навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 99 от 28.XIОфициален раздел


Нови актове

Правилник за допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (дв, бр. 8 от 2008 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (дв, бр. 66 от 2003 г.)

Решение за създаване на временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират

Заповед рд-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.
Променени актове

Решение за изменение на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от народното събрание (обн., дв, бр. 55 от 2023 г.; изм., бр. 56 от 2023 г.) и за уреждане на последиците от решение № 5 на конституционния съд от 2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г.

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор (загл. доп. - дв, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

Наредба № 4 от 10 януари 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, основно обновяване, ремонт, преустройство и експлоатация на обектите на съдебната власт (загл. изм. и доп. - дв, бр. 99 от 2023 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума