навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 15 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИДЕНТИФИКАТОРА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В КАДАСТЪРА

В сила от 14.08.2001 г.
Издадена от Министерството на териториалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.71 от 14 Август 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., отм. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра - ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти, както и условията и редът за неговото ползване.

Чл. 2. (1) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно на територията на страната.
(2) Идентификаторът се състои от пет цифрови полета, подредени по йерархични нива съгласно приложението. Всяко следващо ниво идентифицира територия или обект в обхвата на предишното ниво.
(3) Полетата на идентификатора са отделени едно от друго с разделител ". (точка)".
(4) Йерархичните нива се подреждат в низходящ ред, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) землище;
2. кадастрален район;
3. поземлен имот;
4. сграда;
5. самостоятелен обект в сграда.

Раздел II.
Структура и съдържание на идентификатора


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Първото поле на идентификатора е с дължина пет разряда. В него се записва идентификационният код съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, на чиято територия се намира недвижимият имот.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 4. Второто поле на идентификатора е с дължина до четири разряда. В него се записва номерът на кадастралния район, в който се намира недвижимият имот.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Третото поле на идентификатора е с дължина до четири разряда. В него се записва номерът на поземлен имот, намиращ се в кадастралния район, чийто номер е записан във второто поле.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Четвъртото поле на идентификатора е с дължина до три разряда. В него се записва номерът на сграда, намираща се в поземления имот, чийто номер е записан в третото поле.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Сгради, които са разположени в повече от един поземлен имот и не може да се определи принадлежността им към съответния поземлен имот, се номерират в обхвата на кадастралния район, като в третото поле на идентификатора се записва цифрата нула.


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Петото поле на идентификатора е с дължина до три разряда. В него се записва номерът на самостоятелен обект в сградата, чийто номер е записан в четвъртото поле.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Самостоятелни обекти на собственост, разположени в подлези, се номерират в обхвата на поземления имот, в който попадат, като в четвъртото поле на идентификатора се записва цифрата нула.


Чл. 8. (1) Съдържанието на всяко поле от идентификатора се използва самостоятелно за посочване или означаване на съответната му територия или на обект в кадастралната карта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Идентификаторът се изписва в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в регистъра на идентификаторите и промените им, в скиците и схемите, в част "А" на партидите на недвижимите имоти от имотния регистър, в актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и в други случаи, определени с нормативен акт.
(3) Последните полета от идентификатора, в които няма записан номер, не се изписват.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Във второто, третото, четвъртото и петото поле на идентификатора се попълват само тези разряди, които отразяват съответния номер на недвижимия имот. Например идентификаторът на самостоятелен обект № 11, в сграда № 3, от поземлен имот № 110, от кадастрален район № 200, в землището на Асеновград е - 00702.200.110.3.11.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Видът на съдържанието на всяко поле може да се изписва с думи в текстов документ.

Раздел III.
Условия и ред за ползване на идентификатора. Съхраняване на идентификатора


Чл. 9. (1) При създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри идентификаторите се формират от правоспособното лице, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Идентификаторите на недвижимите имоти се одобряват със заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и се съхраняват в информационната система на кадастъра.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) При поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри нови идентификатори на недвижимите имоти - обект на кадастъра, се дават от службата по кадастъра.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Новите идентификатори се генерират от информационната система на кадастъра и се отразяват в кадастралната карта, кадастралния регистър на недвижимите имоти, регистъра на идентификаторите и промените им, както и в досиетата на съответните недвижими имоти.
(5) Идентификаторите не се използват повторно, но информацията за тях се съхранява.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За идентификаторите и техните промени се води регистър по ред, определен с Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.).


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) До откриване на производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри:
1. идентификатори на недвижими имоти дават общинската администрация, съответно общинската служба по земеделие и гори;
2. при оцифряване на съществуващи кадастрални планове, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България или по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство, идентификаторите на недвижимите имоти се формират по реда на тази наредба.
(2) В случаите на открито производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група имоти идентификаторите на тези имоти се дават от службата по кадастъра, съгласувано с общинската администрация, съответно с общинската служба по земеделие и гори.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.) и отменя Наредба № 8 от 1995 г. за съдържанието и структурата на идентификатора на кадастралните единици (ДВ, бр. 111 от 1995 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.


Приложение към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Структура и съдържание на идентификатора
 
Полета на Първо Разделител Второ Разделител Трето Разделител Четвърто Разделител Пето
иденти- поле   поле   поле   поле   поле
фикатора                  
Съдържание Код по Точка № на Точка № на Точка № на Точка № на
на полетата ЕКАТТЕ   када-   поземлен   сграда   само-
      стрален   имот       стояте-
      район           лен
                  обект в
                  сграда
Брой 5 . до 4 . до 4 . до 3 . до 3
разряди разряда   разряда   разряда   разряда   разряда
                   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума