навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 15 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 31.08.2002 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията за издаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България.

Чл. 2. Разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел или продължаване на разрешението за извършване на такава дейност се издава от министъра на правосъдието за срок една година по образец съгласно приложение № 1.


Чл. 3. Срокът на издадено разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел започва да тече от датата на издаденото разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България.

Глава втора.
ИЗДАВАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ


Чл. 4. За издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел се подава молба-декларация по образец съгласно приложение № 2 до министъра на правосъдието чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България.


Чл. 5. (1) Към молба-декларацията се прилагат следните документи на български език:
1. подробен план за определяне предмета и целта на дейност за срока, за който се иска издаване на разрешение;
2. документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността;
3. препис от решението на съда, ако има съдебна регистрация;
4. свидетелство за съдимост;
5. медицинско удостоверение;
6. други документи, които се изискват по силата на нормативните актове, регламентиращи съответния вид дейност с нестопанска цел, ако такива са необходими;
7. два броя снимки, размер 3 x 4, пълен фас.
(2) Документите по ал. 1 се заверяват и легализират по съответния ред.


Чл. 6. (1) Министърът на правосъдието се произнася с решение в едномесечен срок от получаване на документите за издаване на разрешение или отказ, за което се уведомява кандидатът на посочения от него адрес.
(2) Кандидатът получава решението по ал. 1 от дипломатическото или консулското представителство, приело документите по чл. 5, ал. 1.


Чл. 7. Разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел се издава в 7-дневен срок от датата на представяне на документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет, и лично се получава от кандидата в Министерството на правосъдието.


Чл. 8. (1) Молбата за продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел заедно с необходимите документи се подава не по-късно от един месец преди изтичане на действащото разрешение.
(2) Чужденец, който кандидатства за продължаване на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел, освен документите по чл. 5, ал. 1 представя: документ за платена държавна такса в размер, определен с акт на Министерския съвет, отчет за изпълнение плана за дейността, както и документ, че няма данъчни задължения.
(3) Разрешението за продължаване срока за извършване на дейност с нестопанска цел се получава лично от чужденеца в Министерството на правосъдието след представяне на документ за платена държавна такса.


Чл. 9. В случай на изгубване или повреждане на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел по молба на лицето се издава дубликат след представяне документ за платена държавна такса.


Чл. 10. Отказва се издаване или продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел в следните случаи:
1. кандидатът не е подал необходимите документи по чл. 5, ал. 1 или чл. 8, ал. 2;
2. представеният план за дейността или отчета за неговото изпълнение са необосновани или са с недоказана общественополезна дейност;
3. от представените документи е видно, че кандидатът има намерение да извършва работа по трудово правоотношение;
4. кандидатът е подал документи преди изтичане на 12 месеца от датата на отнемане на последното разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел;
5. кандидатът пребивава в Република България краткосрочно;
6. по отношение на кандидата е наложено ограничение за издаване на виза и за влизане в страната или е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 10 или чл. 11 от Закона за чужденците в Република България.


Чл. 11. (1) Чужденец, който изпадне във временно затруднение или невъзможност за извършване на дейността с нестопанска цел, е длъжен да уведоми министъра на правосъдието в 7-дневен срок.
(2) При отпадане на причините, предизвикали временно затруднение на дейността му, чужденецът уведомява министъра на правосъдието в 7-дневен срок.


Чл. 12. (1) Разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел се отнема с решение на министъра на правосъдието, когато:
1. чужденецът е заявил неверни лични данни или информация;
2. лицето изпадне в затруднение или невъзможност за извършване на дейността за повече от 6 месеца за последните 12 месеца;
3. в случай на неизпълнение на данъчните си задължения;
4. когато след издаване на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел на чужденеца е наложена принудителна административна мярка или е отказано продължаване на срока за пребиваване в страната на основание чл. 10 или чл. 11 от Закона за чужденците в Република България.
(2) Лицето се уведомява писмено за отнемане на разрешението в тридневен срок.

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ, УВЕДОМЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ НА ЧУЖДЕНЦИ


Чл. 13. В Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието се завежда специален регистър, в който за всеки чужденец се вписват данните от:
1. първоначалната молба за издаване на разрешение;
2. молбата за продължаване на издаденото разрешение;
3. решенията за издаване, отказ за издаване на разрешения, продължаване, отказ за продължаване и отнемане на разрешение;
4. издаденото разрешение.


Чл. 14. Министерството на правосъдието уведомява в тридневен срок службите за административен контрол на чужденците в Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи за обстоятелствата по чл. 13.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба влиза в сила 7 дни след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на правосъдието.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 24, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България.


§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 2


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ
 
снимка Имена по паспорт
на чужденеца на чужденеца
  (на кирилица)
 
.........................................................................................................................
  (на латиница)
 
.........................................................................................................................
релефен печат гражданство
   
  паспорт № ......, изд.
 
от ....., валиден до ..................................................................................................
   
Вид разрешена дейност с нестопанска цел
срок на валидност
дата на издаване ....... 200... г.
Министър на правосъдието:
(подпис, печат)
 
гръб на документа
Дата и място на раждане .................................................................................................................................................................................................................
Адрес на местоживеене ..................................................................................................................................................................................................................
....................... Телефон ...........................................................................................................................................................................................................
Адрес на упражняваната дейност .......................................................................................................................................................................................................
 
Регистрация № ........../..................................................................................................................................................................................................................
Първоначално разрешение № ..../.... за срок от ....... до ..................................................................................................................................................................................
Продължено разрешение № ..../.... за срок от ....... до ..................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 2 към чл. 4


Вх. №
Дипломатическо или консулско
представителство
на Република България
 
Снимка МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
  ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ
  ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА
  БЪЛГАРИЯ
   

За първоначално разрешение от ... до ... за продъл-

жение на разрешение № ... от .............................................................................................................................................................................................................
(пълни имена на чужденеца по паспорт на кирилица)
..................................................................................................................................................................................................................................
(пълни имена на чужденеца по паспорт на латиница)
Роден на ............... в ............................................................................................................................................................................................................
Гражданин на ......................, № на националния пас-
порт ........., издаден от ........, валиден до ..........................................................................................................................................................................................
Адрес:..................................................................................................................................................................................................................................
Информация за дейността с нестопанска цел:............................................................................................................................................................................................
Населено място (адрес) на упражняваната дейност в
Република България.........................................................................................................................................................................................................................
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума