навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 48 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ, НА ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА И НА ТОВАРИ, ИЗИСКВАЩИ ОСОБЕНА ОПАКОВКА

В сила от 01.01.2002 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията за превоз с железопътен транспорт при вътрешен железопътен превоз, на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка.
(2) При международен железопътен превоз разпоредбите на наредбата се прилагат, доколкото не противоречат на международните конвенции и споразумения, по които Република България е страна.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Специфичните товари се приемат за превоз само като отделна вагонна пратка от и до гари, обявени за извършване на товаро-разтоварна дейност в Референтния документ на железопътната мрежа по чл. 23, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вагоните, с които се извършва превозът на специфични товари, отговарят на изисквания съобразно товара, за който се използват.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Товарите, за превоза на които се изисква вагоните и контейнерите да се почистват и/или дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият), са определени в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Обработката на вагоните може да се извърши от превозвача, по искане и за сметка на клиента или от клиента в обекти, одобрени от компетентните органи за извършване на дейности по почистване, измиване, пропарване, дезинфекция, дезинсекция и т.н. на железопътни превозни средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Обработените вагони във ветеринарно-дезинфекционните и промивно-пропаръчните дезинфекционни станции се облепват с етикети по образец съгласно приложение № 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Забранява се превоза на хранителни продукти във вагони, превозвали опасни товари, с изключение на случаите, в които превозване в такива вагони е допустимо съгласно Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) (ДВ, бр. 69 от 2006 г.).


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Товарите трябва да отговарят на утвърдените стандарти и изисквания, така че да не изгубят качеството и годността си по време на превоза с железопътен транспорт в установения срок за доставяне на пратката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Превозът на храни се извършва при спазване на изискванията на приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, Българско специално издание, Глава 13, том 44, стр. 0173 - 0191).


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Приемането, превозването и разтоварването на пратки с живи животни и птици, хранителни и технически продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки, комбинирани фуражи, премикси и специфични растителни продукти, плодове, зеленчуци и растения се извършва в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за защита на растенията и други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Глава втора.
ВИДОВЕ СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ

Раздел I.
Бързо развалящи се товари


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Бързо развалящите се товари са храните, живите растения и други товари, които при превоза им с железопътен транспорт изискват особени мерки за предпазване от замърсяване, влияние от съприкосновение с атмосферата, включително поддържане на хладилна верига.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При превоз на храни се поддържа хладилната верига. Изпращачът дава информация за необходимия температурен режим по време на превоза. Температурният режим за замразени храни е под -18 °С; за охладени, в зависимост от храната, е от 0 до +7 °С. Храните, за които не се изисква поддържане на хладилната верига, се превозват при температура на околната среда (амбиентна температура).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Основните бързо развалящи се товари са определени в списък съгласно приложение № 3.


Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) В зависимост от вида и свойствата, превозното разстояние и годишните времена бързо развалящите се товари се превозват във вагони с термична изолация (обикновени хладилни вагони, хладилни гарнитури и вагони с индивидуално машинно охлаждане); в специални вагон-цистерни за мляко; в покрити вагони със или без употреба на допълнителни съоръжения; във вагони с особен строеж или хладилни голямотонажни контейнери, които позволяват обмен на въздуха и контрол на температурата. За бързо замразените храни се осигурява и запис на температурата по време на превоз.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагоните се почистват и/или дезинфекцират от клиента или превозвача в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ, преди да бъдат натоварени с хранителни продукти.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При необходимост от спомагателни съоръжения те се доставят и поставят от изпращача.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Прегледът, приемането, временното съхранение, ако има условия за такова, товаренето и разтоварването на бързо развалящи се товари се извършва по хигиенен начин и се организира без прекъсване на хладилната верига за предпазване на товара от въздействието на атмосферните влияния.


Чл. 11. Бързо развалящите се товари трябва да бъдат с добро качество и да отговарят на утвърдените стандарти и изисквания, така че да издържат превоза по железница в установения срок за доставяне на пратката. В случай че бързо развалящият се товар не издържи превоза в срока за доставяне на пратката, отговорността остава върху изпращача.


Чл. 12. Бързо развалящите се товари се опаковат в стандартна опаковка, освен ако се допускат за превоз без опаковка.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При превоз на пратки с живи животни и птици, хранителни и технически продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки, комбинирани фуражи, премикси и специфични растителни продукти, плодове, зеленчуци и растения изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя документ за вида товар, издаден от съответния ветеринарномедицински или фитосанитарен орган, който съпровожда товара до местоназначението му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Документът по ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се предава на получателя в получаващата гара, след като впише името си и постави подписа си в товарителницата на превозвача.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Хладилните вагони трябва да са заледени преди натоварването, за да не се прекъсва хладилната верига. Превозвачите заледяват и дозаледяват хладилните вагони за сметка на изпращача.


Чл. 15. Органите за ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол имат право да проверяват в гарите качеството на бързо развалящите се товари за износ до момента на започване на композирането на влака, а в граничните гари - през времето, определено за митнически и други административни формалности, като тези проверки не пречат на графика за движение на влаковете.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато ветеринарномедицински, фитосанитарни или други органи спрат или забранят превоза, те съставят документ, в който отразяват състоянието на товара и причините за спирането или забраната.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Въз основа на документа по ал. 1 превозвачът спира превоза, а ако в него се сочат причини от транспортен характер, той е длъжен по своя инициатива да състави констативен протокол. В протокола подробно се поясняват причините за повредата, развалата или понижаването на качеството на бързо развалящия се товар. Превозвачът незабавно писмено уведомява за спирането или забраната изпращача, който следва да даде писмено своето разпореждане.


Чл. 17. Изменение на получаващата гара на пратка с бързо развалящи се товари се допуска само при условие, че товарът може да се достави на новото местоназначение в срока за доставка, определен за първоначалната получаваща гара.


Чл. 18. (1) Когато в получаващата гара се установи разваляне на стоката, превозвачът в присъствието на получателя съставя констативен протокол, в който се описва състоянието на стоката, на вагона и на опаковката, намалената стойност на развалената стока и други данни, които биха послужили за установяване на причините за развалянето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Към констативния протокол се прилага копие от документа по чл. 13, ал. 1, ако такъв се изисква.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Изпращачът указва в товарителницата необходимия температурен режим във вид на температурен интервал. При отсъствие на бележка в товарителницата се счита, че бързо развалящият се товар не се нуждае от мерки за защита.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Сумите за поддържане на температурен режим, използване на външни източници на енергия (контактна мрежа, локомотив) се изчисляват и заплащат по договореност с превозвача.


Чл. 21. Превозвачът отговаря за разваляне на бързо развалящите се товари, когато бъде нарушен установеният ред за обслужване на вагоните по пътя и когато не са спазени сроковете за доставка съгласно Наредба № 44 от 2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт (ДВ, бр. 91 от 2001 г.), ако се докаже, че това е причината за развалата.

Раздел II.
Мляко и млечни продукти


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Млякото и млечните продукти се превозват в специализирани хладилни вагони с товарни или пътнически влакове, както и в техните фургони като колетни пратки.


Чл. 23. (1) Изпращачът на пратките с млечни продукти се задължава да ги предава най-малко два часа преди заминаването (преминаването) на влака.
(2) Превозвачът е длъжен да уведомява изпращача при промяна в разписанието или движението на влаковете.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Млякото се предава в прясно и добро състояние с температура до 6 °С.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя и документа по чл. 13, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Документът по чл. 13, ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Документът по чл. 13, ал. 1 се предава на получателя в получаващата гара, след като впише името си и постави подписа си в товарителницата на превозвача.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) През време на превоза на млякото и млечните продукти се поддържа необходимата температура за запазването им в добро състояние, която следва да бъде предписана от изпращача с бележка в превозния документ. При пристигане в обекта на местоназначение температурата на млякото не трябва да надвишава 10 °C.


Чл. 26. (1) Пристигналите пратки с мляко и млечни продукти се предават на получател незабавно след подаване на вагона на определеното за разтоварване място.
(2) Когато млякото не се освободи от получателя в срок 6 часа, а млечните продукти в срок 12 часа, товарите се считат за изоставени.

Раздел III.
Живи животни, птици и пчелни семейства


Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Живи животни, птици и пчелни семейства могат да се превозват с железопътен транспорт в почистени и дезинфекцирани вагони, при спазване изискванията на Регламент 1/2005/ЕС от 22 декември 2004 г. относно защита на животните по време на транспорт и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432 и 93/119 и на Регламент 1255/97 (ОВ, Българско специално издание, Глава 03, том 62, стр. 0003 - 0046) и само ако са от райони, в които няма констатирани заразни и паразитни болести по тях.
(2) Условията за превоз на живи животни, птици и пчелни семейства от райони, в които има констатирани заразни и паразитни болести, са посочени в раздел VIII.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Железопътните превозвачи, които ще превозват живи животни и птици, трябва да притежават разрешително, издадено съгласно чл. 6 от Регламент 1/2005/ЕС.

Чл. 28. Живите животни, птиците и пчелните семейства се преглеждат от ветеринарен лекар преди натоварването им. Прегледът се извършва само на дневна светлина.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя и документ съгласно чл. 13, ал. 1. С него се удостоверява здравословното състояние на животните, птиците или пчелните семейства, както и че в мястото, откъдето са докарани, няма заразни и паразитни болести.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Документът по чл. 13, ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Документът по чл. 13, ал. 1 се предава на получателя в получаващата гара, след като впише името си и постави подписа си в товарителницата на превозвача.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Животните и птиците се превозват в почистени и дезинфекцирани специализирани вагони, а при липса на такива - в обикновени покрити вагони с гладки стени и приспособления за връзване, снабдени с достатъчно големи вентилационни отвори или вентилационна система, функционираща ефективно при ниски скорости и в покой. Вагоните, с които се превозват животни, се обозначават със символ, указващ присъствието на живи животни съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Превозвачът взема предпазни мерки, за да избегне сблъскване на вагоните, натоварени с живи животни, при композирането на влаковете и при извършване на маневри.
(3) При необходимост от особени приспособления те се набавят и поставят от изпращача.


Чл. 31. (1) Изпращачът е длъжен да осигури подходящи условия (постеля, пространство и т.н.) за разполагане на живите животни и птиците в подадения вагон, както и необходимия фураж за не повече от три денонощия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Ветеринарномедицинските органи следят за спазването на съответните норми и изисквания, като не се допуска претоварване на вагоните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Забранява се превозването на стоки във вагона, в който се превозват животни.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Пчелните семейства се превозват само сутрин или през нощта в почистени вагони с добра вентилация, в изправни сандъци, с вентилационни отвори. Ако сандъците са с плоски покриви, във вагона може да се наредят един върху друг на няколко реда, като се укрепват.
(2) Пчелни семейства не се приемат за превоз при температура над 30 °С.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Съвместни превози на различни видове едри и дребни животни в един вагон се допуска само когато изпращачът направи бележка в товарителницата, че освобождава превозвача от отговорност.
(2) В случаите по ал. 1 животните се отделят с прегради от и за сметка на изпращача.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) По изключение се допуска натоварване без прегради на бозайници с майките си или животни, които са отгледани заедно и разделянето им може да предизвика безпокойство и страдание.


Чл. 34. Диви животни се приемат за превоз само в напълно здрава опаковка (клетка) и ако превозването им не е свързано с опасност за хората.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Живи животни, птици и пчелни семейства се приемат за превоз само ако бъдат придружавани. За обслужване на превозваните животни във вагоните се оставят придружители не по-малко от един на три вагона и не повече от един на вагон. При наличие на проблем по пътя с някой от придружителите превозвачът уведомява изпращача за подсигуряване на нов придружител и до пристигането му назначава свой служител за охрана.


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Придружителите на вагона с животни имат следните задължения:
1. да се грижат за настаняване, а при нужда и разместване на животните от вагона, както и да ги надзирават през време на пътуването;
2. да отварят и затварят вратите, прозорците и вентилационните капаци на вагоните;
3. да хранят и поят животните през време на пътуването;
4. да съобщават незабавно на превозвача за заболяването или смъртта на животните;
5. да не допускат външни лица да влизат във вагоните.
6. (зал. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) На придружителите на вагона с животни се забранява:
1. да пушат, да палят огън и да ползват нагревателни уреди;
2. да дразнят, плашат и малтретират животните, да им причиняват болка, да оказват натиск върху чувствителни части на тялото им и да ги третират по начин, който им причинява болка и страдание.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Придружителят на пчелните семейства трябва да се намира близо до тях и да разполага с подходящи инструменти и материали за запушване на случайно открили се проходи.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) На животните се осигурява достатъчно вода за пиене в зависимост от вида им и в съответствие с разпоредбите на чл. 42 и 43 от Наредба № 26 от 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение на животните по време на транспортирането им (ДВ, бр. 23 от 2006 г.).
(2) Превозваните животни не могат да се поят на водопои, на които се поят местните животни.
(3) На гарите, където няма специални приспособления за водопой, животните се поят в самите вагони през време на престоя на влака.
(4) При наличие на заболели животни те се поят след здравите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) След приключване на водопоя кофите и коритата се подлагат на дезинфекция под контрола на ветеринарномедицинските органи.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Забранява се почистването на вагоните и изхвърляне на тор през време на движение. Това може да се извършва единствено в граничните гари при международни превози, на специално място, указано от местните ветеринарномедицински органи.


Чл. 40. (1) Разтоварване на животни, птици и пчелни семейства в междинни гари е забранено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Когато в изключителни случаи при заболяване се наложи разтоварване, то се извършва в присъствието на ветеринарномедицински орган, отговарящ в междинната гара за ветеринарномедицинската дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) По искане на ветеринарномедицинските органи вагоните се подават на рампа.


Чл. 41. (1) При повреда на вагоните с живи животни, птици и пчелни семейства придружителят остава при вагона.
(2) Отговорността, контролът и мерките за отстраняване на повредата, респ. претоварването, са за сметка на превозвача.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При разтоварване на вагони по технически причини присъствието на ветеринарномедицински орган не е задължително.


Чл. 42. Живите животни, птиците и пчелните семейства се преглеждат от ветеринарен лекар в получаващата гара. Прегледът се извършва само на дневна светлина.


Чл. 43. Живите животни, птиците и пчелните семейства, пристигнали в получаваща или гранична гара, се смятат съмнителни за заразна болест, ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) липсва ветеринарномедицински документ по чл. 13, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) броят на животните, кафезите с птици или кошерите не съответства на вписания във ветеринарномедицинския документ по чл. 13, ал. 1 и липсва документ за станалата промяна в бройките;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) животните, птиците и пчелните семейства произхождат от райони, където е констатирана заразна болест по този вид животни;
4. между пристигналите животни са открити болни или подозрително болни от заразна болест или ако през време на превоза е имало смъртни случаи на животни от заразна болест или по неизяснени причини.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Ветеринарният лекар е длъжен след подаване на вагоните за разтоварване да прегледа животните и да направи бележка за състоянието и броя им във ветеринарномедицинския документ по чл. 13, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато ветеринарният лекар не се яви в предвидения срок и няма данни за заболяване, няма умрели животни и превозът е извършен с редовен документ по чл. 13, ал. 1, превозвачът може да предаде животните на получателя. В този случай се съставя протокол, който се изпраща на отговарящия за района ветеринарен лекар. Ако между пристигналите животни и птици има заболели или умрели, пратката не се освобождава до пристигане на отговорния ветеринарен лекар.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагоните, превозвали живи животни, и всички вагонни съоръжения след разтоварване незабавно се почистват и дезинфекцират от клиента или превозвача в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При внос и транзит на международни пратки с живи животни, птици и пчелни семейства те се приемат само при наличие на ветеринарномедицински документ за произход, удостоверяващ, че са здрави, издаден от ветеринарномедицинските органи на отправната държава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При липса на ветеринарномедицински документ или установяване на разлика на данните в него, при констатация или съмнение за заразни заболявания пратките не се допускат за по-нататъшен превоз през територията на страната.

Раздел IV.
Хранителни и странични животински продукти
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел IV.
Хранителни и технически животински продукти


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Хранителни и странични животински продукти могат да се превозват с железопътен транспорт само ако са от райони, в които няма констатирани заразни и паразитни болести по животните и птиците.
(2) Условията за превоз на тези товари от райони, в които има констатирани заразни и паразитни болести, са предвидени в раздел VIII.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Основните хранителни и странични животински продукти са определени в списък съгласно приложение № 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Храните от животински произход се превозват и при спазване изискванията на раздел І.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Страничните животински продукти и техните производни се превозват в транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300 от 2009 г.) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ, L 289 от 2013 г.).

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя документа по чл. 13, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Документът се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се предава на получателя в получаващата гара, след като впише името си и постави подписа си в товарителницата на превозвача.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Пратката не се приема за превоз при несъответствие между данните в документа и товарителницата, както и при неизправност на опаковката или недостатъчна маркировка.


Чл. 50. Изменение на получаващата гара и на получателя се допуска само в изключителни случаи и само с разрешение на ветеринарномедицинските органи.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При приемане за превоз и при освобождаване на опаковани хранителни и странични животински продукти ветеринарномедицинските органи имат право да поискат да се отворят за проверка до 10 % от общия брой на пакетите.
(2) Когато при проверката се установят недоброкачествени продукти или несъответствие на продуктите с документите, се допуска отваряне на всички пакети от пратката.
(3) Необходимият помощен персонал за извършване на проверката се осигурява от изпращача или получателя.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато по някакви причини пратката бъде задържана, превозвачът съставя констативен протокол в присъствието на представител на местния ветеринарномедицински контрол и на изпращача (получателя), ако се намира в гарата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В констативния протокол се посочват причините за задържането на продуктите и взетите мерки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Копие от констативния протокол се прилага към превозния документ, в който се отбелязват причините за задържането.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Забранява се съвместно складиране и превозване на странични животински продукти заедно с хранителни продукти, фураж, домашни вещи, живи животни, метални изделия и боядисващи вещества.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Складирането, товаренето и разтоварването на хранителни и странични животински продукти в гарите на изпращане или получаване се извършва съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагоните, с които се превозват хранителни и странични животински продукти, след разтоварване се почистват и/или дезинфекцират от клиента или превозвача в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 58. Субпродукти - глави, крака, уши, вътрешни органи и други подобни, се приемат за превоз само в специална непропусклива водоустойчива опаковка.

Раздел V.
Починали и тленни останки


Чл. 59. (1) Починалите се приемат за превоз с товарните и пътническите влакове в отделен покрит вагон, с отделна товарителница и разрешително от медицинските органи, приложено към нея, което се връчва на получателя при освобождаване на пратката.
(2) Допуска се натоварване на няколко починали в един вагон, ако са предадени за превоз от една и съща отправна до една и съща получаваща гара.


Чл. 60. (1) Тленните останки на лица, починали от заразни болести, се приемат за превоз само в цинков, херметически затворен ковчег, поставен в друг външен дървен ковчег.
(2) Всички други починали могат да се приемат за превоз и в обикновени дървени ковчези с плътни стени и дъна без цепнатини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Долната част на ковчезите се покрива най-малко с 50 мм дебел пласт от хигроскопично вещество, като изпращачът удостоверява с бележка в товарителницата, че това условие е спазено.


Чл. 61. (1) Всяка пратка с починал задължително се транспортира с придружител, който може да пътува във вагона при починалия или в пътнически вагон, ако превозът се извършва с пътнически влак.
(2) Пратка с починал се допуска за превоз без придружител само ако изпращачът направи бележка в товарителницата, че получателят е уведомен за изпращането на починалия.


Чл. 62. (1) Тленни останки се приемат за превоз, ако са почистени, дезинфекцирани и поставени в херметически затворени метални кутии, вместени в дървени сандъци.
(2) Пепел от починали се приема за превоз само ако съдовете, които я съдържат, са поставени в здрави сандъци.
(3) Придружаването на пратки с тленни останки не е задължително.


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Съвместно с други товари тленните останки могат да се товарят само при наличие на документ от медицинските органи, че костите са от напълно разложен човешки труп, погребан най-малко преди 10 години.


Чл. 64. Когато пратката с починал не се освободи в продължение на 12 часа след пристигане в получаващата гара, тя се разтоварва и предава на съответните компетентни органи за погребение.


Чл. 65. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагоните, с които са превозвани починали хора, подлежат на задължително обеззаразяване след разтоварване за сметка на получателя, ако не е договорено друго.

Раздел VI.
Замръзващи товари


Чл. 66. (1) Замръзващи товари са тези, чиито частици в насипно състояние при температура на околния въздух под 0 °С замръзват помежду си в обща компактна маса, а така също и към пода и стените на вагона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Към замръзващите товари се отнасят: мокри, влажни и промити насипни товари; руди, концентрати от руди; въглищен шлам; гипсов камък; трас; пиритни угарки; пясък; баласт; пръст, земя; камениста пръст; каолин; цинков стерил; леярска пръст, глина; сгур-пепелина; мозайка; фракция от чакъли филц; мраморно брашно; фелдшпат; шамот.


Чл. 67. При натоварването на замръзващи товари през зимния период изпращачът е длъжен да определи и вземе предпазни мерки против замръзването им, като:
1. замразяване на товара на отделни късове;
2. посипване и смесване на товара с негасена вар, дървени стърготини, сол и др.;
3. поставяне на редове слама, тръстика, торфена пепел и др.;
4. намазване пода и стените на вагона с минерални и каменовъглени масла;
5. напръскване на товара с каменовъглени и други масла;
6. натоварване на товара от стифове, след като е изцеден (изсушен) или замръзнал на блокове;
7. превозване в специална опаковка или контейнери;
8. отлагане на превоза.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Добавянето към товара на необходимите предпазни средства против замръзване се извършва по начин, осигуряващ равномерното им смесване.


Чл. 69. При предаване за превоз на замръзващи товари изпращачът е длъжен да вписва в товарителницата процента на влажността и мерките, които са взети против замръзването. Превозвачът може да откаже приемането на товара за превоз, ако не са взети мерки и ако в товарителницата не е направена бележка за това.


Чл. 70. Не се приемат за превоз товари, от които се отделя вода в такова количество, което може да предизвика замръзване на спирачните приспособления на вагоните.


Чл. 71. Получателят осигурява в местата за разтоварване необходимите съоръжения за загряване, механично или ръчно раздробяване и други подобни.


Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато товарът пристигне в замръзнало състояние, по искане на получателя превозвачът съставя констативен протокол, в който следва да се установи дали са взети достатъчни мерки против замръзване от изпращача и дали е направена бележка за това в товарителницата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В случая на ал. 1 по искане на получателя превозвачът може да увеличи регламентирания срок за разтоварване.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Предпазните мерки против замръзване на товарите се прилагат от 15 декември до 1 март, като този период може да се променя от превозвачите по искане на изпращачите и в зависимост от климатичните условия.

Раздел VII.
Превоз на товари с придружители


Чл. 74. За придружаване на пратките се допуска най-много по един придружител на всеки три вагона, но не повече от пет придружители на маршрутен влак. При превоз на пратки в един до три вагона се допуска само един придружител.


Чл. 75. Не се допуска придружител на изпращача при превоз на товари в пломбирани вагони.


Чл. 76. (1) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) За придружителите на пломбирани вагони по заявка на изпращача превозвачът срещу заплащане предоставя технически изправен, почистен и зареден с вода пътнически вагон.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Изпращачът носи пълна отговорност за придружителите, вкл. за нанесени щети на вагона.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Превозвачът съставя в отправната гара опис на всички намиращи се във вагона инвентарни предмети, който се подписва от придружителя и се прикрепя към товарителницата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Превозвачът проверява в получаващата гара в присъствие на придружителя наличността и изправността на инвентарните предмети от описа, а също така и изправността на самия вагон, като стойността на евентуалните липси или повреди се заплащат от изпращача въз основа на съставен за случая констативен протокол.


Чл. 77. Придружителите са длъжни да представят в отправната гара документ за самоличност и удостоверение от изпращача или получателя, че са определени за придружители на пратката. Те имат право да превозват със себе си до 30 кг ръчен багаж, като се задължават през време на превоза да съблюдават всички норми за безопасност, за което се инструктират от превозвача.


Чл. 78. (1) Когато се придружават повече от един вагон от един придружител и някой от вагоните се повреди, придружителят остава с изправните вагони до местоназначението им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Превозвачът в присъствието на придружителя проверява в гарата, в която е задържан повреденият вагон, наличността и състоянието на товара във вагона, след което го пломбира, с изключение на вагоните с живи животни, птици и пчелни семейства, и съставя констативен протокол. За вагон с живи животни, птици и пчелни семейства превозвачът предприема действията по чл. 35.
(3) Когато придружителите са няколко, един от тях остава при повредения вагон.


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В случай че придружителят напусне вагона, който придружава, превозвачът предприема действията по чл. 35. В този случай се съставя констативен протокол, а разноските за престоя на вагона и за проверка на товара се вписват в товарителницата и се заплащат от изпращача.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Изпращачът вписва в графа "Бележки на изпращача" на товарителницата думата "Придружител", име и фамилия на придружителя и номера на удостоверението за придружител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)
(3) При пратки с живи животни изпращачът е длъжен да добави и забележка: "Превозвачът не носи отговорност при нещастен случай с придружителя вследствие пътуването му във вагона при животните".
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Допълнителните разноски за превоза на придружителя и реда за заплащането им се определят в тарифата на превозвача.

Раздел VIII.
Превоз на товари от райони, поставени под карантина


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При поява на заразни болести в отделни райони по нареждане на ветеринарномедицинските органи приемането и предаването на пратките с живи животни, птици, пчелни семейства, хранителни и странични животински продукти се преустановяват в гарите от тези райони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Ветеринарномедицинските органи са длъжни да укажат къде да бъдат отправени за разтоварване пристигащите пратки в районите, поставени под карантина.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Превозът на растения, растителни продукти и други обекти, поставени под карантина, или от райони, поставени под карантина, се извършва само с писмено разрешение и под контрола на инспектори по растителна защита от съответните ОДБХ. Копие от разрешителното се прикрепя към товарителницата и задължително придружава пратката.
(2) Номерът и датата на издаденото разрешително се вписват в товарителницата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Въвеждането на карантина се обявява на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Превозът на товари, поставени под карантина, се допуска само до гарата, посочена в разрешителното. Изменение на получаващата гара не се допуска.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) След разтоварване вагоните се облепят съгласно приложение № 6 и задължително се обеззаразяват в най-близката ветеринарно-дезинфекционна станция.


Чл. 84. При проверка на товари под карантина компетентните органи имат право да поискат да се отворят отделни пакети за проверка. След прегледа, ако компетентният орган намери за необходимо, товарът следва да се унищожи, за което се съставя акт. В този случай всички разноски по прегледа, унищожаването и причинените щети на превозвача се заплащат от изпращача.

Глава трета.
ВИДОВЕ ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА

Раздел I.
Товари без опаковка или в насипно състояние


Чл. 85. Допускат се за превоз без опаковка или в насипно състояние всякакви товари, но само ако са предадени за превоз като вагонни пратки и ако в изискванията за превоза им не се изисква опаковка. В този случай в товарителницата в графа "Брой на пакетите" се вписва "неопаковани" или "в насипно състояние".


Чл. 86. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Когато пратки със зърно и зърнени храни, картофи, плодове или други товари в насипно състояние се товарят в покрити вагони без вентилационни капаци, изпращачът взема съответни мерки товарът да не натиска вратите, да не изтича и да не може да се вземе от съдържанието му, когато вратите са оставени притворени на кука.

Раздел II.
Зърно и зърнени храни (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел II.
Зърнени храни


Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Зърното, зърнените храни, бобовите и маслодайните семена, както и някои произведения от тях се превозват в чували или в насипно състояние.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В насипно състояние превозът се осъществява във вагони, снабдени с вътрешни вагонни капаци, както и в специализирани вагон-зърновози, предварително почистени и дезинфекцирани.


Чл. 88. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Преди натоварване изпращачът е длъжен да прегледа и да се увери, че вагоните и вагонните капаци са почистени съгласно договора за превоз и нямат отвори и пукнатини, през които би могло да изтича или да бъде намокрено съдържанието.


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., предишен текст на чл. 89, изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Дезинфекция на вагоните, с които ще се превозват зърнени храни, и дезинсекция на вагони, с които ще се превозва зърно, се извършват от клиента или превозвача в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагоните, превозвали растения, растителни продукти и други обекти, поставени под карантина от фитосанитарните органи, подлежат на задължителна дезинсекция и/или дезинфекция след разтоварването им. Обработката се извършва под контрола на фитосанитарни инспектори.

Раздел III.
Течности


Чл. 90. Течностите се превозват във вагон-цистерни, танк-контейнери или в покрити вагони като отделни пакети в подходящи опаковки (бидони, барабани и други подобни).


Чл. 91. (1) През зимния период на годината течности с голяма лепкавост и свойство да се сгъстяват при понижаване на температурата се превозват в специализирани затоплящи се, изолирани вагон-цистерни, снабдени с отоплителни инсталации.
(2) Течностите по ал. 1 са: бензол; битум; глицерин; гудрон (катран); диметиланилин; карболова киселина (фенол течен); каустични луги; лак; мазут флотски, мазут с вискозитет от 10 до 80 ° по Енглер; масло тюленово и от други животни и риби; масла растителни, масла минерални, масла паточни; мононитротолуол; моторно гориво; нитробензол; олеум; основа - живачна, натриева; парафин; петролатум; полугудрон; салолин; саломас; силикат течен - водно стъкло; смола каменовъглена, нафтова или от бреза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Превозът на изброените течности, с изключение на гудрон, полугудрон, битум и смола от бреза, се допуска през зимата в незатоплени вагон-цистерни, без инсталация за затопляне (нагряване), при условие че в превозния документ има бележка на изпращача, че нагряването и навременното източване на вагон-цистерната от получателя са осигурени.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В случай на затруднения при източване на течности от вагон-цистерни вследствие понижаване на температурата срокът за разтоварване може да се увеличи от превозвача по искане на получателя. В този случай превозвачът съставя констативен протокол, в който се посочват причините за несвоевременно източване.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато течността е пристигнала във вагон-цистерна, неподходяща за вида на товара, поради което получателят е принуден да извършва източването през капака, срокът за източване може да се увеличи от превозвача по искане на получателя. В този случай превозвачът съставя констативен протокол, в който се посочват причините за натоварване на неподходящата вагон-цистерна.


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вагон-цистерните се пълнят и източват на точно определени места, посочени от превозвача и одобрени от противопожарната служба и/или от РИОСВ.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Специализираните вагон-цистерни за товарите по чл. 91 се използват само за вида товар, за който са шаблонирани.
(2) Цистерните-термоси (битумни) са предназначени за превоз само на битум.
(3) Полувагоните-бункери са предназначени за превоз само на битум и брезова смола.


Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Всички вагон-цистерни преди подаването им за напълване щателно се преглеждат както в техническо отношение, така и относно състоянието на резервоара и годността му за превоз на съответната течност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В гарите, където масово се товарят пратки с петролни продукти, преглеждането на вагон-цистерните, предназначени за напълване, се извършва от изпращача съвместно с представители на превозвача.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) При прегледа на вагон-цистерните се обръща особено внимание на резервоара по отношение изтичане на продукта, плътно затваряне на капака на люка и устройствата за наливане, източване и нагряване, както и наличие на табела с характеристика на балона и съответните етикети и табели съгласно RID или Приложение № 2 към Съглашението за международно железопътно сточно съобщение от 1951 г. (СМГС).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Изпитването на нагревателната инсталация на вагон-цистерните чрез пара се извършва от служители на превозвача в присъствие на изпращача.


Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Служители на превозвача извършват преглед на празните вагон-цистерни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) При констатиране на недоизточени или непочистени вагон-цистерни, в които има повече от 3 см утайка, се съставя констативен протокол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Ако се установи, че вагон-цистерни, с които е превозван петрол, бензин, лигроин, мазут, дизелово гориво и други течности, имат остатъци от същите не повече от 3 см, могат да се дадат за напълване с еднородни течности, без да е необходимо предварителното им почистване или измиване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вагон-цистерни, предназначени за напълване със специални видове бензин, специални видове масла и петрол, ако са подадени след източване на други течности или на други видове от същия продукт, по искане и за сметка на изпращача се почистват и пропарват основно.


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вагон-цистерните, предназначени за напълване с хранителни продукти, паточни масла, растителни масла и други подобни, се почистват и пропарват особено щателно.


Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Вагон-цистерните, извън тези по чл. 97, ал. 3, се почистват, пропарват и подсушават от клиента или превозвача в зависимост от сключения между тях договор за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) За напълване с течности винаги се използват изправни вагон-цистерни, подходящи за превоз на съответната течност (бензиновите - за бензин, спиртните - за спирт, и т.н.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Изпращачите сами определят дали вагон-цистерните са пригодни за напълване с определените течности.


Чл. 101. (1) Едновременно с подаване на товарителницата, ако е необходимо, изпращачът прилага и сертификат.
(2) Данните за качеството на продукта се отбелязват в графата на товарителницата "Наименование на товара", като се вписва и номерът на сертификата и се прави заверка от самия изпращач.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Масата на течностите, превозвани във вагон-цистерни, се установява чрез мерене на вагонна везна.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вагон-цистерните се пълнят винаги до ниво, което позволява безопасно извършване на превоза, съобразено с характеристиките на вагон-цистерните, превозваните течности и климатичните особености за периода, през който се извършват превозите, като не се допуска пълнене над товароспособността на вагон-цистерните.


Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Нивото на безопасно запълване на вагон-цистерните, натоварени с опасен товар, се определя в съответствие с Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г. и бр. 44 от 2013 г.) и RID.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)


Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) В случай на дъжд през време на напълването, за да не се разводнява продуктът, изпращачът е длъжен да покрива с мушама (брезент) капаците на вагон-цистерните.


Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Когато външните знаци и шаблоните на резервоара на вагон-цистерната бъдат замърсени от продукти при самото напълване, изпращачът е длъжен да ги почиства, като ги изтрие със свои средства до ясна видимост.
(2) В случай, че изпращачът не е изпълнил изискването по ал. 1, по изключение почистването се извършва от превозвача.


Чл. 107. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) След напълването на вагон-цистерните капаците се затварят плътно от изпращача.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) При наливане на бързо изпаряващи се продукти, изискващи особено плътно затваряне, изпращачът взема мерки за допълнително уплътняване на вагон-цистерните по способ, който няма да възпрепятства източването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) При неспазване на изискванията по ал. 2 отговорността в случай на изпаряване носи изпращачът.


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) След напълване на вагон-цистерните превозвачът е длъжен да се увери в пълната им изправност по отношение правилното напълване, плътното затваряне на капаците и пр., след което вагон-цистерните се пломбират по установения ред от служител на превозвача в присъствие на изпращача.


Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел IV.
Товари, изискващи особена опаковка


Чл. 110. Изпращачът е длъжен да предаде товара за превоз в опаковка, отговаряща на необходимите условия, когато за даден вид товар са предвидени изисквания за особен вид опаковка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Специфичен товар" е всеки товар, изискващ допълнителни условия за превоз.
2. "Особена опаковка" е опаковка, характерна за конкретния вид товар и отговаряща на необходимите условия за съхранение и превоз.
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) "Почистване" е отстраняването на пръст, остатъци от храна, нечистотии, мазнини или други нежелани субстанции чрез използване на един или комбинация от няколко физични метода, като например топлина, изстъргване с четка, издухване, вакуумно почистване или друг метод, избягващ използването на вода, химически методи, използващи почистващи препарати, основи или киселини.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Обектите, в които се извършват дейности по почистване, измиване, пропарване, дезинфекция, дезинсекция и т.н. на железопътни превозни средства, са обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква "ее" от Закона за железопътния транспорт и приложение № 1, т. 2, буква "е" от Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 89 от Закона за железопътния транспорт.


§ 3. Контролът по спазването на наредбата се упражнява от изпълнителния директор на ИА "Железопътна администрация".


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ, НА ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА И НА ТОВАРИ, ИЗИСКВАЩИ ОСОБЕНА ОПАКОВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2017 Г.)

§ 38. Навсякъде в наредбата думите "доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура" се заменят с "Референтния документ на железопътната мрежа", думите "технически животински продукти" се заменят със "странични животински продукти", думите "ветеринарен" и "ветеринарни" се заменят с "ветеринарномедицински", думата "ветеринарните" се заменя с "ветеринарномедицинските" и думата "ветеринарната" се заменя с "ветеринарномедицинската".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Списък на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият)

NHM

Списък товари

Обработка на вагоните преди натоварване

Обработка на вагоните след разтоварване

01000000

Живи животни

Х

Х

02000000

Меса и карантии, годни за консумация

Х

 

03000000

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Х

Х

04000000

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Х

 

04070000

Птичи яйца

Х

Х

04100000

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Х

 

05000000

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

Х

Х

06000000

Живи растения и цветарски продукти

 

Х

07000000

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

Х

 

08000000

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

Х

 

09000000

Кафе, чай, мате и подправки

Х

 

10000000

Житни растения

Х

 

11000000

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; пшеничен глутен

Х

 

12000000

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

Х

Х

13000000

Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

Х

 

13020000

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

Х

 

14049000

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Х

 

15000000

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

Х

Х

16000000

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Х

 

17000000

Захар и захарни изделия

Х

 

18000000

Какао и продукти от какао

Х

 

19000000

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

Х

 

20000000

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

Х

 

21000000

Разни видове хранителни продукти

Х

 

22000000

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет (небутилирани)

Х

 

23000000

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост, приготвени храни за животни

Х

Х

24000000

Тютюн и обработени заместители на тютюна

 

 

24010000

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

Х

Х

24030000

Други видове тютюни, заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове

Х

Х

25010000

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода

Х

 

29360000

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

Х

Х

29370000

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони

Х

Х

29380000

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

Х

Х

29390000

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

Х

Х

29400000

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от n° s 2937, 2938 или 2939

Х

 

29410000

Антибиотици

Х

Х

29420000

Други органични съединения

 

Х

30000000

Фармацевтични продукти

Х

Х

41000000

Кожи всички видове

 

Х

50010000

Пашкули от копринени буби

Х

Х

51000000

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми

 

Х

99110000

Покойници

 

Х
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

 

Образци на етикети за обработените вагони

 

 

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИРАН

 

DESINFEСTED

 

 

 

Вагон № __________________________________________________________________________

 

Вид дезинфектант __________________________________________________________________

 

Концентрация (%) __________________________________________________________________

 

Дезинфекциран в станция ___________________________________________________________

 

Дезинфектор _______________________________________________________________________

 

на _______________________________________________________________ 20 ____________ г.

 

подпис и печат _____________________________________________________________________

 

 

 

 

     
 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

ДЕЗИНСЕКЦИРАН

DESINSECTED

 

Вагон № ____________________________________________________________________________

Вид дезинсектант ____________________________________________________________________

Концентрация (%) ___________________________________________________________________

Дезинсекциран в станция _____________________________________________________________

Дезинфектор ________________________________________________________________________

на ________________________________________________________________ 20 ____________ г.

подпис и печат ______________________________________________________________________

 

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

unfit for loading food

 

Вагон № ______________________________________________________________________________

Дезинфекционна станция/гара ___________________________________________________________

Дезинфектор __________________________________________________________________________

на _________________________________________________________________ 20 _____________ г.

подпис и печат ________________________________________________________________________

 

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

ИЗМИТ

WASHED

 

НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

unfit for loading food

 

Вагон № _______________________________________________________________________________

Измит в дезинфекционна станция _________________________________________________________

дата _________________________________________________________________ 20 ____________ г.

подпис и печат _________________________________________________________________________

 

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

ПОЧИСТЕН

CLEANED

 

НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

unfit for loading food

Вагон № ______________________________________________________________________________

Почистен в дезинфекционна станция ______________________________________________________

дата _________________________________________________________________ 20 ____________ г.

подпис и печат ________________________________________________________________________

 

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 3

(Предишно приложение № 1 към чл. 6, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)

Списък на основните бързо развалящи се товари

1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Зеленчуци и гъби пресни и консервирани (без сушени): патладжани; пипер (чушки); краставици; домати; зеле; картофи; кромид лук; трапезно цвекло; репи; репички; гъби пресни; зеленчуци и гъби солени и мариновани, всякакви; мармалад и пюре от зеленчуци; зеленина всякаква - Група 07000000 от Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM).
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Плодове и ягоди пресни и консервирани (без сушени): дини; банани; пъпеши; плодове и ягоди пресни; цитрусови плодове; субтропически култури; плодове и ягоди мариновани; мармалад, пюре и тесто, плодови; различни конфитюри и сладка плодови - Групи 08000000 и 20000000 от NHM.
3. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Месо и месни продукти (в т.ч. и дивеч); пушено месо, колбаси и животинска мас: месо от животни във всякакъв вид, сланина и мас; птиче месо; карантия; субпродукти - Групи 02000000, 15000000 и 16000000 от NHM.
4. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Мляко и млечни произведения: прясно мляко; каймак; сметана; извара; различните видове сирене; кашкавал; масло млечно и топено - Група 04000000 от NHM.
5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Яйца и яйчен меланж - Група 04000000 от NHM.
6. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Риба, рибни продукти и раци: рибовъден хайвер; риба всякаква: жива, охладена, замразена, пушена, осолена и маринована; хайвер всякакъв и раци - Групи 03000000, 16000000 от NHM.
7. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Маргарин; изкуствена мазнина от растителни масла - Група 15000000 от NHM.
8. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Алкохолни напитки: бира; вино медно, плодово и гроздово; шира гроздова; екстракти; ликьор и шампанско - Група 22000000 от NHM.
9. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Безалкохолни напитки; минерални води; натурални и изкуствени безалкохолни напитки всякакви - Група 22000000 от NHM.
10. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Мая хлебна пресована - Група 21000000 от NHM.
11. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Консерви в херметични опаковки - Групи 16000000 и 20000000 от NHM.
12. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Растения живи: дървета и храсти живи; разсади; пикирани фиданки всякакви и всякакъв посадъчен материал, растения вечнозелени, цветя живи и отрязани - Група 06000000 от NHM.


Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2013 г.)

Образец на етикет за превоз на живи животниПриложение № 5 към чл. 47, ал. 3

(Предишно приложение № 2 към чл. 47, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Списък на основните хранителни и странични животински продукти

1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Брашно костно - Групи 05060000, 03050000, 23010000 от NHM
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Вълна от животни (прана и непрана, вкл. дреб от вълна) - Група 51000000 от NHM
3. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Домашни заклани птици и дивеч - Група 02070000 от NHM
4. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Ендокринни жлези - Групи 02060000, 05000000 от NHM
5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Кожухарски и кожарски суровини и стоки от домашни и диви животни:
а) кожарски суровини: необработени кожи от крави, свине, катъри, камили, елени и други подобни;
б) кожухарски суровини: необработени кожи от коне, телета, овце - астраганени, мериносови, метиси и др., агнета, кози, питомни зайци, кучета, катерици и др.;
в) скъпи кожухарски сурови стоки: кожите на язовец, пъстра катерица, лутър, вълк, видра, сибирска къртица, хермелин, лисица, нутрия, рис, мармот, лалугер, чакал и други подобни - Групи 41000000, 42000000, 43000000 от NHM
6. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Косми от животни всякакви - Групи 05000000, 51000000 от NHM
7. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Кости, рога и копита необработени - Група 05000000 от NHM
8. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Кръв от животни - суха и консервирана - Група 16030000 от NHM
9. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Леш и изрезки от кожи - Група 41100000 от NHM
10. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Месо - прясно, солено и консервирано от всички видове домашни и диви животни, употребявани за храна - Групи 02000000, 16000000 от NHM
11. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Мозък и езици - Група 02060000 от NHM
12. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Млечни продукти - сирене, кашкавал, извара, масло и др. - Група 04000000 от NHM
13. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Пух и перушина - Група 05050000 от NHM
14. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Пушени продукти от месо - Група 02100000 от NHM
15. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Риба - прясна, солена и консервирана, раци, миди, костенурки, стриди, охлюви, хайвер и др. - Групи 03000000, 16000000 от NHM
16. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Салами - всички видове, вкл. пастърма, суджуци, саздърма - Група 16000000 от NHM
17. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Свинска мас и лой - Група 15000000 от NHM
18. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Сланина - прясна и солена - Група 02090000 от NHM
19. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Субпродукти - вътрешни органи, глави, уши, крака и др. - Група 020600000 от NHM
20. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Черва - мокросолени, сухи и мехури - Група 05040000 от NHM
21. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Четина - Група 05020000 от NHM
22. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Яйца в каси - Група 04070000 от NHM
23. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Пчелен мед, восък - Групи 04090000, 15210000 от NHM
24. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Сирищни стомахчета - Група 05040000 от NHM
25. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Змии и жаби - Група 0208000 от NHM


Приложение № 6 към чл. 83, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Образци на етикети за обработване на вагоните

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ОБЕЗПАРАЗИТИ

 

MUST BE DEWORMED

 

Вагон № __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________

 

гара __________________________________________________________ 20 ____________ г.

 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ДЕЗИНФЕКЦИРА

 

MUST BE DESINFECTED

 

Вагон № __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________

 

гара __________________________________________________________ 20 ____________ г.

 

 

     


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума