навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

В сила от 01.09.1999 г.
Издадена от министъра на транспорта и министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.


Чл. 3. (1) Всеки кандидат за обучение трябва да отговаря на изискванията за физическа и психологическа годност, предявявани към водачите на МПС от категорията, за която ще се обучава.
(2) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава.


Чл. 4. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, или юридически лица, или от техните клонове, вписани в търговския регистър като такива, притежаващи разрешение, издадено при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава за всеки клон на физическото или юридическото лице поотделно.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС

Раздел I.
Изисквания за физическа годност


Чл. 5. (1) Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.
(2) Към водачите на МПС от категориите "M", "A", "B", "B+E", "Ткт" (група 1) и от категориите "C","C+E", "D", "D+E", "Ттб", "Ттм" (група 2) се предявяват различни медицински изисквания съгласно приложение № 1.
(3) Резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория се нанасят в "Карта за медицински преглед на водач на МПС" (приложение № 2) със срок на валидност една година.


Чл. 6. (1) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща само установяване състоянието на зрението.
(2) Проверка за съответствие с останалите медицински изисквания към водачите на МПС от група 1 се извършва:
1. на водачи на МПС, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
2. на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с медицинските изисквания.
(3) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания от приложение № 1.
(4) Медицинският преглед на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва преди започване на обучението.


Чл. 7. Организацията на медицинските прегледи на водачите и на кандидатите за обучение и редът за даване на заключение за тяхната годност се определят с инструкция, утвърдена от министъра на здравеопазването.


Чл. 8. (1) Спорните и особени случаи при установяване физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се решават от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК.
(3) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6880/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.)
(4) Лице, получило заключение за физическата си годност за водач на МПС от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост се освидетелства отново от същата комисия.
(5) Резултатите от медицинските прегледи и заключението на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се записват в протокол (приложения № 3 и 4).

Раздел II.
Изисквания за психологическа годност (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Раздел III.
Изисквания за знания, умения и поведение (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2004 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Глава пета.
ИЗПИТИ (ОТМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел II.
Изпитна документация (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел III.
Изпитни комисии (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Раздел IV.
Организация и ред за провеждане на изпита (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 56. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от инспекторатите по образованието в съответните областни административни центрове и регионалните отдели на ДАИ към Министерството на транспорта.


Чл. 57. Контролните органи проверяват лицата по чл. 4, получили разрешение за обучение на водачи, за законосъобразността на тяхната дейност, за състоянието на материалната база, за изпълнението на учебните програми и съставят актове за установяване на административни нарушения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 152 и 153 от Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.1999 г. и отменя Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС (ДВ, бр. 101 от 1996 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.07.2000 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2002 г., в сила от 26.12.2001 г.) Срокът на разрешенията, издадени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се удължава съответно с шест месеца.


§ 4. Лица, които при влизането в сила на тази наредба имат права като преподаватели и/или учители по реда на Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, запазват правата си за срок една година.


§ 5. Изискването по чл. 43, ал. 2, т. 2 не се прилага спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които са преподаватели по практика в учебните заведения, подготвящи лица с професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на МПС".


§ 6. Спрямо кандидатите за получаване, на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които като служители на Министерството на вътрешните работи са провеждали изпит на водачи на МПС и имат стаж като такива най-малко 3 години, разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2 се прилага от 1.IХ.2000 г.


§ 7. Трудовият стаж като преподаватели по теория и практика за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на бивши служители на Министерството на отбраната се доказва със служебна бележка, издадена от Министерството на отбраната.


§ 8. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 4 относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса от 7000 кг.


§ 9. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 5, букви "а" и "б" относно допустимата максимална маса на МПС от категория "С+Е", използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса 15 000 кг.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Медицински изисквания към водачите на моторни превозни средства

I. Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК

Неврологични заболявания

1. Заболявания и състояния след прекарани заболявания на:
а) централната нервна система - съдови, възпалителни, травми, наследствено дегенеративни, тумори (първични и метастатични), интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер;
б) периферната нервна система и нервно-мускулния апарат - с трайни увреждания, водещи до ограничения на функционалната годност, включително:
- парализи и парези;
- координационни нарушения;
- тонусни промени и хиперкинези;
- смущения във висшите корови функции;
- други огнищни увреждания на нервната система;
- интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер.
2. Епилепсия - във всичките й форми, по клинични и етиологични признаци, при наличие на пристъпни състояния през последните три години, предшестващи датата на медицинското освидетелстване.

Психиатрични заболявания

3. Ендогенни психози - клинично изявени, непрекъснато протичащи, без възможности за социална и трудова адаптация.
4. Хроничен алкохолизъм и неалкохолни наркомании с трайна промяна на личността. (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.)
5. Олигофрения (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.) (умерена, тежка и дълбока).
6. Тежки разстройства на личността и неврози с изразени психични нарушения, които повлияват трайно на поведението и адаптационните възможности.

Хирургически заболявания

7. Увреждане на дихателната система:
а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;
б) деформация на гръдния кош след ревматичен плеврит; хемоторакс с резекция на ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.
8. Аневризми на големите кръвоносни съдове.
9. Нефректотомия с недостатъчни функции на другия бъбрек.

Вътрешни заболявания

10. Открита, декомпенсирана и субкомпенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи и системи.
11. Артериална хипертония III степен. Малигенна хипертония.
12. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.
13. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.
14. Аневризма на аортата, клинично изразена с притискане и смущения в кръвообращението.
15. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в стадий на лечение или с данни за метастази.
Кожни заболявания
16. Болест на Реклингхаузен (неврофиброматоза).
17. Тежко протичащи генодерматози, като: епидермолизис булоза хередитария, морбус Меледа, ихтиозис вулгарис и др.
18. Акродерматис континца супоратива (Халоно).
19. Микозис фунгоидес.
20. Лупус еритиматозис дисимината - система тизатус.
21. Всички форми на невросифилис.
Други заболявания
22. Заболяване от СПИН, вкл. и заразоносители - доказано.

II. Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС, в зависимост от категорията на МПС


  Наименование МПС от група 1 МПС от група 2
  на заболяванията и състоянията категории "М", "А", категории "С", "С+Е"
    "В", "В+Е", "Ткт" "D", "D+Е", "Ттб", "Ттм"
  1 2 3
  Очни заболявания    
1. Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни    
  заболявания на очната ябълка и придатаците є, довели до    
  трайни и невъзвратими разстройства на очните функции-    
  при изискванията на т. 6 разрешено забранено
2. Едноочие, функционално или анатомично, при нормални разрешено  
  функции на окото, което се използва и при условията   само за кат.
  най-малко 3 г. след получаване на едноочието "В" и "В+Е" забранено
3. Глаукома-компенсирана-при условията на т. 6 разрешено разрешено
      само за кат. "С"
4. Вродени разстройства на цветоусещането:    
  а) аномална трихромазия (цветна аномалия);   разрешено
      само за кат. "С"
  б) дихромазия и монохромазия забранено забранено
5. Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост    
  от степента индивидуално забранено
6. Зрителна острота1 при нормални други очни функции2:    
  а) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна    
  на 2,0, като на по-слабото око е не по-малко от 1,0    
  с помощта на корекция до ± 2 диоптъра включително; разрешено разрешено
  б) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на    
  1,8, като на по-слабото око е не по-малко от 0,8 с помощта    
  на корекция до ± 3 диоптъра включително; разрешено индивидуално
  в) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна    
  на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта    
  на корекция ± 6 диопъра включително разрешено забранено
  Ушни, носни и гърлени заболявания    
7. Злокачествени образувания на ОРЛ органите индивидуално индивидуално
8. Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна    
  аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца:    
  а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч над 6 м,    
  аудиометрична загуба не повече от 0 до 30 децибела    
  за честотите от 200 до 500 херца; разрешено разрешено
  б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от 6 м и над 6 м,    
  аудиометрична загуба не повече от 30 децибела за честотите    
  от 500 до 2000 херца; разрешено индивидуално
  в) шепотна реч-без значение, говорна реч-не по-малко    
  от 4 м, аудиометрична загуба-не повече от 40 децибела    
  и повече от честотите 500-1000 и 2000 херца; разрешено индивидуално
  г) шепотна реч-без значение, говорна реч-по-малко от 2 м,    
  аудиометрична загуба-не повече от 60 децибела    
  за честотите 500-1000 и 2000 херца индивидуално забранено
9. Периферен, централен и комбиниран    
  отоневрологичен синдром индивидуално индивидуално
10. Спонтанен нистагъм, установен без помощни средства, а при    
  хоризонталния-при отклонение на очните ябълки над 50°,    
  установен с очилата на Френцел или чрез нистагмограф индивидуално индивидуално
  Неврологични заболявания    
11. Заболявания на периферната нервна система, нервно-    
  мускулния апарат и състояние след заболявания    
  на периферната нервна система индивидуално индивидуално
12. Съдови заболявания на нервната система и състояние след    
  прекарани съдови заболявания на нервната система индивидуално индивидуално
13. Възпалителни заболявания на нервната система и състояние    
  след прекарани възпалителни заболявания на нервната система индивидуално индивидуално
14. Наследствено-дегенеративни заболявания на нервната    
  система и заболявания на нарушено развитие на нервната    
  система, черепната система и гръбначния стълб индивидуално индивидуално
15. Тумори на нервната система индивидуално индивидуално
16. Травми на нервната система и състояние след травма    
  на нервната система индивидуално индивидуално
17. Епилепсия индивидуално индивидуално
18. Заболявания на нервната система при остри и хронични    
  заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделителната    
  система, гастроинтестиналната система, бронхо-бело-    
  дробната система, както и при системни заболявания индивидуално индивидуално
19. Интоксикации-остри и хронични, ендогенни и екзогенни.    
  Състояния след интоксикации на нервната система индивидуално индивидуално
  Психични заболявания3    
20. Ендогенни психози-в състояние на ремисия, без клинично   за "С" индивидуално;
  изразена промяна на личността4 индивидуално останалите-
      забранено
21. Афективни психози-депресивен тип с наличие на продъл-    
  жителен светъл период без необходимост от    
  поддържаща терапия 4 индивидуално индивидуално
22. Лека олигофрения 4 индивидуално забранено
23. Алкохолна злоупотреба-без промяна на личността,   за "С" индивидуално;
  абстинентни явления и психични разстройства индивидуално останалите-
      забранено
24. Невротични разстройства и личностна дисхармония-без   за "С" индивидуално;
  поддържаща терапия при добра трудова и социална адаптация4 индивидуално останалите-
      забранено
  Хирургически заболявания    
25. Увреждане на храносмилателната система-дивертикул и стеноза    
  на хранопровода, стеноза на пилора, язва на стомаха разрешено индивидуално
26. Увреждане на коремната стена-големи евентрации,    
  ограничаващи подвижността на тялото индивидуално забранено
27. Увреждане на кръвоносната система:    
  а) разширение на вените с хронически тромбофлебит и язви;    
  тежки форми на хемороиди със или без фистули разрешено индивидуално
  б) състояния след оперативно лечение на: разширени вени на    
  долните крайници без трофични промени; хемороиди    
  и фистулозни парапроктити разрешено индивидуално
28. Увреждане на пикочно-половата система:    
  а) хидронефроза на двата бъбрека; индивидуално индивидуално
  б) едностранна хидронефроза; разрешено индивидуално
  в) непоправима стеноза на уретрата; туберколоза на тестикула;    
  варикоцеле и хедроцеле; херния-бедрена и слабинна разрешено индивидуално
29. Увреждане на кожата-цикатрикси, ограничаващи подвижността    
  на шията, горните и долните крайници индивидуално индивидуално
30. Костни увреждания на гръбначния стълб:    
  а) малум поти; фрактура на гръб, стълб; индивидуално индивидуално
  б) фрактура на гръбначния стълб с леко изразена деформация;    
  компенсирана сколиоза или кифоза, несмущаващи движението;    
  спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида; разрешено индивидуално
  в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза, кифоза, лордоза,    
  смущаващи движението;спондилоартроза без    
  радикулитни смущения разрешено индивидуално
31. Увреждане на таза:    
  а) сериозно ограничаващо движението; разрешено забранено
  б) при леко смущение на движението разрешено индивидуално
32. Увреждане на горните крайници:    
  а) фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в ра- индивидуално за "С" индивидуално;
  менната става или смущения в нервно-артеро-венозната система;   останалите-
      забранено
  б) фрактура на хемеруса с костна деформация, мускулна атрофия индивидуално за "С" индивидуално;
  и нервно-съдови смущения;   останалите-
      забранено
  в) псевдоартроза; индивидуално забранено
  г) анкилоза на раменната или лакътната става; разрешено за "С" индивидуално;
      останалите-
      забранено
  д) хронически артрити на раменни стави с ограничение на   за "С" индивидуално;
  движенията; халтава; лакътна става; фрактура на антебрахиума   останалите-
  с деформация и смущения в пронация и супинация; индивидуално забранено
  е) фрактура на улната или радиуса или на двете кости едновре- за "М" и "А"  
  менно в дисталния им край с ограничения на движенията в кит- индивидуално;  
  ката; фрактура олекранона с ограничена подвижност на ставата останалите-  
    разрешено индивидуално
33. Увреждания на китката и пръстите на горните крайници:    
  а)анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на два или три    
  пръста или при пълна контрактура; при пълна екстензионна и    
  рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна    
  анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури   за "С" индивидуално;
  на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението   останалите-
  най-малко на 3 пръста; индивидуално забранено
  б) фрактура на Бенет, при полегнало положение на палеца; за "М" и "А"  
    индивидуално;  
    останалите-  
    разрешено индивидуално
  в) загуба на двете фаланги на палеца;контрактура на китката за "М" и "А" за "С" индивидуално;
  вследствие сухожилна травма индивидуално; останалите-
    останалите- забранено
    разрешено  
34. Увреждане на долните крайници:    
  а) лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна    
  деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника    
  над 4 см и ограничаваща движенията; индивидуално забранено
  б) псевдоартроза на фемора или круса; индивидуално забранено
  в) анкилоза на коляното; индивидуално забранено
  г) луксация на коляното и увреждане на външния лигамент    
  и круциата; индивидуално забранено
  д) анкилоза на тазобедрената става; фрактура на круса с изразена    
  деформация и ограничени движения в глезенната става;   за "С" индивидуално;
  псевдоартроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм;   останалите-
  варус или валгус; индивидуално забранено
  е) ампутация на пръстите; разрешено индивидуално
  ж) фрактура на пателата с артрозни изменения; хроническа артроза    
  на коляното; хронически артрити на ставата; разрешено индивидуално
  з) сухожилни увреждания на коляното; хроническа артроза    
  на коляното индивидуално индивидуално
35. Ампутация на ръка или крак индивидуално забранено
36. Специфични заболявания на костите:    
  а) хронически остеомиелит със или без фистула; разрешено индивидуално
  б) туберкулоза на коя да е става   за "С" индивидуално;
      останалите-
    индивидуално забранено
37. Елефантиазис на долните крайници и доброкачествени и   за "С" индивидуално;
  злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения   останалите-
  на движението индивидуално забранено
38. Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници за "М" и "А"  
    индивидуално;  
    останалите-  
    забранено забранено
39. Хронични венозни тромбози на горни и долни крайници за "М" и "А"  
    разрешено;  
    останалите-  
    индивидуално забранено
40. Хронична лимфостаза на горни и долни крайници индивидуално забранено
41. Пулмоектомия или лобектомия по повод на карцином индивидуално индивидуално
42. Операции по повод рак на коремните органи индивидуално индивидуално
  Вътрешни заболявания    
43. Захарен диабет:    
  а) при лечение с инсулин; индивидуално индивидуално
  б) при лечение с други антидиабетични средства индивидуално индивидуално
44. Други заболявания на обмяната на веществата    
  и еднокринната ситема:    
  а) рязко изразени форми; индивидуално забранено
  б) леко изразени форми разрешено индивидуално
45. Заболявания с остро протичане до оздравяването   индивидуално
46. Компенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи разрешено индивидуално
47. Хронически заболявания на белите дробове, плеврата    
  и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:    
  а) при резки функционални нарушения или чести обостряния; забранено забранено
  б) при умерени функционални нарушения без чести обостряния разрешено индивидуално
48. Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни реакции от хиперто-    
  ничен тип; нарушения в сърдечния ритъм от неврогенен характер индивидуално индивидуално
49. Артериална хипертония разрешено индивидуално
50. Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително    
  и съдово-клапно протезиране в устойчива компенсация разрешено индивидуално
51. Заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация    
  без разстройства в общото кръвообращение разрешено индивидуално
52. Исхемична болест на сърцето:    
  а) състояние след остри форми или след хирургични    
  интервенции на коронарните съдове; индивидуално индивидуално
  б) хронични форми с установена компенсация индивидуално забранено
53. Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния    
  ритъм и проводимостта, без отклонения в хемодинамиката.    
  Състояние след имплантация на кардиостимулатор индивидуално забранено
54. Състояние след възпалителни заболявания на перикарда в    
  устойчива хемодинамична компенсация индивидуално индивидуално
55. Язва на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит,    
  хепатит, колит, панкреатит:    
  а) при значително нарушени функции; разрешено индивидуално
  б) при незначително нарушени функции без склонност    
  към чести обостряния разрешено индивидуално
56. Хронични заболявания на бъбреците от различна етиология    
  с бъбречна недостатъчност индивидуално забранено
57.   Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища  
  с повтарящи се пристъпи индивидуално индивидуално
58. Заболявания на ставите:    
  а) със значително нарушени функции на крайниците; индивидуално забранено
  б) с незначително нарушени функции на крайниците разрешено индивидуално
59. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в    
  трайна или продължителна ремисия разрешено индивидуално
  Акушеро-гинекологични заболявания.    
60. Изпадане на стените на влагалището и матката за "М" и "А"  
    индивидуално;  
    останалите-  
    разрешено индивидуално
61. Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули. Тумори на половите    
  органи. Значително разширяване на вените на влагалището индивидуално индивидуално
  Кожни заболявания    
62. Тежко протичащи кожни заболявания-пемфигус вулгарис,    
  прогресивна склеродермия, дерматомиозит, луповисцерит    
  (системен), генерализиран псориазис вулгарис, еритродермия,    
  елефатиазис, акродерматитис, континуа супоратива индивидуално индивидуално
63. Лупус еритиматозис дисконтис индивидуално индивидуално
64. Сифилис-заразна форма, подлежаща на стационарно лечение индивидуално индивидуално
65. Туберкулоза на кожата-всички форми индивидуално индивидуално
66. Алергични дерматози:    
  а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит с    
  доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия    
  към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, гене-    
  рализирана афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг); индивидуално индивидуално
  б) остри екземи, неподдаващи се на лечение индивидуално индивидуално
_______________
1) Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС, както и да носят резервни.
2) Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55°; темпорално - 90°; горе - 45°; долу - 60°; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45°.
3) Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. Мотивираното мнение за годността за управление на МПС се дава от лекарска комисия при районната психиатрична диспансерна служба по местоживеене на лицето. Преосвидетелстването се извършва през 5 години.
4) Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.
Забележки:
- При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория "В" (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система. За водачите на МПС от категория "С" компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.
- За водачите на МПС от категориите "А", "В" и "М", които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.
- Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето.
- При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС - прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.
- При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за годност се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК), лекарска консултативна комисия, а спорните случаи се решават по реда на чл. 8.


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(здравно заведение)
 
гр. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
К А Р Т А
 
ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ ............. /............... 200 .... г.
 
 
Г-н (г-жа).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по паспорт)
ЕГН 0000000000 л. п. серия ................ № ..............................., издаден на .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от ................................... РПУ; адрес .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Анамнезтични данни: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Данни от преглед на:
а) очи
ДО ............................................................................................................................................................................................
 

острота на зрението

цветоусещане ...............................................................................................................................................................
ЛО ............................................................................................................................................................................................
 

б) уши, нос, гърло

 
ДУ ............................................................................................................................................................................................
ДУ .............................................................................................................................................................................

Слух: разговорна реч

шепотна реч ...................................................................................................................................................................
ЛУ ............................................................................................................................................................................................
ЛУ .............................................................................................................................................................................
в) неврологичен статус ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
г) хирургичен статус ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
д) вътрешен статус ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
е) други ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 
0 ГОДЕН за водач на моторно превозно средство от категория................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 Негоден / за решение от ТОЛЕК
Мотиви: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Освидетелстващ лекар: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена и служба на лекаря)

Подпис на освидетелстващия лекар: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 5


ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ (ТОЛЕК)
 
гр. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ПРОТОКОЛ
 
№ ................ / ................ 200 .... г.
за освидетелстване
 
Г-н (г-жа) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по паспорт)
ЕГН 0000000000 л. п. серия ................ № ....................., издаден на ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от ............................ РПУ; адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Данни за освидетелстване: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
а) острота на зрението ........................................ цветоусещане .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
б) острота на слуха ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в) заключение на хирурга......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
г) заключение на терапевта...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
д) заключение на невролога ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
е) заключение на психиатъра...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
0 ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория. . . . . . . . . . . . . . .
Изисквания за допълнително оборудване на МПС: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Подлежи на нов преглед след .................. години.
0 Негоден / за решение от ТЦЛЕК.
Мотиви: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
КОМИСИЯ:
1. .................................................................................................................
 
5. .................................................................................................................
 
2. .................................................................................................................
 
6. .................................................................................................................
 
3. .................................................................................................................
 
7. .................................................................................................................
 
4. .................................................................................................................
 
8. .................................................................................................................
 
Председател на ТОЛЕК: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 4 към чл. 8, ал. 5


ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
 
ПРОТОКОЛ
 
№ ................ / ................ 200 .... г.
за освидетелстване
 
Г-н (г-жа) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по паспорт)
ЕГН 0000000000 л. п. серия ................ № ....................., издаден на ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от ............................ РПУ; адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Притежава свидетелство за управление на МПС от категория. ...................., издадено на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Причини за освидетелстване: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Диагноза на основното и придружаващите страдания (поставена след преглед от членовете на ТЦЛЕК-карта за
медицински преглед и по здравна документация): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Приложени документи: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
0 ГОДЕН за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Изисквания за допълнително оборудване на МПС: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Подлежи на нов преглед след .................. години.
0 Негоден за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория . . . . . . . . . .
Мотиви: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
КОМИСИЯ:
1. .................................................................................................................
 
5. .................................................................................................................
 
2. .................................................................................................................
 
6. .................................................................................................................
 
3. .................................................................................................................
 
7. .................................................................................................................
 
4. .................................................................................................................
 
8. .................................................................................................................
 
Председател на ТЦЛЕК: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)


Приложение № 7 към чл. 15, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 8 към чл. 17, ал. 4 и чл. 18, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 9 към чл. 19, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 11 към чл. 22, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 12 към чл. 30

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 13 към чл. 31

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2002 г.)


Приложение № 14 към чл. 39, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Приложение № 15 към чл. 40, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Приложение № 16 към чл. 43, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума