РаботаЮрисконсулт

Публикувана на 09.08.2019, видяна 382 пъти

Място:


Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН, София

Описание:

Основни задължения на длъжността


• Отговаря за цялостното правно обслужване на института, в това число за изготвяне и съгласуване на писма, заповеди, молби, жалби, заявления, и други документи с юридическа насоченост и съдържание;
• Анализира, консултира и предлага решения при текущо възникнали трудовоправни казуси;
• Участва в подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки по реда и при условията на ЗОП;
• Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата водени от и срещу ИЯИЯЕ;
• Подпомага Ръководството при издаване на вътрешни правилници, инструкции и заповеди, касаещи дейността на института;


Изисквания за заемане на длъжността


• Висше юридическо образование с придобита юридическа правоспособност;
• Опит в областта на трудовоправните отношения – минимум 2 години;
• Отлична компютърна грамотност - “MS Office 2010”; базирани публични регистри, правно-информационни системи;
• Владеенето на чужд език е предимство.


Процедура по избор на кандидатите


Предвидени са два последователни етапа:


1. Подбор по документи.
2. Допуснатите след подбора по документи ще бъдат поканени на интервю.


Възнаграждение и социален пакет


Основна начална заплата в размер на 800 лв. допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка година.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете своя професионална автобиография.
Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: pavlova.velislava@gmail.com
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума