ВАРНА КАСТА
Предлага информация за европейски програми, разработва и управлява инвестиционни и европейски проекти

Варна, varnakasta@abv.bg
Начало
ОП Конкурентноспособност
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Развитие на селските райони
ВАЖНО!!!!
За контакти
Линкове
 
Разработва инвестиционни проекти
Предпоставка за реализиране на един инвестиционен проект е наличието на добре обмислена и преспективна идея. За да се превърне тя в практическа инвестиция, способна да привлече финансиране, е необходимо разработването на инвестиционен проект, който да бъде икономически, финансово и социално обоснован.
Повечето инвестиционни проекти се реализират чрез смесено финансиране, което включва елементи на собствено и заемно финансиране.

Разработва проекти по европейските структурни фондове и Програма за развитие на селските райони
- Предпроектно консултиране
Избор на подходяща програмата, за финансиране на проекта в съответствие със зададените приоритети на кандидатат
Съответствие на изискванията и условията за допустимост с възможостите на кандидатата
Съдействие при осигуряване на необходимото банково финансиране за реализация на проекта;
Съдействие при осигуряване на доставчици и подизпълнители по проектите за реализация на проекта.

- Подготовка на проектните документи в съответната форма- бизнес планове, апликационни форми, бюджети, според изискванията на конкретните финансиращи програми.

- Управление на проекта
Съдействие при подготовката на тръжните документи и провеждането на процедурите за избор на подизпълнители и доставчици по проекта;
Съдействие при отчитане на направените разходи по проекта;
Съдействие при изготвяне на заявленията за изплащане на финансовата помощ.

Разработването на инвестиционни и европейски проекти, финансови анализи и бюджетиране са често сложни и трудоемки процеси, изискващи време и усилия. Възлгането им на консултантска фирма позволява да се освободи време и ресурс, необходим за осъществяване на основните процеси на дружеството.


Разработва бизнес планове и икономически обосновки
В основни линии бизнесплана посочва:
- целите на фирмата,
- кога и как ще бъдат постигнати,
- какви ресурси и какви факти подкрепят изложените предпоставки.

Биснеспланът позволява:
- да се предвидят грешките преди да бъдат направени,
- да се пресметнат всички ресурси, необходими за успешното изпълнение на план ( финасови средства, материални и човешки ресурси и др.)

Бизнеспланът може да се използва:
- за нуждата от външно финансиране ( за да стартира, да се разшири или да придобие друга фирма),
- за да се получи одобрение за действие от борда на директорите или собственика на фирмата,
- за детайлизиране на поставените фирмани цели.


Последна дата на обновяване 26.10.2008 5069 посещения