навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УКАЗ № 904 ОТ 28.12.1963 Г. ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 31 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.38 от 3 Април 1998г., доп. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни наказания:
1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи;
2. глоба от 100 до 500 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 23.12.2021 г.) Когато дребното хулиганство е извършено повторно, се налага и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 23.12.2021 г.) Дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.)
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) Административно наказание не се налага, когато нарушителят е непълнолетен и с оглед на характера на деянието и на личността му може да бъде поправен с мерки за обществено въздействие, наложени от комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Указът не се прилага:
1. за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие;
2. при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) За констатирана проява на дребно хулиганство органите на Министерството на вътрешните работи, кметовете, съответно заместник-кметовете, съставят акт, в който описват подробно случая, а така също отбелязват името и адреса на нарушителя и на свидетелите, присъствували при извършване на нарушението.
(2) Ако нарушителят откаже или не е в състояние да подпише акта, това се отбелязва в същия акт. В него се вписват и възраженията на нарушителя, ако той направи такива.
(3) Когато актът не е съставен от орган на Министерството на вътрешните работи, съставителят го предава незабавно на неговите органи, които сами издирват лицето.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) Въз основа на съставения акт и на събраните сведения за личността на нарушителя началникът на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи или оправомощеното от него лице веднага, но не по късно от 24 часа, когато се налага събиране на допълнителни сведения, извършва следното:
а) внася преписката за решаване от районния съдия:
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) изпраща преписката за разглеждане от съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в случаите на ал. 4 на чл. 1;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) прекратява преписката, когато не са налице условията за налагане на административно наказание или на мярка за обществено въздействие.
г) (отм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.)
(2) В случаите на буква "а" лицето може да бъде задържано до 24 часа, когато не може да бъде представено веднага на съдията.
(3) За внасянето на преписката в районния съд и за задържането на нарушителя се уведомява съответният прокурор.


Чл. 4. Районният съдия еднолично в открито съдебно заседание разглежда внесената от органите на Министерството на вътрешните работи преписка веднага или не по-късно от 24 часа от постъпването и.


Чл. 5. (1) Преписката се разглежда в присъствието на нарушителя, като при нужда се призовават или довеждат свидетели.
(2) За разглеждането на преписката районният съдия уведомява прокурора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) Нарушителят има право на адвокатска защита.


Чл. 6. (1) Въз основа на събраните доказателства районният съдия съгласно с чл. 1 от този указ постановява решение, с което:
а) налага съответно административно наказание;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г.) прекратява преписката, като я изпраща на съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, или
в) оправдава лицето.
(2) Когато при разглеждането на преписката се установят признаци на извършено престъпление, материалите се изпращат на съответния прокурор.


Чл. 7. (Обявен за противоконституционен в частта "не подлежи на обжалване и" в изречение първо с РКС № 3 от 2011 г. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1) С постановяване на решението по чл. 6, ал. 1, буква "а" съдът насрочва делото пред съответния окръжен съд в срок до три дни в случай на обжалване, за което незабавно се уведомяват наказаният и съответният прокурор.
(2) Решението по чл. 6, ал. 1, буква "а" подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.
(4) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1) Наказанието задържане се изтърпява по реда, предвиден в правилника за прилагане на този указ, в съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи в отделни помещения от помещенията, определени за лицата, задържани за извършени престъпления.
(2) Изтърпяването на наказанието се съпровожда с подходяща работа съобразно здравословното състояние, възрастта и възможностите на наказания. За времето на задържането не се получава трудово възнаграждение.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) Когато постановеното административно наказание е задържане, за него незабавно се уведомява работодателят на наказания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) За неуредените в този указ въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) За приложението на този указ се издава правилник от министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 1998 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) Изпълнението на указа се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на правосъдието.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 904 ОТ 1963 Г. ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г.)

§ 6. Всички разпоредби на указа се обозначават съгласно изискванията на Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.; доп., бр. 7 от 1978 г., бр. 57 от 1980 г., бр. 46 от 2007 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.)

§ 51. Законът влиза в сила една година след обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума