РаботаЮрисконсулт

Публикувана на 11.09.2019, видяна 434 пъти

Място:


"Фонд на фондовете", София

Описание:

"Фонд на фондовете" управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Околна среда" и ОП "Региони в растеж".


Основната дейност на "Фонд на фондовете" е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.


"Фонд на фондовете" избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели. 


Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ "Фонд на фондовете", като "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД е дружеството, което го управлява.


С цел ефективната работа на екипа ни, търсим да назначим:


Юрисконсулт /по заместване/


Основни отговорности:


• Предоставяне на правни съвети и съдействие
• Участие в подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки по реда и при условията на ЗОП
• Подпомагане на дейността на Дружеството в процеса на установяване на съответствие с приложимото право – национално и наднационално, оперативни програми и споразумения за финансиране
• Изготвяне на актове на Дружеството (решения, пълномощни, вътрешни правила и др.)
• Представителство на Дружеството пред съд, арбитраж и други органи на съдебната или официалната власт
• Проследяване на изпълнението и прилагането на действащия устав и вътрешни правила и документи на Дружеството


Основни изисквания:


• Висше юридическо образование (степен магистър)
• Доказано успешен професионален опит от поне 3 години в сферата на обществените поръчки
• Задълбочени познания за упражняване на общ надзор по отношение на всички области на приложимите към дейността на дружеството закони, правила и наредби, включително тълкуване на императивните законови норми, проследяване на относимите към дейността на Дружеството законови промени и предоставяне на ръководството на съвети от правен характер
• Много добро ниво на компютърна грамотност (MS Word, Excel)
• Владеене на писмен и устен английски език на работно ниво
• Отлични комуникативни умения, организираност, прецизност, умения за работа в екип


При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 22.09.2019 г.


Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Срок за кандидатстване:
22.09.2019
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Временна
Ел. поща: d.savova@fmfib.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума