навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)

Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) видовете съоръжения с повишена опасност (СПО), чийто технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН"), и видовете СПО, чийто надзор се осъществява от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) условията и редът за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
3. редът за водене на регистър на СПО.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Техническият надзор на СПО по т. 1 от приложение № 1 се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН", а на съоръженията по т. 2 от същото приложение - от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.) Техническите прегледи, проверки и изпитвания на резервоарите по чл. 2, т. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се извършват от нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО се издава на лица, които отговарят на изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и:
1. могат да гарантират безпристрастност и независимост на персонала си;
2. не допускат възнаграждението на наетия от тях персонал да зависи от броя на извършените технически прегледи и от резултатите от тези прегледи;
3. осигуряват обвързване на персонала си с изискване за опазване на професионалната тайна относно информация, която получава при извършване на дейността по технически надзор;
4. прилагат документирана система за обучение, чрез която да поддържат непрекъснато техническата и организационната компетентност на персонала си, необходима за осъществяване на техническия надзор.
(2) Лицензия за осъществяване на технически надзор на ползваните от предприятия или организации СПО се издава на структурнообособени части на тези предприятия и организации, които отговарят на изискванията на чл. 34а, ал. 3 ЗТИП и които са пряко подчинени на ръководителя на предприятието или организацията.
(3) Ръководителят по ал. 2 трябва:
1. да не допуска възнаграждението на персонала на структурнообособената част да зависи от броя на извършените технически прегледи и от резултатите от тези прегледи;
2. да не оказва влияние върху решенията на персонала по т. 1, свързани с осъществяването на технически надзор на СПО;
3. да осигури прилагането на документирана система за обучение, чрез която да поддържа непрекъснато техническата и организационната компетентност на персонала по т. 1, необходима за осъществяване на техническия надзор.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.)


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Персоналът по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗТИП трябва да включва не по-малко от три лица, изпълняващи съответно функциите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) инспектор по технически надзор;
2. технически ръководител;
3. отговорник по качеството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Минималният брой на инспекторите по ал. 1, т. 1 за лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които кандидатстват за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, е по един инспектор за всеки вид СПО. Изключение се допуска, ако някой от инспекторите притежава образование и/или професионален опит по чл. 4 за повече от един вид СПО. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва да притежава сертификат за вътрешен одитор по качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.
(3) В случаите по чл. 34а, ал. 3, т. 1 ЗТИП:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) функциите на техническия ръководител могат да се изпълняват от някой от инспекторите по технически надзор;
2. отговорник по качеството може да бъде лице, което не е част от персонала на структурнообособената част на предприятието или организацията, но е наето по трудово правоотношение в предприятието или организацията и отговаря на изискванията на чл. 34а, ал. 3, т. 1, буква "б" ЗТИП.
(4) Изпълнението на функциите по ал. 1 от съответните лица от персонала трябва да е включено в длъжностните им характеристики или чрез друг подходящ запис в документацията на системата по качеството.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Едноличните търговци, неограничено отговорните съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества могат да изпълняват функции по ал. 1, т. 2, без да е необходим сключен трудов договор за това.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Едноличните търговци, управляващите неограничено отговорни съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества не могат да изпълняват функциите по ал. 1, т. 1 и 3.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Персоналът по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗТИП, който изпълнява функциите по чл. 3а, ал. 1, т. 1, трябва да притежава:
1. висше техническо образование със специалност, свързана с изучаването на видовете СПО, на които ще извършва технически надзор, или
2. висше техническо образование и не по-малко от 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на СПО, на които ще извършва технически надзор, или
3. средно техническо образование, не по-малко от 10 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на СПО, на които ще извършва технически надзор, и следната правоспособност:
а) машинист на котли ниско налягане - за осъществяване на техническия надзор на СПО по т. 2.1 от приложение № 1;
б) монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори II степен - за осъществяване на техническия надзор на СПО по т. 2.7 от приложение № 1;
в) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.)
(2) Персоналът по ал. 1 трябва да познава нормативните актове, стандартите и процедурите, регламентиращи реда за осъществяване на технически надзор на СПО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Поне едно лице от персонала по чл. 3а, ал. 1, т. 1 трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години стаж по специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на СПО.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Броят на персонала по ал. 1 на лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, притежаващи лицензии, се определя съобразно броя на съответния вид от регистрираните съоръжения и съгласно приложение № 5.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Минимално необходимите материално-техническия условия и средства по чл. 34а, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 2 ЗТИП, които трябва да притежават лицата, и структурнообособените части на предприятия или организации са:
1. два манометъра с клас на точност до 1,0, ултразвуков дебеломер, помпа за хидравлично изпитване и измервателни уреди за геометрични размери - за осъществяване на техническия надзор на котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
2. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)
3. средствата по т. 1 и газсигнализатор за откриване на неплътности - за осъществяване на техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ и на ацетиленови уредби;
4. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) кранова везна или набор динамометри с валиден сертификат за калибриране и с обхват, съответстващ на товароподемността на повдигателните съоръжения, за които лицето кандидатства за лицензия, апаратура за измерване на провес, мегаомметър с изпитвателно напрежение 1000 V, мултимер с обхват до 500 V, манометър с клас на точност до 1,0 и измервателни уреди за геометрични размери - за осъществяване на техническия надзор на повдигателни съоръжения с изключение на тези по т. 2.6.6, 2.6.8 и 2.6.9 от приложение № 1;
7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) измервателни уреди за геометрични размери, волтметър с обхват 1000 V, амперметър или амперклещи с обхват до 100 A, мегаомметър с изпитвателно напрежение до 500 V и манометър с клас на точност до 1,0 с обхват до 10,0 МРа - за осъществяване на техническия надзор на асансьори и подемници;
8. теодолит, мегаомметър с изпитвателно напрежение 1000 V, мултимер с обхват до 500 V и измервателни уреди за геометрични размери - за осъществяване на техническия надзор на товарни въжени линии и ски-влекове;
9. (нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) тежести с предварително определена маса за извършване на изпитвания и измервателни уреди за геометрични размери - за осъществяване на технически надзор на окачени кошове за повдигане на хора;
10. (нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) стенд за изпитване на товарозахващащи приспособления, кербоващи клещи и друго оборудване за стабилно закрепване на маркировка върху въжени (метални) и текстилни повърхности - за осъществяване на технически надзор на въжени товарозахващащи приспособления.
(2) Материално-техническите условия и средства по чл. 34а, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 2 ЗТИП трябва да съответстват по вид, технически и метрологични характеристики на определените в процедурите за организацията и реда за извършване на надзорните дейности, разработени от кандидата за получаване на лицензия, и да са съобразени с измерванията и изпитванията, които кандидатът за лицензия ще извършва.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.)
(4) Средствата за измерване, които се използват за осъществяване на технически надзор, трябва да са калибрирани и да имат валиден сертификат за калибриране.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации трябва да разполагат с материално-техническите условия и средства по ал. 1 във всеки клон, поделение, офис или обект, в който ще осъществяват технически надзор на съответните съоръжения с повишена опасност.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) В документацията на системата за управление на качеството не трябва да се съдържат записи, които противоречат на императивни разпоредби на нормативните актове, регламентиращи техническия надзор на съоръженията с повишена опасност.


Чл. 4в.(Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за регистрираните и снетите от регистрация СПО и за извършените технически прегледи и проверки на СПО при извършване на всяка от дейностите.
(2) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации изготвят тримесечен план за предстоящите технически прегледи и проверки на регистрираните от тях СПО, въвеждат го в информационната система по ал. 1 и го актуализират при всяка промяна.
(3) Плановете по ал. 2 се изготвят и въвеждат в информационната система по ал. 1 до края на всяко предходно тримесечие и съдържат най-малко следната информация:
1. адреса, на който е монтирано СПО;
2. датата, до която трябва да се извърши технически преглед на СПО;
3. лицето, което поддържа СПО - в случаите, когато такова лице се изисква от наредбите по чл. 31 ЗТИП.


Чл. 5. Органите за технически надзор по чл. 34, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите регистрират всички СПО, на които осъществяват технически надзор.

Раздел II.
Ред за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, подават писмено заявление до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН", в което посочват видовете, типа и техническите характеристики и параметри на СПО, за които желаят да получат лицензия. Когато в заявлението са включени и нестационарни СПО, задължително се посочват местонахождението и адресът на обектите, в които ще се осъществява технически надзор на тези съоръжения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Заявленията за получаване на лицензии от структурнообособени части на предприятия или организации се подават от ръководителя на предприятието или организацията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) В заявлението си лицата по чл. 34а, ал. 1, т. 1 ЗТИП посочват адресите на клоновете, поделенията и офисите си извън населеното място по адреса на управление на търговеца, ако имат такива.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) В заявлението по чл. 6 се вписват единният идентификационен код (ЕИК) на лицето според търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) документите по чл. 34а, ал. 5 ЗТИП;
2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) екземпляри от наръчника по качеството, документираните процедури по качеството, работните инструкции и бланките от документацията на системата по качеството;
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 3 или ал. 3, т. 1 и 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) списък на притежаваните стандарти, необходими за извършване на дейността;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) организационна схема на предприятието или организацията, която да показва мястото и подчинеността на структурнообособената част в предприятието или организацията - за структурнообособените части;
7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 21а, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.);
8. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) списък на персонала, който ще осъществява технически надзор, в който за всеки специалист са посочени дейностите по технически надзор, които ще извършва, и видовете и типовете СПО, на които ще осъществява надзор;
9. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) документи, удостоверяващи професионалния стаж или опит в случаите по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП и/или по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;
11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) списък на материално-техническите условия и средства по чл. 4а, ал. 1, съдържащ най-малко тип, марка, модел, сериен номер на всяко средство от списъка, а когато такива липсват - се посочват други данни, позволяващи идентификация на средствата; към списъка се прилагат и копия от документите за придобиването на средствата.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) В срок един месец от получаване на заявлението по чл. 6 комисия, определена със заповед на началника на съответния регионален отдел в ГД "ИДТН", проверява представените от заявителя документи.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Когато при проверката по ал. 1 се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 3, , 4, и или, че към заявлението не е приложен някой от документите по чл. 7, началникът на съответния регионален отдел в ГД "ИДТН" писмено уведомява заявителя за това и му дава срок не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението за отстраняване на несъответствията и възможност да представи допълнително документи. Указанията за отстраняване на несъответствията могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Комисията извършва проверка на допълнително представените документи в 14-дневен срок от представянето им. Когато отново се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 3, , 4, и или, че не е представен някой от документите по чл. 7, комисията не извършва проверка на място, а предприема действията по чл. 9. Ако заявителят не е представил някой от документите по чл. 7 и след предоставената му допълнителна възможност се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява посредством този документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Проверката намясто се извършва от комисия със състав, различен от състава на комисията по ал. 1, и определена със заповед на началника на съответния регионален отдел в ГД "ИДТН":
1. в 20-дневен срок от приключване на проверката по документи по ал. 1 или 3 и ако при нея не се установи несъответствие на заявителя с изискванията на чл. 3, 3а, 4, и или непредставяне на някой от документите по чл. 7, и
2. след представяне от заявителя в срока по т. 1 на документ за платена държавна такса по чл. 21а, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Когато при проверката по ал. 4 се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 3, , 4, и , главният директор на ГД "ИДТН" писмено уведомява заявителя за това и му дава срок за отстраняване на несъответствията, не по-дълъг от един месец от получаване на уведомлението. В същия срок заявителят трябва писмено да уведоми за предприетите действия за отстраняване на несъответствията. Указанията за отстраняване на несъответствията могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 5 комисията проверява на място дали заявителят е отстранил несъответствията, установени при проверката по ал. 4. Ако заявителят не е уведомил, че е предприел действия по отстраняване на несъответствията, се приема, че той не отговаря на съответното изискване на чл. 3, , 4, или , и повторна проверка на място не се извършва.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) В срока по ал. 6 комисиите по ал. 1 и 4 изготвят протоколи за резултатите от проверките по документи и от проверките на място.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В 7-дневен срок от приключване на проверката по чл. 8, ал. 3 или от изтичане на срока за представяне на документа по чл. 8, ал. 4, т. 2 или от изготвянето на протокола по чл. 8, ал. 7 комисията представя на главния директор на ГД "ИДТН" протокола, придружен с всички представени от заявителя документи.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Главният директор на ГД "ИДТН" в срок 7 дни от получаването на протоколите прави мотивирано предложение до председателя на ДАМТН за издаване на лицензия или за отказ за издаване на лицензия.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Председателят на ДАМТН в 7-дневен срок от получаване на предложението по чл. 11 издава лицензия на лицето или структурнообособената част на предприятие или организация да осъществява технически надзор, или мотивирано отказва да издаде лицензия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) В 5-дневен срок от издаването на лицензия по ал. 1 съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят срещу подпис на всички инспектори по чл. 3а, ал. 1, т. 1 от получилите лицензия лица и структурнообособените части на предприятия или организации техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 4в, ал. 1.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Лицата по чл. 34а, ал. 1, т. 1 ЗТИП, получили лицензия за осъществяване на технически надзор, са длъжни в срок до един месец след започване на дейността си да представят в регионалните отдели на ГД "ИДТН" копие на застраховка за вредите, които могат да причинят вследствие на неизпълнение на задълженията си на собствениците или ползвателите на СПО или на трети лица.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Дейностите по технически надзор могат да се извършват само от инспекторите, посочени в списъка на персонала по чл. 7, т. 8, или за които е подадено уведомление съгласно чл. 34в, ал. 1, т. 3 ЗТИП, притежаващи изискващото се образование и/или професионален опит съгласно чл. 4 за съответния вид СПО.
(2) Дейностите по технически надзор и актовете, които ги документират, извършени и/или подписани от лица извън посочените в ал. 1, не пораждат правно действие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) В 5-дневен срок съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на инспекторите по ал. 1 индивидуални печати с уникален номер, които те трябва да използват при осъществяваните от тях дейности по технически надзор на СПО.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) В ГД "ИДТН" се води регистър на лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия да осъществяват технически надзор на СПО. Регистърът е публичен.
(2) В регистъра се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) регистрационният номер на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) номерът на лицензията;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) наименованието, седалището и адресът на лицензираното лице или на предприятието или организацията, чиято структурнообособена част е получила лицензия;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които е получена лицензията;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) В регистъра се отбелязват всички случаи на отнемане на лицензията или ограничаване на обхвата и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) На интернет страницата на ДАМТН се публикува информация за обстоятелствата по ал. 2 и 3.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) (1) В ГД "ИДТН" се води регистър на предоставените индивидуални печати по чл. 16, ал. 3, съдържащ:
1. трите имена на лицето, назначено за инспектор по чл. 3а, ал. 1, т. 1;
2. видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които инспекторът ще осъществява технически надзор;
3. регистрационния номер и наименованието на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация, на която инспекторът е персонал;
4. всички случаи на обявяване на индивидуалните печати за невалидни.
(2) При настъпване на промяна в персонала, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение или преустановяване от инспектора на изпълнението на функциите по чл. 3а, ал. 1, т. 1, председателят на ДАМТН със заповед обявява съответния индивидуален печат за невалиден.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Преписките по издаване на лицензии и копия на лицензиите се връщат в регионалните отдели на ГД "ИДТН", където се съхраняват 5 години от датата на прекратяване действието на лицензията.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) При проверките по чл. 34б, ал. 1 ЗТИП служителите на ГД "ИДТН" проверяват:
1. спазването на обхвата на притежаваната лицензия;
2. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) съответствието на притежателите на лицензия с изискванията на чл. 3, , 4, и ;
3. регистрите и досиетата на съоръженията с повишена опасност;
4. наличието на застраховка по чл. 34, ал. 3 ЗТИП;
5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) функционирането на системата за управление на качеството;
6. спазването на изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 ЗТИП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) В случаите по чл. 34в, ал. 1 ЗТИП служителите на ГД "ИДТН" извършват проверки в обем, необходим да се преценят извършените промени. Когато обектите по чл. 34в, ал. 1, т. 4 ЗТИП не отговарят на някое от изискванията на чл. 3, , 4 и за съответните нестационарни СПО, притежателите на лицензия не могат да осъществяват в него технически надзор на тези нестационарни СПО.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) За резултатите от проверките по ал. 1 или 2 се съставя протокол, екземпляр от който се връчва на лицензираното лице или на ръководителя на предприятието или организацията, чиято структурнообособена част притежава лицензия.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Когато при проверките по ал. 1 или 2 трябва да се приложи чл. 34а, ал. 9 или 11 ЗТИП, началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН" представя протокола по ал. 2 на главния директор на ГД "ИДТН", който прави мотивирано предложение до председателя на ДАМТН за отнемане на лицензията или за ограничаване на обхвата и.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Служителите на регионалните отдели на ГД "ИДТН" могат да извършват проверки по реда на ал. 1 - 4 и при сигнали или жалби от други контролни органи, граждани или ползватели на СПО, както и когато при проверките по чл. 42, ал. 1 ЗТИП са констатирали нарушения на ЗТИП или на наредбите по чл. 31 ЗТИП, извършени от притежатели на лицензии.

Раздел III.
Ред за водене на регистъра на съоръженията с повишена опасност


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) Органите за технически надзор водят отделен регистър на електронен носител за всеки вид СПО съгласно приложение № 2.
(2) В регистъра по ал. 1 видовете СПО се означават съкратено, както следва:
1. парни и водогрейни котли - ПК;
2. съдове, работещи под налягане - СН;
3. тръбопроводи за пара и гореща вода - ТП;
4. газови съоръжения и инсталации - ГИ;
5. повдигателни съоръжения - ПС;
6. асансьори - АС;
7. въжени линии и ски-влекове - ВЛ;
8. ацетиленови уредби - АцУ;
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2004 г.) нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции - НПП;
10. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) пълначни станции - СП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) Лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия да осъществяват технически надзор на СПО, са длъжни да предоставят всяка година до 1 април електронните регистри по ал. 1 на ГД "ИДТН".


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Регистрационните номера на СПО, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН", се състоят от:
1. съкратеното буквено означение на административния център на областта, където се намира съоръжението с повишена опасност;
2. съкратеното означение на вида СПО съгласно чл. 22, ал. 2;
3. поредния номер в регистъра на съответния вид СПО.
Пример: Двадесет и петият регистриран парен котел, който се намира в област Ловеч, има регистрационен номер Лч ПК 0025.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Регистрационните номера на СПО, чийто технически надзор се осъществява от лицензирани лица или структурнообособени части на предприятия или организации, се състоят от:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) регистрационния номер на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация;
2. съкратеното означение на вида СПО съгласно чл. 22, ал. 2;
3. поредния номер в регистъра на съответния вид СПО.
Пример: (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Регистрационният номер на сто и десетата ацетиленова уредба, регистрирана от лицензирано лице или структурнообособена част на предприятие или организация с регистрационен номер двадесет и шест, ще бъде 26 АцУ 110.


Чл. 25. Регистрационните номера на СПО се изписват от:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) ползвателя на съоръжението ясно, трайно и четливо върху корпуса на съоръжението или на табела, здраво закрепена към него;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) органите за технически надзор върху досието, ревизионната книга и всички други документи на съоръжението.


Чл. 26. Редът, необходимите документи и сроковете за регистриране на СПО се определят в наредбите за техническите изисквания, правилата и нормите за безопасност за съответните видове СПО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Флуиди от група 1" са флуиди, които съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти се класифицират в една от следните категории: експлозивни, изключително запалими, силно запалими, запалими, силно токсични, токсични и оксидиращи.
2. "Флуиди от група 2" са всички останали флуиди, непосочени в т. 1.
3. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) "Транспортируеми съоръжения под налягане" са съоръженията по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.).
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) "Жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която жилищата заемат преобладаващата част от нейната разгъната застроена площ, с изключение на хотелите, мотелите, пансионите и почивните станции.
6. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) "Административна сграда" е сграда, в която едно или повече пространства се използват за офиси на държавната и общинската администрация, съдебната власт, прокуратурата и следствените служби.
7. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) "Обществена сграда" е сграда, в която има пространства, до които обществото има свободен достъп, като училище, болница, киносалон, железопътна гара, автогара и др.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) До 31 декември 2006 г. техническият надзор на автоцистерните по т. 2.2.9 от приложение № 1 се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН", а на жп цистерните по т. 2.2.9 от същото приложение - от специализирания орган по § 4 ЗТИП на Министерството на транспорта.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) До 31 декември 2006 г. техническият надзор на съоръженията с повишена опасност по т. 2.7.1, 2.7.2 и 2.7.4 от приложение № 1 се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН".


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) В срок до 1 октомври 2009 г. лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които притежават лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 3а, а клоновете си - в съответствие с изискванията на чл. 4а, ал. 5. В същия срок те трябва да представят на председателя на ДАМТН списъка по чл. 7, т. 8.


§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, притежаващи лицензии за осъществяване на технически надзор, в чийто обхват са включени СПО, посочени в колона 1 на таблицата в приложение № 4, имат право да осъществяват технически надзор на СПО, посочени в колона 2 на същата таблица.


§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.) От датата на влизане в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане действието на издадените досега лицензии за технически надзор, в обхвата на които са включени бутилки, варели, резервоари, автомобилни и железопътни цистерни и други транспортируеми съоръжения под налягане съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се прекратява по отношение на изброените съоръжения.


§ 1е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) От 1 януари 2012 г. действието на издадените досега лицензии за технически надзор, в обхвата на които са включени автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво, се прекратява по отношение на изброените съоръжения.


§ 1ж. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които притежават лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 3а, 4 и в срок до 1 януари 2016 г.


§ 1з. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Член 4в и чл. 12, ал. 3 влизат в сила от 1 януари 2016 г.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 34, ал. 2 и чл. 39, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА (ОБН., ДВ, БР. 79 ОТ 2000 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г.)

§ 23. Лицата, оправомощени до влизането в сила на постановлението да осъществяват технически надзор на СПО, могат да осъществяват технически надзор до изтичането на срока на валидност на оправомощаването.

§ 24. Собствениците на СПО по т. 2 от приложение № 1 са длъжни да ги регистрират в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г. и бр. 104 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 12 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ НА ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)

§ 24. (1) В срок до 31 декември 2006 г. лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност до влизането в сила на постановлението, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 3, 4, и от наредбата. В същия срок те трябва писмено да уведомят председателя на ДАМТН за това и да му предоставят екземпляр от наръчника по качеството.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 председателят на ДАМТН отнема издадените лицензии.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2008 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2011 Г.)

§ 30. Постановлението е обявено пред Европейската комисия по реда на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което се въвеждат разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OB, L 204, 21.07.1998 г., стр. 37), изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).

§ 31. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2018 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви "а" - "г", чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишно Приложение № 1 към чл. 2 и чл. 3, т. 3, букви "а" и "б", изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г., предишно Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви "а" - "г", чл. 4а, ал. 1, т. 5, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б, изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.)

1. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН":
1.1. Стационарни котли:
1.1.1. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при свръхналягане на водната пара над 0,05 MPa;
1.1.2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при температура на нагрятата вода над 130 °C;
1.1.3. Парни котли с органични топлоносители, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
1.2. Стационарни метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, с изключение на тези по т. 2.2.1 и 2.2.2.
1.3. Пълначни станции за пълнене на транспортируеми съоръжения под налягане със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.
1.4. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 8,0 MPa и гореща вода с температура над 450°C и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
1.5. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
1.5.1. Газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, както следва:
1.5.1.1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции;
1.5.1.2. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с изключение на тези по т. 2.4.1.2;
1.5.1.3. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и други газови съоръжения с изключение на тези по т. 2.4.1.1;
1.5.2. Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и други газови съоръжения за втечнени въглеводородни газове с изключение на тези по т. 2.4.2.1.
1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.
1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.
1.6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Повдигателни съоръжения:
1.6.1. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.
1.6.2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Подемници за повдигане на хора или на хора и товари с изключение на тези по т. 2.6.8.
1.7. Асансьори с изключение на тези по т. 2.7.
1.8. Висящи пътнически въжени линии.
1.9. Нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции.
2. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от лицензирани лица или структурнообособени части:
2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
2.1.2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130 °C включително.
2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
2.2.1.2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)
2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°C, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;
2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
2.2.3. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)
2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:
2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
2.4.1.3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:
2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.2.2. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
2.4.3. Газови уреди.
2.5. Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.
2.6. Повдигателни съоръжения:
2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:
2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
2.6.1.3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 10 t включително.
2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
2.6.3. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове.
2.6.4. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
2.6.5. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)
2.6.6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Товарозахващащи приспособления.
2.6.7. Подвижни работни площадки.
2.6.8. (нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Всички строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.
2.6.9. (нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Окачени кошове за повдигане на хора.
2.7. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
2.8. Въжени линии и ски-влекове:
2.8.1. Висящи товарни въжени линии.
2.8.2. Ски-влекове.


Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.)


РЕГИСТЪР
на ........................................, регистрирани от ..................................................................................................................................
(вид СПО) (звено на ГД "ИДТН"; титуляр на лицензия)
   
№ по ред Регистрацио- нен № Дата на регистрация Наименование,тип, технически характеристики и параметри на СПО Заводски № и година на производство Наименование на производителя Наиме- нование и адрес на ползвателя на СПО Местона- хождение (точен адрес)на СПО Забележка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 

Забележка. При снемане от регистрация на СПО органът за технически надзор, водещ регистъра, зачертава с линия през средата текстовете, вписани в таблицата при регистрирането на СПО, така че информацията да остане четлива, и вписва в колона № 9 "Забележка" датата на снемане от регистрация.


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г.)


Приложение № 4 към § 1г

(Ново - ДВ, бр. 32 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 07.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)


СПО, включени в обхвата на СПО съглас-
притежаваната лицензия ласно прило-
  жение № 1,
  чийто над-
  зор имат
  право да
  осъще-
  ствяват
1 2
Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително. т. 2.1.1
Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110°C включително. т. 2.1.2
Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 1000. т. 2.2.1.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000. т. 2.2.1.1
Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000. т. 2.2.1.1
Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции. т. 2.2.1.2
Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. т. 2.2.1.3
Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. т. 2.2.1.3
Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др. т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°C, както и апаратите, непосредствено свързани с тях - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др. и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. т. 2.2.1.4
Съдове за хладилни уредби. т. 2.2.1.5
Съдове за хладилни уредби, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. т. 2.2.1.5
Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване на отоплителни инсталации, уредби или газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.2.1.6
Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.2.1.6
Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове. т. 2.2.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 115°С до 250°С или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa включително. т. 2.3
Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110°С до 250 °С или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa включително. т. 2.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250°С до 350°С или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa включително. т. 2.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350 °С до 450 °С или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa включително. т. 2.3
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.4.2.1
Съоръжения и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.4.2.1
Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. т. 2.4.1.1, 2.4.2.1 и 2.4.3
Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради. т. 2.4.1.1, 2.4.2.1 и 2.4.3
Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях. т. 2.4.1.2
(зал. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)  
(зал. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)  
Генератори ацетиленови стационарни с работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на които произведението от налягането в MPa и обема в dm3 е не по-голямо от числото 30. т. 2.5
Генератори ацетиленови с работно налягане, по-ниско от 0,05 МРа. т. 2.5
Инсталации бутилкови захранващи за ацетилен. т. 2.5
Тръбопроводи метални за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации. т. 2.5
Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове конзолни. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t и релсовите пътища към тях. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на стрелата без товарна количка или без механизми за въртене или придвижване. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Кранове товароподемни, преместващи се (пълзящи) за монтиране на мачти, кули, тръби и комини, инсталирани на съоръжението, което се монтира. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове, и релсовите пътища към тях. т. 2.6.3
Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове. т. 2.6.3
Телфери електрически, немонтирани на кранове. т. 2.6.4
Органи товарозахващащи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения. т. 2.6.5
Органи товарозахващащи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др. т. 2.6.5
Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др. т. 2.6.6 и 2.6.9
Площадки работни подвижни. т. 2.6.7
Кранове мостови с управление от пода и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа включително. т. 2.6.8 и 2.7
Подемници строителни товаропътнически. т. 2.6.8
Линии въжени висящи товарни. т. 2.8.1
Ски-влекове преносими. т. 2.8.2
Ски-влекове преносими (портативни). т. 2.8.2
Ски-влекове с дължина до 500 m без междинни опори и с подвижни тегличи. т. 2.8.2


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2014 г.)


СПО съгласно приложение № 1 Мярка Минимално време за извършване на технически преглед в часове
    технически преглед технически преглед с изпитване
т. 2.1.1 и 2.1.2 бр. 2 3
т. 2.2.1 бр. 1,5 3
т. 2.2.2 бр. 0,5 1
т. 2.3 бр. 2 3
т. 2.4.1.1 и 2.4.2.1 бр. 1,5 2,5
т. 2.4.1.2 км 1 1,5
т. 2.4.3 бр. 0,5  
т. 2.5 бр. 1 1,5
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 бр. 1 2
т. 2.6.1.3 бр. 1,5 2,5
т. 2.6.2 бр. 1 2
т. 2.6.3 и 2.6.4 бр. 1 1,5
т. 2.6.6 бр. 0,5 1
т. 2.6.7 бр.   1,5
т. 2.6.8 бр.   2,5
т. 2.7 бр.   2
т. 2.8.1 км   3
т. 2.8.2 бр.   2


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума