навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4) Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ.
(2) Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както следва:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) за строежите от първа до трета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от четвърта и пета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 ЗУТ, когато се разполагат по регулационните линии (границите на поземлените имоти) - раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на образец № 2.
(3) Непосочените в ал. 2 образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3.
(5) Не са предмет на наредбата техническите предписания и решения (технологии) за изпълнение на строителните и монтажните работи.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите по чл. 1, ал. 1 се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Заверката по ал. 1 се извършва, преди разрешението за строеж да се връчи на възложителя. Разрешението за строеж влиза в сила:
1. след изтичане на срока по чл. 149, ал. 3 ЗУТ за обжалване от заинтересуваните лица, ако не е обжалвано;
2. след изтичане на срока по чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 5 ЗУТ за служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, ако не е издадена заповед за отмяната му;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) от датата на потвърждаването му от органа по чл. 216, ал. 6 ЗУТ, при липса на последващо обжалване по съдебен ред, а при обжалване - от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването му.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 4 ЗУТ в присъствието на определените с тази наредба лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.
(3) За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от тази наредба, които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) За строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.


Чл. 5. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно тази наредба.
(2) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересуваните страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.
(3) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) За съставяне на протокола по чл. 157, ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане по чл. 157, ал. 5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят по чл. 223, ал. 2 ЗУТ е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката независимо от обстоятелствата по ал. 3, 4 и 5.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна". При спорове:
1. решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) отмяна на решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок;
3. между участници в строителството на строежи от пета категория, за които не се изисква строителен надзор, същите се решават от регионалната дирекция за национален строителен контрол; началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.


Чл. 6. (1) За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.

Глава втора.
ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
(2) Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и ):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 7 ЗУТ;
б) раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;
в) (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя и проектантите по съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна", заверките на останалите контролирани нива се извършват в присъствието на проектантите по част "Конструктивна", част "Архитектура" и съответната проектна част в случаите на строеж, представляващ техническа инфраструктура; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3) - съставя се от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) заповедна книга на строежа (приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал); в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, регионалните структури на ДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; заповедната книга на строежа съдържа:
а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;
б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;
5. акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (приложение № 5) - съставя се от строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта;
6. акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (приложение № 6) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог); в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;
7. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител - за строежите от пета категория; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за заваръчните работи;
8. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (приложение № 8) - съставя се от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните физически лица по части "Геодезия" и "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор; със съставянето на този акт, съдържащ точните описания на извършените строителни и монтажни работи и съответствието (отклоненията, когато са в рамките на допустимите) с проекта, се предават изпълнените фундаменти и други на изпълнителя на монтажните работи за извършване на монтажа на съответните конструкции, машини и съоръжения;
9. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (приложение № 9) - съставя се от възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното физическо лице по част "Технологична" или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор;
10. акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" при спиране на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;
11. акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР;
12. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя, проектантите по съответната част и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;
13. акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (приложение № 13) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им;
14. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) акт за приемане на конструкцията (приложение № 14) - съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи годността за употреба при спазване на основните изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;
15. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;
б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;
16. протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;
17. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17) - съставя се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и съдържа:
а) резултатите от извършена 72-часова проба при експлоатационни условия на монтираните машини, съоръжения, апаратури, инсталации и др. за доказване на техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.;
б) данните за приетия режим на работно време, технологичните особености на процесите, машините, съоръженията, апаратурата, инсталациите и др., в съответствие с изготвените за целта програми и сключените договори;
в) доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.


Чл. 8. (1) При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му действително изпълнените строителни и монтажни работи своевременно се отразяват върху копие от одобрения (съгласуван) проект. След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, от строителя или от лице, определено от възложителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор.
(3) Екзекутивната документация се предава от възложителя на съответната администрация, издала строителните книжа, която удостоверява представянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали.
(4) Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.


Чл. 9. При изпълнението на строежите се съставят и всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в тази наредба.


Чл. 10. (1) Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Оригиналът на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно от администрацията, издала разрешението за строеж, като екземпляр от него се съхранява на строителната площадка за проверка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. "Скрити работи" са всички видове СМР, които подлежат на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество и точност не могат да бъдат определени след закриването им.
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г.) "Временно строителство" са всички сгради, съоръжения, инсталации и пътища, определени в плана за безопасност и здраве, които са специално построени или приспособени чрез реконструкция и ремонти за нуждите на строителството през времетраенето му и които се премахват преди приемане на строежа.
3. "Изпълнител на монтажни работи" е юридическо или физическо лице със съответната лицензия, изискваща се съгласно действащата нормативна уредба (когато такава се изисква), с което възложителят или строителят е сключил договор за изпълнение на монтажни работи. Юридическото или физическото лице може да се представлява от упълномощен от него и технически правоспособен представител.
4. "Доставчик на машини и съоръжения" е всеки търговец по смисъла на Търговския закон - юридическо или физическо лице, с което възложителят е сключил договор за доставяне на машините и съоръженията за обекта. Юридическото или физическото лице може да се представлява от упълномощен от него и технически правоспособен представител.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ.


§ 3. (1) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол контролират действия и бездействия на длъжностните лица в общините (районите), на строителния надзор и на участниците в строителството по спазването на наредбата.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 55 от 2001 г.).


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2012 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "чл. 169, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 169, ал. 1 - 3".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2016 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2017 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

(Образец 1)

 

Строеж: .....................................................................................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................................................................................

Проектант: ................................................................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................................................................................

 

 

ПРОТОКОЛ

 

за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение

 

за строеж за изпълнение на конкретния строеж

 

 

 

Днес, ...................... г., долуподписаните представители на:

 

1. Възложителя ......................................................................................................................................................................................,

 

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

2. Строителя ...........................................................................................................................................................................................,

 

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

3. Проектанта .........................................................................................................................................................................................,

 

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

4. Консултанта (строителен надзор) ....................................................................................................................................................,

 

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

извършихме предаване и приемане на одобрения проект на строеж......................................................................, състоящ се от:

 

 

 

1. Архитектурна част (бр. комплекти)...................................................................................................................................................

 

2. Конструктивна част (бр. комплекти) ................................................................................................................................................

 

3. Проектни части на инсталациите (бр. комплекти) ..........................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

4. Част "Енергийна ефективност" (бр. комплекти) ..............................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

5. Други ....................................................................................................................................................................................................

 

(описват се другите проектни части и бр. комплекти)

 

и на Разрешение за строеж № ................................................................................................................................................................

 

от ............................. г., издадено от .......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

 

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

 

 

 

Забележка .................................................................................

 ........................     

 

Съставили:

 

 

1. .........................................................................................

2. .............................................................................................

 

                  (     )

                              (     )

 

3. ........................................................................................

4. ............................................................................................

 

                  (     )

(     )

 

 

 

         Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

(Образец 2)

Строеж: ......................................................................................................................................................................................................

Местонахождение: ....................................................................................................................................................................................

Възложител: ...............................................................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ............................................................................................................................................................

Технически ръководител: .........................................................................................................................................................................

Строител: ...................................................................................................................................................................................................

 

ПРОТОКОЛ

за откриване на строителна площадка

и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

I. Откриване на строителната площадка:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) ......................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: ......................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ..........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ ....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам:

1. Налице са следните разрешения и документи:

1.1. Разрешение за строеж № ........ от ....................... г., издадено от ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................,

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

1.2. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно) ........................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.3. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони

с ограничен режим за преминаване: ..........................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.4. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с височина ........ м, разположена по

страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия съгласно

скица № .................... от ........................ г., издадена от ........................................................................................................................

1.5. За извозване на хумус: .....................................................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.6. За извозване на земни маси: ...........................................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.7. За извозване на строителни отпадъци: ..........................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.8. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.: .....................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

2. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура са:

2.1. За временен водопровод: .......................,

съгласно..............................................................................

2.2. За временна канализация: ......................,

съгласно..............................................................................

2.3. За временно ел. захранване: ..................,

съгласно..............................................................................

2.4. ................................................................................................................................................................

3. Описание на строителната площадка:

 

 

(окомерна скица на площадката)

 

 

 

 

3.1. .............................................................................................................................................................................................................

(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)

3.2. .............................................................................................................................................................................................................

(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

3.3. .............................................................................................................................................................................................................

(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване; на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

3.4. .............................................................................................................................................................................................................

(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)

3.5. .............................................................................................................................................................................................................

(други)

4. Състоянието на околното пространство е: ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(описва се състоянието - поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)

5. Предвидени мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.............

: .................................................................................................................................................................................................................

(описват се)

Забележка при съставяне на раздел I: ...................................................................................................................................................

Съставил:

А. ....................................................................

( )

Присъствали:

Б. ..............................

В. ............................

Г. .............................

 

(       )

(        )

   (        )

 

 

 

 

 

II. Определяне на строителна линия и ниво на строежа:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) ...................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител ....................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: ...................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: .......................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен

надзор ...................................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ....................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа

в поземлен имот № ................ в квартал № ........... по подробен устройствен план на гр.(с) ....................................................,

община (район) ......................, местност ........................., одобрен със Заповед № ................./................. г.,

както следва:

 

1. Окомерна скица:

окомерна скица с означение на регулационните и нивелетните репери, с нанесени разстояния от новия строеж до регулационните линии (границите на имота), респективно до сгради и постройки в поземления имот и. до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване (строителни линии)

2. Основни репери:

2.1. Регулационен репер № ............................................. с координати ......................................, кота .............. м

2.2. Нивелетен репер № .................................................. с кота ........... м

3. Нива на строежа по одобрения проект:

3.1. Кота изкоп ................................................ м

3.2. Кота цокъл ................................................ м

3.3. Кота корниз (стреха) ............................... м

3.4. Кота било .................................................. м

Забележка при съставяне на раздел II: ............................................................................................................................................

Съставил:

А. ...................................................

         (           )

Присъствали:

Б. ..........................

В. ........................

Г. .......................

Д. .............................

 

   (          )

                 (         )

                (         )

                     (         )

 

 

 

 

 

 

III. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива

1. Резултати от проверките:

1.1. Проверка при ниво изкоп, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) ......................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В присъствието на:

Б. Инженер-геолог ..................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Проектанта по част "Конструктивна":...............................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Строителя: ...........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор..................

...................................................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво изкоп с проектна кота (проектни коти) ........................................................ установих, че

при изпълнението на изкопните работи са достигнати нива, както следва: ................................................................................, и

че разкритата земна основа отговаря (не отговаря) на предвидената по проект и на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки за укрепване на изкопа и за обезопасяване на строителната площадка

са изпълнени (не са изпълнени) по оси ...............................................................................................................................................

Следователно изпълнените строителни и монтажни работи:

а) отговарят на предвидените по проект и издадените други строителни книжа;

б) не отговарят на одобрения проект и на издадените други строителни книжа, което е съществено (несъществено)

отклонение ...............................................................................................................................................................................................

(описват се отклоненията, в т.ч. изпълненото в отклонение или неизпълненото укрепване)

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .......................................................

..................................................................................................................................................................................................................,

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

А. ........................................

       (         )

Присъствали:

Б. ................................

В. .................................

 

  (      )

                 (       )

 

Г.

       1....................

 

 

       (.................)

 

 

      2.

 

 

       (...............).

 

1.2. Проверка при ниво цокъл, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: ...........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо

строителен надзор ..................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

Г. Проектанти по части "Архитектура" и "Конструкции" ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

                                                                                              (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво цокъл с проектна кота (проектни коти) .................................................................................,

установих, че при изпълнението на СМР до ниво цокъл определените строителни линии и нива:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа .......................................................................

...................................................................................................................................................................................................................;

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване с тези при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

б) не отговарят на одобрения проект, като отклонения са констатирани при: ..................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................,

(описват се отклоненията на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване, с тези, при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана

за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .........................................................

.........................................................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

 

 

Извършил проверката:

А. ........................................

       (         )

Присъствали:

Б. ................................

В. .................................

 

  (      )

                 (       )

 

Г.

       1....................

 

 

       (.................)

 

 

      2.

 

 

       (...............).

 

1.3. Проверка при ниво корниз (стреха), кота (коти) ..........................................................................................................................

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................................................................................;

                                                                                     (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

                                                                                     (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: ..........................................................................................................................................................................................;

                                                                                     (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо

строителен надзор ..................................................................................................................................................................................,

                                                                                       (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Проектанти по част "Архитектура" .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

                                                                                       (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво корниз (стреха) с проектна кота (проектни коти) .................................................................

установих, че при изпълнението на СМР до ниво корниз (стреха) същите:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа .......................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация и размери)

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива:

...................................................................................................................................................................................................................,

(описват се подробно констатираните отклонения)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана

за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени)

....................................................................................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .........................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

 

 

Извършил проверката:

А. ........................................

       (         )

Присъствали:

Б. ................................

В. .................................

 

  (      )

                 (       )

 

Г.

       1....................

 

 

       (.................)

 

 

      2.

 

 

       (...............).

 

1.4. Проверка при ниво било, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител ......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: .........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо

строителен надзор ................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Проектанти по част "Архитектура" ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

                                                                                              (трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво било с проектна кота (проектни коти) ................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

установих, че при изпълнението на СМР до ниво било същите:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ....................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация, наклони и размери в план по нива на строежа спрямо одобрения проект)

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива:

.................................................................................................................................................................................................................,

(описват се подробно констатираните отклонения)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана

за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени)

.................................................................................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .....................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

 

 

Извършил проверката:

А. ........................................

       (         )

Присъствали:

Б. ................................

В. .................................

 

  (      )

                 (       )

 

Г.

       1....................

 

 

       (.................)

 

 

      2.

 

 

       (...............).

 

 

 

 

                                 
Забележки:
1. Всички описани по-горе документи са неразделна част от настоящия протокол. Копия от документите се прилагат към протокола.
2. В тридневен срок след съставяне на раздел II от този протокол лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, задължително заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат. Когато разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно в тридневен срок от съставянето на раздел II от този протокол да представи в ДНСК заповедната книга на строежа за заверка.
3. За строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 ЗУТ, когато се разполагат по регулационните линии и/или имотните граници на поземлените имоти, се съставя само раздел II от този протокол, в който се включват само необходимите за конкретния случай реквизити от образеца. Протоколът се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ, след което строителните и монтажните работи може да започнат.
4. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, отбелязва в протокола, че подземните проводи и съоръжения преди засипването са отразени в специализираните карти и регистри, проектната нивелета е възстановена или е изпълнена настилка.
5. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор, и заедно с приложенията към него се съхранява от посочените лица.
6. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.
7. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.
8. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.


Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)


(Образец 2a)

Строеж: ....................................................................................................................................................................................................

Местонахождение: ..................................................................................................................................................................................

Възложител: ............................................................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): .........................................................................................................................................................

Технически ръководител: ......................................................................................................................................................................

Строител: .................................................................................................................................................................................................

 

ПРОТОКОЛ

за откриване на строителна площадка

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

 

I. Откриване на строителната площадка:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) ......................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: ......................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ...........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ ....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам:

1. Налице са следните разрешения и документи:

1.1. Разрешение за строеж № ........ от ....................... г., издадено от ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................,

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

1.2. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно) ........................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.3. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони

с ограничен режим за преминаване: .....................................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.4. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с височина ........ м, разположена по

страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия съгласно

скица № .................... от ........................ г., издадена от .......................................................................................................................

1.5. За извозване на хумус: .....................................................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.6. За извозване на земни маси: ............................................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.7. За извозване на строителни отпадъци: ..........................................................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.8. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.: .....................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

2. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура са:

2.1. За временен водопровод: .......................,

съгласно.........................................................................................

2.2. За временна канализация: ......................,

съгласно.........................................................................................

2.3. За временно ел. захранване: ..................,

съгласно.........................................................................................

2.4. .........................................................................................................................

3. Описание на строителната площадка:

 

 

(окомерна скица на площадката)

 

 

 

 

3.1. ...........................................................................................................................................................................................................

(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)

3.2. ..........................................................................................................................................................................................................

(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

3.3. ..........................................................................................................................................................................................................

(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване; на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

3.4. ..........................................................................................................................................................................................................

(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)

3.5. .........................................................................................................................................................................................................

(други)

4. Състоянието на околното пространство е: ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(описва се състоянието - поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)

5. Предвидените мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:.....

................................................................................................................................................................................................................

(описват се)

Забележка при съставяне на раздел I: ...............................................................................................................................................

 

Съставил:

А. ...................................................

    (        )

Присъствали:

Б. ....................

В. ....................

Г. ......................

 

        (      )

         (      )

            (      )

 

 

 

 

 

II. Определяне на строителна линия и ниво на строежа:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: ......................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ..........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен

надзор ......................................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ........................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа.........................................

...................................................................................................................................................................................................................

(канал, водопровод и др.)

в урбанизирана територия - по ................................................................. в квартал(и) № .................................................................

(тротоар, улично платно, зелена площ и др.)

или извън урбанизирана територия - в местност ................................................................, в землището на гр.(с) .......................,

по подробен устройствен план, одобрен със Заповед № ............................/................................ г., както следва:

1. Окомерна скица:

 

окомерна скица с нанесени разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии с означение на регулационните и нивелетните репери, както и на местоположението в план на предвидения по проект провод (съоръжение) и разположението му спрямо изградени такива и регулационни репери и др., в т.ч. характерни точки по трасето, съобразно надлъжния профил в план.

 

2. Пресича ..................................................................................................................................................................................................

3. Основни репери:

3.1. Регулационен репер № ............................................. с координати ......................................, кота .............. м

3.2. Нивелетен репер № .................................................. с кота ........... м

4. Нивото се определи в точките ......................................................, които имат следните нивелетни коти по

одобрения проект ...................................................................................................................................................................................

Забележка при съставяне на раздел II: .................................................................................................................................................

Съставил:

А. .............................................

           (         )

Присъствали:

Б. ..........................

В. .............................

Г..............................

Д.............................

 

(       )

(       )

(       )

(        )

 

 

 

 

 

 

III. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива на проводи и съоръжения

1. Резултати от проверките:

1.1. Проверка при ниво изкоп, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В присъствието на:

Б. Инженер-геолог ..................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Проектанта по част "Конструктивна" и/или на съответната част: ...............................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Проектанта на съответния провод ....................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Строителя: ...........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Е. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен

надзор .......................................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво изкоп с проектна кота (проектни коти) ............................ установих, че при

изпълнението на изкопните работи са достигнати нива, както следва: ......................................................................................., и

че разкритата земна основа отговаря (не отговаря) на предвидената по проект и на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

 

Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки за укрепване на изкопа и за обезопасяване на строителната

площадка са изпълнени (не са изпълнени) по оси ..............................................................................................................................

Следователно изпълнените СМР:

а) отговарят на предвидените по проект и издадените други строителни книжа;

б) не отговарят на одобрения проект и/или на издадените други строителни книжа, което е съществено (несъществено)

отклонение ..............................................................................................................................................................................................,

(описват се отклоненията, в т.ч. изпълненото в отклонение или неизпълненото укрепване)

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .......................................................

...................................................................................................................................................................................................................,

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

А. .....................................

         (       )

Присъствали:

Б. ..............................

В.................................

Г. ..........................

Д. ............................

Е. ............................

 

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Проверка на изпълнения провод (съоръжение) при достигнати проектни нива на кота (коти) ......... (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) ......................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Проектанта на съответния провод ...................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ...........................................................................................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор.................

...................................................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво на провод (съоръжение) с проектна кота (проектни коти) ................................................,

установих, че при изпълнението на СМР определените строителни линии и нива:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ......................................................................

...................................................................................................................................................................................................................;

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии, както и на размерите в план на изградения провод (съоръжение) с тези при определянето на строителна линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

б) не отговарят на одобрения проект, като отклонения са констатирани при: ..............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................,

(описват се отклоненията на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии, както и размерите в план на изградения провод (съоръжение) с тези при определянето на строителна линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана

за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи ....................................................

................................................................................................................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

 

Извършил проверката:

А. .........................................

      (       )

Присъствали:

Б. ..............................

В. ..............................

Г. .............................

 

(      )

(      )

(      )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
1. Всички описани по-горе документи са неразделна част от настоящия протокол. Копия от документите се прилагат към протокола.
2. В тридневен срок след съставяне на раздел II от този протокол лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, задължително заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат. Когато разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно в тридневен срок от съставянето на раздел II от този протокол да представи в ДНСК заповедната книга на строежа за заверка.
3. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, отбелязва в протокола, че подземните проводи и съоръжения преди засипването са отразени в специализираните карти и регистри, проектната нивелета е възстановена или е изпълнена настилка.
4. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор, и заедно с приложенията към него се съхранява от посочените лица.
5. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.
6. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.
7. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)


(Образец 3)

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Длъжностно лице от общинската (районната) администрация ....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Консултанта (строителния надзор) ....................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Техническия ръководител ......................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя ...........................................................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

по искане на лицето, упражняващо строителен надзор/техническия ръководител извърших проверка на строеж: ..................

........................................................................................................., при която установих, че строителните и монтажните работи

по фундаментите на строежа са завършени, строежът ............................................................ на издадените строителни книжа

                                                         (съответства/не съответства)

и са допуснати/не са допуснати отклонения ........................................................................................................................................

                                                              (описват се отклоненията)

Подробният устройствен план ........................................................................ по отношение на застрояването.

                                                                (е приложен /не е приложен)

 

Извършил проверката:

А. ....................................

    (      )

Присъствали:

Б. ..............................

В. ..............................

 

(      )

(      )

 

 

 

 

         
Забележки:
1. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор и се съхранява от посочените лица.
2. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.
3. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.
4. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

(Образец 3а)


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


(Образец 4)

ЗАВЕРЯВАМ: .........................................................................................................

(подпис, печат)

.....................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ)

Дата: ......................................

 

ЗАПОВЕДНА КНИГА

на строежа

№ .........................

 

Строеж .............................

...........................................

...........................................

Възложител .....................

...........................................

...........................................

(гръб)

 

1. Строеж (част, етап от него)

Адрес: гр. ..............................., ул. ...........................................................................................................................................................

№ ........., кв. ..........., поземлен имот ................................, местност ..............................................., зона ...........................................

Разрешение за строеж № ............. от ........................ г., издадено от....................................................................................................

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

2. Възложител: .........................................................................................................................................................................................

3. Консултант (Строителен надзор):

....................................................................................................................................................................................................................

лиценз/удостоверение № ........... от ..................... на ............................................................................................................................

3.1. .............................................................................................................................................................................................................

(технически правоспособно физическо лице по съответната част)

3.2. .............................................................................................................................................................................................................

3.3. .............................................................................................................................................................................................................

4. Технически ръководител:

....................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

5. Строител: .............................................................................................................................................................................................,

(фирма)

представляван от .....................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

ЕГН ........................................, дом. адрес .............................................................., тел. .......................................................................

6. Проектант на обекта: .........................................................................................................................................................................,

(фирма)

представляван от: ....................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

ЕГН ........................................, дом. адрес .............................................................., тел. .......................................................................

Диплом № ............., издаден на ................. г. от ................................., специалност ..........................................................................

6.1. .............................................................................................................................................................................................................

(физическо лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност по съответната част)

6.2. .............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

7. Технически контрол за част "Конструктивна" .................................................................................................................................

 

                                                           (трите имена по документ за самоличност)

ЕГН ........................................, дом. адрес .............................................................., тел. .......................................................................

Диплом № ............., издаден на ................. г. от ................................., специалност ..........................................................................

Промени, настъпили по време на строителството:

 

....................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................

 Забележка. Заповедната книга съдържа всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж. Заповедната книга на строежа се заверява от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ в тридневен срок след съставяне на раздел II от протокол обр. 2 (2а), след което строителните и монтажните работи може да започнат. Заповедната книга се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 3, т. 5(Образец 5)

 

Строеж: ..........................................................................................................................................................

 

Местонахождение: ........................................................................................................................................

 

Възложител: ...................................................................................................................................................

 

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

 

Строител: .......................................................................................................................................................

 

Проектант: ......................................................................................................................................................

 

 

 

AKT

 

за уточняване и съгласуване на строителния терен с

 

одобрения инвестиционен проект и даване на основен

 

репер на строежа

 

 

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

 

1. ....................................................................................................................................................................

 

(строителя)

 

2. ...................................................................................................................................................................

 

(технически правоспособно физическо лице по част

 

"Геодезия", към лицето, упражняващо строителен надзор)

 

3. .................................................................................................................................................................,

 

(проектант (геодезист) - трите имена по документ

 

за самоличност и длъжност)

 

след като направихме нивелационна снимка, която съпоставихме с одобрения проект, съставихме този акт за следното:

 

1. За основен репер приехме .............................................................................................................................. с кота ......... м,

 

(точка от новата постройка)

 

който отстои на ............... м от ................................................................ съгласно определения с протокол № 3 (3а) от ............. г.

 

за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

 

2. Котите се определят, както следва:

 

а) изкопа на ............. м, ............ м и .......... м;

 

б) долен ръб на фундаментите на ...... м, ..... м и ..... м;

 

в) цокъл на ................ м;

 

г) корниз (стреха) на ................ м;

 

д) било на ................ м;

 

е) коти на вертикалната планировка по скица;

 

ж) .....................................................................................................................

 

Останалите коти се определят съобразно проекта и обвръзката им с ниво условна кота 000.

 

Скица на постройката с нанесени външните и размери и котировка

 

 

 

 Скица на строежа с нанесени необходимите размери и котировки с обозначение на характерни точки

 

 

 

Котировка

 

 

 

 

№ на

Кота на

№ на

Кота на

 

 

точка

терена

точка

терена

 

 

1

 

4

 

 

 

2

 

5

 

 

 

3

 

6

 

 

Съставили:

 

1. ......................................

2. ...............................................

 

(................)

            (................)

 

3. .....................................

 

 

(................)

 

 

 

.....................................................................................................................

 

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

 

 

 

 

 

                     Приложение № 6 към чл. 7, ал. 3, т. 6


(Образец 6)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ...................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

Проектант: .....................................................................................................................................................

 

AKT

за приемане на земната основа и действителните

коти на извършените изкопни работи

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ....................................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)

2. ...................................................................................................................................................................,

.......................................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по части "Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология", към лицето, упражняващо строителен надзор)

3. ....................................................................................................................................................................,

........................................................................................................................................................................,

(проектанти (конструктор и инженер-геолог и хидро-геолог) - трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след оглед на земната основа в извършения изкоп се запознахме с резултатите от лабораторните и полевите изследвания на почвите, направихме геодезическо заснемане, изготвихме изпълнителски инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж и съставихме този акт за следното:

1. Почвата в земната основа е:

а) група ........................... и категория .............................., в участък от .................... до ........................;

б) група ........................... и категория .............................., в участък от .................... до ........................;

в) група ........................... и категория .............................., в участък от .................... до ........................;

2. От направеното геодезическо заснемане установихме следните коти на изпълнените изкопни работи:

 

Котировка

 

 

№ на точка

Кота на терена

Кота на изкопа

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скица на постройката с нанесени външните и

 

 

 

 

 

действителни размери и котировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

3. От извършения оглед и съставения изпълнителски инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкритата земна(скална) основа на точки ..............................................по оси .................... между профили ............................ са установени следните различия по отношение на инженерно-геоложките проучвания (доклад):

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

Във връзка с тези констатации

Предписваме:

1. ....................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................

Съставили:

1. ...............................................

2. ...............................................

                 (...........)

                 (...........)

3. ...............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 7 към чл. 7, ал. 3, т. 7

(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

 

(Образец 7)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ...................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

 

AKT

за приемане на извършените СМР по нива и елементи

на строителната конструкция

 

Днес, ......................................... г., подписаните представители на:

1. ....................................................................................................................................................................

(строителя)

2. ....................................................................................................................................................................

(технически правоспособно физическо лице по част "Конструктивна", към лицето, упражняващо строителен надзор)

3. ...................................................................................................................................................................

(проектант по част "Конструктивна")

 

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи, изпълнена от ниво ............................. до ниво .........................................., и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.

Въз основа на горните констатации

Разрешаваме:

Изпълнението на:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Съставили:

1. .................................

2. .................................

           (...........)

           (...........)

3. .................................

 

           (...........)

 

.....................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат) Приложение № 8 към чл. 7, ал. 3, т. 8

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


(Образец 8)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ...................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

Проектант:.......................................................................................................................................................

Изпълнител на монтажни работи: ...............................................................................................................

 

AKT

за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни

или други фундаменти за монтаж на конструкции,

машини и съоръжения

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ....................................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)

2. ....................................................................................................................................................................

(изпълнителя на монтажните работи - трите имена

или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)

3. ....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по части "Конструктивна" и "Геодезия", към лицето, упражняващо строителен надзор)

4. ...................................................................................................................................................................,

(проектант (конструктор) - трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след като направихме оглед на изпълнените фундаменти и се запознахме с документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ:

1. ....................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................

(описва се за кои фундаменти се отнася и се дава описание на работата, размерите, котите, осите, нивелачните репери, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др.)

Установихме следното:

1. Спазени са всички технически изисквания на определените динамични натоварвания съгласно проекта.

2. Съществуват следните допустими отклонения от проекта:

а) ....................................................................................................................................................................

б) ....................................................................................................................................................................

(описват се отклоненията, ако има допуснати такива

съгласно таблица № ....... от ПИПСМР ...............)

Във връзка с горните констатации решаваме да се предадат на изпълнителя на монтажните работи изпълнените фундаменти за извършване на................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(описва се видът на конструкциите, машините и съоръженията)

Съставили:

1. .................................

2. .................................

            (...........)

             (...........)

3. .................................

 

            (...........)

 

..................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 9 към чл. 7, ал. 3, т. 9

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

(Образец 9)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: .......................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...............................................................................................................

Строител (изпълнител на монтажни работи): ...........................................................................................

Доставчик на машини и съоръжения: ........................................................................................................

 

АКТ

за предаване и приемане на машини и съоръжения

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(възложителя)

2. .....................................................................................................................................................................

(строителя/изпълнителя на монтажните работи)

3. .....................................................................................................................................................................

(доставчика)

4. ....................................................................................................................................................................,

........................................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по част "Технологична" или по съответните части за съоръженията, към лицето, упражняващо строителен надзор)

съставихме този акт, с който се установява, че възложителят (доставчикът) предаде на строителя (изпълнителя на монтажните работи) следните машини и съоръжения:

 

 

Наименование

Коли-

Вид на

 

 

по

на машините

чество

опаковката

 

 

ред

и съоръженията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машините и съоръженията са в следното състояние:

а) наличие на отправни документи ..........................;

б) наличие на опаковъчни документи ........................;

в) окомплектованост на машините и съоръженията по заводска спецификация:.................................

.........................................................................................................................................................................

г) наличие на външни видими дефекти, счупвания, пукнатини, повреди и др.;

д) съответствие на данните на машините и съоръженията с чертежите и схемите, актовете за контролни изпитвания и техническите указания и условия за монтажа и съхранението: .................;

е) наличие на пълнота на техническата документация на завода производител: паспорти; документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; технически характеристики; монтажни схеми; актове за лабораторни и технически изпитвания; актове за изпробване на машините и съоръженията на заводската площадка; технически указания за единичните, комплексните, 72-часовите проби и др.;

ж) вид и количество на амбалажа, подлежащ на връщане.

 

Забележка. За констатираните липси и дефекти по време на разопаковането, разглобяването и монтажа, както и при единичните изпитвания на машините и съоръженията се съставят отделни констативни протоколи.

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                   (...........)

3. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

               Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10


(Образец 10)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: .......................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

Проектант: .....................................................................................................................................................

Технически контрол за част "Конструктивна": .........................................................................................

 

АКТ

за установяване състоянието на строежа при спиране

на строителството

 

поради ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(изменение в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договорите, забавяне на доставката на машини и съоръжения, неблагоприятни геоложки условия, смяна на строителя по реда на ЗУТ или друга причина - посочва се)

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация)

2. ....................................................................................................................................................................,

(лицето, упражняващо строителен надзор, и технически правоспособните физически

лица по съответните части за изпълненото строителство)

3. ....................................................................................................................................................................,

(проектантите по съответните части за изпълненото строителство - трите имена по

документ за самоличност и длъжност)

4. .....................................................................................................................................................................

(технически контрол за част "Конструктивна" - трите имена и ЕГН)

5. .....................................................................................................................................................................

(възложител - трите имена и ЕГН или фирмена регистрация)

във връзка с ....................................... съставихме този акт, с който установихме, че на ................... г.

                   (посочва се основанието)

състоянието на строежа, етапа или частта от него е следното:

1. Изпълнени строителни и монтажни работи по одобрен проект:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Изпълнени строителни и монтажни работи в отклонение от

одобрен проект:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Доставени материали, инвентар, съоръжения и др., неупотребени в строежа:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Необходими работи за осигуряване здравината, пространствената устойчивост и консервирането на строежа:

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4.1. Необходими допълнителни проекти, експертизи и др. и срокове за представянето им:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4.2. Необходими допълнителни материали, съоръжения, конструкции и др.:

4.3. Необходими промени в доставката на машини и съоръжения:

4.4. Други изисквания за замразяване, както и необходими мерки при продължаване на строителството: -

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                 (...........)

3. ............................................

4. ............................................

                 (...........)

                 (...........)

5. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

 
Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11

(Образец 11)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: .......................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...............................................................................................................

Строител: ......................................................................................................................................................

Проектант: ....................................................................................................................................................

Технически контрол за част "Конструктивна": ........................................................................................

 

АКТ

за установяване състоянието на строежа и СМР при

продължаване на строителството за всички спрени

строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10

други случаи

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация)

2. ....................................................................................................................................................................,

(лицето, упражняващо строителен надзор, и технически правоспособните физически

лица по съответните части за изпълненото строителство)

3. ....................................................................................................................................................................,

.........................................................................................................................................................................

(проектантите по съответните части за изпълненото строителство - трите имена

по документ за самоличност и длъжност)

4. .....................................................................................................................................................................

(технически контрол за част "Конструктивна" -

трите имена и ЕГН)

5. .....................................................................................................................................................................

(възложител - трите имена и ЕГН или фирмена регистрация)

във връзка с ...................................................................................................................................................

(посочва се основанието за продължаване на

замразен строеж или смяна на строителя)

съставихме този акт, с който установихме, че на ......... г.

състоянието на строежа, етапа или частта от него е следното:

1. Изпълнени строителни и монтажни работи:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Изпълнени строителни и монтажни работи в отклонение от одобрен проект:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Налични материали, инвентар, съоръжения и др.:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Извършени работи, които подлежат на събаряне и/или ремонт:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. Необходими допълнителни проекти и срокове за представянето им:

.........................................................................................................................................................................

6. Други констатации и изисквания за възобновяване или продължаване на строителството:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                 (...........)

3. ............................................

4. ............................................

                 (...........)

                 (...........)

5. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)
Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12

(Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

 

(Образец 12)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

 

АКТ

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта -

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация и длъжност към

юридическото лице)

2. .....................................................................................................................................................................

(технически правоспособните физически лица по съответните части

към лицето, упражняващо строителен надзор)

3. .....................................................................................................................................................................

(проектант по съответната част)

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

 

по

ред

Наимено-

вание

на СМР

По проект

Изпълнено

Оценка за

постигнати показатели

 

 

ед.

мярка

коли-

чество

ед.

мярка

коли-

чество

 

1

 

2

 

 

 

При необходимост се прилагат скици, схеми, чертежи и други материали за установяване съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

Забележка. Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или частта от него по спазване изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност, съобразно действащата нормативна уредба.

 

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                 (...........)

3. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

                       


Приложение № 13 към чл. 7, ал. 3, т. 13

(Образец 13)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

 

АКТ

за установяване на щети, причинени от непреодолима

природна сила и други

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(строителя)

2. .....................................................................................................................................................................

(технически правоспособните физически лица по съответните части

към лицето, упражняващо строителен надзор)

3. .....................................................................................................................................................................

(възложителя)

във връзка с появила се на .................... г. непреодолима сила:

.........................................................................................................................................................................

(описва се непреодолимата сила)

съставихме този акт, с който установихме, че са нанесени следните щети:

1. На изпълнените конструкции и СМР

 

 

Конструкции

Мяр-

Коли-

Забе-

 

 

по

и СМР

ка

чество

лежка

 

 

ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На строителните материали, инвентар и съоръжения

 

 

 

 

Наименование на

Мяр-

Коли-

Забе-

 

 

по

материалите, инвентара

ка

чество

лежка

 

 

ред

и съоръженията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въз основа на горните констатации и състоянието на строежа, етапа или частта от него ..................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(дава се описание на състоянието на строежа с оглед неговата безопасност и

недопускане на авария)

Предписваме: ................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(необходими мерки, проекти, експертизи и други с оглед

възстановяване на щетите и продължаване на строителството)

 

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                   (...........)

3. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)

 

                   Приложение № 14 към чл. 7, ал. 3, т. 14

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


(Образец 14)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...............................................................................................................

Проектант: .....................................................................................................................................................

 

АКТ

за приемане на конструкцията

 

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .....................................................................................................................................................................

(проектант-конструктора)

2. .....................................................................................................................................................................

(строителя)

3. .....................................................................................................................................................................

(технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор)

прегледахме изпълнението на конструкцията на строежа, етапа или на частта от него, както и всички документи по изпълнението и: работните проекти, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти, дневници за изпълнените работи, заповедна книга на строежа, съставените актове, протоколи и др.:.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(изброяват се всички документи, характеризиращи изпълнените конструкции)

и установихме:

1. Конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от проектанта в заповедната книга.

2. Следните частични недостатъци и пропуски при изпълнението, които не увреждат сигурността на изпълнената конструкция: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

са отстранени.

Въз основа на горните констатации даваме следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Носещата конструкция на строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешаваме изпълнението на довършителните работи.

 

Съставили:

1. ............................................

2. ............................................

                 (...........)

                   (...........)

3. ............................................

 

                 (...........)

 

................................................................................................................

(управител-строителен надзор, име и фамилия, подпис и печат)
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

(Образец 15)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

Проектант: .....................................................................................................................................................

 

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване годността за приемане на строежа

(част, етап от него)

 

Днес, .............. г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. .....................................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2. .....................................................................................................................................................................

(трите имена)

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части): .........................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

В. СТРОИТЕЛЯ:

1. .....................................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2. .....................................................................................................................................................................

2.1. По част: ...................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2.2. По част: ...................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР):

..........................................................................................................................................................................

(лицето, упражняващо строителен надзор - фирмена регистрация, трите имена, и технически правоспособните физически лица по всички части - трите имена)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

 

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж № ............ от ............ г., издадено от ............................. на община (район)

......................., и/или акт за узаконяване № ...............................................................от ..... г. на община (район) .........................................................................

 

2. Одобрените на ................... от ...................................................................... проекти и екзекутивната документация ..............................................................

 

3. Договора (договорите) за строителство и анексите към него (тях): ..................................................

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (част, етап от него)

 

УСТАНОВИХМЕ:

 

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: ......................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: проекти,

екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на

строителство, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации

за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти,

изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението, и др.)

 

2. По изпълнението на строежа: ..................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори и проектите, описва се строежът и се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени)

 

3. По състоянието на строителната площадка: ..........................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и

постройките от временното строителство и извозени ли са отпадъците)

 

4. По състоянието на околното пространство: ..........................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

(описва се състоянието на околното пространство - околните поземлени имоти,

терени, проводи, съоръжения; бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др., и се дава заключение възстановено ли е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и посочените благоустройствени фондове, възстановени ли са или са подобрени)

 

 

 

Въз основа на горното

 

 

 

РЕШИХМЕ:

 

 

 

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, условията на договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

 

2. Определяме общ срок за отстраняване от ............................................................................ на всички

 

недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР) ................. до ....................... г.

 

3. Определяме срок до ....................... г. за премахване от ................................................. на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

 

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

 

а) ....................................................................................................................................................................;

 

б) .....................................................................................................................................................................

 

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация)

 

.........................................................................................................................................................................

 

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя............................

.........................................................................................................................................................................

 

 

 

Съставили:

 

А. ...............................

Б. ...............................

В. ...............................

Г. ...............................

 

....................................

....................................

....................................

....................................

 

             

Забележки:

1. Попълват се само необходимите текстове.
2. Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр. 15 е действителен само при подписване от всички възложители (или от техните пълномощници) и всички изброени участници в строителството или е оформен по реда на чл. 5, ал. 4.
3. Когато някоя от страните е юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството, се вписват фирмената регистрация, данъчният номер, БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице.


Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


(Образец 16)

Строеж: ..........................................................................................................................................................

Местонахождение: ........................................................................................................................................

Възложител: ..................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ................................................................................................................

Строител: .......................................................................................................................................................

Проектант: .....................................................................................................................................................

 

ПРОТОКОЛ

за установяване на годността за ползване на строежа

(частта, етапа от него):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със Заповед № ................... от ...................... г. на ................................................................................................................................................ (прилага се) и окончателен доклад № ....................................... лицето, упражняващо строителен надзор, в състав:

председател: ..................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

зам.-председател: ..........................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

и членове: ......................................................................................................................................................

1. Възложители на строежа .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(юридическо лице - наименование, представлявано от ..............................................., или

физическо лице - трите имена)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Представители на специализираните контролни органи ....................................................................

.........................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, месторабота)

3. Лицето, упражняващо строителен надзор .............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(трите имена на управителя, юридическо лице - наименование)

4. Допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на началника на ДНСК или

 председателя на ДПК ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................,

се събра на свое първо заседание, проведено на .............................. г.

В процеса на работата си ДПК

КОНСТАТИРА:

 

А. Участници в строителството са:

1. Собственици на терена: ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(държавата (министерство, ведомство), общината; лице (имената) и основание (закон, друг нормативен акт; акт за собственост и т. н. - прилагат се копия)

2. Възложители на строежа:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(лице - юридическо, физическо, и основание; в случай на жилищно строителство се описват всички притежатели на части от правото на строеж или на идеални части от имота, а при ЖСК - само УС на ЖСК; прилагат се копия от основанията)

3. Строителен надзор: ...................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(основание - прилага се)

 

4. Проектанти: ...............................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(описват се по всички части)

 

5. Строител: ...................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(основание - прилага се)

 

5.1. ..................................................................................................................................................................

 

5.2. ..................................................................................................................................................................

 

5.3. ..................................................................................................................................................................

 

(строители, монтажници, наладчици - основание)

 

6. Технически ръководител: ........................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(трите имена, домашен адрес, основание)

 

Б. По изпълнение на СМР:

 

1. Строежът, частта, етапът от него, представлява: ..................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(описание на строежа по части, в т.ч. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура)

 

 

 

Промени в процеса на строителството са (не са) в рамките на допуските по действащата техническа нормативна база и са отразени в екзекутивната документация. Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба. Констатацията е направена и въз основа на съставения акт обр. 14.

 

1.1. Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и др.:

 

.........................................................................................................................................................................

 

(описват се издадените строителни книжа и други документи)

 

1.1.1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да строи в чужд имот по силата на специален закон;

 

1.1.2. виза за проектиране;

 

1.1.3. одобрени (съгласувани) проекти на ............................. г., заверена екзекутивна документация и съгласувателни писма;

 

1.1.4. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

 

1.1.5. протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверки за извършени проверки при достигане на нива, изкоп; цокъл; корниз(стреха) и било;

 

1.1.6. заверена заповедна книга;

 

1.1.7. констативен акт обр. 15;

 

1.1.8. документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ;

 

1.1.9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 

и други ...........................................................................................................................................................

 

1.2. В процеса на строителството не са настъпили (са настъпили) съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ спрямо одобрените проекти, съответно одобрени (съгласувани), както следва:

 

а) .....................................................................................................................................................................

 

б) .....................................................................................................................................................................

 

1.3. По време на строителството са взети (не са взети) необходимите мерки за запазване от повреди околното пространство (проводи, съоръжения, тротоари, бордюри, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др.) ..................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

(описват се състоянието на околното пространство

 

и отстранените повреди, ако има такива)

 

2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за строителство НЯМА (ИМА - посочват се).

3. Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали и изделия, монтираните инсталации, технологични линии и други машини и съоръжения е (не е) в съответствие със съответните технически норми, което личи и от представените на ДПК документи:

 

а) .....................................................................................................................................................................

 

б) .....................................................................................................................................................................

 

(описват се: всички актове, протоколи и дневници, съставени по време на строителството; съгласия за влагане в строителството на строителни продукти, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, проверки на инсталации, проби - единични, комплексни и 72-часови изпитвания, и други актове по чл. 9 от тази наредба; документите, актовете и протоколите се изписват с пълните им наименования,

с дати и номера, и съответно заключение)

 

4. Становища: ................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(становища на всички членове на ДПК; на орган по безопасните условия

на труда - когато се изисква с нормативен акт и други)

 

В. По спазване на нормативните изисквания (описват се всички официални становища на специализираните контролни и други органи със съответното заключение), както следва:

 

..........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

I Вариант

 

ПРИЕМА СТРОЕЖА:

 

........................................................................................................................................................................,

 

който може да бъде ползван по предназначението си.

 

1. Комисията предлага на началника на ДНСК да издаде разрешение за ползване при спазване на следните ограничителни условия:

 

1.1. ..................................................................................................................................................................

 

1.2. ..................................................................................................................................................................

 

2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

 

Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В.

 

Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК, състояло се на ............................. г., до което не бяха заявени особени мнения.

 

 

 

II Вариант

 

ОТКАЗВА

 

приемането на строежа (частта или етапа от него) по следните причини:

 

1.1. ..................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

Този протокол - обр. 16, се състави на последното заседание на комисията, състояло се на ..................................................... г.

 

          председател: ..............................................................................

 

          зам.-председател: ......................................................................

 

          членове: .....................................................................................

 

1. ................................................

2. ................................................

 

3. ................................................

4. ................................................

 

5. ................................................

6. ................................................

 

         


Забележки:
1. При съставяне на протокол обр. 16 се ползват само текстовете, които са необходими съгласно характера на строежа, констатациите и решенията на приемателната комисия.
2. Навсякъде фирми и лица се изписват съответно с пълните им наименования, трите имена по документ за самоличност, адреси.
3. При наличие на особени мнения същите се отбелязват в протокола след решенията на приемателната комисия и се прилагат, ако са представени в 3-дневен срок от датата на последното заседание на комисията.


Приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17

 

(Образец 17)

Строеж: .............................................................................................................................................................

Местонахождение: ...........................................................................................................................................

Възложител: ......................................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...................................................................................................................

Строител: ..........................................................................................................................................................

Проектант: .........................................................................................................................................................

 

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

 

Комисията, назначена със Заповед № ........ от .......... г. на ...........................................................................,

(длъжност на подписалия заповедта)

в състав:

председател: ..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

членове:

1. ....................................................................................................................

 

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

 

2. ....................................................................................................................

 

3. ....................................................................................................................

 

4. ....................................................................................................................

 

5. ....................................................................................................................

 

6. ...................................................................................................................,

извърши 72-часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа (етапа, частта от него) в съответствие с утвърдения пусков график през периода от ...................... до ....................................

(дата, час)

(дата, час)

 

(ако има отклонения от техническите графици, те се отбелязват)

1. Строеж (част от него, етап), на който е проведена пробата: ...............................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(описват се)

2. Основни параметри на машините и съоръженията:

 

 

Наименование на машината или съоръжението

Производителност

(по проект

и паспорт)

Фактическа

промяна

(измерена при пробата)

Забе-

леж-

ка

 

 

по

 

 

ред

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

3. Технологични натоварвания: ..................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(посочват се технологичните натоварвания на водещите машини и съоръжения, като се сравняват с номиналните по проект или заводските документи на оборудването; фактическите натоварвания да се дадат по периоди от време така, както са се променяли)

 

 

 

Водещи

машини и съоръжения

Време

от ................

до ................

Натоварвания

Фактическа

промяна

Забе-

леж-

ка

 

 

по

(номинални

 

 

ред

по проект

 

 

 

 

или паспорт)

 

 

 

 

 

 

 

4. Престой: .....................................................................................................................................................

 

(отбелязват се по време престоите на технологичните линии или на

отделни машини и съоръжения, както и анализ на причините за престой)

 

5. Резултати от 72-часовите проби: .............................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

(констатации на комисията от проведените 72-часови проби при експлоатационни условия на строежа, етапа или частта от него за доказване техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.)

 

6. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72- часовите проби: ...........................

 

.........................................................................................................................................................................

 

(изброяват се по видове, като се разделят на недостатъци по причина на доставчика и други по причина на строителя на строителните и монтажните работи)

 

Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации комисията дава следното

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

(комисията прави обоснована оценка дали монтираните машини и съоръжения са показали отклонения, недопустими по отношение хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и пожарната безопасност съгласно стандартизационните документи и дали са постигнати техническите параметри, проектната мощност и качеството на продукцията)

 

 

Комисия:

Председател: ...........................................................

                                          (..............)

Членове:

1. .................................

2. .................................

3. .................................

 

      (........................)

      (........................)

      (........................)

 

4. .................................

5. .................................

6. .................................

 

      (........................)

      (........................)

      (........................)

                                           Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума