навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА РИБОВЪДСТВО И ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРУПКОВИ ОРГАНИЗМИ

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. изискванията за качество на пресните води, обитавани от риби, посредством:
а) въвеждане норми за качество на тези води;
б) въвеждане на процедура по идентифициране на водите за обитаване от риби, вкл. тези, определени като изискващи опазване или подобряване, във връзка с поддържането на живота на рибите и контрола върху качеството на водите, обитавани от риби;
в) установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води;
2. изискванията за качество на крайбрежните морски води и морски води, вдадени в сушата, осигуряващи нормално съществуване и възпроизводство на ракообразни и мекотели, вкл. високо качество на добиваните от тях продукти за директна употреба от човека, посредством:
а) въвеждане на норми за качеството на тези води;
б) процедурата по идентифициране на водите за развъждане на черупкови организми, включително тези, определени като изискващи опазване или подобряване, във връзка с поддържането на живота на ракообразни и мекотели и контрола върху качеството на водите, обитавани от черупковите организми;
в) установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води.

Чл. 2. Целта на тази наредба е опазването на пресните води, предназначени за естествено обитаване от рибни видове, и на крайбрежните морски води за развъждане на черупкови организми от замърсяване, както и създаване на благоприятни условия за нормално функциониране на екосистемите посредством:
1. постигане нормите за качество на пресните повърхностни води, обитавани от риби, посочени в приложение № 1, с оглед на осигуряване защита на пресните води, които имат или биха имали възможност да поддържат живота на рибите (особено на тези, които са обект на промишлен и спортен риболов);
2. постигане нормите за качество на крайбрежните морски води за нормално развитие и възпроизводство на черупкови организми, посочени в приложение № 2, с оглед на опазване на тези води за поддържане и нормално функциониране на популациите от ракообразни и мекотели, вкл. опазване от замърсяване на добиваните морски продукти за употреба от човека.


Чл. 3. Тази наредба не се отнася за води във водни обекти, предназначени за интензивно рибовъдство (рибни ферми).


Чл. 4. Изискванията на наредбата не отменят общите изисквания на действащите нормативни документи за качеството на крайбрежните морски води и се отнасят за крайбрежните морски води и морски езера, идентифицирани като води за развъждане на черупкови организми.


Чл. 5. Стойностите по параметрите, отнасящи се до качеството на водите от обхвата на наредбата, въвеждани с други нормативни актове, не могат да бъдат по-малко строги от посочените в приложения № 1 и 2.


Чл. 6. За целите на тази наредба пресните води, предназначени за естествено обитаване от рибни видове, и крайбрежните морски води за развъждане на черупкови организми се идентифицират съответно като пъстървови води, шаранови води и води за развъждане на черупкови организми.


Чл. 7. Параметрите за качество на водите, определени съгласно чл. 6, са дадени в приложения № 1 и 2.


Чл. 8. В едногодишен срок от обнародването на наредбата министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и горите издават инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни морски води за развъждане на черупкови организми.


Чл. 9. (1) В двегодишен срок от обнародването на инструкцията по чл. 8 директорите на басейновите дирекции изготвят списък на водните обекти или части от тях на територията на района за басейново управление на водите с води, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за обитаване от рибни видове съгласно чл. 1, т. 1, а за Черноморския район - и за крайбрежните морски води, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми съгласно чл. 1, т. 2.
(2) Копие от списъка по ал. 1 се изпраща в дирекция "Води" при Министерството на околната среда и водите.
(3) Директорът на басейновата дирекция може да извършва допълнително определяне на води за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми.
(4) Предложените води по ал. 3 за допълнително включване към списъците по ал. 1 се съгласуват с дирекция "Води" на МОСВ.
(5) Директорът на басейновата дирекция при промяна на факторите, въздействащи върху качеството на определените за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми води, по своя инициатива или по разпореждане на министъра на околната среда и водите може да извършва ревизиране на определените в списъците по ал. 1 води.


Чл. 10. (1) В период 5 години след определянето на водите за обитаване от риби и водите за черупкови организми директорите на басейновите дирекции изготвят програми за намаляване на замърсяването на тези води за постигане на съответствие с изискващото се качество съгласно чл. 7.
(2) Програмите за намаляване на замърсяването се съобразяват с плановете за управление на речните басейни и общите планове за подобряване състоянието на водите съгласно действащата нормативна уредба за категоризация на водите във водните обекти.


Чл. 11. (1) За постигане на целите, заложени в програмите за намаляване на замърсяването, водите, определени за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми съгласно чл. 9, се смята, че осигуряват изискванията за качество на води по тази наредба, ако пробите от тези води се вземат с минимално определената в приложения № 1 и 2 честота в едни и същи пробовземни пунктове за период над 12 месеца, и ако:
1. за водите, определени за обитаване от рибни видове:
а) 95 % от пробите по параметри: рН; БПК5; NH3; NH4; нитрити; остатъчен хлор; общ цинк и разтворена мед, съответстват на нормите за тези показатели в приложение № 1;
б) се спазва процентът, посочен в приложение № 1, за температурата и разтворения кислород;
в) има съответствие със средната концентрация за съдържанието на разтворени вещества;
2. за водите, предназначени за черупкови организми:
а) 100 % от пробите съответстват на нормите в приложение № 2 по параметрите - органо-хлорни вещества и метали;
б) 95 % от пробите съответстват на нормите в приложение № 2 по параметрите - соленост и разтворен кислород;
в) 75 % от пробите покриват изискванията по другите параметри от приложение № 2.
(2) В случаите по чл. 13, когато броят на пробовземанията е по-малък от указания в приложения № 1 и 2, 100% от пробите трябва да съответстват на нормите в приложения № 1 и 2.
(3) Ако несъответствието на пробите за качество на водите за обитаване от риби и за развъждане на черупкови организми се дължи на природни бедствия, наводнения или на необичайни природни условия, нехарактерни за районите на тези води, тези проби не се вземат предвид при изчисляване на процентите по ал. 2. Причините за несъответствие се отбелязват своевременно при съставяне на протокола за вземане на проби.


Чл. 12. (1) Контролът за качеството на пресните води за обитаване от рибни видове и крайбрежните морски води, предназначени за развъждане на черупкови организми, включва пробовземане и анализ на пробите в акредитирани лаборатории, извършени по начина и съобразно параметрите, посочени в приложения № 1 и 2.
(2) Контролът по параметрите в приложения № 1 и 2 се осъществява от акредитирани лаборатории съгласно обхвата на акредитация.
(3) Интервалите от време, през което се извършва пробовземане и анализ, са посочени в приложения № 1 и 2.


Чл. 13. За води, определени съгласно наредбата, при които се отчитат по-добри стойности по определените препоръчителни стойности в приложения № 1 и 2, директорът на басейновата дирекция може да намали броя на пробовземанията през годината.


Чл. 14. Точното място на пробовземните пунктове, отстоянието от най-близките точки на заустване на отпадъчни води и дълбочината, от която трябва да се вземат водните проби, се определят от директора на басейновата дирекция съобразно местните условия на околната среда.


Чл. 15. Изискващите се сравнителни методи за анализ по отделните параметри са посочени в приложения № 1 и 2. Акредитираните лаборатории могат да работят по други методи само при доказана сигурност, че получаваните резултати са еквивалентни или съпоставими с тези по методите в приложенията.


Чл. 16. (1) При доказана липса на замърсители и отсъствие на риск от влошаване качеството на водите вследствие резултатите от проучването по чл. 19 и резултатите от анализите на редовните пробовземания, получени в акредитирани лаборатории, директорът на басейновата дирекция съгласувано с дирекция "Води" може да разпореди, че не е необходимо вземането на проби за целите на наредбата.
(2) Ако резултатите от анализите на редовните пробовземания покажат, че пробите не отговарят на стойностите, посочени в приложения № 1 и 2, директорът на басейновата дирекция трябва:
1. да установи дали причините за това са:
а) следствие от случайност;
б) следствие от природно явление, или
в) следствие от замърсяване, и
2. да предложи за одобрение от дирекция "Води" на МОСВ съответните мерки за постигане на съответствие с указаните стойности.


Чл. 17. Прилагането на мерки за постигане изискванията на наредбата в никакъв случай не може да води директно или индиректно до увеличение на замърсяването на пресните води и на крайбрежните морски води.


Чл. 18. Когато определените пресни води пресичат или формират националните граници със съседни страни или определените крайбрежни морски води са в района на границата с друга държава, тези води се определят след уведомяване и/или консултиране с компетентните органи за водите на тези страни.


Чл. 19. (1) За целите на контрола по чл. 12 за качеството на водите от обхвата на наредбата и с цел получаването на достоверни данни за обема, характера и мястото на всички замърсявания и зауствания, представляващи потенциална опасност за качеството на определените води, както и за ефекта, който те оказват върху тези води, директорът на басейновата дирекция организира проучване:
1. на местните условия нагоре по течението на реките и във водосбора на водоемите за водите, определени за обитаване от рибни видове;
2. на местните условия по брега на морето в районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми.
(2) Проучването по ал. 1 се прави периодично по преценка на директора на басейновата дирекция или по нареждане на министъра на околната среда и водите и трябва да бъде достатъчно подробно по обем и извършено така, че в резултат от него да могат да се получат данните по ал. 1.
(3) Ако при проучването по ал. 1, при друга проверка или при регулярно вземане на проби, анализирани в акредитирани измервателни лаборатории, се установи, че съществува заустване или има вероятност от заустване на замърсени води, които могат да доведат до влошаване качеството на водите по тази наредба, директорът на басейновата дирекция разпорежда допълнително пробовземане и анализ.
(4) Мерките по ал. 3 се вземат и в случай, че съществуват и други обстоятелства, въз основа на които може да се предположи влошаване качеството на водите, определени за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми.
(5) Разходите по допълнителните пробовземания и анализи на води по ал. 3, повлияни от конкретни обекти - замърсители, са за сметка на собствениците на тези обекти, причинили замърсяването.


Чл. 20. (1) Директорът на басейновата дирекция след съгласуване с директора на Главна дирекция "Води" може да заповяда временно изключване от режима на тази наредба:
1. на някои параметри от приложенията в случаи на изключителни географски или метеорологични условия;
2. някои пресни води за рибни видове или крайбрежни морски води за развъждане на черупкови организми, когато те са подложени на природно насищане с някои вещества и това води до отклонение от нормите, посочени в приложения № 1 и 2.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват причините, наложили временното изключване, и срокът, за който се налага.
(3) Временното изключване от режима на наредбата не може да поставя в опасност човешкото здраве и съществуващата екосистема.
(4) Копие от заповедта за временно изключване от режима на наредбата се изпраща на министъра на околната среда и водите в 7-дневен срок.


Чл. 21. (1) На всеки три години министърът на околната среда и водите въз основа на данните, предоставени от директорите на басейновите дирекции, изготвя доклад за състоянието на водите от обхвата на наредбата, който съдържа информация относно:
1. водите, определени в съответствие с чл. 9 в обобщен вид;
2. ревизирането на определените води за риби и черупкови организми;
3. включването на нови параметри за качеството на тези води;
4. прилагането на изискващите се стойности в приложения № 1 и 2;
5. данните за изключенията по чл. 20;
6. информация относно дейностите по прилагането на наредбата.
(2) Докладът по ал. 1 при поискване се предоставя на разположение на обществеността и може да служи за изпълнение на международните задължения на Република България.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Норми за качество" означава стойностите за концентрацията на замърсяващи вещества във водите, дънните отложения и водните организми и за показателите за качество на водите в обхвата на тази наредба, посочени в приложения № 1 и 2, които не трябва да бъдат превишавани с оглед опазване на човешкото здраве и околната среда.
2. "Води за обитаване от рибни видове" са всички повърхностни пресни води във водните обекти или части от тях, естествено местообитание на рибни видове, класифицирани в две категории - за пъстървови и за шаранови видове.
3. "Води за развъждане на черупкови организми" са крайбрежните морски води или части от тях, както и вдадените в сушата морски води, осигуряващи нормално съществуване и възпроизводство на ракообразни и мекотели, вкл. и чистота на добиваните от тях продукти за консумация от човека.
4. "Екосистема" е екологична единица (природно звено), състояща се от живи и неживи компоненти, които са взаимосвързани помежду си и функционират като едно цяло.
5. "Крайбрежни морски води" означава водата откъм сушата, оградена от линия, чиито точки са на отстояние една морска миля от най-близката точка на основната линия, от която се измерва широчината на териториалните води, като в устията на реките се разширява до границата на пресните води.
6. "Природно насищане" е процесът, при който без човешка намеса някои вещества, намиращи се в окръжаващата природна среда, преминават във водите на водния обект.
7. "Замърсяване на водите" е прякото или непрякото въвеждане като резултат от човешката дейност на вещества, трептения и топлина във водите, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве при консумация на риба и рибни продукти и месо на черупкови организми от крайбрежни морски води и за водните екосистеми и качеството на водите.
8. "Случайност" е явление или събитие, свързано с "непредвидими обстоятелства" от Закона за водите, настъпването на които е възможно, но моментът на настъпването им не може да бъде определен.
9. "Пробовземен пункт" е определена точка от водния обект, в която се извършва пробовземане за анализ по параметрите на тази наредба.
10. "Пъстървови води" са водите, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за обитаване от представители на Salmonidae - балканска пъстърва, сивен, както и от видове на Thymalus sp., Coregonus sp. и др.
11. "Шаранови води" са водите, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот на представители от шарановите риби (Cyprinidae) или други видове, като щука (Esox lucius), Perca fluviatilis и др.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 8 от Закона за водите (ДВ, бр. 67 от 1999 г.).


§ 3. Сроковете за постигане на нормите по приложения № 1 и 2 са 6 години от влизане в сила на наредбата.


Приложение № 1 към чл. 2, т. 1


Норми за качество на пресните повърхностни води, обитавани от риби
 
Показатели Пъстървови Шаранови Сравнителни Минимална Забележка
  води води методи честота на пробо-  
      за анализ вземане и анализ  
  Препоръчи- Задължи-          
  телни (П) телни (З) П З      
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Темпера- Температурата, мерена под точката на термични - - -
тура (°C) зауствания (в края на зоната на смесване), не      
  трябва да превишава температурата на неповлия-      
  ните води с повече от:      
  1,5°С 3,0°С Термомет- Седмично, едно- Да се избягват
      трично временно под и внезапните
        над точката на вариации на
        термично температурата.
        заустване  
  Температурата, мерена под точката на заустване - - -
  на студени (охладени) води, не трябва да бъде по-      
  ниска от температурата на неповлияните води      
  с повече от:      
  3°С      
  Термичните зауствания не трябва да причиняват      
  превишение на температурите след точката на      
  заустване в края на зоната на смесване, както следва:      
  21,5°С 28,0°С - - -
  10,0°С 10,0°С      
  Температурната граница от 10°С се прилага само - - -
  през размножителните периоди на видове,      
  нуждаещи се от студена вода за възпроизводство,      
  и само за води, които могат да съдържат такива      
  видове.      
  Температурните граници по изключение могат      
  да бъдат превишавани за 2 % от времето.      
2. Разтворен За 50 % от 50 %>9 50 %>8 50 %>7 Метод на Месечно, с мини- -
кислород пробите >9 когато 100 %>5 когато Винклер или мум една предс-  
(mg/l O2) За 100 % от съдържа-   съдържа- електро- тавителна проба  
  пробите >7 нието на   нието на химичен в период на най-  
    кислород   кислород метод ниско кислородно  
    спадне под   спадне под (селективни съдържание в  
    6 mg/l, се   6 mg/l, се електроди) деня на пробо-  
    прилагат   прилагат   вземане. Където  
    разпоред-   разпоред-   има големи днев-  
    бите на   бите на   ни вариации, се  
    чл. 16, ал. 2   чл. 16, ал. 2   вземат минимум  
            две проби за деня.  
3. рН 6-9 Електромет- Месечно -
    рично, калиб-    
    рация чрез    
    два разтвора    
    с позната рН    
4. Суспeнди- < 25 - < 25 - Филтрация На тримесечие Посочените
рани ве-         чрез 0,45 m   стойности са
щества         мембранен   усреднени кон-
(mg/l)         филтър или   центрации и не се
          центрофуги-   прилагат за сус-
          ране, сушене   пендирани ве-
          при 105°С и   щества с вредни
          претегляне   химически
              свойства.
5. БПК5 < 3 - < 6 - Определяне на На три- -
(mg/l O2)         О2 по метода на месечие  
          Винклер преди    
          и след пет-    
          дневна инку-    
          бация в пълна    
          тъмнина при    
          20 ±1°С    
6. Общ 0,2 - 0,4 - Молекулярно- На три- При езера с дълбочина
фосфор         абсорбционна месечие 18-300 м се прилага
(mg/l P)         спектрофото-   формулата:
/изразено              
като фос-              
фати (PO4)             L < (10(Z/Tw))x
              (1+(корен от (Tw))),
              където:
              L е натоварването, изразе-
              но в mg P за квадратен ме-
              тър (m2) от повърхността
              на езерото за една година;
              Z = средната дълбочина на
              езерото в метри;
              Tw = теоретичното време за
              обмен на езерните води в
              години.
              В други случаи стойностите
              от 0,2 mg/l за пъстървови
              и от 0,4 mg/l за шаранови
              води, изразено като PO4,
              могат да се разглеждат
              като показатели за нама-
              ляване на еутрофизацията.
7. Нитрити < 0,01 - < 0,03 - Молекулярно-   На три-
(mg/l NO2)         абсорбционна   месечие
          спектрофото-    
          метрия    
8. Феноли Фенолни компоненти не се допускат в кон- Тестване - Изпитване чрез тестване
(mg/l центрации, които имат неблагоприятен     се извършва само там,
C4H5OH) ефект върху вкуса на рибите и рибните     където се очаква присъс-
  продукти за консумация от човека.     твие на феноли.
9. Нефт и Присъствие на нефтопродукти не се допус-     Визуалното определяне
нефто- ка в количества, които:     се извършва регулярно
продукти - образуват филм по повърхността на Визуално Месечно един път месечно, а проб-
  водата или образуват налепи по леглата на     ване за вкус - само където
  речни течения и езера;     се очаква присъствие на
  - придават неприятен "петролен" вкус на Тестване   нефтопродукти.
  рибите и рибните продукти;      
  - оказват вреден ефект върху рибите.      
10. Нейони- <0,005 <0,025 <0,005 <0,025 Молекулярно- Месечно Стойностите за нейонизи-
зиран         абсорбционна   ран амоняк могат да бъдат
амоняк         спектрофото-   превишени при създаване
(mg/l NH3)         метрия, с из-   на определени условия
  За намаляване риска от токсичност, дъл- ползване на   за краткотрайни върхови
  жащ се на нейонизиран амоняк, на консу- индофенол-   състояния през деня.
  мацията на кислород, свързана с нитрифи- синьо или метод    
  кацията, и на еутрофизацията, концентра- на Неслер при    
  циите на общо амониеви йони не трябва да определяне на    
  превишават следните стойности: рН и темпера-    
    турата    
11. Амониеви < 0,04 < 1,0 < 0,2 < 1,0      
йони общо              
(mg/l NH4)              
12. Общ оста- - < 0,005 - < 0,005 DPD-метод Месечно
тъчен хлор         (диетил-р-   се отнася за рН=6. По-
(mg/l         фениленедиамин)   високи концентрации на
HOCl)             общ хлор са допустими при
              по-високи стойности на рН.
13. Общ цинк До 10 mg/l CaCO3 твърдост на водата: Атомноабсорб- Месечно  
(mg/l Zn)   ционна спек-    
    трофотометрия    
  - 0,03 - 0,3      
  От 10 до 50 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,2 - 0,7      
  От 50 до100 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,3 - 1,0      
  От 100 до 500 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,5 - 2,0      
14. Мед-раз- До 10 mg/l CaCO3 твърдост на водата: Атомноабсорб- Месечно  
творена   ционна спек-    
(mg/l Cu)   трофотометрия    
  - 0,005 - 0,005      
  От 10 до 50 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,022 - 0,022      
  От 50 до 100 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,04 - 0,04      
  От 100 до 300 mg/l CaCO3 твърдост на водата:      
  - 0,112 - 0,112      
15. Живак Обща концентрация на живак за повлияни Безпламъчна атом- На три- Концентрацията на живак
(mg /l Hg) от зауствания повърхностни води: ноабсорбционна месечие в представителни проби от
  < 1,0 спектрофотомет-   рибно месо, избрано като
  (като средно аритметично от резултатите рия след подходя-   индикатор, не трябва да
  през годината) ща предобработка   превишава 0,3 mg/kg свежо
    на пробата, взе-   месо.
    майки предвид    
    предокислението    
    на живака и после-    
    дователната редук-    
    ция на живачните    
    йони Hg    
16. Кадмий Обща концентрация на кадмий за Атомноабсорб- На три- -
(mg/l Cd) повърхностни води: ционна спектро- месечие  
  < 1,0 фотометрия след    
  Обща концентрация на кадмий за повлияни консервация и    
  от зауствания повърхностни води: подходяща обра-    
  < 5,0 ботка на пробата    
17. Хекса- Обща концентрация на HCH за повърх- Газ хроматография На три- Общата концентрация на
хлорцик- ностни води: с електронзахва- месечие НСН в дънни отложения
лохексан- 50,0 щащ детектор след   и в риби не трябва да
общо Обща концентрация на HCH за повърх- екстрахиране с под-   показва значимо повише-
(ng/l HCH) ностни води, повлияни от зауствания: ходящ разтворител   ние във времето.
  100,0 и пречистване    
18. Въглероден 12,0 Газ хроматография. На три- -
тетрахлорид   За концентрации под месечие  
(mg/l CCl4)   0,5 mg/l трябва да се използ-  
      ва чувствителен детектор,  
      с точност 0,1mg/l.  
19. ДДТ- 10,0 Газ хроматография с На три- -
общо (mg/l) (за изомер para-para-DDT) електронзахващащ де- месечие  
  25,0 тектор след екстракция с    
  (за общо DDT) подходящ разтворител    
20. Пента- 2,0 Течна хроматография На три-  
хлорфенол   под високо налягане месечие  
(mg/l PCP)   или газ хроматография    
    с електронулавящ де-    
    тектор след екстракция    
    с подходящ разтворител    
21. Aлдрин 10,0 Газ хроматография с На три- Концентрацията на алдрин
(ng/l)   електронзахващащ де- месечие в дънни отложения и риби
    тектор след екстракция   не трябва да показва зна-
    с подходящ разтворител   чимо нарастване във
        времето.
22. Хекса- 0,03 Газ хроматография с На три- Концентрацията на НСВ
хлорбензол   електронзахващащ де- месечие в дънни отложения и ри-
(mg/l HCB)   тектор след екстракция   бите не трябва да показва
    с подходящ разтворител   значимо нарастване във
        времето.
23. Хексахлор- 0,1 Газ хроматография с На три- Концентрацията на НСВD
бутадиен   електронзахващащ де- месечие в дънни отложения и ри-
(mg/l HCBD)   тектор след екстракция   бите не трябва да показва
    с подходящ разтворител   значимо нарастване във
        времето.
24. Хлороформ 12,0 Газ хроматография с На три- -
(mg/l CHCl3)   използване на чувствите- месечие  
    лен детектор за концен-    
    трации под 0,5 mg/l и    
    точност 0,1 mg/l    
25. 1-2 Дихлор- 10,0 Газ хроматография с На три- -
етан   електронзахващащ де- месечие  
(mg/l EDC)   тектор след екстракция    
    с подходящ разтворител    
    или газ хроматография с    
    използване на процес "из-    
    гонване и улавяне" чрез    
    криогенно капилярно    
    улавяне (точност 1 mg/l)    
26. Трихлор- 10,0 Газ хроматография с На три- -
етилен   електронзахващащ де- месечие  
(mg/l TRI)   тектор след екстракция    
    с подходящ разтворител    
    (точност 0,1 mg/l)    
27. Перхлор- 10,0 Газ хроматография с На три- -
етилен   електронзахващащ де- месечие  
(mg/l PER)   тектор след екстракция    
    с подходящ разтворител    
    (точност 0,1 mg/l)    
28. Трихлор- 0,4 Газ хроматография с На три- -
бензол   електронзахващащ де- месечие  
(mg/l TCB)   тектор след екстракция    
    с подходящ разтворител    
    (точност 10 ng/l)    
29. Олово 0,01 - 0,01 - Атомноабсорбционна На три- -
(Pb) (mg/l)         спектрофотометрия месечие  
30. Сероводород не се не се Фотометрично На три- -
(mg/l) допуска допуска   месечие  
31. Биотичен 4-5 3-4 3-4 2-3 Хидробиологичен Годишно -
индекс         метод за определяне на    
          БИ по 5-степенна скала    
          с анализ на    
          макрозообентос    
32. Колиформи, 1000 10 000 10 000 Преброяване след фер- На три- -
общо /100 ml       ментация и култивация месечие  
        по MPN (най-вероятно    
        число-НВЧ) или    
        мембранна филтрация и    
        култивиране на подхо-    
        дяща среда    


Приложение № 2 към чл. 2, т. 2


Норми за качеството на крайбрежните морски води, обитавани от черупкови организми
Показатели Препоръчителни Задължителни Сравнителни методи Минимална честота
  (П) (З) за анализ на пробонабиране
        и анализ
1 2 3 4 5
1. Температура (°C) Заустванията във води- - -Термометрично, На тримесечие
  те за развъждане на   измерване на място  
  черупкови организми   по време на пробо-  
  не трябва да променят   вземането.  
  температурата им с      
  повече от 2 °С спрямо      
  неповлияните води.      
2. рН единици - 7-9 -Електрометрично, На тримесечие
    измерване на място    
    по време на пробо-    
    вземането.    
3. Цвят (след фил- - Заустванията, влияещи -Филтриране чрез На тримесечие
трация), mg Pt/l   върху водите за черуп- 0-45 mm мембрана,  
    кови, не трябва да про- фотометричен метод,  
    менят цвета им след използващ платинено/  
    филтрация с повече от кобалтова скала.  
    10 mg Pt/l спрямо не-    
    повлияните води.    
4. Суспeндирани - Заустванията, влияещи -Филтриране чрез На тримесечие
вещества (mg/l)   върху водите за черупко- 0-45 mm мембрана,  
    ви организми, не тряб- сушене при 105 °С  
    ва да променят съдър- и претегляне.  
    жанието на суспенди- -Центрофугиране  
    рани в-ва с повече от (за поне 5 мин.),  
    30 % от неповлияните сушене при 105 °С  
    води. и претегляне.  
5. Соленост, 12-38 < 40 Кондуктометрично Месечно
промил   - Заустванията, влияещи    
    върху водите за черуп-    
    кови, не трябва да про-    
    менят солевия състав    
    с повече от 10 % спря-    
    мо неповлияните води.    
6. Разтворен кисло- > 80 % -> 70 % (средна стой- - Метод на Винклер Месечно, с мини-
род, насищане %   ност) -Електрохимичен мум една проба в
    - при установяване на метод периода на най-
    стойности под 70 % за   ниско кислородно
    отделни измервания те   съдържание в деня
    се повтарят;   на пробовземане.
    - когато измерванията   Където се устано-
    не установяват стой-   вяват значими
    ности най-малко 60 %,   дневни вариации,
    се приема, че няма под-   се вземат мини-
    ходящи условия за раз-   мум две проби за
    витие на черупкови   деня.
    организми.    
7. Нефтопродукти - Нефтопродукти във во- Визуално определяне На тримесечие
    дите за черупкови ор-    
    ганизми не трябва да    
    се установяват в коли-    
    чества, които:    
    - образуват видима ци-    
    па по повърхността на    
    водата и/или отлагания    
    по черупковите орга-    
    низми;    
    - имат вредно въздей-    
    ствие върху черупко-    
    вите организми.    
8. Хлорорганични Съдържанието на всяко Концентрацията на Газ хроматография На полугодие
съединения вещество в месото на всяко вещество във во- след екстракция с под-  
  черупковите организми дите за черупкови или ходящи разтворители  
  трябва да бъде така оп- в месото на организми- и пречистване.  
  ределено, че в съответ- те не трябва да достига    
  ствие с чл. 1 да осигуря- или превишава нивото,    
  ва високо качество на което има вредно въз-    
  продуктите от черупко- действие върху черуп-    
  ви организми (Наред- ковите организми и    
  ба за ПДК на опасни техните ларви.    
  (вредни) вещества в      
  продукти за консума-      
  ция от хората по чл. 5      
  от Закона за храните).      
9. Метали и Съдържанието на всяко Концентрацията на Спектрометрично- На полугодие
металоиди вещество в месото на всяко вещество във во- атомна абсорбция,  
  черупковите организми дите за черупкови или предшествана, ако е  
Сребро (mg/l Ag) трябва да бъде така оп- в месото на организми- необходимо, от кон-  
  ределено, че в съответ- те не трябва да преви- центриране и/или  
Арсен (mg/l As) ствие с чл. 1 да осигуря- шава нивото, което екстрахиране.  
  ва високо качество на позволява възникване    
Хром общ (mg/l Cr) продуктите от черупко- на вредни въздействия    
  ви организми (Наредба върху черупковите    
Никел (mg/l Ni) за ПДК на опасни (вред- организми и техните    
  ни) вещества в продук- ларви.    
Олово (mg/l Pb) ти за консумация от хо- Трябва да се има пред-    
  рата по чл. 5 от Закона вид синергичният    
Цинк (mg/l Zn) за храните). ефект на тези метали.    
         
Мед (mg/l Cu)        
         
Живак (mg /l Hg) < 0,5 < 0,3 Безпламъчна атомно- На тримесечие
  В смесените води на В териториални и вът- абсорбционна спектро-  
  устия на вливащи се ре- решни морски води фотометрия след под-  
  ки, повлияни от зауства- като средна аритметич- ходяща предварителна  
  нията, като средна арит- на стойност от резулта- обработка на пробата,  
  метична стойност от ре- тите за годината. вземайки предвид  
  зултатите за годината.   предокислението на  
      живака и последова-  
      телната редукция на  
      живачните йони Hg.  
Кадмий (mg/l Cd) 1,0 < 5,0 Атомноабсорбционна На тримесечие
  като разтворен кадмий разтворен кадмий в ус- спектрофотометрия  
  в устия на вливащи се в тия, повлияни от зауст- след консервация и  
  крайбрежните морски вания подходяща обработка  
  води реки   на пробата.  
  0,5 < 2,5    
  като разтворен кадмий за териториални и вът-    
  в териториални и вът- решни морски води,    
  решни морски води повлияни от зауствания    
10. Хексахлорцикло- < 20,0 - Газ хроматография с На тримесечие
хексан-общо общо HCH за устия и   електронзахващащ  
(ng/l HCH) териториални морски   детектор след екстра-  
  води   хиране с подходящ  
      разтворител и пречи-  
      стване.  
11. Въглероден 12,0 - Газ хроматография. На тримесечие
тетрахлорид за водите в устия на ре-   За концентрации под  
(mg/l CCl4) ки, вътрешни и тери-   0,5 mg/l се използва  
  ториални морски води   чувствителен детек-  
      тор с точност 0,1mg/l.  
12. ДДТ- 10,0 - Газ хроматография с На тримесечие
общо (mg/l) за изомер para-para-   електронзахващащ  
  DDT и   детектор след екстрак-  
  25,0   ция с подходящ раз-  
  за общ DDT за водите   творител.  
  в устия на реки, вът-      
  решни и териториални      
  морски води      
13. Пентахлорфенол 2,0 - Течна хроматография На тримесечие
(mg/l PCP) за водите в устия на ре-   под високо налягане  
  ки, вътрешни и тери-   или газ хроматогра-  
  ториални морски води   фия с електронулавящ  
      детектор след екстрак-  
      ция с подходящ раз-  
      творител.  
14. Диелдрин (ng/l) 10,0 За водите в устия - Газ хроматография с На тримесечие
  на реки, вътрешни и   електронзахващащ  
Ендрин (ng/l) 5,0 териториални   детектор след екстрак-  
  морски води   ция с подходящ раз-  
Изодрин (ng/l) 5,0   творител.  
15. Хексахлорбензол 0,03 - Газ хроматография с На тримесечие
(mg/l HCB) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител.  
16. Хексахлорбута- 0,1 - Газ хроматография с На тримесечие
диен (mg/l HCBD) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител.  
17. Хлороформ 12,0 - Газ хроматография. На тримесечие
(mg/l CHCl3) за водите в устия на ре-   За концентрации под  
  ки, вътрешни и терито-   0,5 mg/l се използва  
  риални морски води   чувствителен детектор  
      с точност 0,1 mg/l.  
18. 1-2 Дихлоретан 10,0 - Газ хроматография с На тримесечие
(mg/l EDC) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител или газ хро-  
      матография с използ-  
      ване на процес "изгон-  
      ване и улавяне" чрез  
      криогенно капилярно  
      улавяне (точност  
      1 mg/l).  
19. Трихлоретилен 10,0 - Газ хроматография с На тримесечие
(mg/l TRI) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител (точност  
      0,1 mg/l).  
20. Перхлоретилен 10,0 - Газ хроматография с На тримесечие
(mg/l PER) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител (точност  
      0,1 mg/l).  
21. Трихлорбензол 0,4 - Газ хроматография с На тримесечие
(mg/l TCB) за водите в устия на ре-   електронзахващащ  
  ки, вътрешни и терито-   детектор след екстрак-  
  риални морски води   ция с подходящ раз-  
      творител (точност  
      10 ng/l).  
22. Фекални коли- < 300 - Метод на разреждане На тримесечие
форми /100 ml в телесна и междуче-   и ферментация в течна  
  рупкова течност на   среда в най-малко три  
  организмите   епруветки при три раз-  
      реждания. Субкултиви-  
      ране в позитивни епру-  
      ветки върху потвърж-  
      даваща среда. Броене  
      в съответствие с MPN  
      (най-вероятен брой).  
      Инкубация при темпе-  
      ратура 44 °С ± 0-5°С.  
23. Вещества, влия- - Концентрации, по-нис- Тестване на черупко-  
ещи върху вкуса   ки от тези, които биха вите организми от  
на черупковите   увредили вкуса на ор- места, където може  
организми   ганизмите. да се очаква присъст-  
      вие на тези вещества.  


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума