навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 08.01.2002 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР).

Чл. 2. (1) Обект на контрол и приемане при създаване на ККР са измерванията, материалите и данните за:
1. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
2. работната геодезическа основа (РГО);
3. съдържанието и точността на кадастралната карта;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) съдържанието на схемите на самостоятелните обекти в сгради;
5. съдържанието на кадастралния регистър на недвижимите имоти;
6. идентификаторите на недвижимите имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Обект на контрол и приемане са и:
1. измерванията, материалите и данните при създаване на ККР по реда на чл. 35а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
2. оцифрените кадастрални планове по чл. 66 от Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.), наричана за краткост "Наредба № 3 от 2005 г.";
3. материалите и данните, създадени при поддържане на ККР;
4. допълнителните кадастрални данни по чл. 34, ал. 1 ЗКИР.


Чл. 3. (1) Контролът е проверка на качеството на ККР, вкл. и чрез повторни измервания.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от длъжностни лица в службите по кадастъра (СК), определени от началника на службата. Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра (АК) може да възложи извършването на контрола и на лица с правоспособност по чл. 19, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(4) Възлагането на контрола на правоспособни лица по ал. 2 се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Длъжностните лица по ал. 2 се легитимират със служебни карти, а правоспособните лица - с документ за правоспособност и договор за възлагане.
(6) Лицата, които извършват контрол и приемане на ККР, не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с изпълнителя по чл. 35 ЗКИР.


Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат от комисия на СК, назначена със заповед на изпълнителния директор на АК.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) На заседанията на комисиите задължително присъства изпълнителят, а в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР - негов представител, който има правоспособност съгласно чл. 19, ал. 1 ЗКИР.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В заседанията на комисията по ал. 2 могат да участват и длъжностни лица на общата или специализираната администрация на АК, представители на общинската и областната администрация, на общинската служба по земеделие и гори, на заинтересуваните ведомства и на професионални сдружения на геодезистите и земеустроителите с право на съвещателен глас.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Членовете на комисиите с право на глас са не по-малко от 5. Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете с право на глас, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете с право на глас по заповедта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанията на комисиите по чл. 45 ЗКИР се насрочват в 45-дневен срок, а на комисиите по чл. 49а, ал. 1 ЗКИР - в 14-дневен срок, след представяне от изпълнителя в СК на документацията, която се изисква по тази наредба. За представената документация се съставя приемателно-предавателен протокол. Ако в 3-дневен срок след представянето се установи, че документацията е непълна, последната се връща на изпълнителя.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанията на комисиите се насрочват от техните председатели. Доклад за резултатите от извършения контрол се представя на изпълнителя и на председателя на съответната комисия не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Изпълнителят може да оспори пред председателя на комисията доклада за резултатите от извършената полска проверка по чл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 20, т. 2, чл. 28, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 29а, ал. 2 в 5-дневен срок от получаването му. В този случай заседанието на комисията се насрочва в 30-дневен срок от датата на оспорването.
(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) При оспорване по ал. 8 се възлага на лице, различно от лицето, извършило първоначалния контрол, проверка на резултатите от оспорената полска проверка. Разходите за тази проверка са за сметка на изпълнителя, когато оспорването е неоснователно, и за сметка на АК, съответно на правоспособното лице, извършило първоначалния контрол, когато оспорването е основателно.
(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Изпълнителят може да оспори пред изпълнителния директор на АК протокола за неприемане при констатирани съществени несъответствия с нормативните изисквания по чл. 12, ал. 5 и чл. 27, ал. 5 в 5-дневен срок от датата на съставянето му.
(11) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В случаите на оспорване по ал. 10 изпълнителният директор на АК назначава експертна комисия в състав: представител на специализираната администрация на АК, на СК, на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите и правоспособно юридическо лице, както и един от членовете на комисията по ал. 2. С доклад до председателя на комисията по ал. 2 експертната комисия дава становище относно основателността на направеното оспорване.
(12) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Когато становището на експертната комисията по ал. 11 потвърди оспорването, в доклада се препоръчва провеждане на ново заседание на комисията по ал. 2.
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В случаите по чл. 12, ал. 5, чл. 27, ал. 5 и чл. 32, ал. 4, както и при основателно оспорване по ал. 8, на изпълнителя, съответно на правоспособното лице, извършило полската проверка, се съставя акт по чл. 21, ал. 4 ЗКИР.

Глава втора.
КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Раздел I.
Контрол и приемане на ГММП (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Раздел II.
Контрол и приемане на работната геодезическа основа


Чл. 9. (1) Контролът и приемането на работната геодезическа основа (РГО) обхващат:
1. съгласуване на проекта на РГО;
2. контрол на изпълнението на РГО;
3. приемане на РГО.
(2) За приемане на РГО изпълнителят представя в СК материалите и данните съгласно приложение № 5.
(3) За извършения контрол по ал. 1, т. 2 се представят материали и данни съгласно приложение № 2.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проектът на РГО се съгласува от СК след проверка за съответствието му с изискванията по чл. 23 от Наредба № 3 от 2005 г.
(2) Съгласуваният проект може да бъде допълван и променян от изпълнителя в процеса на изпълнението му. Броят на изключените от проекта точки не може да бъде по-голям от 10 на сто.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Контролът на изпълнението на РГО включва:
1. проверка на данните от измерванията и обработката им;
2. полска проверка по отношение изпълнението на проекта на РГО и на изискванията на чл. 23 от Наредба № 3 от 2005 г. и преизмерване до 10 на сто от точките на РГО за оценка на точността на определените координати.
(2) Проверката на данните от измерванията и обработката им се извършва от СК с контролна компютърна програма. Форматът на файловете от измерванията и обработката им при прилагане на класически технологии е съгласно приложение № 3, а за GPS-измерванията - в RINEX-формат. Величините, които се проверяват с контролната компютърна програма при прилагане на класически технологии, са съгласно приложение № 4. Програмно съставеният протокол се подписва от лицето, извършило проверката.
(3) Полската проверка на РГО се извършва от лицето по чл. 3, ал. 2 по един от следните методи, съгласувано със СК:
1. чрез включени полигонови ходове - при прилагане на класически технологии или чрез определяне на затворени фигури - при GPS-измервания, като всяка точка се определя с минимум два вектора;
2. чрез абриси на станции от РГО;
3. чрез комбинация от методите по т. 1 и 2.
(4) За извършената проверка се съставя доклад, който включва оценка на преизмерените точки по следните величини:
1. грешките в абсолютното положение и разликите в надморските височини - при полската проверка чрез включени полигонови ходове;
2. средните квадратни грешки за посока от абрисите на станциите и относителните грешки на дължините - при полска проверка чрез абриси на станции от РГО.
(5) В случаите на ал. 4, ако повече от 5 на сто от грешките в абсолютното положение и разликите в надморските височини превишават 7 см в урбанизирани територии, съответно 14 см в неурбанизирани територии, или средните квадратни грешки за посока превишават 6 mgon, или относителните грешки в дължините превишават 1:4000, в доклада се отбелязва, че РГО по точност не отговаря на нормативните изисквания.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Приемането на РГО се извършва от комисията по чл. 4, ал. 2.
(2) Комисията разглежда и оценява представените от изпълнителя материали и данни, доклада по чл. 11, ал. 4 и протокола по чл. 11, ал. 2. За направените констатации и взетите въз основа на тях решения комисията съставя протокол в пет екземпляра: по един екземпляр за комисията, за изпълнителя, за правоспособното лице, извършило контрола, и два екземпляра за АК. Протоколът се съставя по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК.
(3) Комисията може да възложи на свой член или на длъжностно лице, определено от началника на СК, допълнителни проверки по изпълнението на РГО.
(4) Когато в изпълнението на РГО има несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали и определя срок за отстраняването им.
(5) Когато се констатират съществени несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали, което се отбелязва в протокола.

Раздел III.
Контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


Чл. 13. (1) Контролът на ККР включва:
1. текущ контрол по време на създаване на ККР;
2. контрол при приемане на ККР.
(2) За приемане на ККР изпълнителят представя в СК материалите и данните съгласно приложение № 6.
(3) За извършения контрол по ал. 1, т. 2 се представят материали и данни съгласно приложение № 7.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Текущият контрол се извършва от лицата по чл. 3, ал. 2 и обхваща:
1. проверка на обекти от съдържанието на кадастралната карта в урбанизираната територия;
2. проверка на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проверката на обектите от съдържанието на кадастралната карта в урбанизираната територия се извършва чрез геодезически измервания на точки от границите на поземлените имоти и очертанията на сградите, като се изчислява грешката в абсолютно положение на подробна точка DS и грешката в разстоянието между две подробни точки ¶S по чл. 18 от Наредба № 3 от 2005 г.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проверката на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва чрез периодични проверки по отношение на пълнотата и съответствието им с регистрите и актовете по чл. 41, ал. 2 ЗКИР и с предварителните имотни партиди, получавани от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 ЗКИР.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Контролът при обединяване на данните от плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР е проверка на контактните зони, както и на реда и начина за отстраняване на констатираните явни фактически грешки в тези зони. За контактните зони изпълнителят представя в СК материалите и данните съгласно приложение № 8. При приемане на контактните зони комисията по чл. 47, ал. 7 от Наредба № 3 от 2005 г. разглежда предложенията на изпълнителя и взема решение за всеки един поземлен имот, засегнат при обединяването на плановете и картите.


Чл. 20. Контролът при приемането на ККР включва:
1. проверка на данните от измерванията и обработката им;
2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) полска проверка на съдържанието и точността на кадастралната карта в урбанизираната територия;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) проверка на съдържанието на кадастралния регистър на недвижимите имоти в урбанизираната територия;
4. проверка на цифровия и графичен вид на кадастралната карта, вкл. и на идентификаторите;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) проверка на схемите на самостоятелните обекти в сгради;
6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) проверка за отстранените несъответствия при обединяване на плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР.


Чл. 21. (1) Проверката на данните от измерванията и обработката им се извършва от СК с контролни компютърни програми на АК. Проверката обхваща:
1. контрол на координатите на свободните станции, операционните линии, помощните полигонови ходове, геодезическите засечки и други геодезически построения;
2. контрол на координатите на подробните точки, определени чрез преки геодезически измервания;
3. контрол на координатите на подробните точки, определени чрез дигитализиране и векторизиране;
4. контрол на координатите на подробните точки, определени чрез фотограметрични методи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Величините, които се контролират и проверяват, както и допустимите стойности са съгласно приложение № 4. Програмно съставеният протокол се подписва от лицето, извършило проверката.


Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Полската проверка на съдържанието и точността на кадастралната карта се извършва от лицата по чл. 3, ал. 2 по задание, изготвено от АК, и обхваща до 5 на сто от поземлените имоти и сградите в урбанизираната територия. За извършената проверка се съставя доклад, към който се прилагат резултатите от измерванията и обработката им.
(2) Полската проверка по ал. 1 включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) проверка на кадастралната карта по отношение пълнотата на нейното съдържание съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г.;
2. проверка за оценка на точността на кадастралната карта.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Полската проверка по ал. 2, т. 2 се извършва чрез преки геодезически измервания на точките, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите. За прекоординираните точки се изчисляват грешките DS и ¶S по чл. 18 от Наредба № 3 от 2005 г. Грешките DS и ¶S трябва да имат разпределение, близко до нормалното, когато броят им е по-голям от 50.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Ако над 5 на сто от грешките по ал. 3 превишават изискванията на чл. 18 от Наредба № 3 от 2005 г., в доклада се отбелязва, че кадастралната карта по точност не отговаря на нормативните изисквания.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Проверката на съдържанието на кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва от лицето по чл. 3, ал. 2 и се състои в проверка на пълнотата на данните в регистъра в съответствие с изискванията на чл. 25 от Наредба № 3 от 2005 г. Данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти при проверката се сравняват с данните от източниците по чл. 41, ал. 2 и чл. 71, ал. 3 ЗКИР.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва за:
1. до десет на сто от имотите, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти има данни по чл. 25, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 2005 г.;
2. до двадесет на сто от имотите, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма данни по т. 1.
(3) За извършената проверка по ал. 1 лицето по чл. 3, ал. 2 изготвя доклад.
(4) Ако при проверката по ал. 2 са констатирани несъответствия и непълноти в данните по чл. 25, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 2005 г. за повече от 5 на сто от проверените имоти, в доклада по ал. 3 се отбелязва, че кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа съществени несъответствия с нормативните изисквания.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проверката на цифровия вид на кадастралната карта и идентификаторите на недвижимите имоти се извършва с контролна компютърна програма на АК. Величините, които се проверяват с контролната компютърна програма, са дадени в приложение № 4. Програмно съставеният протокол се подписва от длъжностното лице, извършило проверката.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради се проверяват от лицата по чл. 3, ал. 2 за съответствие с изискванията на чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. Проверката обхваща до 5 на сто от самостоятелните обекти. За извършената проверка се изготвя доклад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Ако при проверката по ал. 1 се констатират несъответствия в данните за повече от 5 на сто от проверените самостоятелни обекти, в доклада се отбелязва, че схемите съдържат съществени несъответствия с нормативните изисквания.


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Докладите и протоколите при контрола на дейностите по предходните членове се съставят в три екземпляра - по един за комисията, за АК и за изпълнителя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Докладите за извършения контрол от правоспособните лица по чл. 3, ал. 2 се приемат от комисията по чл. 4, ал. 2 чрез проверка при условията и по реда на чл. 21 - 25.


Чл. 27. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат от комисията по чл. 4, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Комисията разглежда представените от изпълнителя материали и данни, както и програмно съставените протоколи, докладите и резултатите от извършените проверки по чл. 17 - 25. За направените констатации и взетите въз основа на тях решения комисията съставя протокол, към който се прилагат резултатите от извършените проверки.
(3) Комисията може да възложи на свой член или на длъжностно лице, определено от началника на СК, допълнителни проверки по изработените ККР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Когато в изработените ККР има несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените материали и данни, като определя срок за отстраняването им от изпълнителя. След отстраняване на несъответствията материалите и данните се представят в СК за проверка и приемане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Когато се констатират съществени несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали, което се отбелязва в протокола по ал. 2.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Контролът на кадастралната карта по чл. 35а ЗКИР се извършва от лицата по чл. 3, ал. 2 и обхваща проверката на:
1. границите на района, за който се изработва ККР;
2. работната геодезическа основа;
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) полска проверка на съдържанието и точността на кадастралната карта;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) съдържанието на схемите на самостоятелни обекти в сгради;
5. съдържанието на кадастралния регистър на недвижимите имоти;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) съвместяването на създадените ККР с картата на възстановената собственост (КВС), изработена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), за спазване изискванията на чл. 47 от Наредба № 3 от 2005 г.
(2) Контролът по ал. 1, т. 2 се извършва по реда на чл. 11.
(3) Контролът по ал. 1, т. 3 - 5 се извършва по реда на чл. 21 - 25.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 35а ЗКИР се извършва по реда на чл. 12 и 27.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Контролът за оценка на действащите кадастрални планове се извършва от лицата по чл. 3, ал. 2 и включва проверка на оценката на точността.
(2) Контролът на оценката на точността на кадастралния план се извършва чрез съпоставяне на координатите на 5 на сто от дигитализираните и определени по чл. 65, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. точки от граници на поземлени имоти и сгради с тези, получени чрез повторно дигитализиране и измерване. При проверката се спазват редът и изискванията на чл. 22, ал. 3 и 4.
(3) Оценката на точността на кадастралния план се приема от комисията по чл. 4, ал. 2.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Контролът на оцифряването на действащите кадастрални планове по чл. 66 от Наредба № 3 от 2005 г. се извършва чрез повторно дигитализиране на определени райони от кадастралния план. Когато повече от 5 на сто от координатните разлики, получени чрез повторно дигитализиране, превишават 0,8М мм, където М е мащабното число на графичния план, в протокола се записва, че дигитализирането, извършено от изпълнителя, съдържа съществени несъответствия с нормативните изисквания. Контролът на оцифряването включва и проверка с контролна компютърна програма по чл. 24 на цифровия вид на кадастралния план.
(2) Контролът на изпълнението на РГО по чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. се извършва по реда на чл. 11.
(3) Контролът на кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва по реда на чл. 23, като данните се съпоставят с тези от регистъра на имотите (разписен списък) на кадастралния план.
(4) Оцифрените регулационни планове се проверяват за съответствието им с графичния вид. Проверката на цифровия вид на регулационните планове се извършва с контролна компютърна програма по чл. 24.
(5) При приемането на оцифряване на действащи кадастрални планове се спазва редът на чл. 12 и 27.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Допълнителните кадастрални данни по чл. 34, ал. 1 ЗКИР се контролират и приемат по реда на тази наредба, като се отчитат и изискванията на съответните наредби по чл. 32, ал. 3 ЗКИР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В случаите по ал. 1 в комисията по чл. 4, ал. 2 се включват и представители, определени от изпълнителния директор на АК.

Глава трета.
КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ


Чл. 31. (1) Контролът и приемането на материалите и данните, създадени чрез геодезически измервания при поддържане на ККР, се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на началника на СК.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Длъжностното лице проверява представените от правоспособното лице материали и данни съгласно чл. 58, ал. 2 - 5 от Наредба № 3 от 2005 г. Контролът на цифровите данни се извършва с контролна компютърна програма. При приемането на данни от преки геодезически измервания СК може да извърши полска проверка.
(2) При констатиране на несъответствия в представените материали и данните по ал. 1 с нормативните изисквания длъжностното лице определя срок за отстраняването им.
(3) За извършения контрол и приетите материали и данни длъжностното лице по ал. 1 съставя протокол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) При констатиране на съществени несъответствия с нормативните изисквания в представените данни и материали по ал. 1 на правоспособното лице се съставя акт по чл. 21, ал. 4 ЗКИР.

Глава четвърта.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА ПО ПРИЕТИТЕ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ


Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Постъпилите в срока по чл. 46, ал. 2, съответно чл. 49а, ал. 1 ЗКИР писмени възражения по обявените ККР се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на АК. Председател на комисията е началникът на СК, а членове са представители на СК, на общинската и областната администрация и на заинтересуваните ведомства. Председателят организира работата на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанията на комисията по ал. 1 се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете й, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от състава по заповедта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанието на комисията се насрочва от нейния председател в срока по чл. 48, ал. 1, съответно чл. 49а, ал. 2 ЗКИР. Председателят на комисията писмено уведомява членовете на комисията и изпълнителя по договора за датата, часа и мястото на заседанието.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) На заседанията на комисията по ал. 1 задължително присъства изпълнителят, а в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР - негов представител, който има правоспособност по чл. 19, ал. 1 ЗКИР.
(5) За решенията си по възраженията комисията съставя протокол.
(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) След отразяване на възраженията комисията по ал. 1 проверява до 5 на сто от данните за поземлените имоти в списъка на засегнатите имоти по чл. 47, ал. 4 от Наредба № 3 от 2005 г. и съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона по чл. 47, ал. 8 от Наредба № 3 от 2005 г.


Чл. 34. (1) Поправките в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в съответствие с решенията по чл. 33, ал. 5 се извършват от изпълнителя в срок до 60 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Поправките по ал. 1 се контролират и приемат от комисията по чл. 4, ал. 2, заседанието на която се насрочва в 14-дневен срок от представяне на материалите и данните за извършените поправки.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Изпълнител" е правоспособното лице, на което е възложено изпълнението на дейности по създаване на ККР по реда на чл. 35 ЗКИР.
2. "Качество" е съответствието на кадастралната карта и кадастралните регистри с изискванията на ЗКИР и нормативните актове по неговото прилагане по отношение на пълнота, актуалност и точност на съдържанието, както и за спазване на условията и реда за тяхното създаване и поддържане.
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) "Съществени несъответствия с нормативните изисквания" са налице, когато:
а) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) РГО или съдържанието на кадастралната карта не отговарят по точност на нормативните изисквания;
б) (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) предвиденият план за наблюдение в проекта на РГО не е изпълнен с повече от 10 на сто;
г) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) повече от 10 на сто от точките на РГО не са стабилизирани съгласно изискванията;
д) е установено наличието на едно или повече фиктивни измервания;
е) данни, получени по един метод, се представят за данни, получени по друг метод;
ж) са използвани инструменти и методи, които по точност не отговарят на нормативните изисквания;
з) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) повече от 5 на сто от проверените имоти в кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат несъответствия и непълноти в данните по чл. 25 от Наредба № 3 от 2005 г.;
и) са констатирани несъответствия в данните за повече от 5 на сто от проверените самостоятелни обекти в сгради;
к) повече от 5 на сто от координатните разлики, получени чрез повторно дигитализиране, превишават (0,8М) мм, където М е мащабното число на графичния план.


§ 2. Протоколите, за които не е указано друго, се съставят по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК, като в него се посочва и броят на екземплярите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Всички графични материали се представят за приемане върху хартиен носител, а за одобряване - на недеформируема полиестерна основа с дебелина не по-малка от 0,11 мм.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Кадастралните планове по § 40, ал. 3 и 4 ЗКИР се приемат от комисията по чл. 4, ал. 2 по реда на тази наредба.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) До издаване на наредбите по чл. 32, ал. 3 ЗКИР данните в специализираните карти се проверяват по отношение на точност и пълнота по реда на тази наредба.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 50 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).


§ 7. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Материали и данни, представяни от изпълнителя за ГММП

(Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3

Материали и данни за извършения контрол на РГО

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

1. Обяснителна записка, която съдържа наименованието на обекта, методите на измервания и обработката им, изпълнителя, състава на работния колектив, датата.
2. Задание за извършения контрол.
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Становище относно стабилизирането и сигнализирането на точките от РГО.
4. Данните от полските измервания с GPS в RINEX-формат.
5. Данните от полските измервания с тотална станция.
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Резултатите от изравнението на РГО.
7. Регистър на проверените точки, който включва координатите, определени при контрола, координатите, определени от изпълнителя, и координатните разлики.
8. Статистически анализ на координатните разлики.
(изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Всички данни и материали се представят в цифров и текстов вид. Форматът на представяне на данните е съгласно приложение № 3 - при измерване с класически технологии или в RINEX-формат при измерване с GPS.


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
1. Типове файлове:
Изпълнителят предава на възложителя два типа файлове:
- координатни файлове;
- файлове с резултати от преки геодезически измервания.
Първата част от наименованието на файла включва кода на обекта и номера на файла. Между кода и номера няма разграничител. Кодът на обекта може да съдържа до 7 символа, а номерът на файла - до 2, но общо не повече от 8 символа. Допустими са всички букви от латинската азбука и арабските цифри.
2. Структура на файловете:
2.1. Координатен файл:
а) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) координатният файл за обекта е един и съдържа информация за координатите и надморските височини на всички точки от геодезическата основа; наименованието на файла се състои от кода на обекта и разширение ".kor" (напр. duran.kor);
б) първият запис (ред) на координатния файл съдържа наименованието на обекта в свободен текст;
в) вторият запис има водещ символ "Par" и съдържа информация за следните 5 параметъра:
- координатна система с водещи символи "korsys", последвани от годината на координатната система: 1970 или 2000;
- номер на зоната с водещи символи "nzon"; номерът на зоната има значение само при координатна система 1970 година;
- редукционни стойности за координатите X и Y с водещи символи съответно "Xо" и "Yо"; задаването на редукционни числа "Xо" и "Yо" е задължително, когато не се ползва локална координатна система; редукционните числа се избират така, че всички редуцирани координати да са положителни и по възможност по-малки по стойност;
- височинна система с водещи символи "hsys", последвани от символна константа (например: hsys 'Черноморска'); по подразбиране се приема, че височинната система е Балтийската височинна система;
г) третият запис е антетка и не е задължителен;
д) следващите записи съдържат информация за точките от геодезическата основа; на една точка съответства един запис; дължината на записа е до 80 символа;
е) информацията за всяка точка е:
- код, състоящ се от: малка буква на кирилица или латиница, означаваща вида на точката; буквата "т" на кирилица; номер на точката - от 1 до 999999;
- клас на точката по положение - от 1 до 10 (от 1 до 7 е класът на точките от държавната и с местно предназначение геодезически мрежи; като клас 8 се означават първокласните точки от РГО, като клас 9 - второкласните, и като клас 10 - третокласните);
- пълните координати на точката, записани до сантиметър;
- клас на точката по височина - от 1 до 8 (от 1 до 4 е класът на реперите от нивелачните мрежи I до IV клас; като клас 5 се означават точки, определени с геометрична нивелация; като клас 6 се означават точки от геодезически мрежи, чиито надморски височини са определени с тригонометрична нивелация или чрез GPS; като класове 7, 8 и 9 се означават съответно първокласните, второкласните и третокласните точки от РГО, когато са определени чрез тригонометрична нивелация;
(доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) - надморската височина Н на точката (записана до сантиметър при тригонометрична нивелация или GPS-измерване и до милиметър - при геометрична нивелация);
- средните квадратни грешки по X и по Y (записани до милиметър);
- коефициент на корелация Rxy (записан с три цифри след десетичния знак); този коефициент не е задължителен;
(доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) - средната квадратна грешка по Н (записана до милиметър при тригонометрична нивелация или GPS-измерване и до десета от милиметъра - при геометрична нивелация).
2.2. Файлове с резултати от преки геодезически измервания:
а) наименованията на файловете с резултати от преки геодезически измервания имат разширение ".dpi"; всеки файл може да съдържа едновременно данни от измервания за геодезическа основа и подробна снимка; резултатите от преки геодезически измервания за геодезическа основа от даден клас трябва да бъдат в един файл; файл с резултати от преки геодезически измервания не може да съдържа информация за геодезическа основа от един и същи тип, но от различни класове;
б) файловете с резултати от преки геодезически измервания съдържат 5 типа записи (редове), всеки от които започва с водещ низ (символи); пред всяка стойност от записа също има по един или повече водещи символи; петте типа записи имат следните формати:
- Obekt: {Текст}
- Izp: {Текст}
- Par Klasp ... Mr ... a ... b ... c ... tci ... tcs ...
Par Klasv ... Mz ... Mh ... tvi ... tvs ... ekatte: ...
- Stn ?тxxxxxx {vi ... }
Nt ?тxxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . .}
Nt ?тxxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . .}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nt xxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . .}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Използваните водещи низове и символи имат следното значение:
Par - параметри;
Klasp - клас по положение;
Klasv - клас по височина;
Mr - средна квадратна грешка за посока;
Mz - средна квадратна грешка за зенитен ъгъл - задава се при тригонометрична нивелация;
Mh - средна квадратна грешка за един километър нивелация - задава се при геометрична нивелация;
a, b, c - константи за точността на дължините; ms = a + b.S + c.Цs, където а е в милиметри, b - в милиметри на километър, с - в милиметри, S е разстоянието в километри и s е същото разстояние в метри; при измерване с електрооптичен далекомер с = 0; при измерване с ролетка b = 0, а с < 4;
tci - точност на центриране на инструмента;
tcs - точност на центриране на сигналите;
tvi - точност на измерване на височината на инструмента;
tvs - точност на измерване на височините на сигналите;
[m] - когато при геометрична нивелация зададените разстояния са в метри;
{} и [] - поставените в скоби величини не са задължителни; ъглите са в дименсия [сс], а дължините - [mm];
Stn ?тxxxxxx {vi ...} - начало на станция;
?тxxxxxx - име на точка от геодезическата основа;
т - малка буква на кирилица;
хххxхх - номер на точката - до 6 цифри;
?т - код на точката (гт - точка от държавната или с местно предназначение геодезическа (триангулачна) мрежа, рт - точка от РГО (полигонова точка), от - осова точка, лт - операционна (латова) точка;
vi - височина на инструмента в метри;
Nt - наблюдавана точка:
R - измерена посока (0 Ј R <400);
Z - измерен зенитен ъгъл (30 < Z < 370);
S - измерено наклонено разстояние (S > 0);
D - хоризонтално разстояние (D > 0);
h - измерено превишение (-900 < h < 900);
vs - височина на сигнала (-900 < vs < 900);
x - абсцисата при ортогонална снимка: положителна по посока на снимачната линия и отрицателна - по продължението в обратна посока;
y - ординатата при ортогонална снимка: положителна вдясно и отрицателна вляво спрямо посоката на измерване на абсцисата.
R и Z са в gon, а S, D, h, x, y и vs - в метри.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 2, чл. 21 и 24

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Величини, които се проверяват и контролират с компютърни програми на АК

I. (Зал. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

II. За работна геодезическа основа, вкл. допълнително създадена чрез свободни станции, полигонови ходове и засечки
1. Входни параметри:
1.1. Средната квадратна грешка за измерена посока - допустима стойност - 4 mgon.
1.2. Средната квадратна грешка за измерен зенитен ъгъл - допустима стойност - 5 mgon.
1.3. Клас на мрежата - седми или осми.
1.4. Константи за точността на измерените дължини - a < 10 mm, b < 10 mm/km.
1.5. Точност на центриране на инструмента и сигнала - до 5 mm.
1.6. Точност на височината на инструмента и сигнала - до 5 mm.
2. Коефициент на определеност на мрежата - най-малко 2.
3. Брой на едностранно измерените посоки, дължини и зенитни ъгли.
4. Брой на измерените посоки, дължини и зенитни ъгли само при едно положение на зрителната тръба.
5. Брой на определящите елементи за всяка точка (планово и височинно).
6. Несъвпаденията в затворени и включени ходове - допустима стойност 20 Цn mgon.
7. Оценка на точността от несъвпаденията в затворени и включени ходове.
8. Брой на ориентациите за всяка станция.
9. Абрисите на дадените точки.
10. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Оценка на точността на измерванията - чрез разликите в двустранните измервания - ъгли, дължини и превишения.
11. Средната квадратна грешка за посока от пренасянето на ориентировъчните ъгли.
12. Средната квадратна грешка за посока от предадената обработка.
13. Средната квадратна грешка за посока след изравнението.
14. Стойностите на поправките след изравнението.
15. Средните квадратни грешки в положението на всяка точка.
16. Координатните разлики за всяка точка между представените от изпълнителя данни и получените при проверката.
Допустимите стойности на контролираните величини се определят чрез зададените входни параметри и чрез максималните стойности на тези параметри.

III. За координиране на подробните точки от кадастралната карта
1. Ориентация на станцията - не по-малко от две направления.
2. Допустими стойности на поправките - 20 mgon.
3. Дължина на визурата - до 300 m.
4. Координатните разлики към точките за ориентация.
5. Оценка на точността от координатните разлики към точките за ориентация.
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Резултати от трансформациите и статистически анализ при дигитализиране и векторизиране на съществуващи кадастрални планове.

IV. За цифровия вид на кадастралната карта
1. Разлики в координатите на подробните точки от цифровия модел и изчислените чрез контролната програма след изравнението на РГО, групирани по интервали през 5 mm - до 25 mm.
2. Площите на поземлените имоти и сградите.
3. Площите на кадастралните райони и землището.
4. Самопресичания на граници на поземлени имоти и очертания на сгради.
5. Идентификаторите на поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в тях.
6. Поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, за които няма данни за собственика, носителя на друго вещно право или данни за акта, от който черпи правата си.
7. Геометричен анализ на точките от геодезическите измервания и цифровия модел.
8. Брой на точките в цифровия модел, които не са от преки геодезически измервания.
9. Контрол на данните за собствениците, съответно носителите на други вещни права.
10. Контрол на базата данни.


Приложение № 5 към чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Материали и данни, представяни от изпълнителя за РГО

1. Обяснителна записка, която съдържа:
1.1. Обща характеристика - наименование на обекта с географско и топографско описание.
1.2. Хидрография, релеф и климатична характеристика - водни течения, водни площи, характер на релефа с наклони в различните райони.
1.3. Общи сведения за вида, гъстотата и разположението на изходните точки.
1.4. Координатна и височинна система, в която са определени точките на РГО.
1.5. Данни за ползваните съществуващи и новоизградени точки - начин на стабилизиране, измерване, изчисление и оценка на точността.
1.6. Методи на измерване и обработка.
1.7. Изпълнител, състав на работния екип, година и месец на измерването и други характерни особености.
2. Схема на РГО в графичен вид в подходящ мащаб, кратен на 500, и в цифров вид със следното съдържание:
2.1. Извънрамково оформяне.
2.2. Точките с техните условни знаци и номера.
2.3. План на наблюдение - хорди, бази, посоки, разстояния.
2.4. Землищната граница.
2.5. Границите на урбанизираните територии.
2.6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Пътищата, улиците и наименованията на някои по-важни улици.
2.7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Разграфката и номенклатурата на кадастралните листове в М 1:5000 - със син цвят.
2.8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатните кръстове.
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Реперни карнети в графичен и цифров вид.
4. Данните от полските измервания с GPS.
5. Данните от полските измервания с тотална станция.
6. Резултатите от изравнението на РГО - разделно GPS измервания и ъглови и дължинни измервания.
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Регистър на геодезическата основа по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК - в цифров вид.
Проектът на РГО се изработва за урбанизираната територия или за групи урбанизирани територии.
(изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Всички данни и материали се представят в цифров и текстов, съответно графичен вид. Форматът на представяне на данните от преките геодезически измервания е съгласно приложение № 3 или в RINEX-формат.


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Материали и данни, представяни от изпълнителя, при изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

1. Обяснителна записка, която съдържа:
1.1. Обща характеристика - наименование на обекта с кратко географско и топографско описание, обща площ в хектари, застроена площ, площи на земеделските земи и гори, гъстота на застрояване в урбанизираните територии, преобладаващ вид на сградите, благоустроеност, вид на уличните настилки, природни забележителности и др.
1.2. Хидрография, релеф и климатична характеристика - водни течения, водни площи, характер на релефа с наклони в различните райони и др.
1.3. Общи сведения за използваните планове и карти - кадастрални планове, регулационни планове, подробни устройствени планове, планове и карти на възстановената собственост по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
1.4. Мащаб и координатна система, в която е изработена кадастралната карта.
1.5. Методи и технология на изработване на кадастралната карта.
1.6. Оценка на точността на кадастралната карта.
1.7. Изпълнител, състав на работния екип, година и месец на измерването и други характерни особености.
2. Резултати от полските измервания.
3. Резултати от изчисляването на координатите на подробните точки.
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Кадастрален регистър на недвижимите имоти съгласно приложение № 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
5. Кадастрална карта в цифров вид.
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Кадастрална карта в графичен вид - по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК.
7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схеми на самостоятелните обекти в сгради в цифров и графичен вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК.
8. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Протокол за означените граници по чл. 39, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
11. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
13. Данни от дигитализирането и векторизирането на съществуващите кадастрални планове.
14. Оригиналните филми от аерофотозаснемането и контактните копия.
15. Дешифровъчни фотосхеми.
16. Резултати от измерванията и обработката на аеротриангулацията.
17. Карнети за инструментално дешифриране.
(изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Всички данни и материали се представят в цифров, текстов, графичен и фотографски вид в съответствие с Наредба № 3 от 2005 г. Форматът на представяне на данните от преки геодезически измервания е съгласно приложение № 3.


Приложение № 7 към чл. 13, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Материали и данни за извършения контрол на кадастралната карта

1. Обяснителна записка, която съдържа наименованието на обекта, методите на измервания и обработката им, изпълнителя, състава на работния колектив, датата.
2. Задание за извършения контрол.
3. Данните от полските измервания при контрола.
4. Резултатите от изчисляването на координатите на подробните точки.
5. Регистър на проверените точки, който включва координатите, определени при контрола, координатите, определени от изпълнителя, и координатните разлики.
6. Статистически анализ на координатните разлики.
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Протокол от контролна компютърна програма за проверка на цифровия вид на кадастралната карта.
8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Доклад, съдържащ данни от полската проверка на съдържанието и точността на кадастралната карта и от проверките на кадастралните регистри на недвижимите имоти и на самостоятелните обекти в сгради.
(изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Всички данни и материали се представят в цифров и текстов вид. Форматът на представяне на данните е съгласно приложение № 3, ако не е указано друго.


Приложение № 8 към чл. 19

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Материали и данни, представяни от изпълнителя, за контактните зони

1. Обяснителна записка.
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Карта на контактната зона, получена от обединяване на данните по реда на чл. 41, ал. 1 ЗКИР.
3. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Карта на контактната зона с предложенията на изпълнителя за отстраняване на несъответствията - за разглеждане от комисията по чл. 47, ал. 7 от Наредба № 3 от 2005 г.
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Извадка от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за контактната зона след коригиране границите на поземлените имоти по реда на чл. 47, ал. 8 от Наредба № 3 от 2005 г.
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Списък на засегнатите имоти по чл. 47, ал. 4 от Наредба № 3 от 2005 г.
Всички данни и материали се представят в цифров и текстов, съответно графичен вид. Форматът на представяне на данните от преки геодезически измервания е съгласно приложение № 3.


Приложение № 9 към чл. 31, ал. 2, т. 3

Материали и данни, представяни при нанасяне на изградени, надстроени, пристроени, преустроени сгради и сгради под повърхността на земята

(Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума