навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № I-51 ОТ 12 МАРТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на полицейска закрила на детето.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Полицейската закрила на детето, наричана по-долу "полицейска закрила", по смисъла на тази наредба е спешна мярка, предоставена на дете от специализираните органи на МВР, служещи в районните управления (РУ) в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).


Чл. 3. Полицейска закрила се предоставя, когато:
1. детето е обект на престъпление;
2. има непосредствена опасност за живота или здравето на детето;
3. има опасност детето да бъде въвлечено в извършването на престъпление;
4. детето е изгубено или е в безпомощно състояние;
5. детето е останало без надзор.


Чл. 4. Полицейската закрила се осъществява чрез:
1. отстраняване на детето от средата или субектите, които оказват или могат да окажат вредно въздействие върху него;
2. установяване на обстоятелствата, довели до попадането на детето в това състояние;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) предприемане на мерки съвместно със социалните работници в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) за отстраняване на причините и условията, представляващи опасност за физическото, душевното или моралното развитие на детето; мерките се предприемат съобразно правомощията на полицейските органи.

Раздел II.
Условия за предоставяне на полицейска закрила


Чл. 5. (1) Полицейската закрила се предоставя по искане на:
1. самото дете;
2. родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции;
3. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) директор на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него лице;
4. представител на общинската администрация или член на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
5. полицейски орган;
6. прокуратурата;
7. съда.
(2) Предоставянето на полицейска закрила се осъществява с искане (приложение № 1).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Полицейска закрила се предоставя за не повече от 48 часа.
(2) На детето се предоставя полицейска закрила по всяко време на денонощието.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Детето, на което е предоставена полицейска закрила, се настанява в:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) специално помещение в РУ или в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) при МВР; в тези случаи при приемането на детето се извършва медицински преглед, за което се изготвя документ от квалифицирано медицинско лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) специализирани институции за деца или социални услуги - резидентен тип;
4. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) семейството му или при лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции, след уведомяване на дирекцията "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
(2) При необходимост органът, предоставящ полицейската закрила, осигурява полицейска охрана на детето.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 детето може да се придружава от родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции.


Чл. 8. Дете, за което се иска предоставяне на полицейска закрила, се настанява незабавно в ДВНМН към МВР съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и Правилника за организацията и дейността на ДВНМН, когато:
1. не може да се установи местоживеенето му;
2. за него се установи, че проси, проституира, злоупотребява с алкохол или употребява наркотични вещества;
3. за него се установи, че самоволно е напуснало заведение за задължително възпитание или принудително лечение;
4. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) за него се установи, че е извършител на противообществени прояви или престъпления.


Чл. 9. Предоставянето на полицейска закрила се прекратява при:
1. отпадане на обстоятелствата, наложили предоставянето й;
2. изтичане на срока.


Чл. 10. (1) Всички действия по осъществяването на полицейската закрила се отразяват в документите, посочени в наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Документите се завеждат в деловодството на РУ по определения за това ред.

Раздел III.
Ред за предоставяне на полицейска закрила


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Полицейска закрила се предоставя със заповед, издадена от началника на РУ или упълномощен от него служител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) В извънработно време, в почивни и празнични дни полицейска закрила се предоставя със заповед, издадена от дежурния в РУ.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се издават съобразно приложение № 2.


Чл. 12. Полицейският орган, осъществяващ закрилата на детето:
1. установява самоличността на детето;
2. установява родителите или лицата, на които е възложено да изпълняват родителските функции;
3. запознава и обяснява на детето по разбираем за него начин предприетите мерки и основанието за тях (приложение № 2);
4. организира мероприятията по осъществяването й, провежда ги и след изтичане срока на закрилата докладва по съответния ред;
5. вписва всички данни в Дневника за записване на децата, на които е предоставена полицейска закрила (приложение № 3).


Чл. 13. (1) Полицейският орган, предприел закрилата на дете, незабавно уведомява:
1. родителите на детето или лицето, на което е възложено да изпълнява родителските функции;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) дирекция "Социално подпомагане", в чийто район е предприета закрилата;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето;
4. районната прокуратура, на чиято територия е предприета мярката;
5. (нова - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) ОДМВР по местоживеене на детето.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва с уведомително писмо (приложение № 4).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) В случай че детето, на което се предоставя полицейска закрила, е дете чужденец, освен субектите по ал. 1 се уведомява и дежурният в ОДМВР, който уведомява съответното посолство или консулска служба по определения за това ред, а в случаите, в които е дете чужденец, търсещо международна закрила, уведомява Държавната агенция за бежанците (ДАБ).


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Под полицейска закрила в специално помещение в РУ или в ДВНМН се настанява дете над десетгодишна възраст. В тези случаи не се допуска детето да контактува с лица, общуването с които може да има вредно въздействие върху него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Служителят, осъществяващ полицейската закрила в РУ и в ДВНМН, упражнява контрол и наблюдение над детето под полицейска закрила.


Чл. 15. (1) Полицейска закрила се осъществява и при транспортирането на детето.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2003 г.).
(3) При транспортиране детето може да бъде придружавано от родител или лице, на което е възложено да изпълнява родителските функции.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г.) Предаването на дете под полицейска закрила се извършва с приемно-предавателен протокол (приложение № 5).


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2008 г.) (1) След прекратяване на предоставената полицейска закрила детето се предава на:
1. родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции, ако това не води до въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие;
2. социален работник в ДСП;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) директор на териториално поделение на ДАБ или на оправомощено от него лице само в случаите, в които детето чужденец е заявило желанието си за международна закрила или детето е подало молба за международна закрила и е настанено в териториално поделение на ДАБ.
(2) За извършеното предаване се съставя приемно-предавателен протокол (приложение № 5).


Чл. 16. (1) Полицейска охрана на дете, на което е предоставена полицейска закрила, се осъществява, когато:
1. детето е обект на престъпление;
2. е необходимо да бъде ограничен достъпът до детето, поради опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Полицейската охрана се осигурява от полицейските органи със заповед на началника на РУ или упълномощен от него служител (приложение № 2).


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Дете, на което е предоставена полицейска закрила по чл. 7, ал. 1, т. 2, има право на безплатна храна по норми, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание на чл. 43 от Закона за закрила на детето и е съгласувана с Държавната агенция за закрила на детето.


§ 2. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на главния секретар на МВР.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-51 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-51 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2017 Г, В СИЛА ОТ 01.08.2017 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5 ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

№ ...................                                                                                                                ДО

...................... г.                                                                                                              НАЧАЛНИКА НА

                                                                                                                          .......... РУ - гр. ...........................

 

ИСКАНЕ

за предоставяне на полицейска закрила на дете

 

Днес, ........................ г., ........................................................................................................................................................

        (собствено, бащино, фамилно име)                                 (дата на раждане и месторождение)

.................................................................................................................................................................................................

  (ЕГН/ЛНЧ)      (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

.................................................................................................................................................................................................

                  (постоянен адрес, тел.                                  настоящ адрес, тел.)

 

на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето искам да бъда поставен(а) под полицейска закрила.

 

Отправям искането със следните основания:

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

............................... г.                                                                                                        ПОДПИС: .....................................

гр. (с.) ......................

 

Забележки: 1. Обратната страна се попълва, когато искането за предоставяне на полицейска закрила не се прави от детето.

                    2. Когато искането за предоставяне на полицейска закрила се прави от лица, които не са родители, или лица, на които е възложено изпълнението на родителските функции, се попълват само данни за трите имена, длъжността и представлявания от подписващия искането орган.

 

№ .....................                                                                                                          ДО

....................... г.                                                                                                          НАЧАЛНИКА НА

                                                                                                                                     .......... РУ - гр. ...............................

 

ИСКАНЕ

за предоставяне на полицейска закрила на дете

 

Днес,..................г.,.............................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

............................................................................................................................................................................................

(ЕГН/ЛНЧ)           (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

.............................................................................................................................................................................................

(постоянен адрес, тел.                    настоящ адрес, тел.)

 

на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето и в качеството ми на:

 

• Родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции;

• Директор в дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него лице - гр. .....................................;

• Представител на общинската администрация или член на МКБППМН ..............................................................,

обл. ..................................................;

• Полицейски орган в ............... РУ - гр. ........................, при СДВР/ОДМВР .........................................................;

• Прокурор в ................................................... прокуратура - гр. (общ.) .....................................................................;

• Съдия в ............................................................. съд - гр. (общ.) .................................................................................

 

(подчертава се съответният субект и се попълва необходимото)

 

искам да бъде предоставена полицейска закрила на детето:

.............................................................................................................................................................................................

        (собствено, бащино и фамилно име)                        (дата на раждане и месторождение)

.............................................................................................................................................................................................

(ЕГН/ЛНЧ)    (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

..............................................................................................................................................................................................

(постоянен адрес, тел.        настоящ адрес, тел.)

..............................................................................................................................................................................................

(пол, видима възраст /при неустановена самоличност на детето/)

 

Отправям искането със следните основания:

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

.................................. г.                                                                                              ПОДПИС: ......................................

гр. (с.) .......................


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3, чл. 12, т. 3 и чл. 16, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

№ ................ Екз. № ...

.................................... г.

З А П О В Е Д

за предоставяне на полицейска закрила на дете

 

Днес, ...............г., в ........................ ч. в гр. .............................................., обл. .............................................................................,

подписаният ........................................................................................ на длъжност ......................................................................

в ......................................................................... РУ - гр...., СДВР/ОДМВР ....................................................................................

във връзка с чл. 37 от Закона за закрила на детето и на основание чл. 11 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Да бъде предоставена полицейска закрила на детето:

.........................................................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)                 (дата на раждане и месторождение)

........................................................................................................................................................................................................,

(ЕГН/ЛНЧ)    (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

........................................................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес, тел.                   настоящ адрес, тел.)

.........................................................................................................................................................................................................,

(пол, видима възраст /при неустановена самоличност на детето/)

 

 

Полицейската закрила е предоставена във връзка със следното:

 

.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

Полицейската закрила да се осъществи от: ................................................................................................................................

                                (собствено и фамилно име)

на длъжност .................................................................. в ....................................... РУ - гр. ......................................................

 

На детето .................................................................................................................................................. да бъде осигурена

полицейска охрана под ръководството на .........................................................................................................................

                         (собствено и фамилно име)

на длъжност ................................................................. в ..................................... РУ - гр. ..................................................,

във връзка със: .........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(посочват се основанията за осигуряване на полицейска охрана на детето)

 

(попълва се при осигуряване на полицейска охрана на детето на основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето)

 

Полицейската закрила да приключи в ........... ч. на ......................... г., освен ако не отпаднат причините и условията за предоставянето и.

 

............................... г.                                                                                                     НАЧАЛНИК: .......................................

гр. (с.) .....................

 

Долуподписаният .................................................................................................................................................................

(длъжност, собствено и фамилно име на служителя, осъществяващ полицейската закрила)

на основание чл. 12, т. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето запознах детето ......................................................................................................................................................................

със законовите основания за предприетата с него мярка и необходимостта от нея.

 

.............................. г.                                                                                                   ПОДПИС: ............................................

гр. (с.) ....................

 

 Приложение № 3 към чл. 12, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

ДНЕВНИК

ЗА

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА, НА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНА

ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА

 

в ......................................................................................................................................................................................................

(посочва се пълното наименование на териториалното структурно звено на МВР)

Започнат на ............................................................................................................................................................................ г.

Завършен на ........................................................................................................................................................................... г.

Срок на съхранение ............................................................................................................................................................... г.

 

по

ред

Дата на записване

Данни за детето

(собствено, бащино и фамилно име,

ЕГН/ЛНЧ, пол, видима възраст, месторождение, настоящ адрес, постоянен адрес,

телефон)

Искане за

предоставяне

на полицейска

закрила на дете

(вх. №/инициатор)

Заповед за

полицейска

закрила

на дете

(рег. №)

Начало на

полицейската

закрила на дете

(дата/час)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служител на РУ, осъществяващ закрилата на дете

(длъжност, собствено и фамилно име)

Мероприятия, предприети

по полицейската закрила на дете (осъществена полицейска охрана, транспортиране, настаняване в специализирана институция или социални услуги - резидентен тип, предаване на родител на лицето, на което е възложено да изпълнява родителските функции, или на социален работник в ДСП, на директор на териториално поделение на ДАБ или на оправомощено от него лице)

Край на полицейската

закрила

(дата/час)

Предаване на детето след края на полицейската закрила (субект, място, дата)

Забележка

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

№ .......................                                                                                          До

..........................г.                                                                                          г-н (г-жа) .....................................................,

                                                                                                                      гр. ........................, кв. (ж.к.) .......................,

                                                                                                                      ул./№ .............................................................,

                                                                                                                      община (район) ...........................................

                                                                                                                       (родител на детето или лице, на което

                                                                                                                       са предоставени родителските функции)

                                                                                                                      

                                                                                                                      До

                                                                                                                      Дирекция "Социално подпомагане"

                                                                                                                       ........................................................................

                                                                                                                       (по предоставяне на полицейската закрила

                                                                                                                        на детето)

           

                                                                                                                      До

                                                                                                                      Дирекция "Социално подпомагане"

                                                                                                                      .......................................................................

                                                                                                                       (по местоживеене на детето)

           

                                                                                                                      До

                                                                                                                      Районна прокуратура - ..................................

           

                                                                                                                     До

                                                                                                                     ОДМВР

                                                                                                                     ..........................................................................

                                                                                                                    (по местоживеене на детето, ако место-

                                                                                                                     живеенето му е установено)

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за предоставяне на полицейска закрила на дете

 

Уведомяваме Ви, че на ...................................... г. в .................... ч. на основание чл. 3 във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето след отправено искане, заведено под вх. № ....................., беше предоставена полицейска закрила със заповед № ......................./.......... г. от началника на ...... РУ - гр. .........................., на детето:

 

....................................................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)           (дата на раждане и месторождение)

....................................................................................................................................................................................................,

(ЕГН/ЛНЧ)    (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

.....................................................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес, тел.        настоящ адрес, тел.)

.................................................................................................................................................................................................... .

(пол, видима възраст /при неустановена самоличност на детето/)

 

 

Полицейската закрила е предоставена във връзка със следното:

 

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 

(попълват се основанията)

.................................. г.                                                                                                        НАЧАЛНИК: ..................................

гр. (с.) .......................


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 4 и чл. 15а, ал. 2

(Предишно приложение към чл. 15, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

№ .......................

.......................... г.

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за предаване на дете, на което е предоставена полицейска закрила

 

Днес, ...................... г., в ................... ч. детето:

 

...................................................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)           (дата на раждане и месторождение)

....................................................................................................................................................................................................,

(ЕГН/ЛНЧ)    (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от /при наличност/)

...................................................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес, тел.        настоящ адрес, тел.)

....................................................................................................................................................................................................

(пол, видима възраст /при неустановена самоличност на детето/)

 

 

което е под полицейска закрила,

 

отпадане на обстоятелствата, наложили предоставянето на полицейска закрила,

 

срокът на полицейската закрила е изтекъл.

 

(укажете с "Х" вляво съответния ред)

по заповед № ...................../.................... г. на началника на ........... РУ - гр. .......................................................................,

 

СЕ ПРЕДАВА на родителя или на лицето, на което е възложено да изпълнява родителските функции, или на социален работник в дирекция "Социално подпомагане", или на директор на териториално поделение на ДАБ, или на оправомощено от него лице, само в случаите, в които детето чужденец е заявило желанието си за международна закрила, или детето е подало молба за международна закрила и е настанено в териториално поделение на ДАБ.

...................................................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

..................................................................................................................................................................................................,

(ЕГН/ЛНЧ)    (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от)

.................................................................................................................................................................................................. .

(постоянен адрес, тел.        настоящ адрес, тел.)

Забележка: Когато приемно-предавателният протокол се прави от лица, които не са родители, или такива лица, на които е възложено да изпълняват родителските функции, се попълват само данни за трите имена, длъжността и представлявания от подписващия искането орган.

НАСТАНЯВА ВЪВ: ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на специализираната институция за деца, на социална услуга - резидентен тип, както и на ДВНМН в съответния регион на страната)

на основание чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила във връзка с чл. 39 от Закона за закрила на детето.

Детето е прието от:

..................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

на длъжност: ...........................................................................................................................................................................

1. Посочва се длъжността на служителя в съответната специализирана институция или социална услуга - резидентен тип;

2. Попълват се и данните, и длъжността на дежурния служител в ДВНМН)

 

........................................                                                                        ПРЕДАЛ ДЕТЕТО: .................................................

     (час, дата, година)                                                                                                                          (подпис)

 

гр. (с.) .........................                                                                            ...............................................................................

                                                                                                                     (длъжност, собствено и фамилно име на

                                                                                                                                            служителя)

                                                                                                                 ....... РУ - гр. .........................................................

                                                                                                                 ПРИЕЛ ДЕТЕТО: ................................................

                                                                                                                 (подпис; печат на специализираната инсти-

                                                                                                                 туция; на социалната услуга - резидентен

                                                                                                                  тип; териториално поделение на ДАБ)

 

Забележка: Приемно-предавателният протокол се попълва в 2 еднообразни екземпляра при всеки случай на приемане-предаване на детето.
Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума