
- Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
- Сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; обстойно проучване на имота;
- Изготвяне на НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ за продажби, дарения, замени, подготовка на документите по сделката; представителство пред нотариус;
- Консултации относно тълкуването, изпълнението, прекратяването, развалянето или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), обещетения, неустойки и др.;
- Изготвяне на различни видове договори по ЗЗД;

СЕМЕЙНО ПРАВО:

- РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ;
- РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД;
- Процесуално представителство пред съд по:
- Бракоразводни дела – Развод по взаимно съгласие и по исков ред;
- Спорове за родителски права;
- ИЗДРЪЖКА-увеличаване размера на вече присъдена издръжка;
- Изготвяне на брачни договори;

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

- Консултации по наследствени казуси:
- Приемане и отказ от наследство;
- ДЕЛБА на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;
- Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
- Изготвяне на завещания;

ЗАЩИТА В ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ:

- Консултации и защита на пострадали от домашно насилие;
- Процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие;

ТРУДОВО ПРАВО:

- Консултации по трудовоправни въпроси;
- Изготвяне на трудови договори;
- Процесуално представителство пред съд по трудови дела;

ДАНЪЧНО ПРАВО:

- Данъчна защита пред Националната агенция по приходите;
- Обжалване на Данъчни ревизионни актове и наказателни постановления по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК);

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС:

- Защита на обвиняеми при повдигане на обвинение за извършено престъпление;
- Защита на подсъдими за извършено престъпление;
- Консултации и защита на свидетели по наказателни дела;
- Процесуално представителство пред съд по наказателни дела от частен характер – за обида, клевета и др.;

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО:

- Консултации по изпълнителни дела;
- Образуване и водене на изпълнителни дела;
- Процесуално представителство пред държавни и частни съдебни изпълнители;

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

- Консултация, съдействие и цялостна подготовка на всички необходими документи за учредяването и регистрацията на юридически лица с нестопанска цел - в частна и обществена полза:
- Регистрация на следните видове юридически лица с нестопанска цел:
- СДРУЖЕНИЯ с нестопанска цел в частна полза;
- СДРУЖЕНИЯ с нестопанска цел в обществена полза;
- ФОНДАЦИИ;
- СПОРТНИ клубове.

Последна дата на обновяване 24.8.201883086 посещения