навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., отм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието - ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекторати по образованието.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Регионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.
(2) Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.
(3) Регионалният инспекторат по образованието е юридическо лице със седалище - административният център на областта, на чиято територия осъществява дейността си.
(4) Регионалният инспекторат по образованието има печат, данъчен номер и идентификационен код по БУЛСТАТ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Регионалният инспекторат по образованието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН).

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 3. (1) Регионалният инспекторат по образованието се управлява и представлява от началник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието е държавен служител, който се назначава въз основа на конкурс и се освобождава от длъжност от министъра на образованието и науката.


Чл. 4. (1) Дейността на регионалния инспекторат по образованието се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Държавните служители изпълняват служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител и длъжностните характеристики, утвърдени от министъра на образованието и науката.
(3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда и длъжностни характеристики, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованието.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Експертите - държавни служители, в регионалния инспекторат по образованието се назначават въз основа на конкурс и се освобождават от длъжност от министъра на образованието и науката.
(2) Трудовите договори с лица, работещи по трудово правоотношение, се сключват, изменят и прекратяват от началника на регионалния инспекторат по образованието.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Общата численост на персонала на регионалните инспекторати по образованието е 613 души, разпределени съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Длъжностното разписание в регионалния инспекторат по образованието се утвърждава от министъра на образованието и науката.


Чл. 7. (1) Според разпределението на дейностите администрацията на регионалния инспекторат по образованието е обща и специализирана и се организира в отдели.
(2) Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" и осигурява технически дейността на началника на регионалния инспекторат по образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
(3) Специализираната администрация е организирана в отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност", който подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, като инспектира образователно-възпитателния процес и осъществява организационно-методическа дейност.


Чл. 8. (1) Началникът на регионалния инспекторат по образованието:
1. планира, организира и контролира дейността на регионалния инспекторат по образованието;
2. провежда държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област;
3. съдейства за осигуряване на условия за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта;
4. координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и юридическите лица с нестопанска цел;
5. контролира спазването на държавните образователни изисквания в детски градини, училища и обслужващи звена;
6. разпорежда се с финансовите средства на регионалния инспекторат по образованието в съответствие с действащата нормативна уредба;
7. съдейства и координира прилагането на областни, национални и международни образователни програми и проекти в детски градини, училища и обслужващи звена;
8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) организира и отговаря за дейностите по изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите кадри на територията на съответната област;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) съгласува сведение за организацията на дейността на детските градини, училищата и обслужващите звена (списък-образец № 1, списък-образец № 1а и списък-образец № 2), които прилагат системата на делегираните бюджети, и контролира изпълнението му;
10. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) утвърждава сведение за организацията на дейността на частните детски градини и училища, както и на детските градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети (списък-образец № 1, списък-образец № 1а и списък-образец № 2), и контролира изпълнението му;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) контролира дейността на директорите на училища по издаване на документи с фабрични номера и съхранява отчетни протоколи съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.);
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) прави предложения за утвърждаване и промяна на държавния план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 16 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.);
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) утвърждава държавния план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 4 ППЗНП;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в детските градини, училища и обслужващи звена;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) дава становище до директорите на държавните училища и държавните обслужващи звена по проекти на документацията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) организира, координира и контролира провеждането на държавните зрелостни изпити;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) организира, координира и контролира дейностите, свързани с насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) предоставя на министъра на образованието и науката информация за обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по § 1, ал. 2 от Закона за народната просвета;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена след извършване на проверка;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друг регионален инспекторат по образованието за изпълнение на дейности, за които регионалният инспекторат по образованието няма съответните експерти;
21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 20, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) предоставя на министъра на образованието и науката съставените от него актове за нарушение по чл. 48а от Закона за народната просвета;
22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) издава заповеди в съответствие с правомощията си, предвидени в нормативните актове;
23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 22, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) уведомява министъра на образованието и науката за констатирани нарушения в дейността на държавните и частните детски градини, училищата и обслужващите звена;
24. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 23, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители;
25. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 24, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена;
26. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 25, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини;
27. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 26, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г.) подписва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на държавни детски градини, училища и обслужващи звена за изменение на работната им заплата;
28. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 27 - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2014 г.) командирова служителите от регионалния инспекторат по образованието, директорите на държавните детски градини и на държавните и общинските училища и обслужващи звена и одобрява писмен отчет за разходите за командировки;
29. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) разрешава ползването на отпуск на директорите на държавните детски градини и на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и до 30 дни на държавните служители в регионалния инспекторат по образованието;
30. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 29 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) утвърждава правила за вътрешния ред на регионалния инспекторат по образованието;
31. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна т. 30 - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай служител.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието представя в края на всяка учебна година на министъра на образованието и науката отчет за дейността на регионалния инспекторат по образованието.

Глава трета.
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 9. Организацията на дейността в регионалния инспекторат по образованието се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правила за вътрешния ред.


Чл. 10. (1) Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" осигурява:
1. правно обслужване, като:
а) оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието;
б) изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения;
в) отговаря за законосъобразно съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в регионалния инспекторат по образованието и директорите на общинските училища и обслужващи звена;
г) дава становища относно налагане на дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;
д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) подготвя проекти на становища по чл. 8, ал. 1, т. 15;
е) осъществява процесуално представителство пред съда;
2. дейността във връзка с осигуряване на необходимите човешки ресурси, като:
а) технически осигурява назначаването и освобождаването на лицата, работещи по трудови правоотношения в общата администрация, както и на директорите на общинските училища и обслужващи звена;
б) поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета, отчита отпуските, заверява молбите за ползване на отпуски, издава и заверява документи за трудов стаж, приема и предава в счетоводството болнични листове и изготвя документи за пенсиониране на служителите по буква "а";
в) съставя актове за трудови злополуки;
г) създава организация по охраната на труда, техниката за безопасност и по отбранително-мобилизационната подготовка;
3. деловодно обслужване, като:
а) приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
б) представя информация на граждани и юридически лица за движението на преписки по подадени от тях молби, жалби, сигнали и предложения;
в) систематизира, архивира и съхранява документи и други материали на регионалния инспекторат по образованието;
4. финансово-стопански дейности, като:
а) осигурява финансово-счетоводното обслужване на регионалния инспекторат по образованието;
б) организира материално-техническото снабдяване, управлението и стопанисването на собствеността на регионалния инспекторат по образованието;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) приема писмени искания и запитвания от държавните детски градини, училища и обслужващи звена, касаещи финансовата им дейност, и ги представя в МОН по компетентност, с мотивирано мнение от регионалния инспекторат по образованието;
г) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) проверява и ежемесечно представя в МОН отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;
д) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) обобщава и ежемесечно представя в МОН справка за неразплатени разходи и справка за дължимите обезщетения на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;
е) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) приема и представя в МОН разшифровки на собствените приходи на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;
ж) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) приема и представя в МОН справка за броя на учениците, които ще получават стипендия в държавните училища, финансирани от МОН;
з) участва в проверки по чл. 16, ал. 1 и дава становища по ефективното управление на финансовите средства на държавните детски градини, училища и обслужващи звена;
5. информационни дейности, като:
а) осигурява информационното обслужване на регионалния инспекторат по образованието;
б) организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;
в) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) събира и обобщава информацията по чл. 8, ал. 1, т. 18.
(2) Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" изпълнява и други задачи, възложени от началника на регионалния инспекторат по образованието.


Чл. 11. Отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност" осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на регионалния инспекторат по образованието, като:
1. координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;
2. инспектира и анализира цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена;
3. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;
4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на народната просвета и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците и служителите и на работодателите и с юридически лица с нестопанска цел;
5. организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми и проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област;
6. организира разработването на проекта за държавен план-прием и съгласуването му с комисия по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите;
7. координира и създава организация за осъществяването и изпълнението на държавния план-прием;
8. координира и създава организация за провеждането на държавните зрелостни изпити;
9. подготвя и представя предложения до началника на регионалния инспекторат по образованието за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена след извършване на проверка;
10. изготвя отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения;
11. съдейства за провеждането на форми за квалификация на учители, помощник-директори и директори;
12. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
13. организира и провежда работни съвещания с директори, помощник-директори и учители;
14. осигурява организационно и методически дейността на директори, помощник-директори и учители;
15. разработва програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, за професионалното образование и обучение, превенции, интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
16. организира провеждането на регионални и национални извънучилищни дейности с ученици;
17. отговаря за провеждането на конкурси за заемането на длъжността "директор" на държавна детска градина, държавно и общинско училище и обслужващо звено;
18. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) планира и подпомага организацията по обучение на учителите с цел повишаване на квалификацията и кариерното им развитие;
19. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) обобщава потребностите от квалификация на педагогическите кадри в областта и съдейства за организиране и провеждането на различни форми за квалификация на учители на регионално ниво;
20. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) организира провеждането на семинари, обучение и квалификационни курсове;
21. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) координира взаимоотношенията с МОН, Националния институт за обучение на директори, със средни и висши училища и с неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Регионалният инспекторат по образованието осъществява дейността си по утвърден от министъра на образованието и науката годишен план. Началникът на регионалния инспекторат по образованието изпраща плана в МОН в срок до 10 септември на съответната календарна година.


Чл. 13. (1) Документите, изпратени до регионалния инспекторат по образованието от държавни органи, от юридически и физически лица, се завеждат във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се регистрира с входящ номер и дата.


Чл. 14. (1) Началникът на регионалния инспекторат по образованието възлага служебните преписки с резолюция до началниците на отдели. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Началниците на отдели възлагат изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично кой отговаря за изпълнението на задачата.


Чл. 15. Изходящите документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на изготвяне.


Чл. 16. (1) Контролната дейност на регионалния инспекторат по образованието се осъществява чрез цялостни, тематични и текущи проверки съгласно плана по чл. 12.
(2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието определя със заповед служител или комисия за извършване на проверка на дейността на детски градини, училища и обслужващи звена и посочва вида на контролната дейност, задачите и срока за тяхното изпълнение.
(3) Началникът на регионалния инспекторат по образованието утвърждава план за всяка цялостна и тематична проверка по предложение на съответните експерти.


Чл. 17. (1) За осъществения контрол се съставя констативен протокол в два екземпляра с приложения, удостоверяващи констатациите. Първият екземпляр се завежда в книга за регистриране на констативните протоколи в регионалния инспекторат по образованието, а вторият се изпраща в съответната детска градина, училище или обслужващо звено и е неразделна част от книгата за контролната дейност.
(2) Служителят или комисията запознават педагогическия съвет с резултатите от извършените цялостни и тематични проверки, а учителя и директора - за резултатите от текущите проверки.


Чл. 18. (1) При нарушения, констатирани в резултат на извършена проверка, началникът на регионалния инспекторат по образованието със заповед дава задължителни предписания до директора на детската градина, училището или обслужващото звено.
(2) Предписанията съдържат указания и срок за отстраняване на констатираните нарушения при проверката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Регионалният инспекторат по образованието осъществява контрол за изпълнението на задължителните предписания в срок.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г.) При необходимост извън плана по чл. 12 служителите в регионалния инспекторат по образованието извършват проверки в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта по реда на чл. 16, 17 и 18.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в регионалния инспекторат по образованието, могат да бъдат награждавани от министъра на образованието и науката, съответно от началника на регионалния инспекторат по образованието с отличия, парични и предметни награди.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) (1) Работното време на служителите в регионалния инспекторат по образованието е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(4) Освен почивката по ал. 3 се допуска ползването и на втора почивка в размер на 3 часа по график, утвърден от началника на регионалния инспекторат по образованието. Условията и редът за ползването на втората почивка се определят с вътрешни правила, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованието.


Чл. 22. (1) В регионалния инспекторат по образованието се поддържа и съхранява следната документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. книги за регистриране на заповедите на началника на регионалния инспекторат;
3. книга за регистриране на констативните протоколи, към която се прилагат протоколите и предписанията до директорите;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г.)
5. книга за регистриране на дарения;
6. книга за завеждане на болнични листове на служители от регионалния инспекторат по образованието, директорите на държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена;
7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) книга за регистриране на протоколите и на картите за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности от екипа за комплексно педагогическо оценяване по чл. 18 от Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.);
8. годишен план и годишен отчет на регионалния инспекторат по образованието;
9. сведение за организиране на дейността на детските градини, училищата и обслужващите звена (списък-образец № 1 и списък-образец № 2);
10. документация от конкурсни и държавни зрелостни изпити;
11. трудовите досиета на служителите в регионалния инспекторат по образованието и на директорите на държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена;
12. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2014 г.) протоколи за унищожени печати на закрити държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена;
13. документи от финансови ревизии и одити;
14. друга документация, определена в нормативните актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Документите по ал. 1 се съхраняват при условията и по реда на Закона за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 2007 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г.) В регионалния инспекторат по образованието се внедрява и поддържа административна информационна система, интегрирана със системата на МОН.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) и отменя Правилника за устройството и дейността на инспекторатите по образование (обн., ДВ, бр. 96 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 7. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "(МОН)" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "(МОМН)".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2014 Г.)

§ 4. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.)

1. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Благоевград със седалище Благоевград - 23, в т.ч.: началник на РИО - 1;
2. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Бургас със седалище Бургас - 23, в т.ч.: началник на РИО - 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Варна със седалище Варна - 24, в т.ч.: началник на РИО - 1;
4. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Велико Търново със седалище Велико Търново - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
5. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Видин със седалище Видин - 19, в т.ч.: началник на РИО - 1;
6. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Враца със седалище Враца - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
7. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Габрово със седалище Габрово - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
8. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Добрич със седалище Добрич - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
9. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Кърджали със седалище Кърджали - 22, в т.ч.: началник на РИО - 1;
10. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Кюстендил със седалище Кюстендил - 19, в т.ч.: началник на РИО - 1;
11. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Ловеч със седалище Ловеч - 19, в т.ч.: началник на РИО - 1;
12. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Монтана със седалище Монтана - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
13. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Пазарджик със седалище Пазарджик - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
14. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Перник със седалище Перник - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
15. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Плевен със седалище Плевен - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
16. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Пловдив със седалище Пловдив - 32, в т.ч.: началник на РИО - 1;
17. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Разград със седалище Разград - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
18. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Русе със седалище Русе - 21, в т.ч.: началник на РИО - 1;
19. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Силистра със седалище Силистра - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
20. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Сливен със седалище Сливен - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
21. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Смолян със седалище Смолян - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
22. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област София-град със седалище София - 40, в т.ч.: началник на РИО - 1;
23. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област София - регион, със седалище София - 22, в т.ч.: началник на РИО - 1;
24. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Стара Загора със седалище Стара Загора - 22, в т.ч.: началник на РИО - 1;
25. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Търговище със седалище Търговище - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
26. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Хасково със седалище Хасково - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1;
27. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Шумен със седалище Шумен - 22, в т.ч.: началник на РИО - 1;
28. Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Ямбол със седалище Ямбол - 20, в т.ч.: началник на РИО - 1.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума