навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 29 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.71 от 14 Август 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изготвяне на прогнози, условията за прогнозиране и сроковете за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи, както и задълженията на длъжностните лица от Министерството на отбраната и Българската армия по изготвянето на прогнози.

Чл. 2. Прогнозирането е дейност на командирите (началниците) от командир на самостоятелен батальон, приравнени и по-високи, при която на основата на атестирането на кадровите военнослужещи се очертава перспективата за кадровото им развитие и повишаването на длъжностната им квалификация.


Чл. 3. Прогнозирането е непрекъснат процес, който включва:
1. констатации за образователния ценз, професионалната квалификация, служебния стаж и опит, а също така и оценка на военнопрофесионалната подготовка, личните качества и здравословното състояние на кадровия военнослужещ;
2. периодичен анализ на възможностите за кадрово развитие на кадровия военнослужещ и определяне на оптималния вариант на кадрово развитие;
3. повишаване на длъжностната квалификация в зависимост от варианта на кадрово развитие.


Чл. 4. Прогнозата е писмен документ (приложението), който се разработва в три раздела:
1. обхват на длъжностите, които се предвижда да се заемат от кадровия военнослужещ през периода на прогнозата;
2. вариант за кадрово развитие;
3. вариант за повишаване на квалификацията, необходима за заемане на длъжностите, включени в прогнозата.


Чл. 5. Първата прогноза се изготвя за периода до изтичане на договора за КВС на основата на обективни данни от резултатите на служебната дейност през първата година на изпълняваната кадрова военна служба като професия.


Чл. 6. Нова прогноза се изготвя:
1. преди кандидатстване за обучение във военна академия или генералщабен факултет (академия) - на основание резултатите от служебната дейност, показани през последната година на длъжността, от която е кандидатствал, със срок на прогнозата до изтичане на удължения срок на договора за кадрова военна служба;
2. при назначаване на длъжност извън обхвата на длъжностите, определени в прогнозата;
3. при сключване на допълнително споразумение към договора за кадрова военна служба в случаите, когато то засяга промени в кадровото положение на кадровия военнослужещ.


Чл. 7. Прогнозата се актуализира, като се отчитат възможностите за нейното реализиране при:
1. удължаване на срока на договора;
2. промяна на групата за професионално съответствие, определена при атестирането;
3. придобиване на медицинска специалност или научно звание и научна степен.


Чл. 8. Прогнозата може да се актуализира:
1. при налагане от компетентните медицински органи на забрана за извършване на определени дейности;
2. при налагане на дисциплинарно наказание по чл. 282, т. 1, букви "в" "г", "д", "е", "ж" и "з" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. след атестиране на кадровия военнослужещ.


Чл. 9. При изготвяне или актуализиране на прогнозата се отчитат:
1. принципът на ротация на кадрите - с цел придобиване на опит кадровият военнослужещ последователно да преминава през основни, междинни и приравнени на тях длъжности;
2. броят на гарнизоните и продължителността на службата в различните категории гарнизони - военната служба да се изпълнява в различни категории гарнизони и с достатъчна продължителност;
3. степента на попълване на поделението с личен състав;
4. характерът на изпълняваните длъжности.


Чл. 10. (1) При изготвяне на прогнозите се взимат под внимание:
1. последната атестация на прогнозирания кадрови военнослужещ;
2. мнението на командира (началника).
(2) Прогнозата не може да противоречи на сключения договор за кадрова военна служба.


Чл. 11. Не се изготвят прогнози за началника на Генералния щаб на Българската армия, първия заместник-началник на Генералния щаб, началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили и за кадровите войници.


Чл. 12. Прогнозите се изготвят от командирите (началниците), както следва:
1. за всички кадрови военнослужещи от самостоятелния батальон (полк) и приравнените на тях поделения, без заместниците на командира (началника) - от командира на самостоятелния батальон (полк) и приравнени;
2. за кадровите военнослужещи от бригада (дивизия) и приравнени на тях поделения, без тези по т. 1 и без заместниците на командира (началника) - от командира на бригадата (дивизията) и приравнени;
3. за кадровите военнослужещи от корпуса и приравнени поделения, без тези по т. 1 и 2 и без заместниците на командира (началника) - от командира на корпуса и приравнени;
4. за кадровите военнослужещи от управленията на главния щаб на вида въоръжена сила и пряко подчинените им поделения, без тези по т. 1 и 2 - от началниците на управления;
5. за всички останали кадрови военнослужещи от главния щаб на вида въоръжени сили, пряко подчинените поделения, командирите на корпуси и техните заместници - от началника на главния щаб на вида въоръжена сила;
6. за кадровите военнослужещи от организационните структури, административните звена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, и управленията на Генералния щаб на Българската армия и пряко подчинените им поделения - от съответните директори на дирекции, ръководители на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и началниците на управления;
7. за началниците на управления и поделения от Генералния щаб и техните заместници - от заместник-началника на Генералния щаб, на когото са подчинени;
8. за директорите на дирекции и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - от главния секретар на Министерството на отбраната;
9. за заместник-началниците на Генералния щаб и заместник-началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили - от началника на Генералния щаб.


Чл. 13. Изготвените или актуализираните прогнози се обсъждат и приемат на заседание на командването (ръководството) на поделението. В заседанието участват командирът (началникът, директорът) и неговите заместници и се привличат представители на кадровия орган на старшата инстанция. При необходимост преди да се приеме прогнозата се съгласува с началниците на отдели (отделения) и служби от родовете и специалните войски.


Чл. 14. Прогнозите на офицерите от висшия команден състав от Министерството на отбраната, Българската армия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната се разглеждат от Съвета по отбрана (за Българската армия след разглеждане от Съвета на началник-щабовете) и се приемат от министъра на отбраната.


Чл. 15. (1) Изготвените от длъжностните лица прогнози, с изключение на тези по чл. 14, след приемането им се представят за утвърждаване от непосредствения им командир (началник).
(2) Прогнозата представлява неразделна част от служебното дело на кадровия военнослужещ.


Чл. 16. Кадровият военнослужещ се запознава с утвърдената (актуализираната) прогноза от длъжностното лице, което я е изготвило, срещу подпис в срок от 7 дни.


Чл. 17. Прогнозата не подлежи на обжалване и няма задължителен характер за кадровия военнослужещ при избора му да кандидатства за назначаване на вакантна длъжност от Регистъра на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната и за комисиите за разглеждане служебното положение на кадровите военнослужещи при класирането на кандидатите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Условията и редът за изготвяне на прогнози, условията за прогнозиране и сроковете за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи в служба "Военна информация" се определят с отделен акт на министъра на отбраната.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за кадрова военна служба и отменя Наредба за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи с образец на Прогноза за длъжностно развитие, обявена със заповед на министъра на отбраната № К-1426 от 16.VII.1999 г.


Приложение към чл. 4


УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................................................................................................
(длъжност, звание, подпис, фамилия)
.........................................................................................................................................

(дата)

 
ПРОГНОЗА
за длъжностно развитие
изготвена към .... г.
 
............................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
на длъжност ................................................................................................................................................................................................
от поделение ..........................................................................................................................................................................................
 
ЕГН                    
 
Образование: .............................................................................................................................................................................................
Военна квалификация: .....................................................................................................................................................................................
Година на завършване на ВВУ (приемане на КВС) ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Срок на договора за КВС ................................................................................................................................................................................
 
Раздел I
 
1. Срок на прогнозата: до
..........................................................................................................
2. Обхват на длъжностите
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................
 
..........................................................................................................Пример:
• заместник-командир на рота
• командир на рота
• началник-щаб на батальон
• командир на батальон
 
Раздел II
 
Вариант за кадрово развитие
 
Длъжности Година
по    
ред                
1.                
2.                
3.                
4.                
 

Забележка. При изготвянето на варианта за кадро-

во развитие задължително се спазват сроковете по чл. 58
от Правилника за кадрова военна служба
 
Раздел III
 

Вариант за повишаване на квалификацията,

необходима за заемане на длъжностите, включени
в прогнозата
 
Повишаване на Година
по квалификацията  
ред                
1.                
2.                
3.                
4.                
   
  Изготвил:
 
............................................................................................................................
  (дата, звание, подпис, фамилия)Запознах се: .............................................................................................................................................................................................

(дата, звание, подпис, фамилия)

 
 
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума