навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 34 от 16.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 101 от 11 април 2024 г. за изменение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)

Постановление № 100 от 11 април 2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на европейския парламент от република България на 9 юни 2024 г.

Постановление № 102 от 12 април 2024 г. за отменяне на постановление № 63 на министерския съвет от 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на енергетиката (дв, бр. 27 от 2024 г.)

Закон за допълнение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (дв, бр. 106 от 2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (дв, бр. 74 от 2016 г.)

Решение № 81 от 28 март 2024 г. за изменение и допълнение на правилата за свободно използване на радиочестотния спектър (дв, бр. 92 от 2021 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния институт по криминалистика (дв, бр. 7 от 2021 г.)

Решение № 83 от 28 март 2024 г. за изменение на правилата за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания (дв, бр. 12 от 2022 г.)

Решение № 3066-еп/нс от 12 април 2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Указ № 110 от 15.04.2024 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Решение по отчета за дейността на комисията за защита от дискриминация за 2022 г.

Решение по приемане на доклад на държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в република България през 2022 г.

Образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номера от 77-еп/нс до 83-еп/нс включително
Променени актове

Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Постановление № 245 от 11 август 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на "булгаргаз" - еад, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства

Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания

Образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номера от 1-еп до 76-еп/нс

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Правилник за устройството и дейността на националния институт по криминалистика

Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2024 г.
Отменени актове

Постановление № 63 от 27 март 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на енергетиката за 2024 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума