навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 35 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

В сила от 09.11.1999 г.
Издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и Държавната агенция по стандартизация и метрология

Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП), предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, редът за одобряването на типа им, въвеждането им в експлоатация, тяхното регистриране и контрол върху техническото им състояние.

Раздел II.
Функционални и технически изисквания

Чл. 2. Електронните таксиметрови апарати с фискална памет трябва да отговарят на функционалните изисквания, определени в приложение № 1.


Чл. 3. Електронните таксиметрови апарати с фискална памет трябва да отговарят на техническите изисквания, определени в приложение № 2, гарантиращи изпълнението на функционалните изисквания и възможността за маркиране и пломбиране.

Раздел III.
Ред за одобряване и регистриране на типа


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Типът на ЕТАФП се одобрява от комисия в състав: представител от Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), представител от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), представител от Министерството на финансите (МФ). Комисията се назначава с обща заповед на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.


Чл. 5. Производителите и вносителите на ЕТАФП подават писмено заявление пред ДАСМ за одобряване на типа съгласно Наредбата за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него (ДВ, бр. 116 от 1998 г.).


Чл. 6. Изпитванията за съответствие съгласно функционалните и техническите изисквания, посочени в чл. 2 и 3, се извършват от ДАСМ.


Чл. 7. Когато към ЕТАФП има възможност да се включват устройства за автоматично отчитане или извеждане на информация за извършените таксиметрови услуги, тези устройства не трябва да променят функциите на електронния таксиметров апарат.


Чл. 8. (1) Производителите и вносителите представят в ДАСМ три броя нефискализирани ЕТАФП от съответния тип и три екземпляра от следната документация на български език: копие от заявлението пред ДАСМ за утвърждаване на типа, фирмен проспект, сервизно описание, инструкция за експлоатация, паспорт, тестови програми за функционална проверка, ръководство за контролните органи, фирмена регистрация в съда и образец от фирмената пломба на ЕТАФП и модула фискална памет (ФП).
(2) Задължителната форма и минималната информация, съдържаща се във фискалните бонове, издавани от ЕТАФП, са съгласно образец (приложение № 3).
(3) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ЕТАФП се кандидатства по реда на ал. 1, като се провеждат само функционални изпитвания.


Чл. 9. Производителите/вносителите на ЕТАФП са длъжни да осигурят сервиз за ремонт и поддръжка на ЕТАФП в продължение на най-малко 7 години, за което подписват съответната декларация пред ДАСМ (приложение № 4).


Чл. 10. Държавната агенция по стандартизация и метрология издава протокол от изпитването не по-късно от 30 работни дни от датата на предоставянето на определените в чл. 8, ал. 1 образци и документи. Агенцията може да изисква допълнителна информация или да върне образците за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образците.


Чл. 11. (1) На основание резултатите от изпитванията и наличието на необходимите документи, определени от тази наредба, комисията за одобряване на типа в 7-дневен срок издава разрешение за производство/внос на типа ЕТАФП (приложение № 5) или мотивиран писмен отказ. Отказите на комисията се обжалват пред Софийския градски съд.
(2) Въз основа на разрешението ДАСМ издава удостоверение за одобряване на типа (приложение № 6).
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава за срок 5 години и може да бъде подновявано при наличието на изискванията, определени в наредбата.
(4) Заплащането за регистриране в ДАСМ на фирмите производители/вносители и сервизни фирми е съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Комитета по стандартизация и метрология по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 356 от 1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.)


Чл. 12. Държавната агенция по стандартизация и метрология води регистър на одобрените съгласно тази наредба типове електронни таксиметрови апарати с фискална памет.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Сервизните фирми за ЕТАФП (включително производителите/вносителите, извършващи сервизна дейност) се лицензират от ДАСМ по ред, определен в раздел VII. Държавната агенция по стандартизация и метрология писмено уведомява МТС и МФ за упълномощените и регистрирани от нея сервизни фирми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология и регистрираните от нея сервизни фирми предават образци от ведомствените и фирмените си пломби на органите на Главна дирекция "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията.

Раздел IV.
Въвеждане в експлоатация и работа с ЕТАФП


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Производителите/вносителите осигуряват възможност за обучение за работа на данъчно задълженото лице със съответния тип ЕТАФП.


Чл. 15. (1) Регистрирането на ЕТАФП се извършва в срок до 7 дни от датата на монтаж на таксиметровия апарат в автомобила, вписана в паспорта на ЕТАФП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) При монтажа на ЕТАФП в автомобила представителят на обслужващата сервизна фирма, в присъствие на данъчно задълженото лице, въвежда ЕТАФП в експлоатация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Във фискалната памет на ЕТАФП се въвеждат задължително следните данни: дата, час и минута на въвеждане в експлоатация, данъчен номер/ЕГН на данъчно задълженото лице (13 буквено-цифрови разряда), регистрационен номер на автомобила, комплект работни тарифи и работна константа "К" (об/км или имп/км). Тази информация, наименованието, адресът и телефонът на превозвача, данъчен номер/ЕГН и БУЛСТАТ на данъчно задълженото лице се отразяват в паспорта на ЕТАФП.
(4) Индивидуалният номер на ЕТАФП и на модула ФП се въвеждат задължително във фискалната памет от производителя/вносителя и се нанасят в паспорта на таксиметровия апарат. Индивидуалният номер на ЕТАФП задължително включва в началото си буквен идентификатор (2 разряда), идентифициращ всеки производител/вносител, и 6 цифри. Индивидуалният номер на модула ФП съдържа 8 цифри, от които първите две идентифицират производителя/вносителя.
(5) Индивидуалните номера на таксиметровите апарати и модулите фискални памети се дават и контролират от Министерството на финансите по заявка на производителя/вносителя (приложение № 7).


Чл. 16. (1) След въвеждане в експлоатация, но не по-късно от приключване на срока по чл. 15, ал. 1 данъчно задълженото лице представя за извършване на метрологичен контрол в ДАСМ монтирания в автомобила ЕТАФП и паспорта на ЕТАФП с попълнени от сервизната фирма данни за въвеждане в експлоатация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) След метрологичен контрол от ДАСМ данъчно задълженото лице попълва молба (приложение № 8) и представя ЕТАФП и автомобила пред регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация" за регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация" вписват в удостоверението за годност на автомобила и в пътната книжка индивидуалния номер на ЕТАФП и индивидуалния номер на ФП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация" откриват досие на ЕТАФП, в което регистрират данните от въвеждането в експлоатация, резултатите от контролни проверки и други събития, свързани с експлоатацията на ЕТАФП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) За извършената регистрация на ЕТАФП регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация" уведомяват писмено в седемдневен срок териториална данъчна дирекция, където е регистрирано данъчно задълженото лице по реда на Данъчния процесуален кодекс. Уведомителното писмо се съхранява в данъчното досие на данъчно задълженото лице.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) В един таксиметров автомобил може да бъде регистриран повече от един ЕТАФП. В специална книга, заверена от съответните регионални отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация", данъчно задълженото лице записва данните от въвеждането в експлоатация, съхранява периодичните отчети от ЕТАФП и копие от протоколите за демонтаж на фискалната памет.


Чл. 18. (1) При повреда на фискалната памет, която не позволява нейното отчитане, сервизният специалист след констатация на повредата и отразяването й в паспорта в присъствие на данъчно задълженото лице съставя протокол (приложение № 9) за събитието в четири екземпляра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Сервизният специалист заедно с данъчно задълженото лице представят повредената фискална памет и протокола за проверка и подпис пред регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Първият екземпляр се съхранява от данъчно задълженото лице, което го прикрепва към книгата по чл. 17. Вторият екземпляр се съхранява от регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация", прикрепен към досието на съответния ЕТАФП.
(4) При условие, че не са налице нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и външно въздействие върху модула, третият екземпляр се изпраща в ДАСМ, а четвъртият екземпляр заедно с повредения модул фискална памет се предава на производителя/вносителя на ЕТАФП от сервизния специалист.
(5) В случай на съмнение за нарушена пломба или външно въздействие върху модула фискалната памет заедно с третия екземпляр на протокола се предава от сервизния специалист за експертиза в ДАСМ. В този случай сервизният специалист предава на производителя/вносителя само четвъртия екземпляр на протокола.
(6) Производителят/вносителят е длъжен в срок от 3 работни дни да осигури нов модул фискална памет с нов индивидуален номер на фискалната памет и съществуващия индивидуален номер на ЕТАФП.
(7) Производителят/вносителят води списък на номерата на повредените модули фискална памет. Тези номера са забранени за повторно използване.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) В 14-дневен срок от предаването на модула фискална памет по реда на ал. 4 производителят/вносителят разчита фискалната памет, попълва втората част на протокола и го изпраща в регионалния отдел на Главна дирекция "Автомобилна администрация", където е регистриран ЕТАФП, за сравняване със записания оборот в книгата по чл. 17. Производителят/вносителят съхранява разчетените данни в срок 5 години.
(9) Въвеждането в експлоатация на ЕТАФП след смяна на фискалната памет поради повреда, запълване или смяна на собственика се извършва по реда и начина, посочени в чл. 15 и 16. Въвеждането в експлоатация се извършва в деня на монтаж на новата фискална памет.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Извеждането на ЕТАФП от експлоатация се извършва по реда на чл. 18, като в 14-дневен срок досието по чл. 25, ал. 2 се предава на регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация".

Раздел V.
Издаване на документ за извършена таксиметрова услуга чрез ЕТАФП


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Водачът на таксиметровия автомобил задължително издава фискална касова бележка за всяка извършена таксиметрова услуга, включително и в случаите на договорено заплащане между данъчно задълженото лице и клиента.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Когато по искане на клиента данъчно задълженото лице издава фактура, към екземпляра на клиента се прикрепват всички фискални касови бележки, издадени по реда на ал. 1 за този клиент.
(3) При извършване на таксиметрова услуга с договорена отстъпка фискалната касова бележка се издава за всяка таксиметрова услуга по общия ред. За договорената отстъпка се издава данъчно кредитно известие към фактурата за пълната стойност на таксиметровата услуга.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Фискалната касова бележка задължително се издава в два екземпляра - един за клиента (от боновата лента) и втори за данъчно задълженото лице (на контролната лента).
(2) Клиентът е задължен да изисква от водача касова бележка и при поискване да я показва на контролните органи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Данъчно задълженото лице е длъжно да съхранява контролните ленти, включително разпечатките на електронните контролни ленти, в едногодишен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка.


Чл. 22. Фискалните касови бележки за изминат пробег във връзка с проверки на контролните органи задължително се прикрепват към регламентираните за тези събития документи и служат като основание за намаляване на дневния оборот при проверка от контролните органи.

Раздел VI.
Отчитане на ЕТАФП


Чл. 23. (1) След приключване на смяната водачът отпечатва отчет (сменен отчет) без нулиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Данъчно задълженото лице осигурява ежедневно обобщаване на данните за извършените таксиметрови услуги чрез отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.
(3) Отчетите по ал. 1 се прикрепват по хронологичен ред към пътните листа на водачите от пътната книжка на автомобила. Отчетът по ал. 2 се прикрепва към пътния лист на последния водач за деня.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) При изчерпване на пътната книжка данъчно задълженото лице отпечатва и прикрепва към книгата по чл. 17 съкратен отчет на фискалната памет за отразения в пътната книжка период.
(5) Пътната книжка заедно с прикрепените към нея отчети се съхранява в срок 5 години от датата на приключването й.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Книгата по чл. 17 за всички ЕТАФП се съхранява от данъчно задълженото лице в срок 5 години от датата на приключването й за проверка от органите на данъчната администрация.

Раздел VII.
Лицензиране на сервизна фирма


Чл. 24. (1) Сервизните фирми за ЕТАФП се лицензират от ДАСМ в случай, че отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани по Търговския закон;
2. да имат договор за сервиз и ремонт на одобрен тип ЕТАФП с производителя/вносителя.
(2) Заявителите подават в Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" заявление по образец (приложение № 10), придружено от следните документи:
1. копие от удостоверението за регистрация по Търговския закон на съответния заявител;
2. декларация за спазване изискванията на наредбата по образец (приложение № 11);
3. копие от договор за ремонт и сервиз с производителя/вносителя на съответния тип ЕТАФП, придружен от списък на имената и ЕГН на обучените сервизни специалисти;
4. образец от фирмената пломба.
(3) Директорът на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" води регистър за издадените лицензии (приложение № 12) в ДАСМ за вписване в общ регистър.
(4) За регистрация на сервизните фирми в ДАСМ се заплащат такси съгласно Тарифа № 11 на КСМ. Таксите се заплащат при регистрацията.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) За всеки ЕТАФП данъчно задълженото лице сключва договор за техническо обслужване и ремонт само с упълномощени от ДАСМ сервизни фирми, които водят ЕТАФП на отчет.
(2) Сервизната фирма води досие на всеки ЕТАФП, в което отразява всички извършени ремонти и профилактични проверки.
(3) Обстоятелствата по ремонта задължително се отразяват и в паспорта на ЕТАФП.


Чл. 26. Срокът за ремонт на ЕТАФП, с изключение на смяна на фискалната памет, от момента на повредата, респективно от подаване на сигнал до сервизната фирма, е не повече от 24 часа, в рамките на работното време на сервизната фирма.


Чл. 27. (1) При неспазване изискванията на наредбата от страна на лицензираните сервизни фирми председателят на ДАМС издава писмена мотивирана заповед за отнемане на съответното удостоверение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология изпраща копие от заповедта на МТС и МФ.

Раздел VIII.
Контрол и санкции


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от контролните органи на Главна дирекция "Автомобилна администрация", данъчната администрация и ДАСМ. При проверка органите на данъчната администрация проверяват данните за натрупаните обороти от книгата по чл. 17.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология и производителите/вносителите оказват съдействие на органите на Главна дирекция "Автомобилна администрация" за установяване на техническото състояние на въведените в експлоатация ЕТАФП.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Контролни изпитвания на одобрените типове ЕТАФП могат да бъдат предизвикани по предложение на: комисията за одобряване на типовете, органите на Главна дирекция "Автомобилна администрация", органите на данъчната администрация и ДАСМ. При отрицателен резултат от контролните изпитвания комисията, определена в чл. 4, спира разпространението на типа ЕТАФП и предписва на производителя/вносителя дефектът да бъде отстранен в определен срок.
(2) При доказани неотстраняеми дефекти комисията спира използването на типа ЕТАФП и го отписва от регистъра на ДАСМ. В този случай производителят/вносителят е длъжен в едномесечен срок да осигури за своя сметка ЕТАФП от одобрен тип на клиентите си, закупили ЕТАФП от отписания тип.


Чл. 31. За нарушение на тази наредба виновните лица се наказват със санкциите, предвидени, в Закона за измерванията, Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 82 от 1999 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. Срокът за въвеждане на ЕТАФП в таксиметровите автомобили е 1 юли 2000 г.


Приложение № 1 към чл. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)

Функционални изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

I. Общи изисквания към ЕТАФП
1. Да осигурява достоверна информация за извършените таксиметрови услуги, в т. ч. дневни и по периоди.
2. Да съхранява информацията за извършените таксиметрови услуги и да отпечатва отчети по периоди.
3. Да осигурява надеждна защита на информацията, съхранявана във фискалната памет (ФП), и невъзможност за коригиране на регистрираната информация.
4. Да осигурява пряк достъп на проверяващите органи до информацията за извършените таксиметрови услуги; да може с помощта на клавиатурата и печатащото устройство на ЕТАФП и/или специализирано устройство да се получи цялата необходима информация, записана във фискалната памет.
5. Да има контролен тест за проверка на: контролна сума на постоянната памет, съдържаща касовите и таксиметрови функции, изправността на фискалната памет и свързаните с нея функции на таксиметровия апарат.
6. Електронният таксиметров апарат с фискална памет да осигурява програмна или апаратна защита за достъп до работа в режим "Регистрация" и достъп до режим "Програмиране" след нарушаване на пломбата на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди".
7. Да има възможност за работа с 2 тарифи (дневна и нощна) с автоматично превключване в зависимост от часовото време. В периода от 6 до 22 ч. да работи само с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. - само с нощна.
8. Да осигурява автоматично превключване на лятно и зимно часово време в зависимост от програмираните в ЕТАФП дати.
9. Максимално допустимата скорост на превключване от престой в движение да бъде 5 км/час.
10. Да осигурява задължително отпечатване на бележка за клиента след извършване на услугата и изчистване на текущите показания на индикацията и регистрите за клиента; да осигурява задължително отпечатване на отчет на водача, дневен финансов отчет и отчети на фискалната памет.
11. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да контролира периода от 24 часа между дневните отчети. За начало на периода се считат датата и часът на последния дневен отчет. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да се блокира след изтичането на периода и след отпечатване на текущата клиентска бележка, като индицира или отпечатва съобщение за задължително отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
12. При изтичане на повече от 24 часа от пускането на последния дневен отчет с нулиране и запис във ФП, през които не са извършвани таксиметрови услуги, след включване на ЕТАФП автоматично да разпечатва дневен отчет с нулиране и запис във ФП с нулев оборот електронна контролна лента (ЕКЛ) не се отпечатва.
II. Изисквания към фискалната памет
1. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да съдържа конструктивно отделен модул фискална памет, пломбиран като възел и към конструкцията на ЕТАФП. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят на ЕТАФП е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2. Обемът на фискалната памет трябва да осигурява записването на не по-малко от 1000 отделни отчета.
3. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да осигурява ясно предупреждение на български език за броя на оставащите отчети, които е възможно да се регистрират във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от брой, гарантиращ достатъчно време за обслужване от сервизната фирма, но не по-малък от 50.
4. Във фискалната памет трябва да има възможност за еднократен запис на: индивидуалния номер на таксиметровия апарат (2 букви и 6 цифри); индивидуалния номер на фискалната памет (8 цифри); данъчния номер на данъчно задълженото лице (13 буквено-цифрови разряда). Индивидуалният номер на ЕТАФП и индивидуалният номер на фискалната памет се записват във фискалната памет от производителя/вносителя със специализирана апаратура.
5. Въвеждането на ЕТАФП в експлоатация трябва да се извършва само след записване във фискалната памет на следната информация:
а) данъчен номер на данъчно задълженото лице;
б) регистрационен номер на автомобила;
в) комплект работни тарифи;
г) работна константа "К";
д) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
6. Във фискалната памет трябва да се записва следната задължителна информация:


Запис Данни Разрядност Забележка
1 2 3 4
Идентификатори Инд.№ на ЕТАФП 2 букви (идентиф. на произв.) Записват се еднократно от
на производителя   и 6 цифри производителя/вносителя
  Инд.№ на фискалната 2 цифри (идентиф. на произв.)  
  памет и 6 цифри (№ на ФП)  
Въвеждане Дата 6 разряда Записват се еднократно
в експлоатация Час и минута 4 разряда  
  Данъчен номер 13 буквено-цифрови разряда  
  Рег.№ на автомобила 10 буквено-цифрови разряда Записва се многократно
  Комплект работна тарифа 1:    
  - начална такса мин. 4 разряда  
  - цена за 1 км мин. 4 разряда Записват се многократно
  - цена за 1 мин престой мин. 4 разряда  
  - цена за повикване мин. 4 разряда  
  Комплект работна тарифа 2:    
  - начална такса мин. 4 разряда  
  - цена за 1 км мин. 4 разряда  
  - цена за 1 мин престой мин. 4 разряда  
  - цена за повикване мин. 4 разряда  
  Работна константа "К" мин. 4 разряда Записва се многократно
Дневен отчет Номер на блока 4 разряда  
с нулиране Дата на отчета 6 разряда  
  Общ оборот мин. 8 разряда  
  Общ изминат пробег(км) мин. 7 разряда Най-малко 1000 записа
  Общ платен пробег(км) мин. 7 разряда  
  Брой курсове мин. 4 разряда  
  Пореден номер на първа 4 разряда  
  ЕКЛ за деня    
  Пореден номер на последна 4 разряда  
  ЕКЛ за деня    
Нулиране на опера- Брояч на нулиранията 4 разряда Записва се многократно
тивната памет (RAM) Час, минута и дата на въз- 4+6 разряда  
  становяване на работо-    
  способността    
Изтриване на ЕКЛ Пореден номер на ЕКЛ 4 разряда Записва се многократно
  Час, минута и дата 4+6 разряда  
Позиция на десетич- Позиция на дес.точка 1 разряд Записва се многократно
ната точка Дата на смяната 6 разряда  
Служебна Контролна сума на записа,    
информация индекси и флагове    
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на блока (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда) във формат ДД-ММ-ГГ;
в) стойност на общия оборот от таксиметровите услуги за деня (ХХХХ XX.XX - 8 разряда);
г) общ изминат пробег в км с точност до 1 м (ХХХХ.ХХХ - 7 разряда);
д) общ платен пробег в км с точност до 1 м (ХХХХ.ХХХ - 7 разряда);
е) брой курсове (ХХХХ - 4 разряда);
ж) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за деня (2 по ХХХХ - 4 разряда).
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период със следната задължителна информация за отчета:
а) номер и дата на всеки дневен отчет (блок) за периода;
б) начална дата или начален номер на блок за периода;
в) крайна дата или краен номер на блок за периода;
г) стойност на общия оборот от таксиметровите услуги за отчетния период с натрупване (не по-малко от 12 разряда) с блокировка при препълване;
д) общ изминат пробег в км с точност до 1 м (ХХХХХХХХХ.ХХХ - 12 разряда), с блокировка при препълване;
е) общ платен пробег в км с точност до 1 м (ХХХХХХХХХ.ХХХ - 12 разряда), с блокировка при препълване;
ж) комплект работни тарифи, включващ за всяка тарифа: начална такса (4 разряда), цена за 1 км пробег (4 разряда), цена за 1 мин престой (4 разряда) и цена за повикване на адрес (4 разряда);
з) регистрационен номер на автомобила (10 буквено-цифрови разряда);
и) работна константа "К" (4 разряда);
к) брой курсове;
л) поредните номера на първата и последната отпечатани ЕКЛ за периода;
м) в отчета на фискалната памет да се отпечатва ясно съобщение на български език за датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
н) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
о) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;
п) вид на цени и стойности (цели или дробни числа).
9. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да отпечатва и служебен отчет на фискалната памет, съдържащ всички служебни събития и сумиращ блок на цялата фискална памет.
10. При всяка повреда (грешка) на ЕТАФП, водеща до аварийно изтриване на информацията за деня, след възстановяване на работоспособността във фискалната памет трябва автоматично да се записва информация за събитието. При периодичен отчет на фискалната памет за това събитие да се отпечатва "НУЛИРАН RAM брояч ХХХХ, час, минута и дата".
11. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на ЕКЛ или несъвпадение на контролното число, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута и поредния номер на изтритата ЕКЛ. При периодичен отчет на фискалната памет за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА ЕКЛ № ХХХХ, час, минута и дата".
12. Записът на всяка информация във фискалната памет трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на ЕТАФП.
13. Ако се работи с ЕКЛ, записът на всяка информация в нея трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на ЕТАФП.

III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с ЕТАФП
1. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има буквено-цифрова индикация (обща за клиента и водача), информацията върху която да е отчетлива и добре различима, с височина на символите на главния брояч за обща сума не по-малка от 10 мм и височина на останалите символи - не по-малка от 4 мм.
2. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да може да индицира: обща сума (не по-малко от 6 разряда), цена за 1 км пробег, режим на работа и друга текуща информация. Стойността на платения пробег да се изменя на не повече от 100 м с цяло число, еднакво за двете тарифи.
3. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента, вградено в конструкцията на ЕТАФП, за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във фискалната памет.
Допуска се контролната лента да се формира едновременно с боновата, но да се отпечатва отделно като "електронна контролна лента". В този случай ЕТАФП трябва да отговаря на следните изисквания:
а) буферът на електронната контролна лента да съхранява информация за не по-малко от 100 клиентски бележки;
б) отпечатването на ЕКЛ да става само преди дневен финансов отчет (освен в случая по раздел I, т. 12) или при препълване на буфера й, като се осигури блокировка на отпечатването на дневния финансов отчет, ако не е разпечатана ЕКЛ;
в) при препълване на буфера за ЕКЛ да се блокира ЕТАФП до отпечатването й, като се осигури възможност за нулиране на буфера само при успешно отпечатване на ЕКЛ;
г) да се осигури поредна номерация на ЕКЛ, като номерата им за деня се отпечатват в дневния финансов отчет;
д) отпечатаната ЕКЛ да съдържа:
- клише (еднократно в началото й);
- копие на всяка буферирана клиентска бележка без заглавна част (клише), по реда на нейното издаване;
- брояч на клиентските бележки в рамките на ЕКЛ - 3 разряда; допуска се този брояч да бъде отпечатван с разделител "тире" преди поредния номер на издаване на клиентската бележка.
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Всеки документ, издаван от ЕТАФП, трябва да има заглавна част, включваща: име и телефон на превозвача, име, адрес, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице, реализиращо таксиметровата услуга. В края да се отпечатват: пореден номер на документа (брояч - не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване и съобщение "нефискален бон" на всеки документ до въвеждане в експлоатация на ЕТАФП. След въвеждане в експлоатация клиентските бележки, отчетите на фискалната памет и дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет да завършват със съобщение "фискален бон", останалите документи да завършват със съобщение "служебен бон".


Приложение № 2 към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)

Технически изисквания към електронни таксиметрови апарати с фискална памет

1. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има енергонезависима фискална памет без възможност за промяна на записаната информация, отговаряща на следните изисквания:
а) ако носителят на фискалната памет е монтиран във фискалния модул с изведени всички необходими за програмирането му изводи, той следва да бъде от типа UV-EPROM или PROM (OTP);
б) ако носителят на фискалната памет е от типа EEPROM или "флеш", монтиран във фискален модул заедно с едночипов микрокомпютър (съдържащ касовите и таксиметровите функции), фискалният модул трябва да бъде изпълнен и пломбиран съгласно изискванията на приложение № 1, раздел II, т. 1. В този случай производителят гарантира невъзможност за корекция на какъвто и да е вече извършен запис във фискалната памет, въздействайки чрез електрическите изводи, достъпни преди разрушаване на пломбата на фискалния модул. Производителят предоставя описание на пълния набор от изпълними команди от страна на фискалния модул с необходимите средства и методика за тяхното тестване.
Във всички случаи на използване на - хардуерно решение, различно от EPROM или PROM, производителят писмено декларира, че гарантира невъзможността за корекция и/или изтриване на вече извършен запис.
2. Фискалната памет на ЕТАФП трябва да бъде монтирана в отделен модул, маркиран трайно с индивидуален номер и осигурена възможност за надеждно пломбиране като възел и към конструкцията на ЕТАФП. Монтажът на модула на фискалната памет трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула фискална памет.
3. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да е предназначен за работа при денонощен режим.
4. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да е работоспособен в температурен диапазон от минус 20°С до + 55°С.
5. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има часовник/календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване. Настройката на часовника/ календар се извършва само от упълномощена сервизна фирма.
6. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова и контролна лента. Отпечатваните знаци трябва да имат габарити не по-малки от 2,4 х 1,5 мм, да са отчетливи, лесно и еднозначно четими.
7. Времето за готовност на печатащото устройство при температури под 0°С трябва да е не по-голямо от 5 минути.
8. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.
9. В случай на наличие на електронна контролна лента тя трябва да бъде реализирана като енергонезависима изтриваема памет (EEPROM или "флеш").
10. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има външно устройство (датчик) за формиране на данни за изминатия пробег, които се подават на ЕТАФП за по-нататъшна обработка. Допуска се използването на фабрично вграден в автомобила датчик.
11. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да управлява светлинен индикатор, който да се поставя на предното стъкло на автомобила. Този индикатор трябва да има три хоризонтални светлини: средна-зелена-свети при състояние "Свободно"; лява - червена - свети при състояние "Заето" и работа с дневна тарифа; лява и дясна - червени - свети при състояние "Заето" и работа с нощна тарифа.
12. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Кабелите, свързващи датчика с ЕТАФП трябва да бъдат надлежно защитени с метална оплетка (бронирани) и пломбирани към датчика.
13. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да осигурява информация за следните параметри на извършваните таксиметрови услуги с натрупване от момента на въвеждане на ЕТАФП в експлоатация:
- общ брой изминати километри;
- общ брой платени километри;
- общ брой курсове;
- обща сума;
- общ брой отпечатани електронни контролни ленти.
14. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има интерфейс за връзка със стандартен персонален компютър или специализирани устройства.
15. Електрическото захранване на ЕТАФП трябва да се осъществява от акумулатора на автомобила. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да е работоспособен при изменение на акумулаторното напрежение от 9 V до 16 V.
16. Техническите изисквания към ЕТАФП за електробезопасност, радиосмущения, допустими грешки, ниво на шума, виброякост и въздействие с електростатичен разряд се определят съгласно стандартите за този тип устройства.
17. Корпусът на ЕТАФП не трябва да е с остри ръбове. Трябва да позволява надеждно закрепване на ЕТАФП в автомобила на място, позволяващо добра видимост от водача и клиента.
18. Конструкцията на корпуса на ЕТАФП трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъп на сервизния специалист до всички възли, само след разрушаване на пломбата на метрологичен контрол.
19. Пломбата на ЕТАФП да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол за неразрушаване.
20. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да отговаря на всички изисквания на действащите в момента БДС и да не влиза в противоречие с тях.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)

Задължителна форма и минимална информация, съдържаща се във фискалните документи, издавани от ЕТАФП

I. Клиентска бележка
1. Разширен вариант в случай, че услугата се извършва на един клиент по време на смяна на тарифите.


ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул..............................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел.............................................................................................................
 
БУЛСТАТ.........................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №..........................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
Нач. такса 0.20 - начална такса за извър-
  шване на услугата
Т1 цена 0.30 - номер на тарифата и цена
  за 1 км пробег по тарифа 1
км 17.820 5.35 - изминат пробег по тари-
  фа 1 и стойността му
Цена престой 0.10 - цена за 1 мин престой
  по тарифа 1
Престой 2:30 мин 0.25 - време и стойност на пла-
  тения престой по тарифа 1
Повикване 0.25 - цена за повикване
Т2 цена 0.45 - номер на тарифата и цена
  за 1 км пробег по тарифа 2
км 3.150 1.42 - изминат пробег по тари-
  фа 2 и стойността му
Цена престой 0.15 - цена за 1 мин престой по
  тарифа 2
Престой 5:00 мин 0.75 - време и стойност на пла-
  тения престой по тарифа 2
Обща сума 8.22 - обща стойност на услугата
0077 28-04-99 22:15 - пореден номер на бона,
  дата и час
Б. Иванов А3869СН - име или номер на водача
  и рег. № на автомобила
   
ФИСКАЛЕН БОН  
   
ЕЕ000065 77000065 - инд. номера на ЕТАФП
-- -- и фискалната памет
   
   
    идентификатори на произ-
    водителя (таблица - стр. 22)
     
     
     

2. Вариант в случай, че услугата се извършва на един клиент по една тарифа

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул....................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел...................................................................................................................
 
БУЛСТАТ...............................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
Нач. такса 0.20
Т1 цена 0.30
км 17.820 5.35
Цена престой 0.10
Престой 2:30 мин 0.25
Повикване 0.25
Обща сума 6.05
0078 28-04-99 12:50
Б. Иванов А3869СН
 
ФИСКАЛЕН БОН
 
ЕЕ000065 77000065

II. Отчет на водача

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул....................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел...................................................................................................................
 
БУЛСТАТ...............................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
   
Отчет на водача  
Водач 1 Б. Иванов - име или номер на водача
Т1 брой курсове 20 - номер на тарифата и брой
курсове пл.км 115.250 34.58 - изминат пробег по тари-
  фата и неговата стойност
Нач. такса 4.00 - обща сума от нач. такси
Престой 1.10 - обща сума от платения
  престой
Повикване 1.25 - обща сума рт надбавките
  за повикване
Оборот 40.93 - общ оборот по тарифата
Т2 брой курсове 5  
пл. км 15.250 6.86  
Нач. такса 2.00  
Престой 0.80  
Повикване 1.25  
Оборот 10.91  
*****************************  
Общо за смяната - сумарно за водача
пл. км 130.500 41.44 - общ изминат платен про-
  бег и неговата стойност
Общо км 145.000 - общ изминат пробег
Оборот 51.84 - общ оборот за водача
Брой курсове 25 - общ брой курсове
0079 28-04-99 12:50  
А3869СН  

СЛУЖЕБЕН БОН

 
ЕЕ000065 77000065  

III. Дневен финансов отчет
1. Дневен финансов отчет, когато е работено с ЕТАФП

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул.......................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел......................................................................................................................
 
БУЛСТАТ..................................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №...................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
   
Дневен финансов отчет  
   
Т1 брой курсове 20 - номер на тарифата и брой
  курсове
пл. км 115.250 34.58 - изминат пробег по тари-
  фата и неговата стойност
Нач. такса 4.00 - обща сума от нач. такси
Престой 1.10 - обща сума от платения
  престой
Повикване 1.25 - обща сума от надбавките
  за повикване
Оборот 40.93 - общ оборот по тарифата
Т2 брой курсове 5  
пл. км 15.250 6.86  
Нач. такса 2.00  
Престой 0.80  
Повикване 1.25  
Оборот 10.91  
   
Водач 1 Б.Иванов - име или номер на водача
пл. км 15.250 6.86 - общ изминат платен про-
  бег и неговата стойност
Общо км 20.100 - общ изминат пробег
Оборот 10.91 - общ дневен оборот за
  водача
Брой курсове 5  
   
Водач 2 И.Петров  
пл. км 115.250 34.58  
Общо км 200.100  
Оборот 40.93  
Брой курсове 20  
******************************  
Общ дн. оборот 51.84 - общ оборот за деня
ЕКЛ № ХХХХ,ХХХХ,ХХХХ - номерата на отпечатани-
  те ЕКЛ за деня
******************************  
Общо ЕТАФП - сумарно от началото на
  ФП, включително и теку-
  щия дневен отчет
пл. км 20130.500 8006.22  
Общо км 21140.200  
Оборот 9113.60  
Брой курсове 1900  
******************************  
№ блок ФП 0120 - номер на блок във фискал-
  ната памет
0080 28-04-99 12:50  
А3869СН  
   
ФИСКАЛЕН БОН  
ЕЕ000065 77000065  

2. Дневен финансов отчет, когато не е работено с ЕТАФП

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул..................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел.................................................................................................
 
БУЛСТАТ.............................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №..............................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
 
Дневен финансов отчет
 
Общ. дн. оборот 0.00
*************************
 
Общо ЕТАФП
пл. км 20130.500 8006.22
Общо км 21140.200
Оборот 9113.60
Брой курсове 1900
*************************
 
№ блок ФП 0121
0178 28-04-99 12:50
А3869СН
 
ФИСКАЛЕН БОН
ЕЕ000065 77000065

IV. Отчети на фискалната памет
1. Разширен отчет на фискалната памет

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул.............................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел............................................................................................................................
 
БУЛСТАТ........................................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №.........................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
Отчет фискална памет   Отчет фискална памет
от 27-04-99 до 28-04-99   от 0002 до 0003
Въведена в експлоатация    
26-04-98 12:50 - дата и час на въвеждане в
    експлоатация
Рег. № А3869СН 26-04-99 - дата на запис на рег. № на
    автомобила
Конст. "К" 2500 26-04-99 - дата на запис на констан-
    тата "К"
Работни тарифи 26-04-99 - дата на запис на работ-
    ните тарифи
Т1 Ц: 0.30 НТ: 0.20 - цена и начална такса за
    тарифа 1
П: 0.10 ПОВ: 0.25 - цена за 1 мин престой и
    цена за повикване за
    тарифа 1
Т2 Ц: 0.45 НТ: 0.20 - цена и начална такса за
    тарифа 2
П: 0.10 ПОВ: 0.25 - цена за 1 мин престой и
    цена за повикване
    за тарифа 2
0002 27-04-99    
пл. км: 110.250 80.50    
Общо км: 122.100    
Общ оборот 92.00    
Брой курсове: 25    
ЕКЛ №: ХХХХ,XХХХ,XXХХ    
Нулиран RAM 0001 - брояч на повредите на
    оперативната памет
08:50 28-04-99 - час и дата на възстано-
    вяване след повреда на
    оперативната памет
0003 28-04-99    
пл. км: 130.500 103.20    
Общо км: 140.200    
Общ оборот 113.60    
Брой курсове: 30    
ЕКЛ №: ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ    
Общо за периода    
пл. км: 240.750 183.70    
Общо км: 262.300    
Общ оборот 205.60    
Брой курсове: 55    
ЕКЛ № от ХХХХ до ХХХХ    
0091 28-04-99 23:55    
А3869СН    
ФИСКАЛЕН БОН    
ЕЕ000065 77000065    

2. Съкратен отчет на фискалната памет

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул.............................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел............................................................................................................................
 
БУЛСТАТ........................................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №.........................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
Отчет фискална памет   Отчет фискална памет
от 26-04-99 до 30-04-99   от 0001 до 0005
Въведена в експлоатация    
26-04-98 12:50    
     
Рег.№ А3869СН 26-04-99    
Конст. "К" 2500 26-04-99    
Работни тарифи 26-04-99    
Т1 Ц: 0.30 НТ: 0.20    
П: 0.10 ПОВ: 0.25    
Т2 Ц: 0.45 НТ: 0.20    
П: 0.10 ПОВ: 0.25    
Конст. "К" 2600 29-04-99    
0001 26-04-99 - номера и дати на блоко-
    вете, включени в периода
0002 27-04-99    
0003 28-04-99    
Нулиран RAM 0001    
08:50 29-04-99    
0004 29-04-99    
Конст. "К" 2600 30-04-99    
0005 30-04-99    
*******************************    
Общо за периода    
пл. км 140.750 183.70    
Общо км 262.300    
Оборот 205.60    
Брой курсове 155    
ЕКЛ № от ХХХХ до ХХХХ    
0099 30-04-99 23:59    
А3869СН    
     
ФИСКАЛЕН БОН    
ЕЕ000065 77000065    

3. Служебен отчет на фискалната памет

ПРЕВОЗВАЧ - наименование и телефон
  на превозвача
  - наименование (име) на
  дан. зад. лице
ул....................................................................................................................
- адрес на дан. зад. лице
тел...................................................................................................................
 
БУЛСТАТ...............................................................................................................
- БУЛСТАТ на дан. зад. лице
Дан. №................................................................................................................
- данъчен номер на дан. зад.
  лице
   
Отчет фискална памет  
   
Въведена в експлоатация  
26-04-99 12:50  
Рег. № А3869СН 26-04-99 - всички служебни събития
  от въвеждане в експлоата-
  ция до момента на отчета
Конст. "К" 2500 26-04-99  
Работни тарифи 26-04-99  
Т1 Ц: 0.30 НТ: 0.20  
П:0.10 ПОВ: 0.25  
Т2 Ц: 0.45 НТ: 0.20  
П: 0.10 ПОВ: 0.25  
Нулиран RAM 0001  
08:50 29-04-99  
Конст. "К" 2600 30-04-99  
Цели числа 29-05-99 - смяна позиция на десетич-
  ната точка
Работни тарифи 29-05-99  
Т1 Ц: 300 НТ: 200  
П: 100 ПОВ: 250  
Т2 Ц: 450 НТ: 200  
П: 100 ПОВ: 250  
Изтрита ЕКЛ № ХХХХ - пореден номер на изтри-
  тата ЕКЛ
15:54 15-06-99  
Конст. "К" 2700 02-07-99  
Дробни числа 05-07-99  
Общо за периода - сумарен блок от начало-
  то на фискалната памет
пл. км 140.750 80183.70  
Общо км 1262.300  
Оборот 80205.60  
Брой курсове 155  
ЕКЛ № 1 от ХХХХ ло ХХХХ  
****************************  
0099 30-07-99 23:59  
А3869СН  
ФИСКАЛЕН БОН  
ЕЕ000065 77000065  

Забележки:
1. Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на изтриване на ЕКЛ и броячът на повредите на оперативната памет се поддържат във фискалната памет в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.
2. При четене от фискалната памет, в случай на невъзможност за прочитане на данните от записан в нея блок, да се отпечатва ясно съобщение: "НЕ СЕ ЧЕТЕ-БЛОК № ....".
3. Отчетите на фискалната памет включват задължително информация за всички служебни операции и аварийни ситуации, настъпили по време на отчетния период, както следва:
- въвеждане в експлоатация;
- смяна на константата "К";
- смяна на тарифи;
- смяна на десетичната точка;
- нулиране на оперативната памет;
- изтриване на електронната контролна лента;
- смяна на регистр. № на автомобила;
- нечетими блокове от фискалната памет.
4. В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.
5. При необходимост от сверяване на датата да има блокировка за връщане на дата, по-ранна от датата на последния записан блок във фискалната памет.
6. При възстановяване на работоспособността на ЕТАФП след аварийно нулиране на оперативната памет да се осигури автоматично възстановяване от фискалната памет на последните записани данни за константата "К", работните тарифи и поредния номер на ЕКЛ.


Приложение № 4 към чл. 5 и 9


До Държавната агенция по
стандартизация и метрология
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От: ....................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование на фирмата производител/вносител)
.....................................................................................................................................................................................................................................
(адрес)
Дан. номер...............................................................................................................................................................................................................................
Относно електронен таксиметров апарат с фискална
памет:
..................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на модела)
с датчик тип ............................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на модела)

От името на производителя (вносителя) деклари-

рам, че са ми известни всички изисквания към елект-
ронните таксиметрови апарати с фискална памет съг-
ласно Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и
техническите изисквания към ЕТАФП.

Гарантирам наличието на достатъчно фирмени

сервизи (съгласно приложения към декларацията
списък) на територията на Република България, оси-
гуряващи обслужването на въведените в експлоата-
ция електронни таксиметрови апарати с фискална па-
мет в продължение на най-малко 7 години от датата
на продажбата.

Декларирам, че съм задължен при прекратяване на

дейността си или промени в регистрацията да уведомя
комисията по чл. 4 на Наредба № 35 от 1999 г.

Удостоверявам, че продаваните от нас електрон-

ни таксиметрови апарати с фискална памет автома-
тично се блокират при неизправна фискална памет и
издават служебно съобщение в случаите, когато ос-
тават по-малко от 50 свободни участъка за запис на
финансови отчети във фискалната памет. Дек-
ларирам, че електронните таксиметрови апарати с
фискална памет съхраняват информацията в опера-
тивната си памет и в часовника календар в продъл-
жение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм
запознат с условието, че получавам правото на
разпространение на представения от мен тип ЕТАФП
след производство и лабораторни изпитвания на
минимална серия от 50 броя ЕТАФП от този тип.
Уведомен съм, че официалното оповестяване на
одобряването на представения от мен тип ЕТАФП
ще стане след представяне на документ от изпитва-
нето на тази серия. За ЕТАФП от внос официалното
оповестяване става след представяне на документ за
внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50
броя не се отнася за одобрените програмни модифи-
кации). Известни са ми санкциите, предвидени за
нарушаване на Наредба № 35 от 1999 г.
 
Дата:...... Декларатор: .......................................................................................................................................................................................................

(фамилия, длъжност,

подпис, печат)

 
 
 


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)


РАЗРЕШЕНИЕ
за производство/внос на типа електронни такси-
метрови апарати с фискална памет
 
Комисия в състав:
1................................................................................................ ,
представител на Министерство на транспорта и съобщенията,
2..................................................................................................................................................................................................................................
представител на Министерство на финансите,
3................................................................................................ ,
представител на Държавната агенция по стандартиза-
ция и метрология, след като разгледа и обсъди предло-
жените документи и резултатите от изпитванията,
 
РЕШИ:
 
ОДОБРЯВА типа електронен таксиметров апарат с фис-
кална памет........, произведен от ......................................................................................................................................................................................................
..........................внесен от......................................................................................................................................................................................................
с датчик тип .......... и разрешава ползването му
на територията на Република България в смисъла на
чл. 24 от Закона за автомобилните превози.
Типът да се внесе в регистъра на одобрените типове.
 
Дата.......................................................
 
1.....................................................................................................................................
София   (име, фамилия, подпис)
   
2.....................................................................................................................................
    (име, фамилия, подпис)
   
3.....................................................................................................................................
    (име, фамилия, подпис)


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2


София,..........................................................................................................................................................................................................................................
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
№ ...............................................................................................................................................................................................................................................
за одобряване на типа електронен таксиметров
апарат с фискална памет
 
Електронният таксиметров апарат тип ...........................................................................,
произведен от........................................................................,
внесен от ................................................................................ ,
с датчик тип ...........................................................................................................................................................................................................................
отговаря на изискванията на Наредба № 35 от 1999 г. и
може да бъде използван на територията на Република
България за отчитане на оборота от таксиметровите
услуги.
 
Дата...........................................................................................................................................................................................................................................
София,.........................................................................................................................................................................................................................................
Председател: ..................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, печат)


Приложение № 7 към чл. 15, ал. 5


  ДО
  МИНИСТЕРСТВО
  НА ФИНАНСИТЕ
  СОФИЯ
   
ЗАЯВКА
№............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
От .......................................................................,
(наименование на фирмата производител/вносител)
..........................................................................,
(адрес, тел., факс, данъчен номер)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на фирмата)
за електронен таксиметров апарат с фискална памет за регистрация и контрол
на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз тип .................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на типа)
с датчик тип ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(точно наименование и означение на типа)
В съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредба № 35 от 1999 г. моля да
ни бъдат дадени индивидуални номера на ЕТАФП за .......... броя (последен
получен номер ...........) и индивидуални номера на фискални памети за
............ броя (последен получен номер ............).
 
Дата:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявител:................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(фамилия, длъжност,
подпис, печат)


Приложение № 8 към чл. 16, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)


Попълва се от данъчнозадълженото лице  
изх. №.........../..................................................................................................................................
 
  ДО
  НАЧАЛНИКА НА РОДАИ
 
гр. ...............................................................................................................................................
   
МОЛБА
 
от .................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на данъчнозадълженото лице)
 
ЕГН: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Фирма ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно юридическо наименование)
Данъчен номер:........... Регистрация по ДДС: 1 - Да; 2 - Не
Населено място:.................... Община: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес на управление, ул., №: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон:.............. Телекс:............... Факс: ................................................................................................................................................................................................................................................
Данъчна служба по месторегистрация ................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Господин Началник,
 

Моля да бъде регистриран електронен таксиметров апарат с фискална

памет за..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пускане в действие на таксиметровия апарат, смяна на
собственост, смяна на адрес и др.)
 
..........................................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................................
(модел на такси- (инд. № на (инд. № ФП)
метровия апарат) таксим. апарат)  
Въведен в експл. от сервизна фирма: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, адрес
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
и телефон на сервизната фирма) (собствено и фамилно име,
  ЕГН на сервизния техник)
   
Договор № ......../.................................................................................................................................
Важи до........./....................................................................................................................................
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Паспорт на таксиметровия апарат.
 

Декларирам, че съм уведомен за задължението си да представя удостовере-

нието за годност на автомобила, пътната книжка и книгата по чл. 17 за за-
верка от регионалните отдели на Главна дирекция "Автомобилна администрация" за вписване данните от въвежда-
нето в експлоатация, съхранение на периодичните отчети от ЕТАФП и копията
от протоколите за демонтаж на фискална памет. Декларирам, че съм запознат с
разпоредбите на Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите
изисквания към ЕТАФП (ДВ, бр. 97 от 1999 г.).
 
Дата:.................................................................................................................................................
Подпис:.............................................................................................................................................
гр. ..................................................................................................................................................
(печат на данъчно-
  задълженото лице)


Приложение № 9 към чл. 18, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)


ПРОТОКОЛ
за демонтаж на фискална памет № ........./.....................................................................................................................................................................................................................................
 
Днес, ..... г. в.............. От автомобил......./.......................................................................................................................................................................................................................
(час, минути) (модел/регистрационен №)
Собственост на ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, адрес, телефон на
данъчно задълженото лице)
Фирма ................................................................ .......................................................................................................................................................................................................
(юридическо наименование, (данъчен адрес,
телефон) номер)
За ЕТАФП тип ......... , пломбиран от....................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма производител/вносител, сервизна фирма)
индивидуален № на ЕТАФП ..............................индивидуален №
на ФП.....................................................................................................................................................................................................................................................................
се констатира следната повреда .............................................................................................................................................................................................................................................

Към датата на протокола, видно от книгата по чл. 17

и последната пътна книжка, дневният оборот е .......................................................................................................................................................................................................................
общата сума за периода от..............до .................................................................................................................................................................................................................................
е ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(цифром и словом)
Регистрирано от РОДАИ.....................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес
на регионалния отдел
на Главна дирекция
"Автомобилна администра-
ция")
......................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и телефон на служебното лице)
Сервизна фирма ...........................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на сервизната
фирма)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири еднообразни
екземпляра, от които по един за тримата представите-
ли и един за Главна дирекция "Национален център по
метрология" - гр. София.
1.................... представител на РОДАИ, гр...........................................................................................................................................................................................................................
2.................... представител на сервизна фирма, гр................................................................................................................................................................................................................
3.................... собственик на ЕТАФП
Дата, град.......................................................................................................................................................................................................................................................................
**(попълва се от фирмата производител/вносител, връща
се в посочения РОДАИ)**
Към протокол за демонтаж № ....../....... на ............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(регионален отдел на Главна дирекция "Автомобилна администрация")
за ЕТАФП
.............................................
..............................................................................................
..........................................................................................
  (модел) (индивидуален (индивидуален
    № на ЕТАФП) № на ФП)
от автомобил ...... /......, собственост на
...........................................................................
  (модел/   (наимено-
  регистра-   вание фирма,
  ционен №)   данъчен №)
При разчитане на фискалната памет от..........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование фирма производител/вносител)
е прочетена тотална сума за реализиран оборот ............................................................................................................................................................................................................................
................................................................ лв.
(цифром и словом)
Дата, град............................................................................................................................
Подпис и печат ..............................................................................................................................
 

(фирма произво-

 

дител/вносител)Приложение № 10 към чл. 24, ал. 2


До Директора

на Главна дирекция

"Мерки и измервателни уреди"

Гр. ..........................................................................................................................................................................................................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на сервиза, данъчен номер, седалище
и адрес на управление, телефон)
с управител ............................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия)
за упълномощаване за извършване на сервиз и ремонт на
електронни таксиметрови апарати с фискална памет тип:
1. ...................... с датчик тип.................................,
производство на .........................................................................................................................................................................................................................
2. ...................... с датчик тип.................................,
производство на .........................................................................................................................................................................................................................
3. ...................... с датчик тип.................................,
производство на .........................................................................................................................................................................................................................

Поддръжка на посочените типове ЕТАФП ще се

извършва от сервизни специалисти:
1. .................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
2. .................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
3. .................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
4. .................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (ЕГН)
Дата ......... Управител: ......................................................................................................................................................................................................

(фамилия, подпис, печат)Приложение № 11 към чл. 24, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.)


До Директора

на Главна дирекция

"Мерки и измервателни уреди"

Гр. ..........................................................................................................................................................................................................................................

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
управител на...........................................................................................................................................................................................................................
(наименование на сервиза, данъчен номер, седалище и
адрес на управление, телефон)

Декларирам, че ще спазвам изискванията на На-

редба № 35 от 1999 г. за функционалните и технически-
те изисквания към ЕТАФП (ДВ, бр. 97 от 1999 г.) и
имам сключени договори за ремонт и сервиз с фирмите
производители/вносители на съответните типове
ЕТАФП, описани в заявлението.

При наложителна смяна на фискалната памет ще

уведомявам органите на Главна дирекция "Автомобилна администрация", а всички
ремонти на ЕТАФП ще бъдат отразявани в паспорта и
досието на ЕТАФП от сервизните специалисти.

За промяна в списъка на сервизните специалисти,

работещи с ЕТАФП, ще уведомявам писмено ДАСМ
(Главна дирекция "НЦМ").
Дата ......... Управител: ......................................................................................................................................................................................................

(фамилия, подпис, печат)Приложение № 12 към чл. 24, ал. 3


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО МЕТРОЛОГИЯ"
Гр. .............................................................................................................................................................................................................................................
 
ЛИЦЕНЗИЯ
№ .............................................................................................................................................................................................................................................
на сервиз за поддръжка на електронните таксимет-
рови апарати с фискална памет
 

На основание чл. 26 от Наредба № 35 от 1999 г. за

функционалните и техническите изисквания към ЕТАФП
(ДВ, бр. 97 от 1999 г.)
 
УПЪЛНОМОЩАВАМ
 
Сервизна фирма .......................................................................................................................................................................................................................
с данъчен номер ..............., седалище и адрес на управ-
ление...................... телефон....................................................................................................................................................................................................
регистрирана по ТЗ от..........................окръжен съд,
с решение № ....................... от ...............................................................................................................................................................................................

(дата)

която отговаря на изискванията на посочената наред-
ба, да поддържа и ремонтира електронни таксиметро-
ви апарати с фискална памет за извършване на таксимет-
рови услуги
тип.......... , одобрен от ДАСМ със свидетелство №.........,
произведен (внесен) от.................................................................................................................................................................................................................
тип.......... , одобрен от ДАСМ със свидетелство №.........,
произведен (внесен) от.................................................................................................................................................................................................................
Дата ......... Директор ГД "МИУ": ...................................................................................................................................................................................................

(фамилия, подпис, печат)Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума