навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

Приета с ПМС № 205 от 12.09.2001 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г., попр. ДВ. бр.90 от 19 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., отм. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1, т. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществени изискания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - ДВ, бр. 23 от 25 март 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (В СИЛА ОТ 01.07.2003 Г.)


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:
1. съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) защитните, управляващите и регулиращите устройства, предназначени за експлоатация извън потенциално експлозивна атмосфера, които са необходими или допринасят за безопасната работа на съоръженията и системите за защита по отношение на риска от експлозия;
3. компонентите, предназначени за вграждане в съоръженията и системите за защита;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) превозните средства, които се използват в потенциално експлозивна атмосфера.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. медицинските изделия, предназначени за използване в медицинска среда;
2. съоръженията и системите за защита, за които рискът от експлозия зависи изцяло от присъствието на взривни или химически нестабилни вещества;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) съоръженията, предназначени за използване в битова и непроизводствена среда, в която по изключение възниква експлозивна атмосфера поради непредвидено изтичане на газообразни горива;
4. личните предпазни средства;
5. плавателните съдове и подвижните крайбрежни инсталации, както и съоръженията на бордовете на тези съдове или инсталации;
6. съоръженията, проектирани и произведени специално за използване в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) средствата за транспорт.


Чл. 3. Съоръженията, системите за защита, устройствата по чл. 2, ал. 1, т. 2 и компонентите по т. 3 се пускат на пазара и/или в действие, когато съответстват на съществените изисквания по глава втора и при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават здравето и безопасността на хората, безопасността на домашните животни и вещите.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съоръженията, системите за защита и устройствата по чл. 2, ал. 1, т. 2, които са придружени с декларация за съответствие и имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и компонентите, които са придружени с удостоверение за съответствие съгласно чл. 38, се приема, че отговарят на всички изисквания на наредбата.
(2) Декларацията за съответствие трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;
2. описание на съоръжението, системата за защита или устройството по чл. 2, ал. 1, т. 2;
3. приложимите изисквания, на които отговаря съоръжението, системата за защита или устройството по чл. 2, ал. 1, т. 2;
4. името, идентификационния номер и адреса на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, и номера на сертификата за изследване на типа;
5. номерата на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти по чл. 5, ал. 1, в случай че са използвани;
6. номерата на българските стандарти по чл. 5, ал. 2, ако са приложени;
7. наименованието на друга(и) наредба(и) по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), ако са приложими;
8. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.
(3) С удостоверението за съответствие се декларира съответствието на компонентите с приложимите изисквания по наредбата и се указва начинът, по който те трябва да се вграждат, за да се осигури съответствие на завършените съоръжения или системи за защита със съществените изисквания.


Чл. 5. (1) Когато съоръжения, системи за защита, устройства по чл. 2, ал. 1, т. 2 или компоненти по т. 3 са произведени в съответствие с български стандарт, който въвежда хармонизиран европейски стандарт и той обхваща едно или повече от съществените изисквания за безопасност, се приема, че те съответстват на обхванатите от стандарта съществени изисквания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Когато няма приети български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, отнасящи се за съоръжения, системи за защита, устройства по чл. 2, ал. 1, т. 2 или компоненти по т. 3, могат да се използват съществуващи български стандарти и технически спецификации, за които се приема, че са важни или подходящи за правилното прилагане на съществените изисквания по глава втора.


Чл. 6. Съоръженията, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, се класифицират в групи и категории, определящи необходимите нива на защита, съгласно приложение № 1.


Чл. 7. Когато съоръженията и системите за защита се проектират за определена експлозивна атмосфера, това се означава върху тях.

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ (В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 2003 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания към съоръженията и системите за защита


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) При проектирането и изработването на съоръжения и системи за защита трябва да се взема под внимание развитието на новите технологии.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) По отношение на рисковете от експлозия за устройствата, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 2, съществените изисквания се прилагат само когато те са необходими за тяхното безопасно и надеждно функциониране и експлоатация.


Чл. 8. (1) Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, трябва да се проектират по начин, който осигурява експлозивна защита, и производителят трябва да вземе следните мерки:
1. при възможност да се предотврати възникването на експлозивна атмосфера, причинена от съоръженията или системите за защита;
2. да се предотврати възпламеняването на експлозивната атмосфера, като се вземе предвид източникът на запалване - електрически или неелектрически;
3. в случай на експлозия, която застрашава хора, домашни животни или вещи, тя незабавно да бъде спряна и/или да се ограничат пламъците и налягането до безопасно ниво.
(2) За предотвратяване на опасни ситуации съоръженията и системите за защита трябва да се проектират и произвеждат след анализ на възможните експлоатационни повреди и при отчитане на възможното неправилно използване.
(3) Съоръженията и системите за защита трябва да се проектират и произвеждат съобразно необходимостта от специална проверка и поддържане.
(4) Съоръженията и системите за защита трябва да се проектират и произвеждат по начин, който позволява да издържат на реалните или предвидимите условия на околната среда.


Чл. 9. (1) Маркировката на съоръженията и системите за защита трябва да е четлива и незаличима и да съдържа следните данни:
1. наименование и адрес на производителя;
2. маркировка за съответствие;
3. обозначение на серията или типа;
4. сериен номер, ако има такъв;
5. година на производството;
6. специфична маркировка за експлозивна защита (

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума