навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.)

В сила от 14.04.2000 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., попр. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.48 от 26 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7 Ноември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна относно думата "условията" с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Тази наредба определя условията и реда за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи удостоверение за продължително пребиваване, удостоверение за постоянно пребиваване, разрешение за пребиваване или карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издадени при условията на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, както и спрямо членове на семейства на български граждани, които не са граждани на Европейския съюз, притежаващи разрешение за пребиваване, издадено при условията на Закона за чужденците в Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Тази наредба се прилага и за гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и членовете на техните семейства, които към 1 февруари 2020 г. са влезли и пребивават законно на територията на Република България или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България; за гражданите на Обединеното кралство и за членовете на техните семейства, които в рамките на преходния период, предвиден съгласно Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ, L 29/7 от 31 януари 2020 г.) (Споразумението за оттегляне), са влезли и пребивават законно на територията на Република България; за членовете на семейството на граждани на Обединеното кралство от предните две категории, които са придобили това качество по време или след края на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, както и за членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Обединеното кралство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Тази наредба се прилага и спрямо лица, за които в международен договор е предвидена такава възможност.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:
1. тролейбусите;
2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;
3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;
4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;
5. инвалидните колички с двигател;
6. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) трактори;
7. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност;
8. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства;
9. (нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) индивидуални електрически превозни средства по смисъла на § 6, т. 18б от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.
(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в срок до един месец от настъпването и.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл. 14, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.
(2) Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.
(3) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се вписва в свидетелството за регистрация като ползвател на превозното средство по искане на собственика. Към заявлението за регистрация се предоставя писмено съгласие на собственика и ползвателя, копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на ползвателя или договор за лизинг, по силата на който превозното средство се предоставя за ползване, освен ако ползвателят или негов законен представител се яви лично, като в този случай той собственоръчно подписва заявлението.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи. При първоначална регистрация на нови превозни средства в страната, за които липсва информация за номера на двигателя, в свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) се отразява само неговият тип, посочен в ЕС сертификата за съответствие или съответните документи по чл. 12, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) При регистрация звената на МВР извършват необходимите проверки за:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) идентификацията на превозното средство в случаите, когато се изисква;
2. достоверността на представените документи и данните на собственика;
3. произхода на превозното средство;
4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват документите за регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените заверки.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Пунктове за регистрация и идентификация към звената "Пътна полиция" се разкриват от директора на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва:
1. след подаване на заявление до началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство;
2. след подаване на заявление до директора на ГДНП - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територия, различна от територията, обслужвана от СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 5 броя превозни средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 2 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 10 броя превозни средства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, чиито технически характеристики и/или моментно техническо състояние ограничават скоростта на движение и/или създават затруднения в пътното движение, се извършват, без да се прилагат изискванията за минимален брой ПС съгласно ал. 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато:
1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение;
2. не е установена собствеността на превозното средство;
3. има несъответствие с нормативните изисквания.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират, с изключение на превозно средство (ПС), изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията му се извършва след поставяне на нов идентификационен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Извън изключението по ал. 1 превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), и документите за тях се задържат и се уведомяват съответните органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) При установяване на несъответствие в данните на ПС с тези по документите му ПС, обявено за издирване, ПС със следи от въздействие върху и/или в областта на идентификационния номер (VIN) или при установяване на съвпадение в идентификационния номер на представено за регистрация ПС с вече регистрирано в страната такова случаят се разглежда от комисия, определена със заповед на директора на СДВР/ОДМВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Отказът от регистрация на превозни средства се отразява в националния регистър на пътните превозни средства от административния орган, издал решението за отказ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Главна дирекция "Национална полиция", води на централен отчет установените случаи на превозни средства с изменен автентичен идентификационен номер (VIN).
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Наличието на възстановен идентификационен номер (VIN) или поставен нов идентификационен номер се отбелязва като нестандартен в забележка в свидетелството за регистрация и в националния регистър на пътните превозни средства.


Чл. 8. (1) Не се регистрират:
1. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);
2. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);
4. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);
5. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.).
(2) Промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част първа или част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Заявление и декларация по ал. 2 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление и декларация по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При изпратено потвърждение по ал. 3 заявителят се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.


Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели трябва да отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591. Изискванията за отличителния знак на държавата членка и европейското знаме са определени в Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета (OB, L бр. 299 от 10 ноември 1998 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2411/98".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. При регистриране на превозни средства, ползвани от МВР, не се заплаща стойността на табелите с регистрационен номер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя. За нови превозни средства, придобити в страната от официален представител на производителя в страната, на които не се извършва идентификация, табелите с регистрационен номер се предоставят на собственика или на негов упълномощен представител, който монтира табелите по реда на ал. 5. Монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция" се извършва по реда на чл. 6.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Табелите с регистрационен номер се поставят на превозното средство на определените от производителя за това места, в съответствие с изискванията на приложение III, част 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 на Комисията от 31 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните процедури и техническите спецификации за одобрение на типа на превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общите им конструктивни характеристики и безопасност (ОВ, L 117, 6.04.2021 г.) - за превозни средства от категории М, N и О или на приложение XIV от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства (ОВ, L 25, 28.01.2014 г.) - за превозни средства от категория L. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) На мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер, отговаряща(и) на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер. Старият регистрационен номер не се използва повторно.
(9) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на табела с регистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер. Третата табела с регистрационен номер отговаря на българския стандарт БДС 15980 и се издава за конкретно МПС със съдържание на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра между кода за регистрация и първата цифра/буква от поредния номер.
(10) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Редът за издаването на табелите по ал. 9 се определя от директора на ГДНП.
(11) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Редът за унищожаване на табели с регистрационен номер, върнати при първоначална регистрация на ПС в страната, при промяна или прекратяване регистрацията на регистрирани ПС се определя със заповед на директора на СДВР/ОДМВР.
(12) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Редът за предоставяне на табелите с регистрационен номер по ал. 4 се определя със заповед на директора на ГДНП.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) При използване на издадени не по установения ред табели с регистрационен номер и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават от звената "Пътна полиция" по месторегистрацията на превозното средство.
(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се изпращат на компетентните органи.
(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се регистрират по установения ред.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Раздел I.
Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) за превозни средства от категории М, N, О - валиден за целите на регистрацията оригинал на ЕС сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 151, 14.06.2018 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2018/858; когато превозното средство е напълно комплектовано, се представят в оригинал всички валидни ЕС сертификати за съответствие за съответния етап на производство на превозното средство, издадени от производителя;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) за превозни средства от категория L - валиден ЕС сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60, 2.03.2013 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 168/2013;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 12 април 2016 г. (ДВ, бр. 30 от 2016 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) За първоначална регистрация на нови превозни средства от категории М, N, О и L, произвеждани в малки серии или с използване на нови технологии и концепции, собственикът представя:
1. за ПС, притежаващи ЕС одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии - сертификат за съответствие, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 за превозни средства от категории M1 и N1;
2. за ПС, притежаващи национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии - сертификат за съответствие, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 - за превозни средства от категории М, N и О, или съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 - за превозни средства от категория L;
3. за ПС, произвеждани с използване на нови технологии или концепции - сертификат за съответствие, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 - за превозни средства от категории М, N и О, или съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 - за превозни средства от категория L.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8 и оригиналните документи по ал. 1, т. 3 или 4 се прилагат към заявлението за регистрация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Броят на регистрираните превозни средства, притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия в рамките на една година на територията на Република България, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение № 6, част А, точка 2 на Наредба № 60 от 2009 г. - за превозни средства от категории М, N и О, или в приложение III от Регламент (ЕС) 168/2013 - за превозни средства от категории L.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Броят на регистрираните превозни средства, притежаващи ЕС одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия в рамките на една година в Общността, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение V, част А, точка 1 от Регламент (ЕС) 2018/858.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) За превозни средства от категории М, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи валиден сертификат за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2018/858, или удостоверение за индивидуално одобряване на превозно средство, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), или сертификат за национално индивидуално одобряване на превозно средство, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, и признат за валиден на територията на Република България по реда на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Сертификатите за съответствие по ал. 1, т. 3 и 4 може да се представят предварително от производителя по електронен път.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Дубликат на ЕС сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/858 или Регламент (ЕС) № 168/2013. Думата "дубликат" трябва да се вижда ясно на лицевата страна на дубликата.
(11) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При регистрация на ПС с удостоверение за индивидуално одобряване по ал. 8 превозното средство се представя за идентификация.
(12) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.
(13) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.
(14) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) В случаите по ал. 9 заявлението и копие на изискуемите документи по ал. 1 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(15) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) При изпратено потвърждение по ал. 14 заявителят се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса.
(16) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) В случаите по ал. 14 при получаване на табелите с регистрационен номер собственикът или негов упълномощен представител предоставя оригиналните документи по ал. 1, т. 3 или 4, както и табелите по ал. 1, т. 9, ако са ползвани такива.
(17) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 09.11.2024 г.) Информация за удостоверение за индивидуално одобряване на превозно средство, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по ал. 8, се получава по електронен път от информационните системи на ИААА.Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) В случаите, когато заявителят не представи документ по ал. 1, т. 4, представеният документ по ал. 1, т. 4 не е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" в срок два месеца уведомява съответните органи на държавата членка, която е издала свидетелството за регистрация, за неговото отменяне. Валидно оригинално свидетелство за регистрация, което е изтеглено от обращение, се връща на съответните органи на държавата членка, ако те го изискат в рамките на шест месеца от неговото отменяне.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Представените табели по ал. 1, т. 10 се изземват и унищожават, с изключение на случаите, когато табелите подлежат на връщане в държавата, в която е било регистрирано превозното средство.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и свидетелството за регистрация по ал. 1, т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 7 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При регистрация на употребявани ПС, които са били регистрирани в страната по друг ред, не се изисква документа по ал. 1, т. 7.
(9) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕС одобряване на типа;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г.) за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г.) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Представените табели по ал. 1, т. 11 се изземват и унищожават, за което от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на собственика се издава удостоверение при поискване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Копия от представените документи по т. 5 и 8 и документите по ал. 1, т. 3 или т. 4 и 7 се прилагат към заявлението за регистрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За първоначална регистрация на историческо превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
4. идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз;
5. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)
6. чуждестранните регистрационни документи, ако са налични;
7. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
(2) Представените табели по ал. 1, т. 10 се връщат на собственика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7 се прилагат към заявлението за регистрация. Оригиналните регистрационни документи по ал. 1, т. 6, ако са налични, се връщат на собственика.
(4) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 7 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.
(5) При регистриране на ПС като "историческо" в свидетелството за регистрация и в носителя на информация по отчета се отбелязват като забележка номерът на документа по ал. 1, т. 4 и текстът "историческо".
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство (без новите превозни средства притежаващи валиден ЕС сертификат за съответствие) за идентификационни номера, марка, търговско наименование, техническите параметри, посочени от производителя в документите за регистрация, ЕС маркировки за одобряване на типа, съответствието на системи, компоненти и отделни технически възли на превозното средство с одобрените от компетентния орган, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция.
(3) Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на глава четвърта и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Раздел II.
Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях


Чл. 14. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика или ползвателя, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер, продължаване срока на валидност при временна регистрация, регистриране на ПС като "историческо".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:
1. промяна в данните на превозното средство;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) подмяна на табелите с регистрационни номера и/или промяна на регистрацията в друга област;
3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството;
4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) регистриране като "историческо".
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, както и при промяна на данните, свързани с допълнително монтирани в ПС устройства за осветяване и светлинна сигнализация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.12.2019 г.) При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При промяна в регистрацията собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. с Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
4. свидетелството за регистрация;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 09.11.2024 г.) при възстановяване на прекратена регистрация - протокол съгласно приложение № 11 от техническа служба по чл. 138в, ал. 1 от ЗДвП, която разполага с лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИАБСА), с обхват, покриващ изискванията за извършване на проверки и изпитвания, съгласно приложение I от протокола; изискването не се прилага за ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 4, 8 и 9, ако не са минали повече от 12 месеца от служебното прекратяване на регистрацията;
8. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт;
11 (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) при регистриране на ПС като "историческо" - идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението по ал. 1 може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При възстановяване регистрацията на ПС, прекратена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 4, т. 8, ал. 3 и 5 или чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 10, не се изисква документ по ал. 1, т. 7, ако собственикът на ПС притежава валиден документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При промяна в регистрацията на ПС в свидетелството за регистрация и в националния регистър на пътните превозни средства се отбелязват като забележка номерът на удостоверението по ал. 11 и текстът "изменение в конструкцията", а при регистриране на ПС като "историческо" номерът на документа по ал. 1, т. 11 и текстът "историческо".
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) При промяна в регистрацията и регистриране на ПС като "историческо" представените документи по ал. 1, т. 4 се връщат на собственика.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При промяна в регистрацията и регистриране на ПС като "историческо" по искане на собственика могат да бъдат върнати представените при първоначална регистрация в страната документи за регистрация на ПС. В този случай собственикът подава писмено заявление до отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където ПС е било първоначално регистрирано. Документите се връщат, ако са налични.
(10) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.
(11) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Удостоверението за изменение в конструкцията на превозното средство се получава по служебен път от информационните системи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(12) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, издадено по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
(13) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 09.11.2024 г.) За издаване на протокол по ал. 1, т. 7 техническата служба извършва проверки и изпитвания за установяване годността и техническата изправност на превозните средства съгласно изискванията, посочени в протокола по ал. 1, т. 7.
(14) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 09.11.2024 г.) Техническите служби са длъжни да поддържат публична база данни за издадените от тях протоколи по ал. 1, т. 7 на техните интернет страници, която съдържа:
1. номер на протокол;
2. дата на издаване;
3. марка (търговско наименование) на производителя;
4. тип;
5. вариант;
6. версия;
7. година на производство/година на модела;
8. търговско наименование (модел);
9. категория на превозното средство;
10. идентификационен номер на ПС;
11. номер на двигател;
12. предишен регистрационен номер;
13. дата на първа регистрация;
14. заключение от изпитване и проверка на пътното превозно средство.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) (1) При промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор.
(2) При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.
(3) В случай че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.
(4) Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане по ал. 2 и при отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.
(5) В случай че сделката е извършена, от информационната система на Нотариалната камара към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.
(6) При сделка с ПС приобретателят може да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.
(7) Приобретателят по ал. 6 предоставя на нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.
(8) При изповядване на сделката след 14 ч. свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.
(9) В случаите по ал. 6 новото свидетелство за регистрация (част 1 и 2) се получава от съответното звено "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство за регистрация (част 1 и 2).
(10) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Информация за превозното средство и сключения договор не се обменя по електронен път между МВР и Нотариалната камара в случаите, когато данни за ЕИК/БУЛСТАТ за праводателя и/или приобретателя не могат да бъдат намерени в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.
(11) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Информационен обмен между информационната система на Нотариалната камара и информационната система на МВР не се извършва в случаите на промяна на собствеността, когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.12.2019 г.) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна табелите с регистрационен номер, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Представените табели с регистрационен номер се изземват и унищожават, а старото свидетелство за регистрация се прилага към заявлението в звеното, извършило регистрацията.

Раздел III.
Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) (1) Регистрацията на превозно средство се прекратява:
1. с писмено заявление от собственика;
2. служебно.
(2) Заявление по ал. 1 може да бъде подавано и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(3) При изпратено потвърждение по ал. 2 заявителят се уведомява, че услугата ще бъде извършена след заплащане на държавна такса.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 1, т. 1 собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
4. свидетелство за регистрация на ПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 1, т. 1 собственикът представя и един от следните документи, които се прилагат към заявлението по ал. 1:
1. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; информация за номера и датата на валидност на издадения знак за технически преглед (ЗТП) или удостоверение за техническа изправност се въвежда в автоматизираната информационна система;
5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) декларация за предстоящо прехвърляне на собствеността със запазване на регистрационния номер; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прехвърляне на собствеността със запазване на регистрационния номер") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
7. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
8. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) документ от компетентен орган, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Регистрацията на обявено за издирване превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
(4) В случаите на ал. 2, т. 6 и 7 не се изисква свидетелство за регистрация на ПС, издадено от българските компетентни органи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) При прекратяване регистрацията на ПС с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, се представят само документите по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При прекратяване регистрацията на ПС в случаите на ал. 5 заявление по ал. 1 може да бъде подадено от един от собствениците.
(7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 1, т. 1 на основание взето решение за изплащане на тотална щета уведомление от лицензиран застраховател се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.
(8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 1, т. 1 на основание взето решение за изплащане на тотална щета част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.
(9) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) При подаване на заявление за прекратяване на регистрацията на моторно превозно средство съгласно чл. 145а от ЗДвП собственикът на превозното средство може да заяви запазване на табелите с регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория, като заплати такса в размер, определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Изречение първо не се прилага в случаите по чл. 10, ал. 8 и за табели с регистрационен номер, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591.
(10) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 9 заявителят има право да регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели с регистрационен номер при условията и по реда на глава втора. Табелите с регистрационен номер се предават от собственика за съхранение в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР.
(11) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато в срока по ал. 10 не е регистрирано друго моторно превозно средство със запазения регистрационен номер, табелите с регистрационния номер се унищожават от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР.
(12) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Регистрация на моторно превозно средство след изтичане на срока по ал. 10 може да се извърши със запазения регистрационен номер, като се поставят нови табели. Поставянето на нови табели се извършва от съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР.
(13) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Срокът за запазване на регистрационния номер е шест месеца от подаване на заявлението по ал. 9. След изтичането на този срок запазеният регистрационен номер не може да бъде използван.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 1, т. 2 се извършва:
1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) след уведомление от български компетентен орган или орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство;
5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
7. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт или друг компетентен орган, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния номер;
8. (нова - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) по чл. 143, ал. 10 ЗДвП след уведомление от Гаранционния фонд;
9. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) по чл. 143, ал. 11 ЗДвП при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП;
10. (нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) При прекратяване регистрацията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 8 се уведомява собственикът на ПС, посочен в регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) При получаване на уведомление по ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 8 за ПС с наложен запор или друго законово ограничение се уведомява писмено органът, постановил обезпечението.
(4) Прекратяване на регистрацията в случаите по ал. 3 се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) За прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 9 структурното звено, където е установено нарушението, изпраща в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС екземпляр от заповедта за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) по чл. 171, т. 2а ЗДвП. Отнетите табели с регистрационен номер и част втора на свидетелството за регистрация на ПС се съхраняват в съответното структурно звено, където е установено нарушението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) След получаване на екземпляра на ЗППАМ по ал. 5 отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС отразява причината и датата на служебното прекратяване на регистрацията на ПС в автоматизираната информационна система КАТ (АИС - КАТ) и отбелязва отнемането на табелите с регистрационен номер и част втора на свидетелството за регистрация. При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 9 на ПС с наложен запор се уведомява органът, постановил обезпечението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) В случай на обжалване на ЗППАМ се изпраща информация до съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС при получаване на информация за обжалването и при получаване на окончателен резултат от обжалването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Отнетите табели с регистрационен номер и част втора на свидетелството за регистрация на ПС се изпращат в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС след изтичане срока на ЗППАМ или получаване на окончателна информация по ал. 7.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При обжалване или след изтичане срока на ЗППАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, в който е издадена ЗППАМ, се предприемат действия по:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) връщане на собственика на част втора на свидетелството за регистрация на ПС и табелите с регистрационен номер в случаите на отмяна на ЗППАМ след възстановяване на регистрацията по реда на чл. 21, ал. 4, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) унищожаване на табелите с регистрационен номер, прилагане на част втора на свидетелството за регистрация на ПС към архив и отразяване в АИС - КАТ в случаите, когато няма обжалване, при потвърждаване от съда при обжалване или с писмено съгласие на собственика в случаите при обжалване, когато още няма резултат от обжалването след изтичане срока на ЗППАМ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При издадена ЗППАМ по чл. 171, т. 2а ЗДвП на собственик на ПС с чужда регистрация, когато собственикът е лице без постоянен адрес на територията на Република България, екземпляр от заповедта ведно с отнетите табели с регистрационен номер и свидетелството за регистрация на ПС след изтичане на срока за обжалване или при получаване на окончателен резултат от обжалването се изпращат в ГДНП за връщане в държавата, където е регистрирано превозното средство. В издадената ЗППАМ се посочва номерът на документа за самоличност на собственика на ПС, както и следните данни за ПС - марка, модел, цвят, идентификационен номер и регистрационен номер, които да послужат за последваща идентификация.
(11) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При обжалване или след изтичане срока на ЗППАМ по чл. 171, т. 2а ЗДвП на собственик на ПС с чужда регистрация, когато собственикът има постоянен адрес на територията на Република България:
1. екземпляр от заповедта, отнетите табели с регистрационен номер и свидетелството за регистрация на ПС се съхраняват в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където е установено нарушението;
2. след изтичане на наложената ПАМ отнетото свидетелство за регистрация и отнетите табели с регистрационен номер се изпращат в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика за физическите лица или по адреса на регистрация за стопанските субекти.
(12) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) В случаите по ал. 11, т. 2 отнетото свидетелство за регистрация на ПС се връща на собственика, а отнетите табели с регистрационен номер се унищожават.
(13) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) В случаите по ал. 11 в срока на обжалване на ЗППАМ собственикът на ПС може с писмено заявление да поиска да се предприемат действията по ал. 10.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При прекратяване на регистрацията на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, ал. 5, 8 или 9, както и на основание чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 2, 5 или 9 се представят табелите с регистрационен номер.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Представените табели се изземват и унищожават.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие или разкомплектоване на ПС в друга държава, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 31 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за ПС, чиято регистрация е прекратена служебно на основание чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 4, 8, 9 или 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по чл. 18, ал. 1, т. 1 поради обявяване за издирване се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Възстановяване на регистрацията на превозно средство, прекратена по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8, се извършва:
1. (В сила от 01.07.2016 г.) служебно - при предоставени данни от Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6 от Кодекса за застраховането за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите";
2. при поискване от собственика след представяне на документите по чл. 15, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Възстановяване на регистрацията на превозно средство, прекратена по чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 9, се извършва:
1. служебно - в случаите на отмяна на наказателното постановление и/или ЗППАМ, като се възстановява статусът на свидетелството за регистрация и се отразява връщането на табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация част втора в АИС - КАТ;
2. при поискване от собственика след представяне на документите по чл. 15, ал. 1 след изтичане срока на наложената принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а ЗДвП.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 30 от 2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 3, 4, ал. 5 или ал. 8 и чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 5, 6 или 9.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 5 се извършва по реда на чл. 15.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Не се допуска възстановяване на регистрацията на ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 9 до изтичане срока на наложената принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а ЗДвП.

Глава трета.
ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА


Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:
1. постоянна - без срок на валидност;
2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца.
3. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)

Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни.
(2) Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял светлоотразителен фон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Графичните знаци на регистрационния номер на третата табела за ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, се нанасят с червен цвят на бял светлоотразителен фон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят със зелен цвят на бял светлоотразителен фон.


Чл. 24. (1) При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност, а регистрационният номер се състои от:
1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) буквен код за регистрация - една или комбинация от две букви;
3. пореден номер - четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9;
4. серия - една или комбинация от две букви.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Буквеният код за регистрация и използваните серии се определят от ГДНП.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Синята лента, символът "BG" и изображението на националното или европейското знаме са неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват без нарушаване на тази повърхност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Заявления за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се приемат само за наличните табели с регистрационни номера в съответното звено "Пътна полиция".
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с надпис по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Регистрационният номер по ал. 6 се състои от елементите, посочени в ал. 1, т. 1 и 2, и комбинация от шест знака от главни букви на кирилица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х) и/или арабски цифри по желание на собственика, заместващи поредния номер и серията, посочени в ал. 1, т. 3 и 4.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Комбинацията по ал. 7 не трябва да допуска подвеждане при идентификацията на превозното средство, както и да представлява забранена със закон или друг нормативен акт реклама, непристоен израз, израз, изразяващ явно неуважение към обществото, или израз, влизащ в противоречие със законова или нормативна забрана.
(9) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Редът за издаване на табели с регистрационен номер по ал. 4 и 6 се определя със заповед на директора на СДВР/ОДМВР.


Чл. 25. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.


Чл. 26. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Транзитни табели с регистрационен номер се издават:
1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.
3. (новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер, след обявяването и за издирване;
4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер на територията на Република България, след обявяването и за издирване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
2. документ за собственост и произход на превозното средство.
3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) За издаване на транзитни табели с регистрационен номер по т. 2 на ал. 1 се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер по искане на собственика може да бъдат издадени нови по реда на чл. 14 - 17. Срокът на валидност на транзитните табели с регистрационен номер се посочва в разрешението за временно движение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер същите не могат да се използват.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Транзитни табели с регистрационен номер за ПС с прекратена регистрация могат да се издават при поискване от собственика само ако регистрацията е прекратена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационен номер, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация, отнемане в полза на държавата или за ПС с прекратена регистрация по реда на чл. 18б, ал. 2, т. 9 след изтичане срока на наложената принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а ЗДвП.
(7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За превозни средства, изнасяни извън страната не на собствен ход (в контейнери, автовози, товарни автомобили, жп вагони, кораби и др.), митническите власти, проверяващи товара, уведомяват органите на МВР за марката, търговското наименование, идентификационния номер (VIN), собствеността и датата на проверка.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) За всеки комплект транзитни табели с регистрационен номер отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР издава разрешение за временно движение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т", "Н" или "М" в средата, и е за еднократна употреба. Транзитният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "М", и е за еднократна употреба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон. В крайната дясна част се обозначават месецът и годината на валидност на червен фон.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) На лице - търговец по смисъла на Търговския закон, извършващо като основна търговска дейност внос, производство и/или продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок от три години. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на нерегистрирано в националния регистър на превозните средства моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.
(2) (*) Временният регистрационен номер за автомобили и ремаркета се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. Временният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "В". В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава:
1. заявление (приложение № 7);
2. списък на регистрираните търговски обекти;
3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по т. 3;
5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) документ, удостоверяващ, че основната търговска дейност на лицето по ал. 1 е внос, производство и/или продажба на превозни средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер, не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Заявлението по ал. 3 може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Служители на отдел/сектор "Пътна полиция" СДВР/ОДМВР извършват проверка в търговския обект, където ще се съхраняват временните табели с регистрационен номер за наличие на необходимите документи и метална каса за съхранение, като за резултата от проверката се изготвя протокол.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) В случаите, когато търговският обект и седалището на лицето по ал. 1 са на територии, обслужвани от различни ОДМВР, заявлението и приложените документи се изпращат на съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, за извършване проверка за спазване на изискванията. За извършената проверка се съставя протокол и се връща в отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по подаване на заявлението.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) При установяване на пропуски в документацията или изискванията за получаване на временни табели с регистрационен номер заявлението ведно с подадените документи се връщат на подателя с мотивирано уведомително писмо.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 20 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Комплектуваните документи в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР се изпращат в ГДНП в срок до 30 дни от подаване на заявлението с предложение за разрешаване ползването и определяне на временни табели с регистрационен номер за лицето по ал. 1 съгласно одобрения брой.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) ГДНП уведомява писмено лицето по ал. 1 за определените временни табели с регистрационен номер.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Временните табели с регистрационен номер се получават от лицето по ал. 1 или от друго упълномощено лице от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по седалището на търговеца след представяне на дневник за завеждане на временните табели с регистрационен номер, пътни книжки съобразно заявения брой табели и документ за платена такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) За всеки комплект временни табели с регистрационен номер отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР издава разрешение за временно движение.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Лицето по ал. 1 или упълномощени от него лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой временни табели с регистрационни номера.
(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) В дневника и пътната книжка се отразява следната информация:
1. в дневника - всички получени табели, серията и номерата на документите за временно движение и срокът, за който са издадени; за всеки номер се отразяват данните за неговото използване: дата и час (от....до) на използването, маршрут, цел за използване на табелите, трите имена на водача, представителя на лицето по ал. 1, данни за марка, модел, номер на рама и цвят на превозните средства;
2. в пътната книжка - дата на ползване на табелите; пореден номер от дневника; марка, модел, цвят и номер на рама на ползваното ПС; маршрут и цел на придвижването; час на излизане и час на връщане; име и фамилия и подпис на водача; пътната книжка се носи винаги при използване на ПС с временни табели с регистрационен номер и данните от пътната книжка трябва да съответстват на данните, записани в дневника.
(15) (Предишна ал. 14 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането на табелите от служител в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР по седалището на търговеца.
(16) (Предишна ал. 15 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Временни табели с регистрационен номер се ползват само за МПС, собственост на лицето по ал. 1, от лицата, определени от него при подаване на заявлението.
(17) (Предишна ал. 16 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) При използването на превозни средства с временните табели с регистрационен номер в превозното средство (или в теглещото МПС) задължително присъства представител на лицето по ал. 1, на което са предоставени табелите.
(18) (Предишна ал. 17 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) След изтичане срока за ползване на временните табели с регистрационен номер и разрешението за временно движение лицето по ал. 1 връща табелите в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, в което е седалището му. Отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР уведомява ГДНП за върнатите и унищожени временни табели с регистрационен номер, на които срокът за ползване е изтекъл. Нови временни табели с регистрационен номер и разрешение за временно движение се издават само след връщане на тези с изтекъл срок.
(19) (Предишна ал. 18 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) При използване на временни табели с регистрационен номер не по установения ред или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се отнемат и се уведомява отдел "Пътна полиция" при ГДНП. Табелите се изпращат на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, където са издадени.
(20) (Предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер по реда на ал. 19, не се предоставят други такива в срок от 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели с регистрационен номер.
(21) (Предишна ал. 20 - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) В отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР се води регистър за издадените временни табели с регистрационни номера.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Формата, размерите и видът на табелите с регистрационни номера, използвани от войсковите поделения, се съгласуват с директора на ГДНП.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ИЗПРАВНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледът за техническа изправност на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) първоначална регистрация (без новите превозни средства и ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП);
2. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) възстановяване регистрацията на превозното средство, ако не притежава валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;
5. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)
(2) Съвместно с Министерството на околната среда и водите се организира и провежда контрол по опазване на околната среда от вредностите на автомобилния транспорт.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)


Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) На прегледа за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство съгласно сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.


Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват в контролно-техническите пунктове към звената "Пътна полиция".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Контролно-техническите пунктове към звената "Пътна полиция" се разкриват от директорите на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на ГДНП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При прегледите по ал. 1 задължително се извършват всички операции, посочени в приложение № 3.


Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват от технически специалисти, назначени към звената "Пътна полиция".


Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство отговаря на изискванията на ЗДвП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху протокол за преглед за техническа изправност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За превозните средства, представени за първоначална регистрация или за възстановяване на прекратена регистрация, когато се извършва технически преглед и отговарящи на изискванията за техническата изправност, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При първоначална регистрация на нови превозни средства се издава знак за технически преглед, с който се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) За ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че отговаря на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) В случаите по ал. 5 месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед не могат да надвишават датата на валидност на представения документ за преминат преглед за техническа изправност и сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.


Чл. 32е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство не отговаря на изискванията на ЗДвП и на стандартизационните актове, му се разрешава временно движение до отстраняване на неизправностите и успешно представяне на преглед за пускане в движение.


Чл. 32ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) Моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета се спират от движение при проверка на пътя от контролните органи чрез отнемане на част втора на свидетелството за регистрация на основанията, определени в нормативен акт.
(2) Спрените от движение по ал. 1 МПС и теглените от тях ремаркета се пускат в движение след извършване на технически преглед в КТП на МВР, като се връща отнетата част на свидетелството за регистрация.


Чл. 32з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) В КТП се води отчетност с отразяване на датата и резултата от прегледите за техническа изправност за всяко МПС. Информация за номера на издадения знак за технически преглед (ЗТП) и датата за явяване на първи периодичен преглед се въвежда в АИС - КАТ.


Чл. 32и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При преглед за техническа изправност се изискват:
1. лична карта и свидетелство за управление на водача, представил МПС на преглед;
2. документ за произхода на МПС или документ за спиране от движение;
3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) документ за газовата уредба, ако има инсталирана такава на ПС.


Чл. 32й. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Преглед за техническа изправност на МПС в друг район извън местоотчета се извършва по изключение. Разрешение за това, редът и начинът на провеждане се определят от директора на ГДНП за всеки конкретен случай.

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 62 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2017 Г.)

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Свидетелството за регистрация се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (OB, L 138/57 от 1 юни 1999 г.) и Директива 2003/127/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (OB, L 010/29 от 16 януари 2004 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство и при необходимост се носи от водача при ползване на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Част първа на свидетелството за регистрация съдържа данни, обозначени с латински букви съгласно приложение № 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В свидетелството за регистрация - част втора, се съдържат данните за превозното средство от част първа, необходими при контрол на пътя съгласно приложение № 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При регистрация и промяна в регистрацията липсващи технически данни за превозните средства, произведени преди 1999 г., които не могат да бъдат установени, не се попълват в свидетелството за регистрация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) При издаване на дубликат на СРМПС, при промяна на регистрацията и при прекратяване регистрация на превозно средство по чл. 18, ал. 1, т. 1, когато собственикът не представи свидетелството за регистрация по чл. 18а, ал. 1, т. 4 - част първа и/или част втора, поради изгубване, кражба или унищожаване, се подава и декларация по чл. 141, ал. 2 от ЗДвП. В тези случаи свидетелството за регистрация автоматично се обявява за издирване.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) (1) Разрешение за временно движение се издава при издаване на транзитни табели с регистрационен номер, издаване на временни табели с регистрационен номер и за временно придвижване на спряно от движение превозно средство.
(2) Разрешението за временно движение се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност съгласно приложение № 8. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер не съдържа данни за ПС, а само за регистрационния номер.
(3) Разрешение за временно движение се издава с определен маршрут или район на движение със срок на валидност до 30 дни. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер е със срок на валидност една година.

Глава шеста.
ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет на териториално ниво в звено "Пътна полиция" при областните дирекции на МВР и на централно ниво.
(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни и митнически органи и органите на Националната агенция за приходите ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция", организира воденето на централен отчет на превозните средства, създаването на информационен фонд (ИФ) на регистрираните превозни средства и ползването на информацията по отчета на териториално и централно ниво.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Главна дирекция "Национална полиция", организира и координира обмена на информация между европейските фондове на регистрираните превозни средства и ИФ на Пътна полиция по ал. 4.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на териториално и централно ниво на магнитни носители за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За превозни средства, върху които са наложени ограничения от органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие) или органите на Националната агенция за приходите, се въвежда информация по отчета и ограниченията се запазват до писмена отмяна от органа, който ги е наложил или от друг компетентен орган.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в съответното звено на "Пътна полиция" за срок 8 години. След този срок документите се бракуват със заповед на директора на съответната областна дирекция на МВР по предложение на началника на звено "Пътна полиция". Бракуваните документи се унищожават по начин, определен в заповедта.

Глава шеста "а".
РЕД ЗА СЛУЖЕБНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства се издават след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. За издаване на удостоверението собственикът подава заявление до съответното звено "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, в което посочва целите, за които се искат данните.
(2) При служебно запитване се предоставя информация на структурите на МВР, органите на съдебната власт, органите за защита на националната сигурност и обществения ред и органите на Националната агенция за приходите за регистрирано превозно средство без заплащане на такса.
(3) Служебните запитвания по ал. 2 се подават до директора на СДВР или ОДМВР по постоянен адрес на собственика - за физически лица, или по адреса на регистрация - за юридически лица, или по местоотчет на ПС.
(4) Служебните запитвания по ал. 2 за справка само от автоматизираната информационна система - КАТ (АИС - КАТ) за превозни средства, водещи се на отчет в повече от една териториална структура на МВР или за собственици с постоянен адрес в различни областни дирекции на МВР, се подават до директора на ГДНП.
(5) На заявители извън посочените в ал. 1 и 2 се предоставя информация за регистрирани превозни средства по разпореждане на органите на съдебната власт след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(6) Справки за ПС и собствениците им от АИС - КАТ се предоставят на чужди компетентни органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.
(7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) На държавни органи се осигурява възможност за безплатно предоставяне на данни за регистрирани ПС чрез платформа за междурегистров обмен в обем и формат, определени от компетентните органи на МВР, след подадено заявление.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Обобщени справки за броя на пътните превозни средства, съдържащи технически данни от свидетелствата за регистрация на ПС на централно ниво се издават от ГДНП, а на териториално ниво - от СДВР или съответната ОДМВР, след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) За изготвяне на справка по ал. 1 се подава заявление по образец (приложение № 12), на централно ниво - до директора на ГДНП, а на териториално ниво - до директора на СДВР или съответната ОДМВР, като се посочват целите, за които се искат данните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Обобщени справки за броя на водените на отчет и първоначално регистрираните превозни средства се предоставят на Националния статистически институт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водените на отчет ПС се публикува ежемесечно в портала за отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.)


Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Структурите на МВР, предоставящи информация по реда на тази глава, водят запис с информация за лицата, поискали удостоверение/справка за превозни средства, целите, за които се искат данните, вида и времето на предоставената информация, както и причината за отказ в случай, че не са предоставени данни.


Чл. 37д. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) (1) Заявление за издаване на удостоверение за собственост на превозно средство може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път.
(2) При изпратено потвърждение по ал. 1 лицето се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса и може да бъде изпратен по електронен път или да бъде получен лично.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

Глава седма.
ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.)

Глава седма.
ВРЕМЕННО ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Органите на "Пътна полиция" издават разрешение за временно движение, когато пускат спряно от движение превозно средство в движение по пътищата временно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За издаване на разрешение за временно движение собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписват регистрационният номер, срокът на валидност, данните за превозното средство и собственика, целта на издаването му и разрешеният маршрут или район на движение и наложените ограничения за движение на превозното средство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Заявление за издаване на разрешение за временно движение по пътищата може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органът, който издава разрешението, изпраща потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че разрешението ще бъде издадено след заплащане на държавна такса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.


Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него;
3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение" (Приложение № 9).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където са регистрирани превозните средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) В първия работен ден след установяване на нарушението/издаване на ЗППАМ по чл. 171, т. 2 ЗДвП в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС се изпраща екземпляр от заповедта за прилагане на ПАМ ведно с иззетата част втора на свидетелството за регистрация на ПС.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където е регистрирано превозното средство, спира от движение превозното средство за срока, посочен в ЗППАМ, чрез отбелязване в автоматизираната информационна система (АИС - КАТ).
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) В случаите на чл. 171, т. 2 ЗДвП, при които ЗППАМ не е връчена на собственика на ПС, отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по регистрация на ПС предприема действия за връчване на заповедта.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) След връчването на заповедта по ал. 6 екземплярът, на който връчването е удостоверено с подпис, се изпраща на административнонаказващия орган, издал заповедта.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) При издадена ЗППАМ по чл. 171, т. 2 ЗДвП на собственик на ПС с чужда регистрация екземпляр от заповедта ведно с иззетото свидетелство за регистрация се изпраща в ГДНП за връщане в държавата, където е регистрирано превозното средство.
(9) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За изпълнение на разпоредбата на ал. 1, т. 3 Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обменят данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи съгласно приложение № 10.
(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Обменът на данните по ал. 9 се извършва по електронен път в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Форматите на данните и използваните класификатори се определят в съвместен протокол, подписан от представители на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", определени от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(11) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) След получаване на уведомлението по ал. 1, т. 3 с отбелязване в автоматизираната информационна система на МВР временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът на превозното средство.
(12) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с временно отнета регистрация, което е служебно спряно от движение по ал. 1, т. 3, се пуска в движение служебно след отстраняване на опасната техническа неизправност и преминаване на периодичен технически преглед, за което Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява МВР и това обстоятелство се отразява в автоматизираната информационна система на МВР.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по чл. 40, ал. 1, т. 2 собственикът представя документ за самоличност и част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в АИС КАТ.


Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) Прегледът за техническа изправност по ал. 1 не се извършва на временно спрени превозни средства по чл. 171, т. 2, букви "в", "и", "к", "л", "м" и "н" ЗДвП и по чл. 40, ал. 1, т. 2, ако е представен валиден документ за преминат преглед за техническа изправност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) След пускане в движение на ПС на собственика се връща част втора на свидетелството за регистрация на ПС.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)протокол за извършен преглед за техническа изправност на ПС;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) документ за платена такса с изключение на случаите, при които плащането е извършено по електронен път и е обявено предоставянето на електронна услуга;
6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Датата на пускане в движение се въвежда в АИС КАТ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или органите на Националната агенция за приходите, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.

Глава осма.
СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МПС И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ОБОРУДВАНЕ


Чл. 46. (1) За обозначаване превозните средства се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:
1. синя или червена проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение; ползва се само при необходимост;
2. жълта мигаща или проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива или кабината на превозното средство, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя;
3. "състав от пътни превозни средства" - три еднакви светещи тела, разположени хоризонтално над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство; телата излъчват оранжева светлина с интензитет на светене, равен на този на габаритните светлини; диаметърът им не може да бъде по-малък от 60 мм, а разстоянието между центровете им трябва да бъде от 150 до 310 мм;
4. "Република България" (BG) - поставя се на задната вертикална част на превозното средство, така че да не се възприема като едно цяло с регистрационния номер; представлява елипса с големина на осите 175 и 115 мм с вписани двете главни латински букви "BG" с височина 80 мм и дебелина на линията 10 мм; фонът на знака е бял, а буквите и кантът - черни; знакът се поставя на пътните превозни средства, пътуващи извън територията на Република България;
5. "деца" - поставя се на автобусите и леките автомобили, превозващи деца, от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и на долния ляв ъгъл на задното стъкло; знакът има формата на квадрат с оранжев цвят със страна 400 мм с черна крайна ивица с широчина 25 мм и черно символично изображение на деца; за леките автомобили страната на квадрата е 150 мм, а широчината на черната ивица - 10 мм;
6. "глух или глухоням водач" - поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторното превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач; знакът има формата на кръг с диаметър 108 мм, жълт цвят и черна крайна ивица с широчина 3 мм; в него са вписани три черни кръга с диаметри 36 мм, разположени на 120 градуса и отстоящи от центъра на знака на 27 мм;
7. "извънгабаритно пътно превозно средство" - поставя се отпред и отзад на превозното средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и отпред на съпровождащия го автомобил; представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм, върху която са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 мм и широчина 33 мм; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери - височина 75 мм, широчина 45 мм и широчина на линията 15 мм;
8. "товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7 м" - поставя се на удобно за това място на задната част на МПС, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1400 мм и височина 140 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 700 мм и височина 140 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 350 мм и височина 140 мм и две вертикални с широчина 140 мм и височина 350 мм; върху табелите са нанесени успоредни, наклонени под 45 градуса, насочени с горния си край към средната надлъжна ос червени светлоотразителни (флуоресциращи) и жълти светлоотразителни ленти с широчина 100 мм;
9. "ремарке или полуремарке" - поставя се на удобно за това място на задната част на превозното средство, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1200 мм и височина 200 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 600 мм и височина 200 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 300 мм и височина 200 мм и две вертикални с широчина 200 мм и височина 300 мм; табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина 40 мм;
10. "бавно движещо се моторно превозно средство" - поставя се отзад на бавно движещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета; представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 мм, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 мм върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 мм; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 мм;
11. "военна колона" - поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната; представлява правоъгълна табела с бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм; надписът е с черни букви с размери - широчина 60 мм, височина 105 мм и широчина на линията 15 мм; в лявата страна на табелата е изобразен знакът "Внимание. Други опасности" със страни на триъгълника 150 мм;
12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло; знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 мм и червена крайна ивица с широчина 5 мм; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS" с размери - широчина 8 мм, широчина на линията 2 мм, височина 14 мм; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 мм, а в горния 4 мм и височина 14 мм; знакът е светлоотразителен.
(2) Закрепването на знаците по ал. 1 трябва да осигурява стабилност по време на движение, като при необходимост могат да се монтират и допълнителни поддържащи елементи.
(3) На превозни средства с дължина над 12 м на страничните и задните им повърхности се поставят непрекъснати или прекъснати жълти, бели или червени светлоотразителни ленти с широчина от 50 до 60 мм, така че да се обозначи не по-малко от 80 % от дължината и широчината на превозното средство, като:
а) при използване на прекъсната маркировка разстоянието между единичните елементи не трябва да е по-голямо от 250 мм;
б) минималната височина на поставяне на светлоотразителната маркировка от повърхността на пътя е 250 мм, максималната - 1500 мм; в случаите, когато не може да бъде спазена указаната максимална височина, се допуска увеличаването и до 2100 мм;
в) не се допуска едновременното използване на непрекъсната и прекъсната маркировка на едно превозно средство или състав от пътни превозни средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозни средства от категории М2, М3, N2, N3 и техните ремаркета от категории О3 и О4 се поставя табела за маси и размери по смисъла на Директива 96/53/ЕО.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Поставянето на табела за маси и размери се извършва от производителя на превозното средство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Табелата се поставя на място в непосредствена близост до задължителната идентификационна табела на ПС. Върху табелата по ал. 4 ясно, четливо и незаличимо трябва да са нанесени надписи, съдържащи следните обозначения:
1. наименование на производителя;
2. идентификационен номер на производителя;
3. дължина на МПС/ремарке/полуремарке;
4. широчина на МПС/ремарке/полуремарке;
5. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)данни относно измерването на дължината на съчленените ПС:
а) разстояние между предната част на МПС и центъра на неговото устройство за скачване (теглич/седло); при седла с няколко точки за скачване трябва да се укажат минималните и максималните стойност (аminmах);
б) разстоянието между центъра на устройството за скачване на ремаркето (пръстен) или на полуремаркето (централен болт) и задната част на ремаркето/полуремаркето; при наличие на повече от една точка на скачване трябва да се укажат минимални и максимални стойности (bmin/bmах).


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Звената "Пътна полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио съгласно ал. 3 задължително се оставя необлепен минимум един основен детайл - преден капак или покрив.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства от категория L съгласно чл. 149, ал.1, т. 1 ЗДвП следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка и светлоотразителна жилетка.
(2) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства, различни от посочените в ал. 1, следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и резервно колело (гума с джанта) или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.

Допълнителни разпоредби


§ 1. С правомощията на собствениците на превозните средства по тази наредба се ползват и техните пълномощници или законни представители.


§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозни средства" са моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета (полуремаркета), подлежащи на регистрация съгласно чл. 2.
2. (нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Ново превозно средство" е превозно средство, което не е било регистрирано.
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Стопански субекти" са:
а) всяко юридическо лице, създадено по действащите в страната закони, нормативни или административни актове, по силата на което то е способно да владее активи, да поема задължения, да извършва дейност, незабранена от законите на страната и да участва в операции с други лица;
б) физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон;
в) търговско представителство на чуждестранно лице, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата;
г) дружество по Закона за задълженията и договорите;
д) (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските стопани;
е) (нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) клоновете на юридическите лица и териториалните поделения на държавните предприятия.
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Дата на първата регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Първоначална регистрация" е регистриране на превозното средство, подлежащо на регистрация съгласно чл. 2, което не е било регистрирано в страната.
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от органите на МВР, който удостоверява регистрацията на превозното средство.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:
а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство;
б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) проверка на превозното средство в АИС ИД - НШИС;
в) проверка в масива за регистрирани превозни средства по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация);
г) проверка за наличие на данни в масива за марки и модели;
д) проверка в международните масиви за издирвани МПС;
е) проверка в международните масиви за регистрирани МПС;
ж) проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход;
з) (нова - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) проверка на ПС за изменение в конструкцията.
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. Отговаря на изискването на българските стандарти БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) "Тотална щета" е увреждане на МПС по смисъла на чл. 390, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) "ЕС сертификат за съответствие" е сертификат по образец в приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 на Наредба № 60 от 2009 г. - за ПС от категории М, N и О или съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L бр. 60 от 2 март 2013 г.) - за МПС от категория L.
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) "Индивидуално одобрение" е процедура, при която Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверява, че дадено превозно средство, независимо от това дали е уникално или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по Наредба № 60 от 2009 г. (Директива 2007/46/ЕО).
13. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г.) "Историческо превозно средство" е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз.
14. (нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) "Основна търговска дейност" е внос, производство и/или продажба на превозни средства, представляваща повече от половината от обема на общата търговска дейност на търговеца за една календарна година.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) При регистрация, промяна в регистрацията, издаване на транзитни табели с регистрационен номер и/или разрешение за временно движение, пускане в движение на ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета не се изисква представянето на документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Подмяната на тези табели се извършва по изготвени от областните дирекции "Полиция" графици, както следва:
1. до края на 2002 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;
2. до края на 2003 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;
3. до края на 2004 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;
4. до края на 2005 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) до 31.V.2006 г. - за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.ХII.1975 г. и за всички с неподменени до момента регистрационни табели поради спиране от движение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Запазва се валидността на издадените табели с регистрационни номера с изображение на българското национално знаме.


§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Издаването на табели с регистрационни номера с графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон да се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Използваното "Свидетелство за регистрация на пътно превозно средство" от една част замества свидетелството за регистрация от две части.


§ 5. Министърът на вътрешните работи утвърждава съгласувано с министъра на околната среда и водите инструкция за съвместни мерки и контрол върху МПС в експлоатация.


§ 6. За регистрация и промяна в регистрацията на произвеждани в страната моторни превозни средства и на ремаркета за тях без идентификационен номер (VIN) не се изисква такъв до 1.IХ.2000 г.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Не се изисква идентификационен номер (VIN) за регистрация и промяна в регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, на които поставеният от производителя идентификационен номер не отговаря на изискванията на българските стандарти БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.


§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 26.05.2020 г.) Срокът по чл. 3, ал. 5, изречение второ, в който собственикът на превозното средство е длъжен да заяви промяната на данните за вида на горивото, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, който изтича или е изтекъл до 29 май 2020 г., се удължава до 30 ноември 2020 г.


§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 2 и чл. 142 от Закона за движението по пътищата.


§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 6 от 1975 г. за регистрацията и отчета на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 44 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1984 г., бр. 29 от 1985 г., бр. 39 от 1986 г. и бр. 60 от 1990 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 47 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2019 Г.)

§ 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) За първоначална регистрация на превозно средство, внесено в страната до 31.12.2006 г., собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация и проверка на техническата изправност;
2. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
3. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
5. копие на чуждестранните регистрационни документи, ако превозното средство е било регистрирано в чужбина;
6. митнически документ за оформен внос;
7. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.
(2) Представените табели по т. 9 се изземват и унищожават.
(3) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4, 5 и 6 и декларацията по ал. 1, т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

§ 19. (1) На регистрираните до 31.12.2006 г. превозни средства, които не са снабдени с табела по чл. 46, ал. 4, в срок до 31.12.2007 г. се издава документ, съдържащ данните по чл. 46, ал. 6.
(2) Документът по ал. 1 се издава от:
1. производителя на превозното средство или неговия упълномощен представител;
2. лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за контролно-технически пунктове от V категория, съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, чрез измерване на всички максимално допустими размери без допълнителни толеранси.

§ 20. Навсякъде в наредбата съкращението "КАТ - ПП" се заменя с "Пътна полиция".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 30. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ, L 263/9.10.2007 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Изискванията за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по чл. 12, ал. 1, т. 3 се прилагат за всички нови превозни средства от съответната категория от датите, посочени в приложението към § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 60 от 2009 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За първоначална регистрация на нови ПС от категории М, N и O, до датите на влизане в сила на изискването за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по ал. 1 собственикът представя:
1. документ, удостоверяващ съответствието на превозното средство с одобрения тип превозни средства, на база на национално одобряване на типа, издадено или признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г., или
2. удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, и признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Представен ЕО сертификат за съответствие за нови ПС от категории М, N и O преди датите, посочени в приложението към § 5 от ПЗР на Наредба № 60 от 2009 г., се признава за регистрация.
(4) Некомплектовано превозно средство не може да бъде постоянно регистрирано, докато не бъде напълно комплектовано.

§ 32. Когато поради недостатъци в приложим регулаторен акт или поради неправилно прилагане от производителя на съответни изисквания на регулаторните актове за нови превозни средства структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР установят, че въпреки че отговарят на съответните изисквания, превозните средства представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР незабавно уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

§ 33. В случаите, предвидени в тази наредба, електронната обработка и подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след създаване на технически и организационни условия и програмните средства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 39. Навсякъде в наредбата думите и съкращенията "Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция", "Столична дирекция "Полиция", "областните дирекции "Полиция", "областна дирекция "Полиция", "СДП", "ОДП", "ГД ППООРП" и "ППООРП" се заменят съответно с "Главна дирекция "Охранителна полиция", "Столична дирекция на вътрешните работи", "областните дирекции на МВР", "областна дирекция на МВР", "СДВР", "ОДМВР", "ГД "ОП" и "ОП", а думите "Национална служба "Полиция" се заличават.
Изразите "службата, извършила", "съответната служба" и думите "служба", "службата", "служби" и "службите" се заменят навсякъде съответно със "структурното звено, извършило", "съответното структурно звено", "структурно звено", "структурното звено", "структурни звена" и "структурните звена".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 38. Навсякъде в наредбата думите "структурното звено, извършило", "съответното структурно звено", "структурно звено", "структурното звено", "структурни звена" и "структурните звена" се заменят съответно със "звеното, извършило", "съответното звено", "звено", "звеното", "звена" и "звената", абревиатурата "ЗДП" се заменя със "ЗДвП", думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" и "Главна дирекция "ОП" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция", абревиатурата "ГД "ОП" се заменя с "ГДНП", а думите "универсален електронен подпис" се заменят с "квалифициран електронен подпис".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 39. Разпоредбите на § 8, т. 1, буква "в" относно чл. 12б, ал. 1, т. 4, § 8, т. 2 относно чл. 12б, ал. 2 и § 10, т. 4 относно чл. 15, ал. 1, т. 8 влизат в сила от 1 ноември 2012 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2014 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 28. Разпоредбите на § 6, т. 2, с която се създава ал. 9 в чл. 10, и § 17 влизат в сила от 1 юни 2015 г.

§ 29. Разпоредбата на § 12 относно чл. 15, ал. 1, т. 8, изречение второ влиза в сила от 1 септември 2014 г.

§ 30. Временни регистрационни номера по чл. 30, ал. 2, изречение второ, предназначени за МПС от категория L, състоящи се от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "В", се предоставят от 1 юни 2015 г.

§ 31. За промяна на вида на горивото в свидетелството за регистрация на превозното средство с изменение в конструкцията, при което в ПС е монтирана уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), преди 1 септември 2014 г. се представя паспорт, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.), или удостоверение за техническа изправност на ПС, част І, буква А, издадено по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

§ 32. Навсякъде в наредбата съкращението "ППС" се заменя с "ПС".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г.)

§ 13. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "регистрационна табела", "регистрационни табели" и "регистрационните табели" се заменят съответно с "табела с регистрационен номер", "табели с регистрационен номер" и "табелите с регистрационен номер".

§ 14. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "действащия български държавен стандарт (БДС)", "действащия към датата на промяната БДС", "действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591", "действащия БДС", "БДС 15980 и БДС ISO 7591" се заменят с "българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591", а думите "БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030" се заменят с "българските стандарти БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030".

§ 15. (1) Издаването на свидетелство за регистрация по реда на тази наредба започва след изчерпване на наличните количества свидетелства за регистрация от действащите до влизането в сила на тази наредба образци.
(2) Свидетелствата за регистрация, издадени по образеца, действащ до влизане в сила на тази наредба, запазват валидността си.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г.)

§ 8. Разпоредбата на § 3 относно чл. 21, ал. 3, т. 1 влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2017 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.)

§ 21. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ, L 127/129 от 29 април 2014 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.)

§ 22. Параграф 17 и § 19 влизат в сила от 20 май 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2019 Г.)

§ 25. (1) До 1 юли 2020 г. собственикът представя:
1. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" - при подаване на заявление по чл. 12, ал. 1, чл. 12а, ал. 1, чл. 12б, ал. 1, чл. 12в, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 39, ал. 2 или чл. 44, ал. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) или по § 18, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 57 от 2007 г.);
2. удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) - при подаване на заявление по чл. 15, ал. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства;
3. уведомление от лицензиран застраховател за взето решение за изплащане на тотална щета - при подаване на заявление по чл. 18а, ал. 1.
(2) След 1 юли 2020 г. информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, се получава от звената "Пътна полиция" в СДВР/ОДМВР по служебен път:
1. за документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и за уведомление от лицензиран застраховател за взето решение за изплащане на тотална щета - от информационните системи на Гаранционния фонд;
2. удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП - от информационните системи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

§ 26. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2019 г. с изключение на:
1. Параграф 6, т. 2 и § 8, които влизат в сила от 1 декември 2019 г.
2. Параграф 2, т. 3, § 3, т. 2, § 4, т. 2, § 5, т. 2, § 7, т. 4 и 5, § 9, т. 4, § 13, т. 2, § 16, т. 2, § 19, т. 3 и § 21, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.)

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Табелите с регистрационен номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се издават след влизането в сила на измененията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

§ 8. Табели с регистрационен номер, поставени на моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, до влизане в сила на наредбата запазват валидността си. Собственикът на такова превозно средство може да заяви подмяна на табелите с регистрационен номер с табели с регистрационен номер по чл. 23, ал. 4 по реда на чл. 14 - 17.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2020 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.)

§ 12. Параграфи 4 и 5 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2023 Г.)

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 6, т. 9 относно чл. 12, ал. 17, § 12, т. 1 и 5, които влизат в сила една година след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)


Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6, чл. 12б, ал. 1, т. 6  и чл. 12в, ал. 1, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишно Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)


Приложение № 3 към чл. 32в, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 32в, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

Списък на проверките, които задължително се извършват при първоначалните технически прегледи (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

1. Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).
2. Проверка техническото състояние на МПС:
Спирачна система:
ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране;
равномерност в спирачното действие на левите и десните колела;
херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло);
изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна система;
състояние и действие на усилвателя на спирачната система.
Кормилна уредба и преден мост:
състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм;
сумарна хлабина, плавност в предаване на усилие на кормилната уредба;
състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба;
състояние на предния мост, състояние и действие на усилителя на кормилната уредба.
Колела и гуми:
състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите;
съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС;
използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела;
състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора).
Двигател, трансмисия и окачване:
пускане в действие на двигателя;
обемно съдържание на СО и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели;
степен на димност при дизеловите двигатели;
състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите;
състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло;
състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;
състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.);
състояние на амортисьорите;
състояние и закрепване на задния мост.
Осветление и светлинна сигнализация:
състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стоп-светлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или допуснати светлини на МПС;
регулираност на фаровете (на късите и дългите светлини);
състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.
Рама, кабина и каросерия:
състояние на рамата (носещата конструкция);
външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето);
състояние на обзорните стъкла на МПС;
състояние на механизма за автоматично отваряне и затваряне на вратите на МПС, предназначени за масов превоз на хора;
състояние и закрепване на калобраните на задните калници;
наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението;
състояние на каросерията или кабината.
3. Проверка на техническото състояние на състав от пътни превозни средства:
състояние на теглително-прикачното и на опорно-прикачното устройство на състава от пътни превозни средства;
състояние на свързващите елементи от осветителната и светлинната сигнализация и на маркучите за подаване на въздух или течност от влекача към прикаченото превозно средство;
изправност на спирачната система на ремаркето - време на сработване на спирачната система по отношение на най-отдалечените колела на състава от пътни превозни средства;
наличие на предпазно въже или верига за ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране.
4. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване:
състояние на табелите с регистрационни номера;
състояние на звуковия клаксон и на аварийните светлини;
състояние и действие на тахографа;
състояние и закрепване на електрическите кабели (в местата, където се виждат) и на акумулатора;
разположение, цвят и действие на предписаните контролни светлини и уреди (на арматурното табло);
състояние и действие на отоплителната и вентилационната система, определяне съдържанието на СО в отработените газове при независима система за отопление на купето;
състояние и закрепване на резервоара за гориво;
наличие на светлоотразителен стикер за МПС с монтирана автомобилна газова уредба;
състояние на задължителното и специалното оборудване в зависимост от вида на МПС (аптечка, светлоотразителен триъгълник, пожарогасител(и), резервно колело (гума с джанта) или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.
Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно колело.
Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни колела.
Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три резервни колела.
Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири резервни колела.
Когато колелата на ремаркето по вид и размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде снабдено с резервно колело.


Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишно Приложение № 2 към чл. 32д, ал. 1 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Лице


ГръбПриложение № 5 към чл. 33, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 3 към чл. 33, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.)


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I (ЛИЦЕ)


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I (ГРЪБ)