РаботаЮрисконсулти

Публикувана на 14.05.2019, видяна 190 пъти

Място:


"Банка ДСК" ЕАД, София

Описание:

Управление "Правно" търси да попълни екипа си от юристи, специализирани в различни области на правото, които съвместно обезпечават законосъобразното управление и осъществяване на цялостната  дейност на Банката и защитата на интересите й пред трети лица.


Основни задължения:


• Юрисконсулт проблемни кредити на корпоративни клиенти: Води искови и заповедни производства и производства по несъстоятелност във връзка с проблемни вземания на Банката към корпоративни клиенти. Извършва всякакви правни действия за събиране на вземанията; подготвя и съгласува предложения до компетентните органи за одобряване на предлаганите действия, изготвя правни становища по поставени въпроси във връзка с определяне на начините на събиране на проблемните вземания и др.
• Юрисконсулт, съдействащ на бизнес звената в банката – корпоративни и МСП клиенти или микропредприятия и физически лица: Съгласува от правна страна вътрешни правила и продукти, свързани с дейността на бизнес звената; изготвя образци на договори и общи условия, дава правни становища и съгласува всички други документи с правен характер или съдържащи въпроси от правно естество, свързани с дейността на бизнес звената на банката; осигурява процесуално представителство на Банката; предоставя правни становища по кредитни сделки и изготвя договори за кредит и за обезпечения и др.
• Юрисконсулт общо правно обслужване: Извършва правно обслужване на Банката, несвързано с основната бизнес дейност; съгласува предложения до компетентните органи и договори, свързани с дялови участия (прехвърляне на акции и дялове) и изготвя необходимите документи във връзка с получаване на разрешения и одобрения от компетентни органи във връзка с това; съгласува договори за предоставяне на право на ползване върху софтуер, договори за внедряване и поддръжка на софтуер, договори за маркетинг и реклама и всякакви договори за доставка на стоки и услуги, договори за наем, договори за разпореждане с недвижими имоти, договори за проектиране, договори за извършване на строителни и монтажни работи и др.


Изисквания към кандидатите:


• Образование – Висше юридическо;
• Образователно-квалификационна степен - Магистър по право;
• Придобита юридическа правоспособност;
• Наличие на отлични теоретични и практически познания в областта на общото гражданско, търговско право и граждански процес;
• Свободно използване писмено и говоримо на английски език;
• Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);
• Добри комуникативни способности и умения за работа в екип.


Предимства:


• Професионален опит на сходна позиция. В зависимост от опита и уменията се определя дали длъжността ще бъде юрисконсулт или старши юрисконсулт;
• Способност за взимане на самостоятелни решения, спазване на срокове и поемане на отговорност.


Ние предлагаме:


• Работа в екип от професионалисти във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Продължителен ангажимент;
• Възможност за развитие и професионално усъвършенстване.


Необходими документи за кандидатстване:


• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка;
• Диплома за завършено висше образование.


Документите изпращайте в срок до: 31.05.2019 г. на e-mail: mariya.kamenova@dskbank.bg; stela.yordanova@dskbank.bg


Контакт ще бъде установен с кандидатите, изпратили всички необходими документи и одобрени след предварителен подбор.


Информация относно обработването на лични данни на кандидатите:


"Банка ДСК" ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. "Московска" № 19.


Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "Банка ДСК" ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.


Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени, данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел "Кариери" на Интернет страницата на "Банка ДСК" ЕАД.

Срок за кандидатстване:
31.05.2019
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: mariya.kamenova@dskbank.bg; stela.yordanova@dskbank.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Семинар30.11.-0001
Magisterdixit 3 300x600

rss
Посети форума