навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ

В сила от 01.06.1989 г.
Утвърдени със заповед № РД-02-14-408 от 29.XII.1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство

, отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменени с § 3, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи общежития за ученици, студенти н работещи.
(2) Нормите не се отнасят за общежития към музикални, художествени и специални училища с оздравителен режим.

Чл. 2. Нормите се прилагат едновременно с нормите за проектиране на строителните конструкции и инсталациите на сгради, Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми, хигиенните норми, нормативните документи по опазването на природната среда, нормите за проектиране на защитни съоръжения на гражданската отбрана, както и с други норми, поставящи изисквания към общежитията.


Чл. 3. Разположението на общежитията в населените места се определя с градоустройствения план.

Раздел II.
СГРАДИ


Чл. 4. Общежитията за ученици се изграждат с височина до 4 етажа.


Чл. 5. (1) Не се допуска ориентация на жилищни помещения на север североизток и северозапад.
(2) За помещенията с ориентация на запад и югозапад се предвиждат архитектурно-строителни мероприятия против прегряване (лоджии, балкони и др.).


Чл. 6. Светлата височина на жилищните помещения е най-малко 2,5 m.

Раздел III.
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗВЕНА И ПОМЕЩЕНИЯ


Чл. 7. Общежитията се проектират с функционално обособени зони - жилищна и обслужваща.


Чл. 8. (1) Жилищната зона съдържа жилищни групи с капацитет 25-40 обитатели.
(2) Под жилищна група по смисъла на тези норми се разбира повторяем елемент на жилищната зона, който включва група помещения за провеждане предимно на дейностите, свързани с домашния бит, труда и частично на отдиха.
(3) В жилищната група се разполагат:
1. жилищни помещения, които се оразмеряват по нормите, дадени в табл. 1 и 2;
2. спомагателни помещения, които се оразмеряват по нормите в табл. 3.


Таблица 1
 
НОРМИ ЗА НЕТО ПЛОЩТА НА ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТЯТА
 
№ по   Нето площ на жилищното помещение в кв. м на обитател
ред   за ученици за студенти за работещи
    с преддверие с преддверие с преддверие с преддверие с преддверие
  Жилищно помещение за и санита- и санита- и санита- и санита- и санита-
    рен възел рен възел рен възел рен възел рен възел
            и кухненска
            ниша
1. 1 обитател с място за работа - 13-16 16-17,5* 13-16 16-17,5
2. 2 обитатели с място за работа 8-10 8-10 9,5-12 - -
3. 2 обитатели без място за работа 8-8,5** - - 8-8,5 9-10,5
4. 3 обитатели с място за работа 7,5-8,5 7,5-8,5*** - - -
5. 3 обитатели без място за работа 6,5-7**        
Забележки: * Предвижда се и като жилищно помещение за възпитател към всяка жилищна група в общежитията за ученици.
** Предвижда се по изключение.
*** Прилага се само при реконструкция на съществуващи сгради.

Таблица 2

НОРМИ ЗА НЕТО ПЛОЩТА НА ЖИЛИЩНИ ЕДИНИЦИ ЗА
СЕМЕЙСТВА В ОБЩЕЖИТИЯТА
 
№ по ред Жилищна единица за Нето площ на жилищните
    единици в кв. м
1. семейство без дете 30-32
  с дете 33-38

Таблица 3

НОРМИ ЗА НЕТО ПЛОЩТА НА СПОМАГАТЕЛНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В ЖИЛИЩНА ГРУПА НА ОБЩЕЖИТИЯТА
 
№ по ред   Нето площ в кв. м на обитател в
    общежитията за
  Помещения    
    ученици студенти и работещи
1. Дневна 0,45-0,8 0,45-0,8
2. Занималня 0,9-1,2 -
3. Кухня 0,3-0,35 0,3-0,35*
4. Помещение за пране, сушене    
  и гладене 0,65-0,8 0,65-0,8

Забележка:* Предвижда се, когато към жилищните помещения не е проектирана кухненска ниша.


Чл. 9. (1) Обслужващата зона съдържа група помещения за административно-битово обслужване, културни и младежки дейности, които се оразмеряват в зависимост от капацитета на общежитието по нормите в табл. 4.
(2) В обслужващата зона се разполага група "Здравеопазване", в която се предвиждат изолационни помещения с 1 или 2 легла, санитарен възел и самостоятелен вход при осигуряване:
1. в общежития за ученици - по 1 легло на 50-70 обитатели;
2. в общежития за студенти и работещи с жилищни помещения за повече от 1 обитател - по 1 легло на 250-300 обитатели.
(3) При доказана целесъобразност в обслужващата зона се предвиждат и следните групи, които се оразмеряват по съответните действуващи норми за проектиране:
1. хранене;
2. спорт;
3. търговия;
4. битови и други услуги.


Таблица 4
 
НОРМИ ЗА НЕТО ПЛОЩТА НА ГРУПАТА ЗА АДМИНИСТРА-
ТИВНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРНИ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩЕЖИТИЕТО
 
№ по Помещения за Нето площ в кв. т на обитател
ред    
1. административно-битово обслужване 0,45-1,4
2. културни и младежки дейности 0,3-0,45

Забележка: Виж информационно приложение към табл. 4.


Чл. 10. Жилищните помещения се предвиждат:
1. в общежития за студенти и работещи - за 1 и за 2 обитатели;
2. в общежития за ученици - за 2 и за 3 обитатели.


Чл. 11. (1) Към всяко жилищно помещение се предвижда самостоятелен санитарен възел с душ, тоалетен умивалник и клозетно седало.
(2) На подходящо място към жилищното помещение в общежитията за студенти н работещи може да се предвиди кухненска ниша с фронт най-малко 1,5 m.


Чл. 12. В общежитията за ученици към всяка жилищна група се предвижда жилищно помещение за възпитател съгласно табл. 1.


Чл. 13. Жилищните помещения за семейни се проектират като самостоятелни жилищни единици със санитарен възел, кухня-бокс, кътове за работа, лоджия (балкон, тераса) и се оразмеряват по нормите в табл. 2.


Чл. 14. За обитателите на всяка жилищна група се предвижда дневна.


Чл. 15. (1) Във всяка жилищна група на общежитията за ученици с жилищни помещения без място за работа се предвижда занималия.
(2) В общежитията за ученици с жилищни помещения с място за работа дневните могат да изпълняват и функциите на занималия.


Чл. 16. Към всяка жилищна група се осигурява резервен санитарен възел.


Чл. 17. (1) Комуникационните площи - коридори, стълбища, вестибюли и осветително-рекреативни пространства към тях, заемат до 20% от нето площта на сградата.
(2) Ориентировъчни показатели за бруто площта на обитател са посочени в табл. 5.


Таблица 5
 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БРУТО ПЛОЩТА
НА ОБЩЕЖИТИЯТА
 
Бруто площ в кв.м на обитател в общежитията за
ученици несемейни семейни
с жилищни с жилищни студенти работещи семейства семейства
помещения помещения         без дете с дете
за 2 оби- за 3 оби- с жилищни с жилищни с жилищни с жилищни    
татели татели помещения помещения помещения помещения    
    за 1 обита- за 2 обита- за 1 обита- за 2 обита-    
    тел тели тел тели    
15,5-21 14,5-19 21,5-29 14,5-21,5 21,5-29 14-19,5 23,5-27,5 18-22,5

Раздел IV.
КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 18. Строителната система на сградите за общежития трябва да създава възможности за реконструкция и адаптиране на помещенията към нововъзникнали изисквания.


Чл. 19. Общежитията се проектират с отопление, което осигурява нормените температури за съответните помещения съгласно приложение 1 от "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура, бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.


Чл. 20. В помещенията на портиера се предвижда двустранна съобщителна инсталация за връзка с жилищните помещения.


Чл. 21. (1) В портиери ата и административните помещения се предвиждат преки телефонни постове.
(2) Във входното пространство и по възможност в дневните към жилищните групи се предвиждат телефонни автомати.


Чл. 22. Общежитията се проектират със системи за колективно приемане на радио- и телевизионни програми с абонатни контакти в дневните на жилищните групи и в жилищните помещения.


Информационно приложение

към таблица 4

 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НЕТО ПЛОЩТА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА
АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРНИ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩЕЖИТИЯТА
 
  Нето площ в кв. м на обитател в общежития
по Помещения с брой обитатели
ред   50 100 200 400 600 1000
  Административно-битово обслужване            
1. Входно пространство 0,35 0,3 0,18 0,16 0,14 0,12
2. Помещения за административно обслужване 0,2 0,18 0,14 0,1 0,09 0,06
3. Битови помещения за обслужващ персонал с            
  гардероби и санитарен възел с душ, мивка и            
  клозетно седало 0,2 0,15 0,08 0,045 0,035 0,03
4. Складове за лични пещи на обитателите, спортни            
  принадлежности и др. 0,25 0,22 0,2 0,17 0,15 0,12
5. Склад за нечисто бельо 0,1 0,09 0,06 0,04 0,03 0,025
6. Склад за чисто бельо 0,07 0,06 0,04 0,025 0,02 0,02
7. Склад за инвентар 0,12 0,1 0,08 0,05 0,04 0,03
8. Помещение за битови отпадъци на ниво терен 0,08 0,06 0,04 0,025 0,02 0,015
  Културни и младежки дейности            
9. Помещения за културни и младежки            
  дейности 0,45* 0,4* 0,55 0,45 0,4 0,3

Забележка: *Не се предвижда бюфет.

Раздел V.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ


Чл. 23. При реконструкция на съществуващи общежития и наличие на технически, конструктивни, функционални и други трудности за привеждането им в съответствие с настоящите норми се допуска:
1. в общежитията за студенти и работещи - жилищни помещения за 3 обитатели;
2. в общежитията за ученици:
а) жилищни помещения за 4 обитатели при площна осигуреност най-малко 5,5 кв. м на обитател;
б) общи тоалетни и душове при санитарно-хигиенна осигуреност - най-малко 1 клозетно седало на 10 ученици и най-малко 1 душ на 15 ученици;
в) в жилищните помещения се осигурява мивка.


Чл. 24. Отклонения от нормативно определените площи на спомагателните помещения и помещенията и пространствата за административно-битово обслужване, културни и младежки дейности се допускат при невъзможност за увеличаване на строителното петно и етажността, за изменения на строителната конструкция и др. п.

Заключителни разпоредби


§ 1. Нормите се издават на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.


§ 2. Нормите отменят "Общежития. Норми за проектиране", отпечатани в "Бюлетин за строителство и архитектура", кн. 5-6 от 1983 г.


§ 3. Нормите са утвърдени със заповед № РД-02-14-408 от 29.XII.1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство и се прилагат за обекти, които започват да се проектират след 1.VI.1989 г.


§ 4. Указания по прилагането на нормите дава председателят на Комитета по териториално и селищно устройство.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума