навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

В сила от 02.03.2001г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) С наредбата се определя редът, по който Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, наричан за краткост "регистъра".

Чл. 2. (1) Правоспособността да се извършват дейности по кадастъра от физически лица е лична.
(2) Общият брой на правоспособните физически и юридически лица за извършване на дейности по кадастъра не се ограничава.
(3) Правоспособните лица могат да извършват дейности по кадастъра на територията на цялата страна.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Физическо лице може да бъде вписано в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Едноличен търговец може да бъде вписан в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР и в постоянния му специализиран състав има най-малко едно правоспособно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице или на един едноличен търговец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.)


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Юридическо лице може да бъде вписано в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Съдържание на регистъра


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Регистърът се води в цифров вид и се състои от партидите на правоспособните лица.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Партидата се води в цифров вид по образец съгласно приложението.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Партидата на всяко правоспособно лице съдържа:
1. пореден номер;
2. вид на лицето по чл. 17 ЗКИР - физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице;
3. дата на вписване на правоспособното лице в регистъра;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) номер и дата на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра;
5. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец - и наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление";
6. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, име и единен граждански номер на представляващия юридическото лице;
7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) номер и дата на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно чл. 21, ал. 3 или ал. 4 ЗКИР;
8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) дата на вписване на заличаването на правоспособното лице от регистъра и срока по чл. 21, ал. 2 ЗКИР;
9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) номер на издаденото свидетелство и/или карта за правоспособност;
11. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) списък на лицата по чл. 11, ал. 3, т. 2;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) забележки по вписани обстоятелства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Партидата на правоспособно лице, което извършва дейности по кадастър и/или дейността по чл. 56 ЗКИР, съдържа и следните данни:
1. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;
2. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;
3. номер и дата на документ за преминат от правоспособното лице курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
4. номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка "Професионална отговорност".


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Към всяка партида на правоспособно лице се създава и поддържа партидно досие с постоянен срок на съхранение. Партидното досие носи номера на партидата. Партидните досиета се подреждат в томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) заявлението по чл. 10 или чл. 11 с приложените към него документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) заповедите на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за вписване/заличаване в регистъра;
3. копията от актове, констатиращи нарушения;
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) списъкът по чл. 10, ал. 3, т. 5, съответно по чл. 11, ал. 3, т. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) заявлението, съответно докладът по чл. 15, ал. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) заявления от правоспособното лице и приложените към тях документи за извършване, съответно за прекратяване, на дейността по административно обслужване или за промяна на декларираните обстоятелства;
8. (нова - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) документи, удостоверяващи преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособното лице;
9. (нова - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) копия на застрахователни полици за сключена застраховка "Професионална отговорност".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Към досието могат да се съхраняват и други документи във връзка с дейността на правоспособното лице по изпълнение на възложените му дейности по кадастъра, на дейността по административно обслужване, вкл. съдържащи жалби, оплаквания и доклади на специализираните органи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при извършени проверки.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър води нарочна книга за наложените глоби и имуществени санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за актовете за констатиране на нарушенията на задълженията на правоспособните лица по чл. 20, ал. 1 ЗКИР.

Раздел II.
Водене и съхраняване на регистъра


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Кандидатите - физически лица, подават писмено заявление за вписване в регистъра до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) име, единен граждански номер, постоянен адрес, настоящ адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
2. за едноличен търговец, освен данните по т. 1, и:
а) код по БУЛСТАТ;
б) фирма, под която се извършва дейността;
в) седалище и адрес на управление на дейността;
г) предмет на дейност;
д) данни за вписването на едноличния търговец в търговския регистър - номер на фирмено дело, номер на партида, том, страница.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер;
2. трудова автобиография;
3. документи, удостоверяващи наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра;
4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) свидетелство за съдимост или код на електронно свидетелство за съдимост;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) физическите лица - еднолични търговци, прилагат и актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец и списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, единен граждански номер, специалността и заеманата длъжност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Документите по ал. 3 не се изискват от заявителя, когато данните, съдържащи се в тях, могат да бъдат извлечени от регистри на държавната администрация. В този случай в заявлението се посочват данните по ал. 3. Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира служебно необходимите данни и документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Ако необходимите данни и документи по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат да се получат от тях, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги изиска от заявителя.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Кандидатите - юридически лица, подават писмено заявление за вписване в регистъра, подписано от законния им представител, до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) наименование, код по БУЛСТАТ, предмет на дейност, седалище, адрес на управление на заявителя, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт;
2. брой на заетите лица в постоянния специализиран състав;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) брой на физическите лица, получили правоспособност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР, включени в постоянния специализиран състав.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице - кандидат за вписване в регистъра (търговско дружество, кооперация);
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, единен граждански номер, специалността и заеманата длъжност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Документите по ал. 3 не се изискват от заявителя, когато данните, съдържащи се в тях, могат да бъдат извлечени от регистри на държавната администрация. В този случай в заявлението се посочват данните по ал. 3. Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира служебно необходимите данни и документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Ако необходимите данни и документи по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат да се получат от тях, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги изиска от заявителя.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед съгласно чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра, ако са налице изискуемите от закона условия.
(2) Вписването в регистъра се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който е издадена заповедта по ал. 1.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) За извършеното вписване в регистъра на правоспособното лице се издава свидетелство за правоспособност по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Свидетелството по ал. 1 е извлечение от партидата на правоспособното лице по чл. 6.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) На правоспособните физически лица освен свидетелството по ал. 1 при поискване се издава и карта за правоспособност по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) За издаване на свидетелство и/или карта за правоспособност физическите лица представят следните документи:
1. снимка;
2. платежен документ.
(2) Ново свидетелство и/или нова карта за правоспособност се издават при:
1. промяна на данните, подлежащи на вписване;
2. повреждане, унищожаване, загубване или кражба на свидетелството или на картата за правоспособност;
3. издаване на заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР след изтичане на срока за заличаване от регистъра или при отпадане на основанието за заличаване.
(3) За издаване на ново свидетелство и/или карта за правоспособност лицето представя документите по ал. 1 и декларация за удостоверяване на обстоятелствата по ал. 2.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят писмено Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от настъпване на промени в данните по:
1. член 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11;
2. член 6, ал. 2, т. 3 и 4.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) Заличаване от регистъра се извършва при:
1. настъпване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 5 ЗКИР;
2. представяне на неверни данни;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) констатиране на неизпълнение на задължението по чл. 14, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Заличаването от регистъра може да се извърши и по инициатива на браншова организация на геодезистите.
(3) (Предишно изр. второ на ал. 2, изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Установените нарушения се отразяват в писмен доклад до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) За заличаване от регистъра се подава писмено заявление от правоспособното лице при настъпване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 ЗКИР. В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2, 4 и 5 ЗКИР и по чл. 14а, ал. 1, т. 2 и 3 от наредбата за заличаване на правоспособното лице от регистъра се подготвя доклад от длъжностните лица по чл. 16. Когато има съставен акт по чл. 21, ал. 4 ЗКИР, той се прилага към доклада.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Актът за неизпълнение на задълженията по чл. 20, ал. 1 ЗКИР се съставя от началника на службата по геодезия, картография и кадастър или от друго лице, определено със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Лицето може да направи писмени възражения по акта пред неговия съставител в 3-дневен срок от получаването му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) След изтичане на срока по ал. 2 актът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за издаване на заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР за заличаване на правоспособното лице от регистъра въз основа на заявлението или доклада по ал. 1 и акта по ал. 2.
(5) Партидата на правоспособното лице се закрива не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който заповедта по ал. 4 е влязла в сила.
(6) След влизане в сила на заповедта по ал. 4 това обстоятелство се отбелязва в регистъра, като се посочва, че картата и/или свидетелството за правоспособност са анулирани.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Лице, което е заличено от регистъра, може да бъде вписано отново по негово заявление, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени или отпаднали, както и след изтичане на срока по чл. 21, ал. 2 ЗКИР.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (1) Комисията по чл. 18, ал. 2 ЗКИР има следните задължения:
1. проверява в 30-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по чл. 11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра и дава становище за вписване или за отказ;
2. писмено уведомява кандидатите за нередовности в заявленията в 7-дневен срок от разглеждането им;
3. дава становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;
4. прави предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра, въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;
5. подготвя доклад за заличаване от регистъра.
(2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което има следните задължения:
1. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър заявления за вписване/заличаване в регистъра на правоспособните лица;
2. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър заявления от правоспособните лица по кадастър за извършване/прекратяване на дейността по административно обслужване;
3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;
4. връчва свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;
5. нанася настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;
6. дава справки за вписаните в регистъра обстоятелства;
7. води книгата по чл. 9, комплектува и съхранява партидните досиета;
8. извършва служебни проверки в регистри на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изисква служебно необходимите документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.
(3) Длъжностното лице по ал. 2 след всяко вписване, заличаване и промяна на данните в регистъра поставя дата.

Глава трета.
ПУБЛИЧНОСТ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 17. Регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, е публичен.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Издаването на свидетелство и карта за правоспособност, както и даването на писмени справки от регистъра се извършват срещу заплащане на такса, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) Писмените справки се извършват чрез извлечение от партидата на правоспособното лице по чл. 6.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (1) На електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се публикуват:
1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от партидата на всяко лице: номер на партида, име (наименование), адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, дата на започване/прекратяване на дейността по административно обслужване, дата на изтичане на застраховката "Професионална отговорност", дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
2. списък на лицата, заличени от регистъра на правоспособните лица, който съдържа: номер на партида, име (наименование) на лицето и срока за заличаването им.
(2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се поставят и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър на разположение на гражданите.
(3) Регистърът и списъкът по ал. 1 се актуализират след настъпване на нови или при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) За поддържане в актуално състояние на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Агенцията по геодезия, картография и кадастър изисква от правоспособните лица и от държавните органи и институции данни за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) За стаж в областта на кадастъра се зачита времето, през което лицето е извършвало дейности, свързани с прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър, отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, Закона за териториално и селищно устройство, както и дейности, свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в т.ч. :
1. по трудов договор или служебно правоотношение;
2. като едноличен търговец;
3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) като съдружник в търговско дружество и/или като лице, управляващо и/или представляващо търговско дружество, чийто предмет на дейност е в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР;
4. като научен работник или преподавател във висше или средно техническо училище по геодезия и кадастър.
(2) Стажът по ал. 1 се доказва:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) с трудова, служебна или осигурителна книжка;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 - със справка от търговския регистър за регистрация на търговеца;
3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) с копия на протоколи за приемане на възложени дейности по ал. 1.


§ 2. (1) Дейности по кадастъра, които правоспособните по смисъла на ЗКИР лица могат да извършват, са:
1. дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно изискванията на глава пета от ЗКИР;
2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 4 ЗКИР;
3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) дейности по чл. 56, ал. 1 ЗКИР;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) дейностите по създаване на специализирани карти и регистри съгласно изискванията на глава четвърта от ЗКИР;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) изготвяне на експертизи и становища по въпроси в областта на кадастъра, в качеството им на вещи лица пред съда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Дейностите по ал. 1, т. 2 се извършват въз основа на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, а до одобряването им за съответния район - въз основа на картите, плановете, регистрите и другата документация по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В постоянния специализиран състав на юридическото лице или едноличния търговец се включват физическите лица на трудов договор за неопределено време и съдружниците или собствениците на юридическото лице или едноличния търговец.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2006 Г.)

§ 21. (1) Вписаните в регистъра правоспособни лица - юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 - 4 в срок три месеца от влизането в сила на наредбата.
(2) При неспазване на разпоредбата по ал. 1 правоспособното лице се заличава от регистъра.

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г., ДОП. - ДВ, БР. 85 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.10.2019 Г.)

§ 10. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX, но не по-късно от 22.11.2018 г..

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.10.2019 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 5, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г.)

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР

(физическо лице)

№ ..............................................................................................................................................

Открита на .........................................../................................................../...............................

Закрита на .........................................../................................................../................................

Име ........................................................, единен граждански номер ..................................

Адрес за кореспонденция .....................................................................................................

Телефон/факс/e-mail/...............................................................................................................

Свидетелство за правоспособност № .................................................................................

Карта за правоспособност № ...............................................................................................

1. Заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра № .........../............................ г.

2. Заповед по чл. 21, ал. 3 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........../......................... г.

3. Заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........../......................... г.

4. Срок по чл. 21, ал. 2 ЗКИР, за който се загубва правоспособността ..........................

..................................................................................................................................................

5. Започване на дейността по административно обслужване ............... г.

6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ............. г.

7. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация .................. № ........... г.

8. Застрахователна полица "Професионална отговорност" № ................. г.

9. Забележки ...........................................................................................................................

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР

(юридическо лице или едноличен търговец)

№ ..............................................................................................................................................

Открита на .........................................../................................................../...............................

Закрита на .........................................../................................................../................................

Наименование ........................................................................................................................

Седалище ................................................................................................................................

БУЛСТАТ ................................................................................, единен граждански номер ....................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(име и длъжност на представляващия юридическото лице или едноличния търговец)

Адрес на управление .............................................................................................................

Телефон/факс/e-mail/...............................................................................................................

Свидетелство за правоспособност № .................................................................................

1. Заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра № .........../............................ г.

2. Заповед по чл. 21, ал. 3 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........../......................... г.

3. Заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........../......................... г.

4. Срок по чл. 21, ал. 2 ЗКИР, за който се загубва правоспособността ..........................

..................................................................................................................................................

5. Специализиран състав ............................................................................................ души

6. Списък на правоспособните лица по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР:

6.1. Име ...................................................................................................................................

единен граждански номер .........................................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № .........................................../..................................... г.

Свидетелство за правоспособност № ..................................................................................

Партида № ..............................................................................................................................

6.2. Име ...................................................................................................................................

единен граждански номер .........................................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № .........................................../..................................... г.

Свидетелство за правоспособност № ..................................................................................

Партида № ..............................................................................................................................

6.3. Име ...................................................................................................................................

единен граждански номер .........................................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № .........................................../..................................... г.

Свидетелство за правоспособност № ..................................................................................

Партида № ..............................................................................................................................

7. Започване на дейността по административно обслужване ................... г.

8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ................ г.

9. Списък на лицата - служители на търговеца, които ще извършват дейността по административно обслужване.

10. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация .................. № ............ г.

11. Застрахователна полица "Професионална отговорност" № ................. г.

12. Забележки ...........................................................................................................................

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума