навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., отм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.


Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на растенията - ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Този закон урежда:
1. фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита и осъществяването на фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти;
2. внедряването и усъвършенстването на методи за интегрирана борба срещу вредителите по растенията и растителните продукти;
3. изискванията към продукти за растителна защита и торове, режима на изпитване, разрешаване и контрол на производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата им с цел защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда;
4. изискванията към фитосанитарното качество и контрола на растенията и растителните продукти, предназначени за вътрешния пазар и за износ;
5. контрола за съответствие на продукти за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването;
6. изискванията за съхраняване на документация за пуснати на пазара и употребени количества продукти за растителна защита и торове;
7. мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2003/2003";
8. контрола на замърсителите в растителните суровини;
9. контрола върху интегрираното производство на растения и растителни продукти;
10. условията и организацията за извършване на наблюдение и диагностика на икономически важни вредители по земеделските култури.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на земеделието и храните чрез Българската агенция по безопасност на храните осъществява контролните, диагностичните, научноизследователските, научно-приложните и разпоредителните функции по този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За извършване на дейностите по този закон се събират такси съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Глава втора.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Раздел I.
Защита срещу вредители и фитосанитарен контрол (Загл. доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)


Чл. 5. (1) Забранено е внасянето, съхраняването или транспортирането на карантинни вредители върху територията на Република България независимо от стадия на тяхното развитие.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на Българската агенция по безопасност на храните:
1. утвърждава списък на вредителите и на растенията и растителните продукти или на други носители на зараза от вредители;
2. определя специфичните условия за борба с вредителите;
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) при констатиране на зараза от карантинни вредители разпорежда поставянето под карантина, дезинфекция, дезинсекция или фумигация или друга химична обработка, постановява забрана за засаждане или консумация, унищожаване чрез изгаряне или друг начин за унищожаване на растения, на части от растения или на други носители на зараза в определен район, в съседните на този район местности или сгради, складове и транспортни средства или връщане на стоките от внос на страната износител.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на земеделието и храните:
1. определя задължителни условия, при които се пренасят върху територията на страната растения, растителни продукти, техника, почви, оборски тор, компост и хранителни среди, както и контейнери и други съоръжения, които са или могат да бъдат преносители или разпространители на зараза от вредители;
2. осигурява и разпространява специална информация, отнасяща се до вредителите по растенията и растителните продукти;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) организира наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 8. (1) Всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При нарушения по ал. 1 контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните дават задължителни предписания за отстраняването им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Производителите и търговците на растителна продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Лицата по ал. 1 съхраняват документация за употребените видове и количества продукти за растителна защита и торове по култури и площи и при поискване предоставят в Българската агенция по безопасност на храните данни по образец, утвърден от нейния изпълнителен директор.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители се извършва съгласно принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури или на принципите на интегрираното производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Условията и редът за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните се легитимират със служебна карта, а фитосанитарните инспектори, работещи на граничните инспекционни фитосанитарни пунктове (ГИФП), носят и униформено облекло.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Видът на униформеното облекло и служебната карта по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 9. Всяко физическо или юридическо лице, което установи наличието на неизвестен вредител, е длъжно незабавно да уведоми за това компетентните държавни органи.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните имат право:
1. да влизат в митници, митнически бюра, безмитни зони, разположени в морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари, пощенски станции и в складове и хранилища към тях, във всички помещения на влизащи в страната влакове, плавателни съдове, самолети от гражданския транспорт и моторни превозни средства за извършване на прегледи на намиращите се в тях подкарантинни материали от растителен произход;
2. да посещават и извършват прегледи на посеви и насаждения, разсадници, маточници, оранжерии, ботанически градини, опитни участъци на институти и станции, фирми, арендатори, земеделски кооперации, лични стопанства, складове и хладилни помещения, преработвателни предприятия, магазини и пазари;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да инспектират обектите, в които се произвеждат, опаковат, преопаковат, съхраняват и пускат на пазара продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати при осъществяване на контрола по раздели ІV и V от тази глава;
4. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните отнема в полза на държавата растения и растителни продукти, когато:
1. е нарушена забраната по чл. 5;
2. не са спазени изискванията на чл. 27 и 35;
3. партидата е заразена с карантинни вредители и не може да бъде оздравена;
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) се пускат на пазара без фитосанитарен паспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Унищожаването на растения и растителни продукти се извършва по ред и начин, определени с методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

Чл. 12. (1) На фитосанитарен контрол подлежат:
1. растения, включително семена;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) растителни продукти;
3. хранителни среди, транспортни средства и амбалаж на и от растения и растителни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Фитосанитарният контрол се осъществява чрез проверки от фитосанитарните инспектори от Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Всички лица, които произвеждат или внасят с научна и търговска цел растения и растителни продукти, както и публичните складове и тържищата, са длъжни да се регистрират в съответната областна дирекция по безопасност на храните при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За всяка партида растения и растителни продукти се издава фитосанитарен паспорт по образец.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) За регистрацията по ал. 3 не се дължат такси.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато се установи наличието на карантинни вредители в семепроизводните и други участъци и обекти, органите на Българската агенция по безопасност на храните нареждат извършването на третиране и поставянето под карантина до пълното обеззаразяване или унищожаване. Собственикът или ползвателят е длъжен да изпълни дадените предписания от компетентните държавни органи.

Раздел II.
Контрол на химични замърсители (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира суровини и храни от растителен произход за съдържание на замърсители съгласно Закона за храните.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва системно и при сигнал за замърсяване по време на вегетация, при производство, съхраняване и/или търговия на растителни суровини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Контролът по ал. 1 обхваща инспекции, проверки на документацията и вземане на средни проби за анализ. Анализ на взетите проби извършват определени от министъра на земеделието и храните лаборатории, акредитирани от национален орган за акредитация на държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 13б. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)

Раздел III.
Контрол на качеството и съответствието при пресни плодове и зеленчуци (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)


Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.)

Раздел IV.
Продукти за растителна защита, биологични агенти и активни вещества (Предишен раздел трети, загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продуктите за растителна защита се пускат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Въз основа на заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице служебно издава на заявителя удостоверение за разрешаване за всеки отделен продукт за растителна защита, съдържанието на което се определя с наредбата по ал. 5.
(3) Неразрешен продукт за растителна защита може да се произвежда, съхранява и превозва в страната, ако е предназначен за употреба в друга държава, в която е разрешен.
(4) Условията и редът, при които може да се извършва производство, съхранение и превоз на неразрешени продукти за растителна защита по ал. 3, се определят с наредбата по чл. 23в.
(5) Редът за разрешаване на продукти за растителна защита се определя с наредба на Министерския съвет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Притежателят на удостоверението за разрешаване по ал. 2 подава годишна декларация за количествата продукти, пуснати на пазара, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) По предложение на заявителя или при възлагане от Европейската комисия Българската агенция по безопасност на храните извършва оценка и изготвя доклад за включване на активно вещество в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.
(2) Редът и начинът за извършване на оценката и за изготвянето на доклада по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.
(3) За оценката по ал. 1 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните утвърждава със заповед списък на:
1. активните вещества, разрешени в Европейския съюз;
2. активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) активните вещества, забранени за пускане на пазара и употреба в Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Заповедите по ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват в Интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Активните вещества, предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел пускане на пазара и употреба в Република България, трябва да са:
1. включени в списъка по ал. 1, т. 1, или
2. нотифицирани в Европейската комисия за включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните създава със заповед Съвет по продуктите за растителна защита като консултативен орган по въпросите, свързани с продуктите за растителна защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на Съвета по продуктите за растителна защита, в който участват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, научни институти и други.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Съветът по продуктите за растителна защита прави предложения до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за:
1. разрешаване на продукти за растителна защита в случаите по чл. 15г, 15з и 15и;
2. разрешаване на продукти за растителна защита по взаимно признаване на данни съгласно чл. 15д;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) разрешаване на паралелна търговия на продукти за растителна защита съгласно чл. 15ж;
4. разрешаване на допълнителни употреби на продукти за растителна защита съгласно чл. 15е, ал. 1;
5. разширяване предназначението на продукти за растителна защита за минимални употреби съгласно чл. 15е, ал. 5;
6. подновяване разрешаването на продукти за растителна защита съгласно чл. 15л;
7. продължаване срока на разрешаване съгласно чл. 15м;
8. промяна на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 3;
9. отменяне на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 1;
10. прекратяване срока на разрешаване съгласно чл. 15п, ал. 2;
11. отказване на разрешаване;
12. разрешаване на еднократен внос съгласно чл. 16.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Съветът по продуктите за растителна защита въз основа на експертни оценки на биологичните, физико-химичните свойства, остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, токсикологичните, екотоксикологичните характеристики и поведение в околната среда на продукти за растителна защита взема решения и прави предложения по ал. 4. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите на заседанието членове.
(6) Заседанията, на които се вземат решения по ал. 5, се смятат за редовно проведени, ако на тях присъстват две трети от всички членове.
(7) Експертните оценки по ал. 5 се извършват:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) от Българската агенция по безопасност на храните - на физикохимичните свойства на активното вещество и продукта за растителна защита, биологичните характеристики и остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход на продукта за растителна защита;
2. от Министерството на здравеопазването - на токсикологичните характеристики на активното вещество и продукта за растителна защита;
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) от Министерството на околната среда и водите - на екотоксикологичните характеристики на активното вещество и продукта за растителна защита и съдба и поведение в околната среда на продукта за растителна защита.
(8) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Експертните оценки по ал. 5 могат да се извършват и/или от външни експерти, които се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита, разрешава със заповедта по чл. 14, ал. 1 пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, когато:
1. са ефикасни;
2. нямат нежелателно въздействие върху растения или растителни продукти, които не са обект на унищожаване;
3. не причиняват ненужно страдание и болка на гръбначните животни, срещу които се прилагат;
4. нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните;
5. нямат вредно въздействие върху околната среда при използването или разграждането им, особено по отношение на:
а) водите, включително питейната и подпочвените води;
б) биологичните видове, които не са обект на провежданата борба;
6. видът и количеството на техните активни вещества, на вредните примеси и на всички продукти, влизащи във формулацията им, могат да бъдат определени чрез стандартизирани или валидирани методи, или методи, предложени от заявителя;
7. остатъчните количества в резултат на предвидената употреба, които имат токсикологично и екотоксикологично значение, могат да се определят чрез стандартизирани или валидирани методи, или чрез методи, предложени от заявителя;
8. техните физични и химични свойства са подходящи за целите на употребата на продукта и за неговото съхранение;
9. остатъчните количества в земеделските продукти не превишават максимално допустимите количества съгласно Закона за храните;
10. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) заявителят е заплатил в Българската агенция по безопасност на храните такса за разрешаване на продукта съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Заявителят подава в Българската агенция по безопасност на храните заявление за разрешаване на продукт за растителна защита по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Образецът на заявлението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в Интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа регистър на продуктите за растителна защита, заявени за разрешаване.
(4) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) За разрешаване на продукт за растителна защита, който съдържа активни вещества, включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, към заявлението се прилагат:
1. опис на представените документи;
2. биологично досие на продукта за растителна защита, включващо оценка на риска за всяка предложена употреба; всяка предложена употреба на продукта за растителна защита трябва да бъде съобразена с условията и ограниченията, под които активното вещество е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) досие на активното вещество, включващо данни за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните му характеристики и поведение в околната среда; за всяко активно вещество се подава отделно досие;
4. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) досие на продукта за растителна защита, включващо данни за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните му характеристики и поведение в околната среда с резюме и оценка на представените данни за всяка предложена употреба; всяка предложена употреба трябва да бъде съобразена с условията и ограниченията, при които активното вещество/вещества са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
4а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) оценката по т. 2 и оценката и резюмето по т. 4 се представят на български език;
5. декларация за срока за защита на данните;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(2) Специфичните изисквания към формата и съдържанието на информацията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(3) Данните от документацията се оценяват, когато са получени:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) от официалните бази за изпитване на Българската агенция по безопасност на храните и/или от бази на физически и юридически лица, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните - за данните по ал. 1, т. 2;
2. от лаборатории, притежаващи сертификат за оценено съответствие с Добрата лабораторна практика - за данните по ал. 1, т. 3 и 4.
(4) Когато данните, включени в документацията по ал. 1, т. 2, 3 и 4, са получени от чуждестранни бази и/или лаборатории, заявителят прилага копия на техните сертификати.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При разрешаване на генеричен продукт заявителят представя и писмо за достъп до защитените данни, използвани при разрешаването на оригиналния продукт или алтернативни изследвания на тези данни.
(6) Данните от документацията се оценяват съгласно единни принципи за оценка, определени с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценката на данните от документацията се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продукт за растителна защита, който е разрешен в държава - членка на Европейския съюз, се разрешава за пускане на пазара и употреба в Република България чрез взаимно признаване на данни, когато:
1. активните вещества, които съдържа, са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
2. агротехническите, растителнозащитните и климатичните условия, при които са получени данните за него, включително вредителите и културите, са подобни на тези в България.
(2) Изискванията към съдържанието на данните по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(3) За разрешаване по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценката на данните от документацията се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15е. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За разрешаване на допълнителни употреби на продукт за растителна защита заявителят представя в Българската агенция по безопасност на храните данните за ефикасност и данните за остатъчни количества, които са свързани с допълнителните употреби.
(2) Специфичните изисквания към формата и съдържанието на информацията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(3) За разрешаване на допълнителни употреби на продукт за растителна защита по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.
(4) Разрешаването на допълнителни употреби на продукт за растителна защита не удължава срока на разрешаването му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Научноизследователски институти в областта на земеделието, професионални потребители на продукти за растителна защита или техни асоциации, производители на продукти за растителна защита или техни асоциации и държавни административни структури, свързани със земеделието, могат да внесат предложение в Българската агенция по безопасност на храните за разширяване на предназначението на разрешен продукт за растителна защита, когато разширяването е за минимална употреба.
(6) Редът за разрешаване на допълнителни употреби по ал. 1 и за разширяване на предназначението по ал. 5 се определя с наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15ж. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Лицата, които притежават разрешение за търговия с продукти за растителна защита по реда на чл. 23 и 23а, могат да кандидатстват за разрешаване на паралелна търговия в Република България на продукт за растителна защита, разрешен в страната и в държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по ал. 1 лицата представят в Българската агенция по безопасност на храните:
1. заявление съгласно чл. 15в, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) оригинален етикет и инструкции за употреба с превод на български език на продукта за растителна защита в държавата - членка на Европейския съюз, от която се осъществява паралелна търговия, и проект на етикет за Република България, който съдържа задължително означение, че продуктът е паралелно търгуван;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да поиска от заявителя мостра от продукта, който се заявява за паралелна търговия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват оценка на идентичността на заявения продукт за растителна защита с разрешения в страната продукт, която представят в Съвета по продуктите за растителна защита в срок до два месеца от получаване на документацията по ал. 2. Един продукт за растителна защита се смята за идентичен с вече разрешения в страната, когато:
1. е произведен от същия производител, от свързано с производителя предприятие или по лиценз в съответствие със същия производствен процес;
2. е идентичен по спецификация и съдържание на активни вещества, както и по вида формулация;
3. е същият или еквивалентен по наличие на коформуланти и по размер, материал и форма на опаковката с оглед на потенциалното отрицателно въздействие върху безопасността на продукта по отношение на здравето на хората или на животните, или за околната среда.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продукт за растителна защита може да бъде заявен за паралелна търговия, при условие че:
1. е разрешен в държава - членка на Европейския съюз;
2. активните му вещества са произведени от същия производител, както и активните вещества на разрешения в Република България продукт за растителна защита;
3. е произведен от същия производител, както и разрешеният в Република България продукт за растителна защита;
4. съставът на формулацията му е идентичен със състава на формулацията на разрешения в Република България продукт за растителна защита или е толкова сходен, че различията не влияят на ефикасността и безопасността на продукта за хората, животните и околната среда.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да поиска допълнителна информация от производителя на разрешения в Република България продукт за растителна защита.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед паралелна търговия на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Въз основа на заповедта по ал. 7 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице издава на заявителя удостоверение, което е валидно до изтичане срока на разрешения в Република България продукт.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изисквания към съдържанието на информацията по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15з. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За разрешаване на продукт за растителна защита, който съдържа съществуващи активни вещества, които не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, но са нотифицирани за включване, заявителят представя в Българската агенция по безопасност на храните следните документи:
1. заявление по чл. 15в, ал. 1;
2. данни за ефикасност въз основа на опити, извършени в Република България;
3. документация, включваща данни за:
а) остатъчните количества от продукта в растенията и растителните продукти;
б) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) физико-химичните свойства на активните вещества и продуктите за растителна защита, които са свързани с прилагането им;
в) методите за анализ на активните вещества, примесите и другите компоненти на продуктите за растителна защита и на остатъците от тях;
4. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документация, включваща данни за оценка на токсикологичните и екотоксикологичните характеристики и поведение в околната среда на активните вещества и на продукта за растителна защита;
5. проект на етикет;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценката на данните от документацията се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Разрешаването на продукт за растителна защита по ал. 1 е за срок три години.
(5) Ако по време на срока по ал. 4 активните вещества бъдат включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, разрешаването на продукта за растителна защита се подновява съгласно чл. 15л. В този случай издаденото удостоверение за разрешаване е валидно до издаване на ново удостоверение.
(6) Когато до изтичането на срока по ал. 4 активните вещества още не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, срокът за разрешаването на продукта за растителна защита се продължава служебно с три години.
(7) Изискванията към съдържанието на информацията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.

Чл. 15и. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) Продукт за растителна защита, който съдържа поне едно ново активно вещество, което не е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, може да бъде заявен за разрешаване в страната, ако новото активно вещество е нотифицирано за включване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За разрешаване на продукт за растителна защита, който съдържа нови активни вещества, които не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, но са нотифицирани за включване, заявителят представя в Българската агенция по безопасност на храните документация съгласно наредбата по чл. 14, ал. 5.
(3) Данните от документацията по ал. 2 се изготвят на базата на досието, което при нотифицирането е прието за пълно.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценката на документацията по ал. 2 се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита разрешава със заповед пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Продуктът за растителна защита по ал. 1 се разрешава за срок три години.
(7) За разрешаването по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.
(8) Ако по време на срока по ал. 6 активните вещества бъдат включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, разрешаването на продукта за растителна защита се подновява съгласно чл. 15л. В този случай издаденото удостоверение за разрешаване е валидно до издаване на ново удостоверение.
(9) Когато до изтичането на срока по ал. 6 активните вещества още не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, срокът за разрешаването на продукта за растителна защита се продължава служебно с три години.

Чл. 15к. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) Продуктите за растителна защита се разрешават за срок:
1. десет години, когато съдържат активни вещества, включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
2. три години, когато активните вещества са нотифицирани, не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и няма решение да не бъдат включени в него.

Чл. 15л. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продуктите за растителна защита, разрешени за пускане на пазара и употреба, както и тези, които са разрешени по чл. 15з или 15и, подлежат на подновяване на разрешаването, когато активните вещества, които съдържат, бъдат включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За подновяване на разрешаването по ал. 1 заявителят представя в Българската агенция по безопасност на храните заявление съгласно чл. 15в, ал. 1 и:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документация за идентичност или еквивалентност на активното вещество, което се съдържа в продукта за растителна защита, с активното вещество, което е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, или писмено съгласие за достъп до данните, които са използвани при включване на активното вещество в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(3) Формата и съдържанието на данните по ал. 2, както и срокът за тяхната оценка, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Лицата по чл. 15а, ал. 7 извършват оценка за идентичност или еквивалентност на активното вещество, което се съдържа в продукта за растителна защита, с активното вещество, което е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1. Когато не бъде установена идентичност или еквивалентност, се прилага чл. 15п, ал. 2, т. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При доказана идентичност или еквивалентност по ал. 4 заявителят представя в Българската агенция по безопасност на храните:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) биологично досие, включващо оценка на риска, представена на български език за всяка предложена употреба, според условията и ограниченията, при които активното вещество е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) досие на продукта, включващо представени на български език резюме и оценка на представените данни за всяка предложена употреба, според условията и ограниченията, при които активното вещество е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(6) Документите по ал. 5 се представят поотделно за всяка разрешена в Република България формулация.
(7) Формата и съдържанието на данните по ал. 5, както и срокът за тяхната оценка, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(8) Данните от документацията се оценяват съгласно единни принципи за оценка, определени с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценката на данните от документацията се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8. Оценителите на документацията изготвят доклади, които представят пред Съвета по продуктите за растителна защита за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за подновяване на разрешаването на продукта за растителна защита или за прекратяване на срока на разрешаването.
(10) Когато продукт за растителна защита съдържа повече от едно активно вещество, разрешаването се подновява веднага след включването на едно от тях в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, като се прилагат ал. 2, 3 и 4. Процедурата се прилага при включването на всяко следващо активно вещество в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) След включването на всички активни вещества, които съдържа продуктът за растителна защита, в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и при доказана идентичност или еквивалентност, се прилагат ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
(12) Удостоверението за разрешаване, получено преди включването на активното вещество или вещества в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1, е валидно до:
1. издаване на новото удостоверение за разрешаване;
2. включване на поне едно от активните вещества в списъците по чл. 15, ал. 1, т. 2 или 3, при което се прилага чл. 15п, ал. 1, т. 2 или чл. 15п, ал. 2, т. 3;
3. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) доказана липса на идентичност или еквивалентност по ал. 4;
4. прекратяването на срока по ал. 9.

Чл. 15м. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За продължаване срока на разрешаването, получено по реда на чл. 15г или подновено по реда на чл. 15л, заявителят трябва да представи в Българската агенция по безопасност на храните заявление в 6-месечен срок преди изтичането на срока на издаденото удостоверение и да заплати такса съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15н. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) По искане на заявителя изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице издава ново удостоверение:
1. когато има промени в данните, които не са свързани с въздействието върху здравето на хората, животните и околната среда или ефикасността на продуктите за растителна защита (седалище и адрес на притежателя на удостоверението, наименование на продукта и други);
2. при прехвърляне на правата върху разрешен продукт за растителна защита на друго лице.
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) когато се дават последващи търговски наименования на разрешен продукт за растителна защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 произходът и естеството на активното вещество или вещества и на готовия продукт, както и технологията на производство трябва да бъдат еднакви, като и двете страни представят доказателства за това в Българската агенция по безопасност на храните.
(3) В случаите по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 15о. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При промяна на данните или когато има нови данни за влиянието на разрешения продукт за растителна защита върху здравето на хората и животните или околната среда, притежателят на удостоверението за разрешаване е длъжен незабавно да уведоми писмено Българската агенция по безопасност на храните и да представи документация за оценка на данните.

Чл. 15п. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) По предложение на Съвета по продуктите за растителна защита изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните отменя със заповед разрешаването на продукт за растителна защита, когато:
1. вече не отговаря на условията за разрешаване;
2. представлява опасност за здравето на хората и животните или за околната среда или активното вещество, влизащо в състава на продукта, е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните прекратява със заповед срока на разрешаването, когато:
1. притежателят на удостоверението поиска това;
2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) разрешаването на продукта за растителна защита не е подновено или не е доказана идентичност или еквивалентност по чл. 15л;
3. активното вещество, влизащо в състава на продукта, е включено в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита променя със заповед разрешаването на продукта за растителна защита, когато:
1. по научен път е доказано, че начинът на използване на продукта за растителна защита и дозите на употреба могат да бъдат променени;
2. притежателят на удостоверението поиска това и изложи основателни причини за промените.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случаите по ал. 3 притежателят на удостоверението представя в Българската агенция по безопасност на храните:
1. заявление по чл. 15в, ал. 1;
2. данни за промяната, чиято форма, съдържание и срок за оценка се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5; оценката на данните се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Заповедите по ал. 1, 2 и 3 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15р. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случаите по чл. 15п, ал. 1 пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита се преустановяват незабавно и се определя срок не по-дълъг от 6 месеца за изтегляне на наличните количества от пазара.
(2) В случаите по чл. 15п, ал. 2 в заповедта се определя срок не по-дълъг от 18 месеца за използването в страната на наличните количества от продукти за растителна защита.

Чл. 15с. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Всички лица, извършващи експертни оценки по чл. 15а, ал. 7 и 8 осигуряват защита на данните от документацията, представена за разрешаване на продукти за растителна защита, по ред, определен в наредбата по чл. 14, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Членовете на Съвета по продуктите за растителна защита и експертите, извършващи оценката на данните от документацията, подписват декларация за поверителност на данните. Заявителят уведомява Българската агенция по безопасност на храните, когато предоставената информация вече не е конфиденциална.
(3) Данните за ново активно вещество се защитават за срок 10 години от датата на първото му включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.
(4) Данните за съществуващо активно вещество се защитават за период 5 години от датата на първото му включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.
(5) Допълнителните данни за съществуващо активно вещество, представени за неговото включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, се защитават за срок 5 години от датата на решението за включване в списъка.
(6) Данните за продукти за растителна защита се защитават за период 10 години от датата на първото разрешаване на продукта в държава - членка на Европейския съюз, когато това разрешаване е издадено след включването на активното или активните вещества в продукта в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз, или за период 10 години от датата на първото разрешаване на продукта в Република България, когато това разрешаване е издадено преди включването на активното или активните вещества в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При разрешаване на продукти за растителна защита Българската агенция по безопасност на храните може да използва информацията, представена от предходни заявители, когато:
1. е представено писмено съгласие от предходния заявител;
2. са изтекли сроковете за защита на данните по ал. 3 - 6.
(8) Не са конфиденциални:
1. името и съдържанието на активните вещества и името на продукта за растителна защита;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) имената на други вещества, които са опасни по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
3. физикохимичните данни за активните вещества и продуктите за растителна защита;
4. начините за обезвреждане на активните вещества и продукта при случайно разсипване или разливане на продукт за растителна защита;
5. резюмето с резултатите от изпитванията за установяване на ефикасността и за отсъствие на вредно действие на продукти за растителна защита за здравето на хората, животните и околната среда;
6. мерките за предотвратяване или намаляване на риска при работа, съхраняване и транспортиране на продукти за растителна защита, мерките при пожар и други рискови събития;
7. методите за анализ за определяне на активните вещества, технологичните примеси и другите компоненти на продукт за растителна защита от токсикологично и екотоксикологично значение и за остатъчни количества от тях;
8. методите за унищожаване на продукт за растителна защита и опаковката му;
9. начините за оказване на първа помощ и медицинско лечение при увреждане на хора.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните по изключение може да разреши със заповед пускането на пазара на определени количества продукт за растителна защита за ограничена и контролирана употреба за използване в определени райони за период до 120 дни в рамките на една календарна година при поява на непредвидена опасност за растенията, която не може да бъде предотвратена по друг начин.
(2) Разрешението по ал. 1 се дава по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита въз основа на експертни оценки за ефикасността на продукта за растителна защита и токсикологичните и екотоксикологичните му характеристики, прието с единодушие.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Оценките по ал. 2 се извършват съгласно чл. 15а, ал. 7 и 8.
(4) Съдържанието на необходимата документация и срокът за издаването на заповедта се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Употребата на продукта по ал. 1 се извършва под контрола на съответната областна дирекция по безопасност на храните, в района на която продуктът се използва.
(6) За издаване на разрешение по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните издава разрешение и упражнява контрол върху лицата, извършващи изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 в Българската агенция по безопасност на храните се подават:
1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;
2. информационен лист за безопасност на продукт за растителна защита на български език съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за изпитване с научноизследователска или експериментална цел по образец, определен с наредбата по чл. 19, ал. 4, или прави мотивиран отказ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Разрешението по ал. 3 се издава за срок една година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел се извършват при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 19, ал. 4.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продуктите за растителна защита се пускат на пазара с етикети на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Продуктите за растителна защита се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
(3) Специфичните изисквания и редът за етикетиране на продукти за растителна защита се определят с наредба на Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продуктите за растителна защита се пускат на пазара в оригинални запечатани опаковки на производителя или преопаковани от лице, което притежава разрешение за това.
(5) Материалът, от който е направена опаковката на продукт за растителна защита, и нейната вместимост се одобряват при разрешаването на продукта.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията, етикетирането, съдържанието на етикетите и съответствието им с показателите, одобрени при разрешаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забраняват се пускането на пазара и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира вноса на активни вещества, предназначени за формулиране на продукти за растителна защита по чл. 15, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира съответствието на биологичните агенти и феромоните с придружаващите ги документи.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Когато се установи, че продукти за растителна защита са неразрешени, негодни или с доказано несъответствие по отношение на физични и/или химични свойства, контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните ги спират от продажба и употреба и разпореждат за сметка на собственика:
1. да бъдат изнесени от територията на страната;
2. да бъдат унищожени съгласно Закона за управление на отпадъците.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на собственика или на негов представител.
(3) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(4) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 1 контролните органи незабавно уведомяват изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може да издаде заповед за незабавно преустановяване пускането на пазара и употребата на определена партида от продукт за растителна защита, като разпорежда на притежателя на удостоверението за разрешаване на продукта в срок не по-дълъг от един месец да изтегли партидата от пазара. Заповедта задължително съдържа разпореждане за изнасяне на партидата от територията на страната или за унищожаването й съгласно Закона за управление на отпадъците.
(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(6) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 1 и 4, собственикът или притежателят на удостоверението представя в Българската агенция по безопасност на храните писмени доказателства за изпълнението на приложените мерки.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) На биологично изпитване подлежат продуктите за растителна защита, предназначени за разрешаване за пускане на пазара и употреба, с изключение на случаите по чл. 15д и 15ж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните е официален орган на територията на Република България за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се извършва от официалните бази на Българската агенция по безопасност на храните и от одобрени от Българската агенция по безопасност на храните бази на физически и юридически лица съгласно изискванията на Добрата експериментална практика и Добрата лабораторна практика. При необходимост Българската агенция по безопасност на храните възлага биологично изпитване на продукти за растителна защита на научноизследователски институти под нейното методическо ръководство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Биологичното изпитване на продуктите и одобряването на бази на физически и юридически лица по ал. 3 се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(5) За биологично изпитване и одобряване на бази на физически и юридически лица по ал. 3 заявителят заплаща такси съгласно тарифата по чл. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Продуктите за растителна защита, предназначени за биологично изпитване по ал. 1, се внасят в страната със заверено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице удостоверение за внос при условията и по реда на наредбата по ал. 4.
(7) Продуктите за растителна защита, предназначени за биологично изпитване по ал. 1, трябва да имат утвърдена формулация и търговско наименование.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните, министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването ежегодно до 1 март утвърждават със заповед списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в страната, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните публикува списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните публикува списъците по чл. 15, ал. 1 и списък на нотифицираните активни вещества.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Списъкът по ал. 1 се публикува в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните, актуализира се при всяка промяна и се предоставя служебно за публичен достъп на областните дирекции "Земеделие".

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Реклама на продукт за растителна защита може да се извършва само в съответствие с условията, при които е разрешен в Република България, и в съответствие с чл. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Забранява се рекламата на неразрешен продукт за растителна защита.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Търговията на едро или дребно на продукти за растителна защита, дейностите по преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се осъществяват от лица, които притежават разрешение, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години и не може да се преотстъпва на друго лице.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон и да притежават висше агрономическо образование или сключен договор с лице, притежаващо такова, а в случаите при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители - и завършен курс за фумигация във висше училище или научноизследователски институт по програма, одобрена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) За осъществяване на дейностите по ал. 1 лицата трябва да разполагат с обекти съгласно изискванията, определени с наредбите по чл. 23в и 23г, както следва:
1. за търговия на едро - склад;
2. за търговия на дребно - селскостопанска аптека;
3. за преопаковане - цех за преопаковане;
4. за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители - складово помещение (клетка).
(5) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат и заверени копия от следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
2. диплома за висше агрономическо образование на лицето или договор с лице, притежаващо такова;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
5. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, със съответното му предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда на Закона за устройство на територията;
6. списък на техниката за преопаковане - в случаите на ал. 4, т. 3;
7. удостоверение за завършен курс за фумигация на лицето - в случаите на ал. 4, т. 4;
8. документ за платена такса за обработка на документи и издаване на становище съгласно тарифата по чл. 3.
(7) Лицата, които работят в селскостопанските аптеки като продавач-консултанти, трябва да притежават висше агрономическо образование или средно професионално образование в областта на растениевъдството.
(8) Лицата, които извършват преопаковане на продукти за растителна защита, трябва да притежават писмено разрешение за преопаковане от производителя на продукта за растителна защита или от упълномощен негов представител. Разрешението трябва да съдържа наименованието на производителя, продуктите и срока, за които производителят дава разрешение за преопаковане. При започване на дейността копие от разрешението се представя в съответната областна дирекция по безопасност на храните.
(9) Специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В 7-дневен срок от подаване на документите по чл. 23, ал. 5 и 6 областната дирекция по безопасност на храните ги разглежда и при непълноти или неточности уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им.
(2) В случай че заявителят не отстрани непълнотите в срока по ал. 1, процедурата по издаване на разрешението се прекратява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато представената документация е пълна, в тридневен срок се извършва проверка на обекта и се изготвя писмено становище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В 14-дневен срок от изготвяне на становището изпълнителният директор издава разрешение или прави мотивиран отказ.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За издаване на разрешение по ал. 4 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 3, като размерът й се определя в зависимост от броя на обектите, в които ще се осъществява дейността.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В Българската агенция по безопасност на храните се създава и поддържа регистър на издадените разрешения, съответно на направените откази по чл. 23 и отнетите разрешения по чл. 23б, който съдържа:
1. вид, номер и дата на разрешението;
2. име, съответно фирма, и единния идентификационен код или код по БУЛСТАТ на търговеца;
3. седалище и адрес на управление и представител на търговеца;
4. вид и адрес на обекта/обектите (склад, селскостопанска аптека, цех за преопаковане, складово помещение (клетка);
5. име на лицето/лицата, осъществяващо/осъществяващи дейността в обекта;
6. име на производител и име на продукт/продукти за растителна защита и срок при разрешение за преопаковане;
7. промени във вписаните обстоятелства;
8. номер и дата на отказ за издаване на разрешение;
9. номер и дата на заповед за отнемане на разрешение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Регистърът се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните и се актуализира при всяка промяна.
(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Притежателят на разрешението по чл. 23 е длъжен да уведоми съответната областна дирекция по безопасност на храните за всички промени във вписаните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издава заповед за отнемане на издаденото разрешение:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) за срок една година - когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или когато се установи търговия на неразрешени продукти за растителна защита;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) за срок две години - при издадени в рамките на една година повече от две наказателни постановления за извършени нарушения по този закон;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) за срок 6 месеца - когато се установи преопаковане на продукти за растителна защита без необходимото разрешение по чл. 23, ал. 8;
4. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) за срок три месеца - когато се установи търговия на продукти за растителна защита от лице, което не притежава необходимото образование съгласно чл. 23, ал. 7;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) при прекратяване на юридическото лице или при смърт на едноличния търговец.
(2) Лице, на което е отнето разрешението, може да кандидатства за ново след изтичането на срока, за който е отнето разрешението, по реда на чл. 23 и 23а.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира нейното изпълнение.

Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол върху пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита по ред и начин, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 23г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) Изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита се уреждат с наредба на Министерския съвет.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.)

Раздел V.
Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) На пазара се пускат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Продуктите по ал. 1 се регистрират въз основа на положителни резултати от биологично изпитване за ефикасност и безвредност за хората, животните и околната среда при предписаните от производителя условия за употреба. Всеки регистриран продукт получава регистрационен номер.
(3) На биологично изпитване подлежат нови продукти, които нямат регистрация в страната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Биологичното изпитване на продуктите се организира и контролира от Българската агенция по безопасност на храните. Заявителят заплаща такса за биологичното изпитване по тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Условията и редът за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на продуктите по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) Регистрацията на продукти по чл. 24а, ал. 1 се заличава при поява на нов ефект или когато в процеса на употреба се установи, че продуктът вече не отговаря на условията за безвредност за хората, животните или околната среда. Забранява се вносът, съхраняването и разпространяването на продукти със заличена регистрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Производителите или вносителите на продуктите по чл. 24а са длъжни да информират Българската агенция по безопасност на храните за появата на нови факти за ефекта от действието на тези продукти, свързани с тяхната безвредност за хората, животните или околната среда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Производителите и вносителите са длъжни да дават на Българската агенция по безопасност на храните допълнителна информация и да провеждат опити за проверка, необходими за установяване на обстоятелствата по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Извън случаите по ал. 1 регистрацията се прекратява по искане на притежателя й.

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) На регистрация не подлежат:
1. неорганични торове, притежаващи идентификационна маркировка "ЕО ТОР";
2. отпадъчни продукти и утайки от пречистването на отпадъчни води;
3. вторични земеделски или неземеделски продукти или продукти с естествен произход, дори и смесени помежду си, получени без химична обработка.
(2) Маркировка "ЕО ТОР" се поставя само в случаите, когато са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003.

Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При пускане на пазара всяка партида продукти по чл. 24а, ал. 1 се придружава от сертификат за качество.

Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Контролът върху торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати и контролът за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При упражняване на контрола по ал. 1 може да се вземе средна проба от партидата в присъствието на производителя, вносителя, лицето, пускащо продукта на пазара, или техен представител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) EО торовете се изпитват в нотифицирана по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 лаборатория. Лабораториите, установени на територията на Република България, които желаят да бъдат одобрени и нотифицирани в съответствие с чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003, подават заявление в Българската агенция по безопасност на храните, придружено от копие от сертификат за акредитация, в чийто обхват е включено изпитване за съответствие на ЕО торовете по показатели и методи, посочени в Регламент (ЕО) № 2003/2003.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните нотифицира пред Европейската комисия списъка на одобрените лаборатории на територията на Република България по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато се установи, че партида торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати са нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация или етикета, контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните ги спират от продажба и употреба и разпореждат:
1. да бъдат изнесени от територията на страната за сметка на собственика;
2. да бъдат преработени от производителя до достигане на обявените показатели;
3. да бъдат унищожени за сметка на собственика, ако продуктът е опасен за здравето на хората, животните или околната среда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Мерките по ал. 5 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на собственика или на негов представител.
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Индивидуалните административни актове по ал. 6 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 5 контролните органи незабавно уведомяват изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може да издаде заповед за незабавно преустановяване пускането на пазара и употребата на определена партида от продуктите, като разпорежда на лицето, което я е пуснало на пазара, изтеглянето й в срок не по-дълъг от един месец. Заповедта задължително съдържа разпореждане за изнасяне на партидата от територията на страната, преработването й до достигане на обявените показатели или ако представлява опасност за здравето на хората, животните или околната среда, за унищожаването й съгласно Закона за управление на отпадъците.
(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Заповедта по ал. 8 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(10) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 5 и 8, собственикът или лицето, пуснало продуктите на пазара, представя в Българската агенция по безопасност на храните писмени доказателства за изпълнението на приложените мерки.

Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Върху опаковките, етикетите и придружаващите документи на продуктите по чл. 24а, ал. 1 се нанасят на български език следните данни:
1. вид на продукта;
2. маса и обем на продукта;
3. условия за съхраняване;
4. начин на прилагане;
5. наименование и адрес на управление на производителя;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) наименование и адрес на управление на лицето, което пуска продукта на пазара;
7. дата на производство;
8. срок на годност;
9. (нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) регистрационен номер на продукта по смисъла на чл. 24а, ал. 2.
(2) Върху опаковките или етикетите се нанасят съответно и следните данни:
1. за всички торове - тип, търговска марка, декларирано съдържание на хранителни елементи в проценти и форма на хранителните елементи;
2. за органичните торове - данните по т. 1, както и процентното съдържание на органично вещество и общ азот, произходът на продукта и съдържанието на тежки метали;
3. за подобрителите на почвата - съдържанието на калциев оксид и/или магнезиев оксид, или други вещества, подобряващи физико-механичните и/или химичните качества на почвата;
4. за биологично активните вещества - активното вещество, регистрираната доза за употреба на готовия продукт, културата и фазата от развитието й, през която се прилага.
(3) Когато продуктите са в насипно състояние, данните по ал. 1 и 2 се отбелязват върху придружаващите ги документи.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) Течните торове се пускат на пазара с указания за температурата на съхранение и за предотвратяване на злополуки по време на съхранение, дата на производство и срок на годност.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)

Чл. 24ж. (1) (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., предишен текст на чл. 24ж, доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Продуктите по този раздел се съхраняват и превозват при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва увреждане на здравето на хората, животните и околната среда. Производителят/вносителят е длъжен да поддържа документация за произхода на продуктите за целия период, през който ги пуска на пазара, и две години след това.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) При пускане на пазара на амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот всяка партида от тях се придружава със сертификат за устойчивост на детонация, издаден до три месеца преди пускането им на пазара. Производителят/вносителят е длъжен да представи в Българската агенция по безопасност на храните резултатите от изпитването най-малко 5 дни преди пускането на продукта на пазара.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот се пускат на краен потребител само опаковани.

Чл. 24з. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Производителите на земеделска продукция са длъжни:
1. да не влошават агрохимичното състояние и плодородието на стопанисваните от тях земи;
2. да водят на отчет употребените количества и видове минерални и органични торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле;
3. да осигуряват достъп на длъжностните лица, извършващи контрол, до стопанисваните от тях земи;
4. да очистват дренажни и отточни води от покрити площи.

Глава трета.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС И ИЗНОС

Раздел I.
Контрол на вноса


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Фитосанитарният контрол на растения, на растителни продукти или на други стоки, с които могат да се пренасят вредители, се организира от Министерството на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните може да забрани или да ограничи вноса на растения и растителни продукти, представляващи особен риск.
(3) Фитосанитарният контрол на вноса се осъществява на граничните контролно-пропускателни пунктове или митнически бюра, пунктове за получаване, преработка и съхранение или при отглеждането, производството и заготовката в страната износител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Фитосанитарният контрол на вноса на местата, различни от граничните контролно-пропускателни пунктове, се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Митническите органи и превозвачите нямат право да освобождават, направляват или транспортират растения и растителни продукти, които могат да бъдат носители на вредители, без писмено разрешение на фитосанитарните инспектори на Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 27. Всяко лице, което внася в страната растения, растителни продукти или други стоки, с които могат да се пренасят карантинни вредители, е длъжно:
1. да декларира и предостави за фитосанитарен контрол внасяните растения и продукти от растителен произход;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) да предостави фитосанитарен сертификат от страната, в която са произведени растенията и продуктите, или фитосанитарен сертификат за реекспорт;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) да спазва фитосанитарните изисквания, определени в наредбата по чл. 12, ал. 3.

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Внос на растения, растителни продукти или на други подлежащи на фитосанитарен контрол стоки се извършва само през утвърдени от министъра на земеделието и храните гранични инспекционни фитосанитарни пунктове, разположени на определените от Министерския съвет гранични контролно-пропускателни пунктове.

Чл. 29. Фитосанитарен сертификат не се изисква и фитосанитарен контрол при вноса на растения и растителни продукти не се провежда, когато:
1. вносът е в малки количества, няма търговска цел, не носи фитосанитарен риск за страната и е предназначен за лична консумация на пътуващия;
2. стоките преминават транзитно, контролът е само по документи, освен ако някакви специфични за страната фитосанитарни изисквания не налагат проверка на товарите.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба за изключения по чл. 5, свързани с провеждане на научни изследвания и експерименти и по чл. 25, ал. 2 за внос на растения и растителни продукти, представляващи особен риск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните може да издаде специално разрешение за внос на растения и растителни продукти, заразени с вредители за изключенията по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) При внос по ал. 2 компетентните държавни органи извършват периодични проверки на местата, където са получени внесените стоки.

Чл. 31. За пощенските пратки се прилагат всички предвидени в този раздел разпоредби.

Раздел II.
Контрол при износа


Чл. 32. (1) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Фитосанитарният контрол при износ се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Износ на растения, растителни продукти или на други подлежащи на фитосанитарен контрол стоки се извършва само през определените от Министерския съвет гранични контролно-пропускателни пунктове.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Всеки износител на растения и растителни продукти е длъжен да поиска от Министерството на земеделието и храните фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) По искане от износителите на растения и растителни продукти Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването издават сертификат за наличие на химични и биологични замърсители.

Чл. 34. В зависимост от установеното, след извършване на контрол или анализ на фитосанитарното състояние на стоките за износ, сертификат може да бъде издаден, отказан или издаден след изпълнение на дадените от държавните контролни органи предписания.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изнасянето на вредители, както и изнасянето на растения и растителни продукти, които са заразени с вредители или които са забранени за износ, се допуска след предварително разрешение от министъра на земеделието и храните при наличие на писмено съгласие на компетентните власти на страната вносител.
(2) Разрешение по ал. 1 може да се издаде само при необходимост за извършване на научноизследователска и експериментална дейност.

Глава четвърта.
ТЕХНИКА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


Чл. 36. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) На пазара се пуска техника за растителна защита, отговаряща на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на наредбите по прилагането му.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните, чрез специализираните администрации по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) контролира изпитването и сертифицирането на новата техника за растителна защита и торене;
2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) извършва периодичен контрол и функционални технически прегледи на намиращата се в експлоатация техника за растителна защита съгласувано с Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Който причини другиму вреда при провеждане на растителнозащитни мероприятия, даде неверни указания и консултации за прилагане на продукти за растителна защита, търговия и съхранение, дължи обезщетение.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което:
1. внася, съхранява или транспортира вредители върху територията на Република България без необходимото разрешение;
2. изнася растения или растителни продукти без необходимите сертификати;
3. изнася вредители или растения и растителни продукти, които са заразени с вредители или които са забранени за износ, без необходимото разрешение;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) произвежда или внася с търговска цел растения, растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата регистрация.
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) пуска на пазара, съхранява, преопакова или употребява неразрешени или негодни за употреба продукти за растителна защита;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) пуска на пазара или употребява нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация и/или етикета торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) пуска на пазара, съхранява, преопакова или употребява продукти за растителна защита в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 23в;
8. (нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.) нарушава разпоредбите на наредбата по чл. 23г;
9. (нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 2700 до 4800 лв.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което:
1. постави маркировка "ЕО ТОР" на продукт, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003;
2. не спази изискванията за задължително обявяване съдържанието на хранителни елементи по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
3. не изпълни задълженията по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 за поддържане и предоставяне на документация за проследимост и произход на торовете;
4. наруши изискванията за идентификация, маркировка, етикетиране и опаковане по чл. 7, 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
5. наруши изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 по отношение на допустимите отклонения;
6. не изпълни изискванията за водене и предоставяне на документация по чл. 26 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
7. не изпълни изискванията на чл. 24ж, ал. 2 и чл. 27 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
8. наруши разпоредбите на чл. 24ж, ал. 3 за задължителното опаковане на амониево-нитратните торове.
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 2700 лв. до 4800 лв.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 1000 до 2400 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което не изпълни задълженията, предвидени в чл. 8, 9, чл. 17, ал. 1 и 4, 24е, 24з и 26.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1900 до 3600 лв.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което не спазва задължителните условия по чл. 7, т. 1 или не изпълни предписанията на компетентните органи по чл. 8, ал. 2 или по чл. 13 или не изпълнява задълженията си по чл. 27.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 2700 до 4800 лв.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.)

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 600 до 1200 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което възпрепятства изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица по чл. 10 и чл. 37, ал. 1, т. 5.

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което наруши и/или не изпълни предписание на контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните, издадено във връзка със служебните задължения в качеството им на длъжностни лица.
(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 2700 до 4800 лв.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 1500 до 2400 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което рекламира продукт за растителна защита в нарушение на условията или забраната, предвидени в чл. 21 и 22.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 2400 до 3600 лв.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 1500 до 4800 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което пуска на пазара, съхранява, преопакова без необходимото разрешение продукти за растителна защита, предназначени за продажба, или извършва фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители без необходимото разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 3600 до 6000 лв.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което изпитва с научноизследователска и експериментална цел неразрешени продукти за растителна защита без необходимото разрешение по чл. 16а, ал. 1.
(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1000 до 2000 лв.

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Наказва се с глоба от 600 до 1600 лв. длъжностно лице, което виновно не изпълни задълженията си по чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 26.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1800 до 3600 лв.

Чл. 46. Когато нарушението е извършено повторно в срок една година, глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушения на този закон извън посочените в тази глава виновните физически лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За нарушение на наредбите и другите нормативни актове по прилагането на този закон, за които не са предвидени санкции по тази глава, на виновните физически лица се налага глоба от 50 до 250 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 250 до 750 лв.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Актове за установяване на нарушенията по този закон се съставят от съответните контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните и от нейните поделения в страната, а наказателните постановления се издават от директорите на съответните областни дирекции по безопасност на храните.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Фитосанитарен контрол" е контролът, насочен към предотвратяване пренасянето през държавните граници и разпространението на вредители по растенията и растителните продукти.
2. "Фитосанитарен сертификат" е официален международен документ, съобразен с модела, приложен към Международната конвенция за защита на растенията (Рим, 1951 г.), удостоверяващ отсъствието на карантинни вредители в пратката.
3. "Фитосанитарен паспорт" е официален етикет, издаден от дадена страна-членка на Европейския съюз, от който е видно, че европейските разпоредби, отнасящи се до фитосанитарните норми, както и всички останали специфични изисквания са били спазени, и който в този случай е:
а) стандартен за страните от Европейския съюз за различните видове растения или растителни продукти;
б) утвърден от официалните власти на страната членка и издаден в съответствие с изискванията за прилагане и с особеностите на процедурата за издаване на фитосанитарен паспорт.
4. "Растения" са живи растения или живи части от тях, включително семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури.
5. "Семена" са тези в ботанически смисъл, предназначени за засяване.
6. "Растения за засаждане" са тези, които са засадени и се предвижда да останат такива или да се пресадят след внасянето им, или растения, които не са засадени при внасянето им, но се предвижда да се засадят след това.
7. "Засаждане" е всяка операция, свързана с поставянето на растенията в условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство и размножаване.
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Растителни продукти" са продукти от растителен произход непреработени фабрично (включително зърно), както и преработените продукти, които с оглед на тяхната природа или тяхното видоизменение могат да представляват риск за интродукция или за разпространяване на вредители.
9. "Хранителна среда" е всеки материал, в който растенията развиват корени или е предназначен за тази цел.
10. "Дървен материал" е този със или без кора под формата на трупи, греди, дъски, отпадъци от обработката на дървесината, изолирана кора, а така също и под формата на помощни и постелъчни материали и амбалаж.
11. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Карантинен вредител" е вредител, който има потенциално значение за икономиката на застрашената зона и който още не е представен в тази зона или вече се намира в нея, но не е широко разпространен и е обект на официална борба.
12. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Вредител" е всеки растителен или животински вид, род или биотип, или патогенен агент, вреден за растенията или растителните продукти.
13. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Интегрирана борба" е рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични и агротехнически мерки или от мерки, свързани със селекцията на растенията, при които използването на продукти за растителна защита е ограничено по стриктен минимум с цел да се поддържа популацията от вредители под прага на икономическата вредност.
14. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Препарати" са смеси или разтвори от две или повече вещества, от които поне едното е активно, предназначени за употреба като продукти за растителна защита.
15. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Продукти за растителна защита" са активни вещества и продукти, съдържащи едно или няколко активни вещества, които се доставят на потребителите и са предназначени да:
а) опазят растенията или растителните продукти от вредители или да предпазят от действието на вредители;
б) влияят върху жизнените процеси на растенията по начин, различен от хранителните вещества;
в) предпазят растителните продукти, но не са консерванти;
г) унищожат нежелани растения;
д) унищожат части от растения;
е) контролират и предпазват растенията от нежелателен растеж.
Продуктите за растителна защита се разделят на:
а) инсектициди - средства за борба с вредните видове насекоми; инсектицидите могат да се употребяват за:
аа) вегетационни третирания;
бб) третиране в култивационни съоръжения;
вв) фумигация и обеззаразяване на празни помещения и складирана продукция срещу складови неприятели;
гг) третиране и фумигация на почва;
б) акарициди - средства за борба с акарите;
в) нематоциди - средства за борба с нематодите;
г) лимациди - средства за борба с охлювите;
д) родентициди - средства за борба с гризачи;
е) атрактанти - средства, които привличат вредните насекоми на определени места;
ж) репеленти - средства, които отблъскват вредните насекоми, гризачи, птици и други неприятели по растенията;
з) фунгициди - средства за предпазване и борба с причинители на болести по растенията; фунгицидите могат да се употребяват за:
аа) вегетационни третирания;
бб) третиране на семена;
вв) третиране при съхранение на растителна продукция;
и) хербициди - средства за борба с плевелите;
к) дефолианти - средства, които се използват за обезлистване на растенията;
л) десиканти - средства, които се използват за изсушаване на растенията;
м) растежни регулатори - средства, които служат за регулиране на физиологичните процеси в растенията.
16. "Растителнозащитни услуги" е платена дейност, свързана с извършването на растителнозащитни мероприятия и дейности.
17. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Биологичен агент" е биологична единица, способна да се самовъзпроизвежда, която се използва за борба срещу вредните организми.
18. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Тор" е материал, главната функция на който е снабдяването на растенията с хранителни вещества.
19. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Минерални торове" са торове, в които обявените хранителни елементи са във вид на неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или химичен процес.
20. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Органични торове" са въглеродсъдържащи продукти главно от растителен и/или животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията.
21. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Подобрители на почвата (мелиоранти)" са материали, които се прибавят към почвите, главната функция на които е подобряване на физическите и/или химическите свойства и/или на биологическата активност на почвите.
22. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Биологично активни вещества" са растежни вещества, образуващи се в малки количества в самите растения и/или продукти на химичен синтез, които стимулират или потискат протичането на физиологичните процеси, обуславящи растежа и развитието на растенията и не съдържат хранителни елементи.
23. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Хранителни субстрати" са продукти, чието използване осигурява рохкава среда на растенията, укрепващи абсорбиращите им органи и осигуряващи необходимите за растежа и развитието им хранителни вещества.
24. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Плодородие на почвата" е способността на почвата да създава условия за развитие на растенията, както и да ги снабдява през целия вегетационен период с необходимите количества усвоими хранителни вещества и вода.
25. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Формулация на продукти за растителна защита" е комбинация от различни съставни части, които правят продукта полезен и ефективен за изискваната цел; формата на продукта за растителна защита, в която той се пуска на пазара.
26. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Активни вещества" са вещества или микроорганизми, включително вируси, които имат общо или специфично действие срещу вредители или върху растенията, части от растенията или растителните продукти.
27. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Замърсител" е вещество, което се съдържа в растителните суровини в резултат на дейностите по отглеждането и съхраняването им или в почвата и водите в резултат на замърсяване на околната среда.
28. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Разрешение на продукт за растителна защита" е административен акт на компетентен държавен орган, издаден по повод на заявление, подадено за пускане на пазара на продукт за растителна защита на територията на страната.
29. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) "Околна среда" са водите, въздухът, почвата, дивите видове от фауната и флората, взаимодействието между тях и тяхната взаимовръзка с живите организми.
30. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) "Биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход" е начин на производство, при което се прилагат система от строго определени методи и специфични правила за контрол, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
31. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Съществуващо активно вещество" е активно вещество, което е предлагано на пазара на Европейския съюз преди 25 юли 1993 г.
32. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Ново активно вещество" е активно вещество, което се пуска на пазара на Европейския съюз след 25 юли 1993 г.
33. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Нотифицирано съществуващо активно вещество" е съществуващо активно вещество, което е заявено от един или повече заявители за включване в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз.
34. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Нотифицирано ново активно вещество" е ново активно вещество, заявено от един или повече заявители за включване в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз, за което Европейската комисия е взела решение, че представената документация е достатъчно пълна.
35. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Паралелна търговия на продукти за растителна защита" е пускане на пазара в Република България на продукт за растителна защита, който е идентичен на продукта за растителна защита, вече разрешен в страната.
36. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Одобрени бази на физически и юридически лица" са официално признати бази, които разполагат с персонал, помещения, съоръжения и апаратура, необходими за провеждане на изпитвания на продукти за растителна защита, и са получили сертификат от Българската агенция по безопасност на храните за осигуряване на качество по Добрата експериментална практика и Добрата лабораторна практика.
37. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Преопаковане" е разрешено от производителя на продукта или оторизиран негов представител прехвърляне на съдържанието от една опаковка в друга, обикновено по-малка, предназначена за пускане на пазара.
38. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Оригинален продукт за растителна защита" е продукт за растителна защита, заявен за разрешаване, който съдържа активно вещество, чийто производител го е заявил или е участвал при заявяването му за включване в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз.
39. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Писмо за достъп до защитени данни" е документ, подписан от собственика или собствениците на информация, защитена като поверителна, удостоверяващ, че компетентните органи в Република България могат да я използват при разрешаването на друг продукт, различен от оригиналния.
40. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Пускане на пазара" е всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, която не е предназначена за складиране, последвано от експедиция извън територията на Република България. Съхраняването за целите на доставка се смята за пускане на пазара. Вносът на територията на Република България се смята за пускане на пазара.
41. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Официални бази за изпитване на Българската агенция по безопасност на храните" са бази на Българската агенция по безопасност на храните, които извършват изпитване на продукти за растителна защита, спазвайки принципите на Добрата експериментална практика и Добрата лабораторна практика.
42. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Заявител" е производител на продукти за растителна защита или писмено упълномощен негов представител. Производителят на продукти за растителна защита е притежател на удостоверението за разрешаване.
43. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Минимална употреба" е употреба на разрешен продукт за растителна защита срещу рядко срещани вредители или при земеделски култури, които се отглеждат рядко от ограничен брой производители или културите са широко разпространени, но употребата се налага, за да се отговори на извънредна необходимост.
44. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Икономически важни вредители" са болести, неприятели и плевели, които се явяват ежегодно и предизвикват значителни загуби на земеделска продукция.
45. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Добра лабораторна практика" е система по качество, отнасяща се до организационния процес, както и до условията, при които се планират, провеждат, контролират, документират, съхраняват и докладват неклиничните изследвания за безопасност на продуктите за растителна защита за здравето на хората и околната среда.
46. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Добра растителнозащитна практика" е съвкупност от правила при осъществяване на растителнозащитни мероприятия.
47. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) "Сигнализация на икономически важни вредители по земеделските култури" е определяне и оповестяване от Българската агенция по безопасност на храните на заинтересованите потребители за оптималните срокове за провеждане на растителнозащитни мероприятия с цел предпазване от нападение или срещу вредители, достигнали икономическия праг на вредност.
48. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Интегрирано производство" е производство на растения и растителни суровини по регламентирани правила за постигане на определено качество, при което се дава приоритет на екологосъобразни методи за намаляване страничния негативен ефект от използваните продукти за растителна защита за осигуряване на безопасността на производителя и потребителите и опазване на околната среда.
49. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Разрешаване на допълнителна употреба" е разрешаване на нова употреба на вече разрешен продукт за растителна защита в страната.
50. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г.) "Ефикасност на продуктите за растителна защита" е съотношението между положителните и отрицателните влияния от прилагането на продуктите за растителна защита, при което положителните влияния трябва да са по-големи от отрицателните влияния, които могат да настъпят върху околната среда или добива от съответната култура в резултат на прилагането или неприлагането на продукти за растителна защита.
51. (нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от 28.03.2006 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 31.01.2008 г.)
52. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) "Гранични инспекционни фитосанитарни пунктове" са специално обособени места в зоната на ГКПП за извършване на фитосанитарен контрол.
53. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот" са еднокомпонентни или сложни торове на базата на амониев нитрат, съдържащи повече от 28 на сто от масата на азот по отношение на амониевия нитрат.
54. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Добра експериментална практика" е система от основни правила за организиране на опити при полски условия, която осигурява провеждането, отчитането, записването, оценката и тълкуването на опитите да се извършват така, че резултатите от тях да са в съответствие с разпоредбите на насоки 181 и 152 на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO).
55. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Еквивалентност" е определянето на подобието на химическия състав, представляван от различните източници на технически материали. В случай че новият източник представлява подобна или по-малка опасност в сравнение с еталонния източник, новият източник може да се смята за еквивалентен на еталонния източник.
56. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Коформулант" е неактивно съединение, различно от активната съставка, добавено в продукт за растителна защита.
57. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Негодни продукти за растителна защита и торове" са продукти с изтекъл срок на годност и/или с променени физични и химични свойства.
58. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Партида" по смисъла на глава втора, раздел V е определено количество торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, опаковани или в насипно състояние, което е еднородно по отношение на вид, състав, качество, наименование, място на произход и лице, което ги е пакетирало, придружавани от един и същ търговски документ или документ за качество.
59. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Поведение в околната среда на продукта за растителна защита" е въздействието на продуктите върху компонентите на околната среда и възможността при условията на тяхната употреба да попаднат в почвите, да замърсят подземните и повърхностните води и да се разпространят във въздуха.
60. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Търговия на дребно с продукти за растителна защита" са всички дейности по придобиване, доставка, съхраняване в наличност с цел продажба или продажба на продукти за растителна защита в селскостопански аптеки на краен потребител.
61. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Търговия на едро с продукти за растителна защита" са всички дейности, състоящи се от покупко-продажба, придобиване, внос, доставяне, съхраняване, снабдяване или износ на продукти за растителна защита, с изключение на търговията на дребно с продукти за растителна защита.
62. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Фитосанитарни инспектори" са експерти, притежаващи необходимата квалификация за извършване на фитосанитарен контрол, назначени за това.
63. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Фумигация" е метод за унищожаване на вредители, основан на използване на газове, в херметично затворени пространства.

Заключителни разпоредби


§ 2. Този закон отменя Закона за защита на растенията от болести и неприятели (обн., Изв., бр. 11 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 26 от 1968 г.).

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагането на закона.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 25 септември 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2001 Г.)
§ 44. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите".

§ 45. Навсякъде в закона думите "Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия" се заменят с "Националната служба за растителна защита".

§ 46. Навсякъде в закона думите "фитофармацевтичен препарат", "фитофармацевтични препарати" и "фитофармацевтичните препарати" се заменят съответно с "продукт за растителна защита", "продукти за растителна защита" и "продуктите за растителна защита".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 28.03.2006 Г.)
§ 30. Наредбата по чл. 14, ал. 5 се издава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 31. Продукти за растителна защита, разрешени в Република България до влизането в сила на този закон, могат да се внасят в страната до 1 юни 2006 г., когато съдържащите се в тях активни вещества са включени:
1. в утвърдения със заповед списък на активните вещества, забранени за влагане при производството на продукти за растителна защита и за които условието за забрана важи от 1 януари 2007 г., или
2. в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 2, или не са нотифицирани.

§ 32. Продукти за растителна защита, които имат валидни разрешения към датата на влизане в сила на този закон и чиито активни вещества не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и за които към тази дата няма решение за невключването им в същия списък, запазват разрешенията си до датата на тяхното изтичане и/или до решението за включване или невключване на техните активни вещества в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1.

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 7 - относно чл. 14а, и § 13 - относно чл. 15ж, които влизат в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 56. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г.) в чл. 24 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2006 Г.)
§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграф 21, т. 3 и 4, § 25, т. 2 и § 93, т. 1, относно чл. 257, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които влизат в сила от 1 май 2006 г.;
2. параграф 2 относно чл. 1а, т. 2, § 6 относно чл. 4б, ал. 6 и 7, § 7 относно чл. 4в, ал. 9, § 9, т. 3, § 15 относно чл. 6к, ал. 6 и чл. 6о, § 18 относно чл. 8, ал. 2 - 9, § 22, § 35 относно чл. 23а, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 23в, ал. 1, чл. 23г, ал. 1, 3 - 6 и 8 - 11, чл. 23д, чл. 23е, чл. 23ж и чл. 23з, ал. 5, § 36, т. 2, § 39, § 43 относно чл. 27а, ал. 4, § 45 относно чл. 28а, ал. 2, § 48 относно чл. 29ж, ал. 2, 4 и 5, § 53 относно чл. 32, ал. 5, § 54 и § 59 относно чл. 36а, ал. 4, чл. 36б и чл. 36в, ал. 2, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2008 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 31 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 58. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г. и бр. 13 от 2008 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 23. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. В останалите текстове на закона думите:
а) "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";
б) "продоволствието" и "регионална служба за растителна защита" се заменят съответно с "храните" и "областна дирекция по безопасност на храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2011 Г.)
§ 53. В останалите текстове на закона думите "предлагане на пазара", "предлагането на пазара" и "предлагат" се заменят съответно с "пускане на пазара", "пускането на пазара" и "пускат".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2011 Г.)
§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2005/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2005 година за изменение на Приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността
ДИРЕКТИВА 2005/16/ЕО НА КОМИСИЯТА от 2 март 2005 година за изменение на Приложения І - V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно предпазните мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността
ДИРЕКТИВА 2005/15/ЕО НА СЪВЕТА от 28 февруари 2005 година за изменение на приложение ІV към Директива 2000/29/ЕО относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността
ДИРЕКТИВА 93/51/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1993 година за установяване на правила за движението на определени растения, продукти от растителен произход или други предмети през защитена зона и за движението на тези растения, продукти от растителен произход или други предмети, произхождащи от такава защитена зона и движещи се в нея
ДИРЕКТИВА 93/50/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1993 година относно определяне на някои растения, невключени в списъка на Приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складовете или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър
ДИРЕКТИВА 92/90/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 1992 година относно установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други предмети, както и условията и реда за тяхната регистрация
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 декември 1975 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно торовете
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2005 година относно невключването на веществото налед в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемането на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума