навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ МОГАТ ДА ЕКСПЛОАТИРАТ МАЛЪК БРОЙ АВТОБУСИ

Издадена от министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 1982г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Тази наредба определя условията, реда и изискванията за експлоатация на малък брой автобуси от министерствата, другите ведомства и организациите.

Чл. 2. Ръководителите на министерствата, другите ведомства и организациите организират и осигуряват финансирането за създаване и поддържане материално-техническата база за правилната експлоатация на малък брой автобуси.


Чл. 3. Наредбата се прилага за всички ведомства, които експлоатират малък брой автобуси, без тези на Министерството на вътрешните работи и войсковите поделения.


Чл. 4. За правилното протичане на цялостната дейност по експлоатацията на малък брой автобуси ръководителите на министерствата, другите ведомства, организациите и техните звена осигуряват:
1. площадка с естакада или канал за измиване и мазане на автобусите;
2. работен пост за техническо обслужване и ремонт, който да е обзаведен със: необходимите универсални инструменти, съоръжение за гресиране, компресор за помпане на гуми, линийка за проверяване сходимостта на управляемите колела, манометър за проверяване налягането на гумите, прибор за проверяване износеността на гумите и повдигателно съоръжение;
3. длъжностно лице, което да отговаря и организира предпътните прегледи, обучението на автобусните водачи, техническото обслужване и ремонта на автобусите;
4. определено подходящо място за домуване на автобусите.


Чл. 5. (1) Длъжностното лице, отговарящо за експлоатацията на автобусите, следи за техническото състояние и пробега на автобусите, определя технологичния маршрут за поддържане, гресиране, диагностика, техническо обслужване-1, техническо обслужване-2 и текущия ремонт, проверява техническото състояние на отделните системи, агрегати, механизми и възли на автобуса, които са свързани с безопасността на движението.
(2) Когато длъжностното лице, посочено в ал. 1, констатира неизправности, взема решение за отстраняването им от водача или в сервиз.


Чл. 6. (1) Когато автобусите са териториално разпръснати и няма условия да се организират ремонтът и поддържането им и предпътният медицински преглед на водачите, ръководствата на министерствата, другите ведомства и организациите ги зачисляват за обслужване към другите по-големи собствени автотранспортни предприятия, които притежават необходимата за това материална база и персонал.
(2) Министерствата, другите ведомства и организациите, които експлоатират малък брой автобуси и нямат условията за създаване на собствена сервизна база, сключват договори за поддържане, ремонт, предпътни прегледи на водачите и техническо обслужване с други автотранспортни поделения, със сервизите на СО "Мототехника и автосервизи" или с автомобилни поделения от системата на Министерството на транспорта, които имат необходимата материална база и персонал. Всички въпроси, свързани с организацията, правата и задълженията, разходите, плащанията, допълнителния персонал и др., се уреждат чрез сключения договор.


Чл. 7. Когато не са налице условията за експлоатация на малък брой автобуси по тази наредба или не е сключен договор за поддържането им, съобразно т. 2, буква "б", ал. 2 от Разпореждане № 69 на Бюрото на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване организацията и сигурността на автобусните превози и повишаване безопасността на движението органите на Министерството на вътрешните работи спират от движение автобусите.


Чл. 8. Министерството на транспорта при разпределението на нови автобуси за нуждите на министерствата, другите ведомства и организациите да изисква да е налице необходимата материална база за експлоатиране на малък брой автобуси.


Чл. 9. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание § 3 във връзка с чл. 39 от Закона за движението по пътищата и точка 2, буква "б" от Разпореждане № 69 на Бюрото на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване организацията и сигурността на автобусните превози и повишаване безопасността на движението.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума