навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Приет с ПМС № 32 от 17.03.2000 г.

Обн. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 30 Март 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението, финансирането и организацията на работа на Националната агенция за професионално образование и обучение, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Агенцията е специализиран държавен орган към Министерския съвет за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 08.07.2008 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, с обща численост на персонала 21 щатни бройки, разпределени по структурни звена съгласно приложението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Агенцията осъществява своята дейност в интерес на гражданите, юридическите лица и на обществото в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Административнопроцесуалния кодекс и други приложими нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност и ефикасност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) По бюджета на агенцията се администрират приходи от:
1. такси, определени в тарифа на Министерския съвет по чл. 60, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение;
2. договори за възлагане на разработки, свързани с дейността на агенцията;
3. издателска дейност;
4. организиране на национални и международни прояви;
5. провеждане на курсове за обучение на външни експерти и консултации на външни организации;
6. спонсорства, дарения и завещания;
7. национални и международни програми и проекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Таксите по ал. 1, т. 2 се заплащат от заявителите по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Приходите по ал. 1, т. 3 - 6 се определят по договаряне.


Чл. 4. Органи на управление на агенцията са управителният съвет и неговият председател.

Глава втора.
СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ


Чл. 5. (1) Управителният съвет се състои от председател и 24 членове, от които:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) осем представители на министерства, в това число по двама от Министерството на образованието и науката и от Министерството на труда и социалната политика и един от Министерството на здравеопазването;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) осем представители на националнопредставителните организации на работодателите;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) осем представители на националнопредставителните организации на работниците и служителите.
(2) Шест месеца преди изтичането на мандата на членовете на управителния съвет Министерският съвет определя министерствата извън посочените в ал. 1, т. 1, които да номинират свои представители за членове на управителния съвет на агенцията за следващия мандат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Националнопредставителните организации на работодателите определят общи представители за членове на управителния съвет по установени от тях процедури за тяхното номиниране.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Националнопредставителните организации на работниците и служителите определят общи представители за членове на управителния съвет по установени от тях процедури за номинирането им.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Председателят на агенцията изпраща покани до националнопредставителните организации по ал. 3 и 4 за определяне на техни представители в управителния съвет 4 месеца преди изтичането на мандата по чл. 45, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) В едноседмичен срок от вземането на решение за освобождаване на член на управителния съвет преди изтичането на мандата в случаите по чл. 45, ал. 3, т. 2, 3 и 4 ЗПОО председателят на агенцията изпраща покана до институцията по ал. 1 за определяне на представител в управителния съвет до края на съответния мандат.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Членството в управителния съвет на агенцията е лично и не може да се прехвърля.
(8) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Председателят и членовете на управителния съвет имат право на командировъчни разходи, свързани с дейността им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Председателят и членовете на управителния съвет са длъжни:
1. да изпълняват функциите си съгласно чл. 47 ЗПОО и правилника;
2. да участват в заседанията на управителния съвет.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председателят на управителния съвет се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на образованието и науката за срок 4 години.
(2) Председателят на управителния съвет е и председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.
(3) Председателят:
1. представлява агенцията;
2. ръководи дейността на агенцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) назначава държавните служители в агенцията и прекратява служебните правоотношения с тях; сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията; разрешава и прекратява отпуските на служителите;
5. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) разпорежда се с финансовите средства на агенцията и отговаря за тяхното законосъобразно, адекватно, ефективно и ефикасно, при отчетност и отговорност, икономично и прозрачно разходване;
6. сключва договори от името на агенцията;
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) изготвя и предлага на министъра на образованието и науката проект на бюджет и бюджетна прогноза на НАПОО;
8. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) командирова членове на управителния съвет и на експертните комисии, външни експерти и служители от администрацията;
10. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията и утвърждава със заповед външни експерти по предложение на експертните комисии;
11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) издава индивидуални административни актове и утвърждава процедури и вътрешни правила, свързани с развитието на дейността и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност;
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира разработването и предлага на министъра на образованието и науката:
а) Списъка на професиите за професионално образование и обучение и предложения за актуализирането му;
б) проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и проекти за тяхното актуализиране;
в) проект на Правилник за дейността на Националната агенция по професионално образование и обучение и предложения за неговото изменение и допълнение;
г) предложения за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение;
д) реда за разработването и поддържането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и критериите и сроковете за неговото актуализиране;
13. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) организира разработването, внася в управителния съвет за одобряване и утвърждава:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) конкретните изисквания, формулярите и образците на документи за лицензиране на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране;
б) единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение по професии, упражняването на които изисква правоспособност, извършвано от центровете за професионално обучение;
в) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) индикатори за представяне на годишната информация от центровете за професионално обучение и от центровете за информация и професионално ориентиране за извършената дейност по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО и критерии и показатели за самооценка на качеството на извършеното обучение;
14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) издава или отказва да издаде лицензиите по чл. 49а, ал. 1 ЗПОО въз основа на докладите на експертни комисии по професионални направления;
14а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира осъществяването на контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в центровете за професионално обучение, както и на контрол и оценка на дейността в центровете за информация и професионално ориентиране относно спазване на изискванията на ЗПОО и на условията на получената лицензия;
15. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) отнема временно или окончателно съответно в случаите по чл. 49г, ал. 3 или чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО издадените лицензии за извършване и удостоверяване на професионално обучение и за извършване на дейности по информиране и професионално ориентиране въз основа на доклади на експертните комисии;
16. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира създаването и поддържането на публичен регистър на лицензираните центрове за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране, съдържащ актуална информация относно лицензирани центрове, центрове с временно или окончателно отнети лицензии, както и на лицата, подали заявление за издаване на лицензия или за изменение на лицензията с добавяне на нови професии;
16а. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира създаването и поддържането на публичен регистър на документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 38, ал. 3 и чл. 40, ал. 7 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение;
16б. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира и координира дейностите по методическото подпомагане на центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности, в съответствие с вътрешни правила, утвърдени по реда на т. 11;
17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) възлага провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;
18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) съдейства за международното признаване на документите за професионално образование и обучение;
19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) осъществява координация на работата на агенцията с институциите, имащи отношение към професионалното образование, обучение и ориентиране;
22. (нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
23. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) издава дубликати на лицензиите за професионално обучение и за информиране и професионално ориентиране, когато оригиналите са изгубени, унищожени или са станали негодни за ползване, по ред, определен в чл. 30;
24. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира и контролира заявяването, отчитането и унищожаването на документите с фабрични номера по ред, определен в наредбата на министъра на образованието и науката по чл. 17в, ал. 2 от ЗПОО;
25. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) координира дейността по предаване и съхранение на архива на центровете за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране с преустановена дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Председателят извършва действията по т. 12 и 13 след одобряване от управителния съвет.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) В своята работа председателят на агенцията се подпомага от заместник-председател, назначен от министър-председателя по предложение на министъра на образованието и науката за срок 4 години. Заместник-председателят замества и изпълнява функциите по ал. 3 на председателя в негово отсъствие, както и упражнява негови правомощия при делегиране.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертните комисии към агенцията са:
1. експертни комисии по професионални направления;
2. експертна комисия по професионално ориентиране.
(2) Председателят на агенцията изпраща до министерствата и организациите по чл. 49, ал. 2 от ЗПОО покани за номиниране на членове на експертните комисии.
(3) Министрите и ръководителите на организациите уведомяват писмено председателя на агенцията за предложенията си по ал. 2.
(4) Съставът и задачите на експертните комисии се определят от управителния съвет.
(5) Членовете на експертните комисии са с мандат 4 години.
(6) Член на експертна комисия се освобождава преди изтичането на мандата:
1. по писмено предложение на институциите или организациите по ал. 2;
2. при системно неизпълнение на задълженията си;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
4. по негово писмено искане.
(7) Освобождаването на член на експертна комисия по ал. 6 се извършва от председателя на агенцията по решение на управителния съвет.
(8) В едноседмичен срок от вземането на решението по ал. 7 председателят на агенцията изпраща покана до институцията или организацията по ал. 2 за определяне на представител в експертната комисия до края на съответния мандат.
(9) Членовете на експертните комисии имат право:
1. да гласуват при вземане на решение от експертната комисия;
2. да участват в обучение, организирано от агенцията;
3. на командировъчни разходи, свързани с дейността им;
4. да получават възнаграждение за извършената работа при условия и по ред, определени с решение на управителния съвет.
(10) Членовете на експертните комисии са длъжни:
1. да изпълняват функциите си съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗПОО и този правилник;
2. да участват в заседанията на експертните комисии.
(11) По предложение на председателя на агенцията управителният съвет избира председатели на експертните комисии.
(12) Председателят на експертната комисия:
1. внася в управителния съвет доклад с предложения за проектите на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и за актуализирането им и доклад с предложения за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
2. внася доклади до председателя на агенцията с мотивирано предложение за издаване, изменение, отказ или прекратяване на правата по лицензия на центрове за професионално обучение или на центрове за информация и професионално ориентиране.
(13) При отсъствие на председателя на експертната комисия той делегира правомощията си на член от експертната комисия.
(14) По предложение на експертните комисии и със заповед на председателя на НАПОО могат да се сформират тематични работни групи и да се привличат външни експерти със специални знания и умения в конкретна област, които подпомагат дейностите на агенцията по лицензиране, последващ контрол, разработване и актуализиране на държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, разработването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Външните експерти, предложени по реда на чл. 7, ал. 14, са длъжни при изпълнението на дейности по:
1. процедурите по лицензиране на центрове за професионално обучение и изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности:
а) да правят обективна и безпристрастна оценка за възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите и специалностите, посочени в заявлението;
б) да посетят заявителя с цел установяване на възможностите на материално-техническата база за осъществяване на предлаганото професионално обучение; проверка на място не се прави, ако базата е проверявана или е вписана в публичен регистър на обектите с обществено предназначение;
в) да изготвят и представят на председателя на агенцията доклад за оценката по буква "а" в срок, определен в заповедта по чл. 26, ал. 1, т. 1;
2. процедурите по лицензиране на центрове за информация и професионално ориентиране:
а) да правят обективна и безпристрастна оценка за възможността на заявителя да извършва информиране и професионално ориентиране в съответствие с изискванията за лицензиране относно методическите материали за информиране и професионално ориентиране; материално-техническата база, заявена за осъществяване на информиране и професионално ориентиране; на квалификацията на лицата, осъществяващи информиране и професионално ориентиране;
б) да посетят заявителя с цел установяване на възможностите на материално-техническата база за осъществяване на предлаганото информиране и професионално ориентиране; проверка на място не се прави, ако базата е проверявана или е вписана в публичен регистър на обектите с обществено предназначение;
в) да изготвят и да представят на председателя на агенцията доклад за оценката по буква "а" в определения в заповедта по чл. 26, ал. 1, т. 1 срок;
3. разработване и актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии:
а) да подпомагат експертните комисии по професионални направления при изготвянето на проекти на държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии или на проекти за актуализирането им в определения срок;
б) да спазват нормативните актове и изискванията на НАПОО за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии.
(2) Външните експерти имат право:
1. на обучение;
2. на командировъчни разходи, свързани с дейността им;
3. да присъстват на заседанието на експертната комисия по съответното професионално направление;
4. на възнаграждения, които се изплащат в размери, определени с решение на управителния съвет.
(3) Външните експерти по ал. 1, т. 1 и 2 са длъжни да опазват информацията, която са получили във връзка с работата им и да не разгласяват данни, както и да не използват тази информация извън предназначението и.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца от председателя на агенцията или по искане на 1/2 от членовете му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Заседанията на управителния съвет са с продължителност не повече от два астрономични часа. По решение на управителния съвет заседанието може да се удължи с един астрономичен час.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Дневният ред за заседанията се предлага от председателя и се утвърждава на заседанието от управителния съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Членовете на управителния съвет могат да внасят въпроси за включване в дневния ред, като правят:
1. писмено предложение до председателя най-малко 10 дни преди датата на заседанието;
2. устно предложение на заседанието.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Поканата за заседанието се изпраща по електронна поща, а материалите се поставят в специална рубрика на интернет страницата на агенцията най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Материалите по ал. 6 се внасят в управителния съвет от или чрез председателя с докладна записка и при необходимост съдържат проект на решение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) На заседанието се води писмен протокол, а по решение на управителния съвет - и аудиозапис. Протоколът се води от длъжностно лице на агенцията. В началото на всяко заседание управителният съвет приема протокола от предишното заседание.
(9) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Организационно-техническите условия за заседанията се осигуряват от администрацията на агенцията.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъстват най-малко 1/2 от списъчния му състав по чл. 5, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Когато в деня на заседанието член на управителния съвет е в командировка, в отпуск при временна неработоспособност или в друг отпуск, той съобщава на председателя за отсъствието си преди датата на заседанието. Отсъстващият може да внесе писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се огласяват на заседанието.


Чл. 11. Ако до 30 минути след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се насрочва за друга дата до 14 дни от първоначално обявената.


Чл. 12. Председателят ръководи заседанието на управителния съвет или определя друг член на съвета, който да ръководи заседанието на негово място. Ако не е определен водещ, присъстващите членове избират един от тях за председателстващ конкретното заседание.


Чл. 13. По решение на управителния съвет в неговите заседания с право на съвещателен глас могат да бъдат включвани експерти, както и представители на институциите, имащи отношение към образователната, научната и финансовата политика в системата на професионалното образование и обучение.


Чл. 14. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от списъчния състав на членовете му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Гласуването е със "за", "против" или "въздържал се".
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Когато проектите на решения са повече от един, те се гласуват по реда на представянето им. Приема се решението, за което броят на гласовете "за" е най-голям.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) В случаите по ал. 3, когато за проектите на решения има еднакъв брой на гласовете "за", само за тези проекти се провежда ново гласуване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) За работата на управителния съвет се организира архив, който съдържа внесените и утвърдените материали, протоколите и аудио записи от заседанията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) По изключение управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено или в онлайн заседание, ако повече от половината от членовете са заявили писмено съгласието си за приемане на решението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Решенията от заседанията на управителния съвет се публикуват в страницата на НАПОО в интернет.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Заседанията на експертната комисия се свикват от председателя на агенцията по искане на председателя на ЕК или на 1/2 от членовете и.
(2) Заседанията на експертната комисия са редовни, ако присъстват най-малко 1/2 от списъчния й състав.
(3) Ако до 30 минути след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се насрочва за друга дата до 5 дни от първоначално обявената.
(4) При определяне на кворума по ал. 2 от списъчния състав на експертната комисия се изключват лицата в командировка извън страната, в отпуск при временна неработоспособност или в друг продължителен отпуск. По този ред могат да се приспадат до 1/6 от членовете на комисията.
(5) В наличния кворум трябва да има поне по един представител от квотите на министерствата, организациите на работодателите и браншовите синдикални организации по чл. 8, ал. 1.
(6) В работата на експертната комисия с право на съвещателен глас участва експерт от администрацията, определен от председателя на агенцията. Експертът съдейства за изпълнението на дейностите на комисията и за осъществяване връзките на комисията с лицата по чл. 22, ал. 2, 3, 4 и 5 ЗПОО.
(7) По решение на комисията в нейните заседания с право на съвещателен глас могат да бъдат включвани експерти, както и представители на институциите, имащи отношение към образователната, научната и финансовата политика в системата на професионалното образование и обучение.
(8) Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.
(9) За проведените заседания се водят протоколи, които се подписват от председателя на експертната комисия.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертните комисии по чл. 7, ал. 1, т. 1 участват в разработването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(2) Предложенията за актуализиране на списъка по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение се разглеждат от експертните комисии по съответните професионални направления по реда, определен със заповедта по чл. 6, ал. 4 от ЗПОО.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертните комисии по чл. 7, ал. 1, т. 1 участват в разработването на проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии от съответното професионално направление и на проекти за актуализирането им, които се предлагат за обсъждане на Управителния съвет и за приемане и утвърждаване от министъра на образованието и науката.
(2) При разработване на проектите на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии или на проекти за актуализирането им експертните комисии се подпомагат от външни експерти, определени по реда на чл. 7, ал. 14.
(3) Проектите на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии или проектите за тяхното актуализиране се предлагат от председателя на експертната комисия за обсъждане и одобряване от управителния съвет на агенцията.
(4) В срок, не по-дълъг от 10 работни дни считано от одобряването им от управителния съвет, проектите по ал. 3 се предлагат от председателя на агенцията за утвърждаване от министъра на образованието и науката.
(5) Проектите на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и проектите за тяхното актуализиране се предоставят на министъра на образованието и науката, като към тях се прилагат следните документи:
1. протокол от заседанието на управителния съвет на агенцията - препис-извлечение;
2. заверено копие от протокол от заседанието на експертната комисия по професионално направление;
3. други документи, свързани с представените проекти - писма, становища от министерства, браншови организации или други институции.

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертните комисии по чл. 7, ал. 1 изготвят мотивирани доклади с предложения за издаване, изменение на издадена лицензия с добавяне на нови професии и специалности, отказ или прекратяване на правата по лицензия чрез отнемането и на центрове за професионално обучение и издаване, отказ или прекратяване на правата по лицензията чрез отнемането и на центрове за информиране и професионално ориентиране.
(2) Докладите се внасят от председателите на съответните експертни комисии до председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Глава четвърта.
УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА


Чл. 16. (1) При осъществяване на своите правомощия управителният съвет и председателят на агенцията се подпомагат от администрация.
(2) Според разпределението на дейностите администрацията е обща и специализирана.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен секретар, назначен от председателя на агенцията.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията, следи за спазването на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на председателя и на заместник-председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Главният секретар:
1. разпределя, координира и контролира текущите и дългосрочните задачи между общата и специализираната администрация в агенцията;
2. организира деловодството, документооборота, архива на агенцията и информационното осигуряване;
3. контролира спазването на нормативни актове, сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от актове на Министерския съвет, от решения на управителния съвет или определени от председателя;
4. организира работата по осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
5. съгласува актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
6. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
7. организира осигуряването на необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена в НАПОО от организационен и технически характер;
8. организира изготвянето на годишните доклади за състоянието на администрацията;
9. контролира оценяването на служителите и оценява директорите на дирекции;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Административно, правно и финансово обслужване".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Дирекция "Административно, правно и финансово обслужване":
1. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на професионалното образование и обучение;
2. оказва правна помощ на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции и подпомага дирекциите и отделите на агенцията с консултации по правни проблеми;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията;
4. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
5. отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
6. своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на агенцията;
7. организира снабдяването на администрацията с материали и консумативи;
8. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията;
9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в агенцията;
10. организира и отговаря за воденето и съхраняването на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;
11. организира ремонта и поддръжката на материалната база;
12. осигурява транспортното обслужване на агенцията;
13. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
14. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност;
15. обработва и съхранява деловодния архив на агенцията;
16. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира дейностите по управление на човешките ресурси в агенцията;
18. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира провеждането на заседанията на управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение;
19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) извършва дейности по поддържане на информационната система и интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение;
20. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година;
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране".


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Дирекция "Професионална квалификация и лицензиране" осъществява следните дейности:
1. създава процедури за:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) разработване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на предложения за актуализирането му;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) разработване на проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на проекти за актуализирането им;
в) (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
2. организира разработването и актуализирането на:
а) Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
в) единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение по професии, чието упражняване изисква правоспособност, извършвано от центровете за професионално обучение;
3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) участва в дейностите по разработването на стратегии за развитие и усъвършенстване на професионалното ориентиране, професионалното обучение и професионалното образование;
6. възлага провеждането и внедряването на научни изследвания във връзка с развитието на професионалното образование и обучение;
7. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) разработва и актуализира процедури, формуляри и образци на документи за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
9. извършва консултации относно лицензирането на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) осъществява контрол на данните в информационната система на центровете за професионално обучение за проведеното от тях обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране;
11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) участва в разработването на държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в частта относно документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадени от ЦПО, както и на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на ЗПОО, свързана с професионалното обучение на лица, навършили 16 години;
12. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) участва в провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;
14. съдейства за международно признаване на документите за професионално образование и професионално обучение;
15. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) извършва информационната дейност на агенцията за публикуването на:
а) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) изисквания, формуляри и образци на документи за лицензирането на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
б) (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) публичните регистри на издадените, временно или окончателно отнетите лицензии на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране и на лицата, подали заявление за издаване на лицензия;
в) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) публичния регистър на документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 38, ал. 3 и чл. 40, ал. 7 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение;
г) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) анализ на информацията от центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране за извършената дейност през предходната календарна година по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО и оценка на качеството на обучението по чл. 42, т. 2а от ЗПОО;
д) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включително и заповедите на министъра на образованието и науката, с които той се актуализира;
е) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Списъка на защитените от държавата специалности от професии;
ж) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
з) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
и) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) проекти за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, представени за утвърждаване на министъра на образованието и науката;
к) (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) информация за национални и международни проекти, в които агенцията участва;
16. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)
17. осигурява организационно и методически работата на експертните комисии по професионални направления и по професионално ориентиране и координира дейността им при осъществяването на функциите на дирекцията;
18. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) организира и провежда методическо подпомагане на центровете за професионално обучение за извършване на дейности по валидирането на професионални знания, умения и компетентности;
19. (нова - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) планира, организира и осъществява последващ контрол по реда на глава шеста.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Председателят на агенцията може да награждава служителите от администрацията за образцово изпълнение на задълженията им с грамоти или почетен знак.


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,30 до 13,30 ч.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) За служителите се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Глава пета.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНФОРМИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 26 ОТ 2021 Г.)


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професии от списъка по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО или за извършване на информиране и професионално ориентиране се издава по подадено писмено заявление на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5 от ЗПОО.
(2) Лицензията се издава на лицата по ал. 1, когато заявената от тях дейност отговаря на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия или на изискванията за извършване на информиране и професионално ориентиране.
(3) За удостоверяване на изискванията към заявлението за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се прилагат:
1. формуляр по образец, одобрен от управителния съвет;
2. удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя - за юридически лица, които не са търговци;
3. правилник за устройството и дейността на центъра, който съдържа раздели за:
а) управлението на центъра;
б) организацията на процеса на обучение;
в) завършване и удостоверяване на професионалното обучение;
г) вътрешна система за осигуряване на качеството на обучението, което извършва и прилагането и;
д) информационно осигуряване и поддържането на архива на центъра;
е) актуализиране на учебната документация - учебни планове и учебни програми;
ж) подбор на преподаватели;
з) описание на материалната база за провеждане на обучението по теория и по практика в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и специалността, за която се кандидатства;
и) поддържане на актуални данни на центъра за професионално обучение и провежданите от него обучения в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение;
4. документация за професионалното обучение - учебни планове и учебни програми за обучение за придобиване на степен на професионална квалификация за всяка професия и специалност от заявлението по ал. 1, разработени в съответствие с изискванията на чл. 13г и чл. 13д, ал. 4 и 5 от ЗПОО, държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на рамковите програми по чл. 12, т. 1, 2 и 5 от ЗПОО;
5. документи за наличие на материално-техническа база, в която ще се извършва професионалното обучение, включително адреси на тези бази, доказващи възможността то да се извършва съобразно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, за която се кандидатства, и включващи:
а) документи, удостоверяващи правото на собственост, договор за наем или документ, удостоверяващ учредено право на ползване за съответните недвижими имоти, в които ще се извършва учебната дейност на центъра;
б) документи, удостоверяващи правото на собственост, договор за наем или документ, удостоверяващ учредено право на ползване за съответните недвижими имоти, в които ще се помещава административният офис на центъра;
6. документи, издадени от компетентните органи, за съответствието на материалната база със здравните изисквания;
7. документ (сертификат, протокол, становище) за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, издаден от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол;
8. справка за преподавателския състав в център за професионално обучение, който ще провежда съответните обучения, както и за администрацията на съответния център, към която се прилагат:
а) професионална автобиография на български език - Европас формат на български език;
б) копия от документите за завършено образование, доказващи възможността лицето да осъществява обучението по професия, за която се кандидатства в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията, ако тази информация не е налична в публичен регистър;
в) копия от документи за професионална квалификация, доказващи възможността лицето да осъществява обучението по професия, за която се кандидатства в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;
г) декларации на преподавателите за съгласие като обучаващ в центъра.
(4) За удостоверяване на изискванията към заявлението за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране се прилагат:
1. формуляр по образец, одобрен от управителния съвет;
2. удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя - за юридически лица, които не са търговци;
3. правилник за устройството и дейността на центъра, който съдържа раздели за:
а) управление на центъра;
б) организация на дейността по информиране и професионално ориентиране;
в) вътрешна система за осигуряване на качеството на дейността по информиране и професионално ориентиране;
г) информационно осигуряване и поддържането на архива на центъра;
д) актуализиране на документацията за информиране и професионално ориентиране;
е) подбор на лицата, които извършват информиране и професионално ориентиране;
ж) осигуряване на материалната база;
з) поддържане на актуални данни за центъра и провежданото от него информиране и професионално ориентиране в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение;
4. документация за провеждане на информиране и професионално ориентиране - информационни материали, правила за провеждане на консултациите, методически материали за информиране, консултиране и професионално ориентиране и др.;
5. документи за наличие на материално-техническа база, в която ще се извършват дейностите по информиране и професионално ориентиране:
а) документи за собственост, наемане или учредяване на право на ползване за имота, в който ще се извършва дейността на центъра;
б) документи за собственост, наемане или учредяване на право на ползване за имотите, в които се помещава административният офис на центъра;
6. документи, издадени от компетентните органи, за съответствието на материалната база със здравните изисквания;
7. документ (сертификат, протокол, становище) за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, издаден от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол;
8. декларация за лицата, извършващи информиране и професионално ориентиране, както и за администрацията на съответния център, към която се прилагат:
а) професионална автобиография на български език - Европас формат;
б) копия от документите за завършено образование, позволяващи на лицата да извършват дейности по информиране и професионално ориентиране, ако не са налични в публичен регистър;
в) копия от документи за професионална квалификация, позволяващи на лицата да извършват дейности по информиране и професионално ориентиране;
г) декларации на лицата, извършващи информиране и професионално ориентиране, за съгласие за осъществяване на дейността на центъра.
(5) За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение освен документите по ал. 3, т. 1, 4 - 8 или ал. 4, т. 1, 4 - 8 и ал. 6 към заявлението се прилагат и документи за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държавата, в която е регистрирано.
(6) Обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране, се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и обучение. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(7) Когато с документите по ал. 3, т. 2 или по ал. 4, т. 2 се удостоверяват факти и обстоятелства, които са служебно известни на Националната агенция за професионално образование и обучение или се отнасят до данни, които са вече създадени, събрани, изменени или заличени от друг административен орган, съответните документи не се прилагат, като същите се описват в заявлението по ал. 1 по начин, който позволява удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път.
(8) Заявленията и приложенията към тях по ал. 3 и 4 се подготвят на български език. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език.
(9) Документ за платена държавна такса, определена в тарифа на Министерския съвет по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗПОО, за проверка на редовността на подадените заявления за лицензиране и на документи към тях.
(10) Документите по ал. 3 - 6 и 8 се прилагат в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение към заявлението, което се попълва по образец.
(11) Заявлението се подава в НАПОО, като към него се прилага документ за платена държавна такса по ал. 9.
(12) Въз основа на писмено заявление в издадената лицензия могат да бъдат извършвани промени, свързани с добавяне на нови професии и специалности, за което се подават документите по ал. 3, т. 1, 4 - 8 и ал. 9.
(13) Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение издава или отказва да издаде лицензия за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране в срок до три месеца от постъпването в деловодството на НАПОО на заявлението по ал. 1 и доказателството по ал. 9.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) За проверка на редовността на подаденото заявление и документи по чл. 23, ал. 3 - 6, 8, 9 и 12 председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение определя длъжностно лице - служител от специализираната администрация, което да разгледа подадените заявления и документи за издаване или изменение на лицензия и да изготви доклад относно:
1. наличието на всички изискуеми документи по чл. 23, ал. 3 - 6, 8, 9 и 12 в зависимост от вида на заявената за осъществяване дейност;
2. съответствието по вид и форма на подадените заявления и на документите за издаване на лицензия съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 - 6, 8, 9 и 12.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) При констатиране на нередовности в подадените документи председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение уведомява заявителя с писмо, което се връчва лично или му се изпраща по пощата с известие за доставяне (обратна разписка), да ги отстрани или да представи допълнителна информация.
(2) Заявителят може да отстрани нередовностите и/или да предостави допълнителна информация най-късно в срок до един месец от получаването на уведомлението по ал. 1.
(3) Срокът за произнасяне по чл. 23, ал. 13 спира да тече до отстраняването на несъответствията от заявителя или до изтичането на срока по ал. 2.
(4) Ако заявителят не отстрани несъответствията в срока по ал. 2, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия със заповед.
(5) Заявителят може само веднъж да отстрани нередовности и/или да представи допълнителна информация към заявлението за издаване на лицензия.
(6) На заявителя не се възстановява заплатената държавна такса за проверка на редовността на подадените заявления за лицензиране или изменение на лицензията по чл. 23, ал. 9.


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) При положителен резултат от проверката на редовността по чл. 24 председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение определя със заповед:
1. външни експерти по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и срок, в който да направят обективна и безпристрастна оценка на възможностите на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите и специалностите, посочени в заявлението, както и за извършване на информиране и професионално ориентиране;
2. експертната комисия по чл. 15в, ал. 1, която да изготви мотивиран доклад с предложения за издаване, изменение на издадена лицензия с добавяне на нови професии и специалности на центрове за професионално обучение или издаване на лицензия на центрове за информиране и професионално ориентиране;
3. длъжностно лице - служител от специализираната администрация, което да координира работата на външните експерти по т. 1 и експертната комисия по т. 2;
4. срок за представяне на докладите по т. 2.
(2) Националната агенция за професионално образование и обучение уведомява писмено заявителя за започване на дейността за оценка на възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите/специалностите и за извършване на информиране и професионално ориентиране, както и за необходимостта от заплащане на дължимата държавна такса, определена в тарифа на Министерския съвет по чл. 60, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.
(3) Ако в срок десет работни дни от датата на получаването на уведомителното писмо заявителят не е заплатил дължимата държавна такса по ал. 2, председателят на агенцията отказва издаването на лицензия на основание чл. 49б, ал. 8, т. 1 от ЗПОО.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Външните експерти, определени в заповедта по чл. 26, ал. 1, правят обективна и безпристрастна оценка на възможностите на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите/специалностите относно:
1. съответствието на представените учебни планове и учебни програми с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия;
2. съответствието на представените учебни планове и учебни програми с изискванията на чл. 13г и чл. 13д, ал. 4 и 5 от ЗПОО;
3. съответствието на материално-техническата база, заявена за обучението, с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, като при необходимост посещават заявителя;
4. съответствието на преподавателския състав с изискванията в държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.
(2) Външните експерти, определени в заповедта по чл. 26, ал. 1, правят обективна и безпристрастна оценка на възможностите на заявителя да извършва информиране и професионално ориентиране относно:
1. съответствието на представената документация за провеждане на дейността по информиране и професионално ориентиране с изискванията на чл. 23, ал. 2;
2. съответствието на материално-техническата база, заявена за извършване на дейността, с изискванията на чл. 23, ал. 2, като при необходимост посещават заявителя;
3. квалификацията на лицата, извършващи дейност по информиране и професионално ориентиране в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2.
(3) Външните експерти подготвят и представят на председателя на агенцията доклад по образец с мотивирана оценка на възможността да се извършва професионално обучение за всяка от професиите/специалностите, посочени в подаденото заявление, или на възможността за извършване на дейността по информиране и професионално ориентиране.
(4) Експертната комисия по чл. 26, ал. 1, т. 2 провежда заседание за разглеждане на докладите на външните експерти и взема решение за издаване на лицензия, за изменение на издадена лицензия с добавяне на нови професии и специалности или за отказ. За решението си експертната комисия изготвя протокол.
(5) Въз основа на протокола по ал. 4 председателят на експертната комисия изготвя и представя доклад до председателя на НАПОО с мотивирано предложение за издаване на лицензия, за добавяне на нови професии и/или специалности към издадена лицензия или за отказ.
(6) Въз основа на доклада по ал. 5 председателят на НАПОО издава заповед, с която:
1. издава лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение или на лицензия за информиране и професионално ориентиране;
2. отказва да издаде лицензия;
3. изменя издадена лицензия с добавяне на нови професии/специалности.
(7) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Лицензията съдържа реквизитите по чл. 49а, ал. 4 от ЗПОО.
(2) Издадената лицензия по ал. 1 е безсрочна. Правата по лицензията не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.
(3) Вписването на лицензията в публичния регистър се осъществява непосредствено след внасянето на съответната държавна такса, определена в тарифата по чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Въз основа на писмено заявление в издадената лицензия могат да бъдат извършвани промени, свързани със:
1. изменение на наименованието на центъра за професионално обучение или на центъра за информиране и професионално ориентиране;
2. включване на друга професия от същото професионално направление на мястото на изменена или на заличена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение при условията на чл. 49е, ал. 2 от ЗПОО.
(2) Включването на нова професия по ал. 1, т. 2 се извършва при условията на чл. 23, ал. 3, т. 1, 4 - 8 и по реда на чл. 24 - 27 и се удостоверява с приложение към лицензията, което съдържа данните, посочени в чл. 49а, ал. 4 от ЗПОО. За тази промяна центърът за професионално обучение не дължи държавна такса.
(3) Професия и специалност се заличават от издадената лицензия, когато:
1. настъпят промени в наименованията и кодовете на професиите или специалностите в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
2. отпаднат професии или специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
3. центровете за професионално обучение не са извършвали обучение повече от 5 последователни години по включена в лицензията професия.
(4) Промените по ал. 1 - 3 се отразяват в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение и в публичните регистри по чл. 42, т. 10 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Дубликат се издава по заявление по образец на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5 от ЗПОО, когато оригиналната лицензия е изгубена, унищожена или е станала негодна за употреба.
(2) Дубликатът на лицензията съдържа реквизитите, посочени в чл. 49а, ал. 4 от ЗПОО.
(3) Председателят на НАПОО издава заповед за дубликат на лицензията в 14-дневен срок от подаването на заявлението.
(4) Заповедта за издаване на дубликат се вписва в информационната система на НАПОО.
(5) За издаване на дубликат на лицензията заявителят по ал. 1 заплаща държавна такса по чл. 60, ал. 2, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

Глава шеста.
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА (НОВА - ДВ, БР. 26 ОТ 2021 Г.)


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Националната агенция за професионално образование и обучение осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО и чл. 23, ал. 2 от този правилник, както и за представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО от центровете за професионално обучение и от центровете за информация и професионално ориентиране.
(2) Последващият контрол има за цел осигуряване извършването на дейността на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране в съответствие с условията на получената лицензия при спазване на изискванията на ЗПОО и на този правилник.
(3) Последващият контрол включва проверка на дейността на центровете по ал. 1 относно:
1. осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионално обучение или на информиране и професионално ориентиране съгласно условията на получената лицензия, изискванията на ЗПОО и на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
2. поддържане на вътрешна система за осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на чл. 9а от ЗПОО;
3. изпълнение на изискването на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО за представяне на информация за извършената дейност за предходната календарна година;
4. поддържане в актуално състояние на документацията за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение или на документацията за информиране и професионално ориентиране;
5. осигуряване на необходимата материална база за провежданото професионално обучение или за извършване на дейността по информиране и професионално ориентиране;
6. осигуряване на дейността по професионално обучение или на дейността по информиране и професионално ориентиране с необходимите човешки ресурси;
7. предоставяне и поддържане в информационната система на НАПОО на актуална информация за:
а) документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3, както и за тези по чл. 40, ал. 7 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение;
б) провежданото професионално обучение в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ЗПОО;
8. редовността на издаваните от центровете за професионално обучение документи по чл. 38, ал. 2, т. 2 и чл. 40, ал. 7, т. 1 от ЗПОО за включването им в регистъра по чл. 42, т. 11 от ЗПОО, ако професионалното обучение е извършено при спазване на изискванията по чл. 40б, ал. 2 от ЗПОО.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Последващият контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране е:
1. текущ контрол, който се извършва при:
а) получаване на сигнал или жалба в Националната агенция за професионално образование и обучение относно извършване на дейност от център за професионално обучение или център за информация и професионално ориентиране в нарушение на условията на получената лицензия, изискванията на ЗПОО и на този правилник;
б) непредставяне на информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
в) представяне на информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, в която е посочено, че дейността, за която е получена лицензията, не се осъществява;
2. периодичен контрол, който се извършва по процедурата на текущия контрол по утвърден от председателя на агенцията план-график.
(2) Последващият контрол се осъществява:
1. по документи в информационната система на НАПОО и въз основа на допълнително изискани документи, при необходимост;
2. проверка на място.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) За осъществяване на последващия контрол на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране председателят на агенцията издава заповед, в която определя:
1. обект и обхват на проверката и начин на извършването и;
2. длъжностни лица;
3. експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания, при необходимост;
4. срок за извършване на проверката.
(2) Проверката по документи в информационната система на НАПОО и въз основа на допълнително изисканите документи включва:
1. проверка на годишната информация и на докладите за самооценка на качеството по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
2. проверка на информацията и документите, които ЦПО имат задължението да въвеждат, съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗПОО.
(3) За проверката по ал. 2, т. 1 председателят на НАПОО издава заповед за определяне на комисия, която да направи преглед в информационната система на НАПОО на подадените информация за извършената дейност през предходната календарна година и годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на агенцията и да изготви констативни протоколи за установените факти и обстоятелства.
(4) За проверката по ал. 2, т. 2 председателят на НАПОО издава заповед за извършване на проверка на ЦПО по документи - през информационната система (ИС) на НАПОО, както и на допълнително изискани документи.
(5) За проверката на ЦПО през ИС на НАПОО и въз основа на допълнително изисканите документи се съставя констативен протокол в срок до 7 дни от нейното приключване, който съдържа препоръки и срок за изпълнението им. Констативният протокол се подписва от длъжностните лица (експерти).
(6) Проверката на място се извършва в присъствието на проверяваното лице или лица, които работят за него в административния офис или база за обучение. В отсъствие на такива лица проверката се осъществява с участието на най-малко един свидетел, като това обстоятелство се отразява в констативния протокол по ал. 8.
(7) Длъжностните лица, осъществяващи проверка на място, имат право:
1. на достъп в помещенията, в които се извършва дейността на центъра;
2. да изискват представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да са на мястото на проверката;
3. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице.
(8) За проверката се съставя констативен протокол в срок до 7 дни след нейното приключване, който съдържа препоръки и срок за изпълнението им.
(9) Констативният протокол, придружен с уведомително писмо от председателя на агенцията, се представя на центъра за становище или възражение в срок, не по-дълъг от 7 дни считано от датата на получаването му.
(10) След изтичането на 7-дневния срок по ал. 9 длъжностните лица представят на председателя на агенцията доклад, придружен с констативния протокол за извършената проверка, заедно със становището или възражението на центъра, ако има такива, в срок до 5 работни дни.
(11) Центърът е длъжен да представи до председателя на агенцията доклад с информация за предприетите мерки и действия заедно с доказателства за изпълнението им в срока, определен в констативния протокол по ал. 8.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) В случай че центърът не представи доклад с доказателства за отстраняване на нарушенията и изпълнение на препоръките в определения срок или препоръките са частично изпълнени, председателят на НАПОО предоставя документите за осъществения контрол за разглеждане от експертна комисия.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Експертната комисия разглежда документите за осъществения контрол и становището или възражението на центъра, ако има такива, и изготвя мотивиран доклад до председателя на агенцията, в който предлага:
1. да бъде временно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО;
2. да бъде окончателно отнета лицензията на центъра при наличие на основанията по чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО.
(2) Въз основа на доклада на експертната комисия председателят на агенцията издава мотивирана заповед за временно отнемане за определен срок или окончателно отнемане на лицензията на центъра.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на лицето, представляващо центъра, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Лицето, представляващо центъра, на който е отнета временно или окончателно лицензията, е длъжно в 7-дневен срок от уведомяването за издадената заповед по ал. 2 да преустанови извършваната дейност и да върне в Националната агенция за професионално образование и обучение издадената лицензия, за което се съставя протокол.
(5) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Условията и редът за предаване и съхранение на документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, от центровете с прекратени права по лицензиите се извършват по реда, определен в наредбата по чл. 17в, ал. 2 от ЗПОО.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) (1) Временното или окончателното отнемане на лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране се вписва в публичните регистри на лицензираните центрове по чл. 42, т. 10 от ЗПОО.
(2) Когато лицензията по ал. 1 е отнета временно, след изтичането на срока на отнемането по чл. 35, ал. 2 документът за лицензията се връща, ако съответният център е отстранил нарушението в срок и е представил доклад в НАПОО с информация за предприетите мерки и действия заедно с доказателства за изпълнението им.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Веднъж годишно председателят на агенцията представя на управителния съвет информация за резултатите от осъществения последващ контрол и направените предложения и препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Оценките, становищата и материалите, свързани с дейността на агенцията, са за служебно ползване и не подлежат на разгласяване до момента на публикуването им в специализирания бюлетин. Това изискване е в сила и за докладите, които остават поверителни до официалното им публикуване след завършване на съответната процедура.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.) Членовете на управителния съвет, експертните комисии и външните експерти, както и общата и специализираната администрация на агенцията са длъжни да не разгласяват служебна информация относно дейността си, за което подписват декларация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Представителите на министерствата за първия мандат на управителния съвет извън посочените в чл. 5, ал. 1 са от Министерството на транспорта и съобщенията, от Министерството на земеделието и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


§ 4. Правилникът се приема на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 35. Навсякъде в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2001 г., бр. 46 от 2003 г. и бр. 61 от 2008 г.), думите "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 64. В Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2001 г., бр. 46 от 2003 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 22 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2021 Г.)

§ 22. Заварените процедури за издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професии от списъка по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО или за извършване на информиране и професионално ориентиране, които не са приключили до влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

Приложение към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., в сила от 08.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г.)

Обща численост на персонала на Националната агенция за професионално образование и обучение - 21 щатни бройки

 

Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Обща администрация

5

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

5

Специализирана администрация

13

в т.ч.:

 

дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"

13

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума