навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

В сила от 08.05.2003 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 13 Май 2011г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., отм. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16, т. 10 от Закона за народната просвета (ЗНП).

Чл. 2. С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:
1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.


Чл. 3. Документите, издавани или водени от институциите в системата на народната просвета, се попълват на български език.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Раздел I.
Училища


Чл. 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книга за решенията на педагогическия съвет;
2. Книга за регистриране заповедите на директора;
3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г.) Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;
5. Дневник за входяща кореспонденция;
6. Дневник за изходяща кореспонденция;
7. Книга за регистриране на дарения;
8. Свидетелство за дарение;
9. Летописна книга;
10. Книга за санитарното състояние;
11. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневник за група, подготвителна група;
12. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г.) Дневник на група;
13. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за завършена подготвителна група;
15. Удостоверение за завършен първи клас;
16. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
17. Книга за заповедите за храна;
18. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книга за движението на учениците от социално- педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати;
19. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст;
20. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г.)
21. Дневник за I клас;
22. Дневник за II - IV клас;
23. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Дневник за V - ХII клас;
24. Главна книга I - VIII клас;
25. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;
26. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;
27. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия;
28. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация;
29. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
30. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
31. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;
32. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;
33. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка;
34. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап;
35. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит;
36. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
37. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;
38. Удостоверение за преместване;
39. Удостоверение за завършен клас;
40. Удостоверение за професионално обучение;
41. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование;
42. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверение за завършен гимназиален етап;
43. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули);
44. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап;
45. Свидетелство за основно образование;
46. Дубликат на свидетелство за основно образование;
47. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език;
48. Свидетелство за професионална квалификация;
49. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули);
50. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;
51. Свидетелство за правоспособност;
52. Свидетелство за правоспособност по заваряване;
53. Диплома за средно образование;
54. Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);
55. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария);
56. Дубликат на диплома;
57. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;
58. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;
59. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1);
60. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
61. Ученическа лична карта;
62. Ученическа книжка;
63. Ученическа книжка за задочно обучение;
64. Колежанска книжка;
65. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)
66. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационна книга за издадените удостоверения;
67. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за успех по години и хорариум учебни часове;
68. (нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика;
69. (нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика за завършена степен на образование;
70. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Удостоверение за завършен курс за ограмотяване на възрастни;
71. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Удостоверение за завършен курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование;
72. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Уверение за участие в курс за ограмотяване на възрастни;
73. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Уверение за участие в курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование;
74. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене;
75. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Протокол за съпоставяне;
76. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Протокол за допускане до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация;
77. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит за признаване на професионална квалификация;
78. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Протокол за резултата от проверка на професионални знания, умения и компетентности;
79. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Протокол за оценките от изпити за признаване на професионална квалификация;
80. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия;
81. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
82. (нова - ДВ, бр. 23 от 2015 г.) Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Книгата за решенията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на решенията, взети на заседанията на педагогическия съвет. Неразделна част от книгата е класьор с протоколите от заседанията.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:
1. титулна страница с наименование на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименование на документа "книга за решенията на педагогическия съвет", дати на започване и завършване на книгата;
2. празни страници с редове за нанасяне на решенията на педагогическия съвет.
(3) Решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден за всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора. Решенията се вписват в книгата на ръка със син или черен химикал най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на институцията.
(4) Протоколът се класира в класьора най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.
(5) Всеки протокол включва: пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна година; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъжданията по време на заседанието; взетите решения. В началото на всяка учебна година в книгата се вписва поименният списък на членовете на педагогическия съвет.
(6) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.
(7) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума