АДВОКАТСКА КАНТОРА "ТОДОРОВ" - Варна - Адвокат ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ
"КОМПЛЕКСНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО" 0888570192

гр. Варна, бул."Съборни" , 19А, ет.2, офис 4, adv_vtodorov@abv.bg
Начало
Дейност
Клиенти и партньори
Съдружници и служители
Правни услуги
Адвокат онлайн
Цени - Тарифа
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Правни услуги

Адвокатска кантора "ТОДОРОВ" на адвокат ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ предлага на своите клиенти комплексно правно обслужване, като посочените тук правни услуги имат информативен характер и не изчерпват цялостната дейност на кантората

Имотни казуси

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” е специализирана в предлагането на широк диапазон правни услуги в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване.
Ние Ви предлагаме:
• Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
• Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
• Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;
• Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;
• Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт - процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
• Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.

Изготвяне на договори

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им.
• консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;
• изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
• съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.
При сделки с недвижими имоти:
• консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
• проверка и анализ на наличните документи;
• изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
• оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.


Семейно право

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Кантората предлага посредничеството за доброволно уреждане на възникнал спор, което създава чувство на удовлетвореност у клиента, както и установяване на дълготрайни отношение с него.
Търсите бракоразводен адвокат?
Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:
• развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
• вещноправни искове за собственост след развода;
• искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
• първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
• спор за родителски права.
Други услуги по семейно правни казуси:
• режим на лични отношения между родители и деца;
• заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
• ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
• установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
• пълно и непълно осиновяване;
• дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

Наследствено право

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага правни услуги и в областта на наследственото право. Прилагайки професионалния си опит и юридически познания, ние подхождаме индивидуално, с подчертано внимание, към всеки отделен казус, за да намерим максимално ефективна защита на Вашите права и законни интереси.
Адвокатската кантора на адвокат Веселин Тодоров предлага консултации, изготвяне на документи и явяване пред съд при:
• определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
• приемане и отказ от наследство;
• изготвяне на завещание;
• дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
• делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Домашно насилие

В немалко случаи влошените отношения между партньорите са съпътствани от физическо, психическо и дори сексуално насилие, а мнозина от жертвите на насилие не са запознати с широките възможности за защита, които предлага Закона за защита от домашното насилие.
Често насилието се извършва в присъствието на деца, което силно ги травмира. Трябва да знаете обаче, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. В същото време защита от насилие може да се търси не само срещу съпруг или партньор, с когото живеете на съпружески начала, но и срещу широк кръг роднини. Доказването на случаите на домашно насилие е улеснено и насилникът може да бъде осъден дори при липсата на свидетели-очевидци.
Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” е специализирана в предоставянето на юридическа помощ в областта на домашното насилие. При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме:
• Правни консултации;
• Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
• Процесуално представителство пред съдебните органи.

Административно право

Нарушаването на принципите на административния процес води до правна възможност за оспорване на административни актове по административен и/или съдебен ред. Процесуална предпоставка за предявяване на оспорването е наличието на пряк и личен интерес, тоест “засягане” на лицата от административните актове, като под правен интерес се разбира невъзможността субектът по друг начин освен по пътя на съдебното оспорване да премахне или предотврати пораждането на неблагоприятни правни последици за права и задължения, които се съдържат в диспозитива на акта. Личният интерес може да бъде и морален такъв.
Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” може да осигури защита срещу незаконосъобразни административни актове. Защитата се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред горестоящ административен орган или направо пред съда.
Клиентите следва да знаят, че по административен ред може да се оспорва незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт, както и че по този ред може да се оспори съдържание на документ.
По съдебен ред остава открита единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт.

Клиентите ни имат право да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Когато порокът е нищожност, оспорването е без ограничение във времето.
Със споразумение може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или съд, като дружеството може да съдейства за постигане на споразумение.

Допустимо е съединяване на иска за обезщетение с този за отмяна или прогласяване на нищожност на административния акт.

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) предлага алтернативна възможност, искът за обезщетение да може да се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред или заедно с оспорването на административния акт.

Наказателно право

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право и процес, а именно:
• съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство;
• съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
• защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;
• дела за реабилитация на осъдени лица.

Обжалване на наказателно постановление

Често граждани или фирми се обръщат към нас за обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като КАТ, МВР, РДНСК, РЗИ, Инспекция по труда, общински органи и други.
Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага:
• ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.)
• оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
• процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.

Изпълнителни дела

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ” предлага на своите клиенти процесуално представителство по изпълнителни дела. Ние сме специализирани не само при правно съдействие на страната на кредитора-взискател, но и защита на длъжника при дела, образувани от банки, небанкови кредитни компании, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване.
Целта на всяко физическо или юридическо лице, което има вземане против друго, е по максимално бърз начин да получи своите пари. Ролята на адвоката в този случай е в навременното и компетентно изготвяне на документите по изпълнителното дело, отправянето на искания до съдебния изпълнител за извършването на различни справки, налагането на запори, възбрани и т.н.
В същото време в хода на изпълнителното дело трябва да се съблюдават и правата на длъжника, за да се постигне „стабилност” на процеса и да се предотвратят възможностите за обжалвания. Макар, че българското законодателство дава широка възможност за защита на правата и законните интереси на длъжниците, не са редки случаите, в които, при изпълнение на служебните си задължения, органите на принудителното изпълнение нарушават императивно установените законови разпоредби. Във връзка с това и с оглед максимална и навременна защита на длъжника е необходимо задълбочено и компетентно запознаване с книжата по съответното изпълнително дело. В противен случай би могло да се окаже, че са пропуснати фатални срокове и възможностите за адекватна и навременна реакция са намалели до степен, че вече нищо да не може да се направи.

Дела против държавата и общините за вреди

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Тази специална извъндоговорна деликтна отговорност е уредена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).
Отговорността на държавата е обективна и пряка - увреденият се обезщетява директно от съответното учреждение, към което принадлежи органът или длъжностното лице. По този специален ред за реализиране на отговорността на държавата не трябва да се доказва виновно поведение на правозащитния или административния орган.
Условие за допустимост на иска за вреди от незаконосъобразна дейност на правозащитните органи е извършване на някое от следните действия:
• задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
• обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
• осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено;
• прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
• прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
• изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
• използване на специални разузнавателни средства.
Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на изискуемост на вземанията за вреди.
Ищец може да бъде увреденият гражданин или неговите наследници, като за неимуществени вреди правото да се търси отговорност се наследява, само когато искът е предявен пред съда от самия увреден. Основателността на иска зависи от изпълнение на всички предпоставки на деликтната отговорност: постановен акт или действие, незаконно извършено от органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда, отменено по съответния ред с влязъл в сила акт; вреда и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт или действие и настъпилия вредоносен резултат.
Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ" може да съдейства на граждани, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица.

Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения и фондации

Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ" извършва регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя и заличава фирми и търговски дружества. Снабдяване при необходимост с актуално състояние. Адвокатската кантора на адвокат Веселин Тодоров обслужва фирми, еднолични търговци, търговски дружества, сдружения (асоциации) и фондации.

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му.

Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър при следните случаи: 1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление; 2.при смъртта му - по заявление от наследниците; 3. при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.
Адвокатска кантора ”ТОДОРОВ" в повечето случаи не препоръчва ретистрацията на ЕТ, а регистрация на ЕООД или ООД.

Дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружественият договор се сключва в писмена форма. Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Дружественият договор трябва да съдържа: 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; 2. предмета на дейност и срока на договора; 3. името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците; 4. размера на капитала; когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 5. размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала; 6. управлението и начина на представителство; 7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени; 8. други права и задължения на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД". Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД, т.е. ЕООД". Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството. За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо: 1. да се представи дружественият договор, който се обявява; 2. да е назначен управител или управители на дружеството; 3. да е внесен установения в закона минимум от капитала; 5. в случай, че дружеството се регистрира с капитал, значително по-висок от установения в закона минимум - да е внесен най-малко 70 на сто от капитала. В регистъра се вписват данните по точки 1, 2, 3, 4 (само размера на капитала) и точка 6 на чл. 115 , които се обявяват. За вписване в търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, се представя съответния лиценз или разрешение. При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.

Адвокатска кантора "ТОДОРОВ" регистрира фирми за възможно най-кратък срок и на възможно най-ниски хонорари.

Последна дата на обновяване 24.8.201883086 посещения