навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 26 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И СТРУКТУРАТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВАТА БАЗА) НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, КЪМ НЕГОВАТА ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

В сила от 17.03.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към:
1. състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество;
2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) структурата и съдържанието на оздравителната програма за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) минималните ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Раздел II.
Състав и структура на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество

Чл. 2. (1) Собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество по смисъла на наредбата се образува от първичния капитал и допълнителните капиталови резерви на дружеството.
(2) В собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество не се включват пенсионните резерви и другите резервни фондове, създавани от дружеството съгласно изискванията на чл. 192, ал. 3, чл. 193, ал. 8 и чл. 213, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 3. (1) В първичния капитал се включват:
1. внесеният капитал съгласно счетоводен баланс;
2. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) премийните резерви, свързани с внесения капитал по т. 1;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) фонд "Резервен", формиран по реда на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) други резерви с общо предназначение, образувани за сметка на печалбата на дружеството след облагането и с данък.
(2) От първичния капитал се изключват:
1. балансовата стойност на дълготрайните нематериални активи;
2. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) загубата за текущия период;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) непокритата загуба от предходни периоди;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) разходите за бъдещи периоди;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) номиналната стойност на обратно изкупените акции.
(3) Първичният капитал на пенсионноосигурителното дружество се образува от сумата по ал. 1, намалена със сумата по ал. 2.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В допълнителните капиталови резерви на пенсионноосигурителното дружество се включват:
1. печалбата за текущия период съгласно междинен финансов отчет, намалена с дължимите данъци;
2. неразпределената печалба от предходни периоди;
3. резервите, формирани от последващи оценки на активите и пасивите;
4. други резерви съгласно устава, формирани от печалбата на дружеството след облагането и с данък, извън тези по чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 4.
(2) Допълнителните капиталови резерви се включват в собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, ако отговарят на следните общи изисквания:
1. средствата да са изцяло на разположение на пенсионноосигурителното дружество и то да може да ги ползва без ограничения за покриване на загуби от дейността си;
2. тяхното наличие да е отразено във финансовите отчети на пенсионноосигурителното дружество.

Раздел II "а".
Изисквания към структурата и съдържанието на оздравителната програма на пенсионноосигурителното дружество (Нов - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Оздравителната програма за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество в съответствие с чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване задължително съдържа:
1. раздел относно текущото финансово състояние на дружеството, включващ:
а) баланс на дружеството към датата на изготвяне на оздравителната програма;
б) анализ на финансовото състояние на дружеството и на причините, довели до нарушаване на чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
в) размер на необходимите допълнителни средства за достигане на собствения капитал (капиталовата база) до размера по чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
2. раздел относно планираните мерки за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) на дружеството в съответствие с изискването по чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, включващ:
а) срок за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) на дружеството в съответствие с изискването по чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
б) конкретните мерки и обосновка как с тези мерки ще се постигне привеждане на собствения капитал в съответствие с нормативните изисквания;
в) сроковете за осъществяване на мерките по буква "б";
г) звената и/или лицата, отговорни за изпълнение на мерките по буква "б";
д) източниците на средствата за изпълнението на програмата;
3. раздел относно прогнозното финансово състояние на дружеството, съдържащ:
а) прогнозна оценка на неговите приходи и разходи до изтичане на срока по т. 2, буква "а";
б) прогнозен баланс към края на срока по т. 2, буква "а";
4. номер и дата на решението на управителния орган, с което е приета оздравителната програма.

Раздел III.
Минимални ликвидни средства на пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване


Чл. 5. (1) Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество са:
1. паричните средства на каса;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) паричните средства по влогове с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година в банки, които не са в производство по несъстоятелност;
3. вземанията с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 3 месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., зал. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Ликвидни парични средства са паричните средства във:
1. левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове;
2. други валути, в които са деноминирани текущи задължения на пенсионноосигурителното дружество, в степента, в която са необходими за изпълнение на тези задължения.
(3) В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното използване от пенсионноосигурителното дружество, те не се включват в ликвидните средства по ал. 1.


Чл. 6. Пенсионноосигурителното дружество трябва да разполага постоянно с ликвидни средства в размер, не по-малък от текущите задължения на дружеството.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Ликвидните средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се определят съгласно чл. 5, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Ликвидни парични средства са паричните средства във:
1. левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове;
2. други валути, в които са деноминирани текущи задължения на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, в степента, в която са необходими за изпълнение на тези задължения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В ликвидните средства не се включват активи, по отношение на чието използване от фонда за допълнително пенсионно осигуряване съществува ограничение.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Фондът за допълнително пенсионно осигуряване трябва да разполага постоянно с ликвидни средства в размер, не по-малък от текущите му задължения към осигурените лица, пенсионерите, пенсионноосигурителното дружество и други текущи задължения.

Раздел III "а".
Собствени средства на пенсионноосигурителното дружество по чл. 121в, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)

Раздел III "а".
Собствени средства на пенсионноосигурителното дружество по чл. 121в, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)

Раздел IV.
Отчетност и контрол


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят на Комисията за финансов надзор, в срок до 20-о число на всеки месец финансови отчети на дружеството и на управляваните фондове и справки по образец към края на предходния месец, както следва:
1. справка за размера на собствения капитал и на ликвидните средства на дружеството (приложение № 1);
2. справка за ликвидните средства на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване (приложение № 2).


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество определя длъжностно лице от службата, което следи за спазването на изискванията на тази наредба.

Раздел V.
Административнонаказателна отговорност (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.)


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2004 г.) (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 121в, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. Комисията за финансов надзор дава указания за прилагането на наредбата.

§ 3. Наредбата влиза в сила в тримесечен срок от обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И СТРУКТУРАТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВАТА БАЗА) НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И СТРУКТУРАТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВАТА БАЗА) НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г. с изключение на § 3, който влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)

СПРАВКА

 

за размера на собствения капитал (капиталовата база) и на ликвидните средства

към .....................

 

     (дата)

 

на ....................................................................................................................................................

 

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 

 

 

 

по

ред

Показатели

Стойност

(хил. лв.)

 

 

1

2

3

 

 

А.

Минимален размер на капитала по чл. 121в, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

 

 

 

Б.

Размер на собствения капитал (капиталовата база) (р1 + р2)

 

 

 

1.

Първичен капитал (р1.1 + р1.2 + р1.3 + р1.4 - р1.5 - р1.7 - р1.8 - р1.9 - р1.10)

 

 

 

1.1.

Внесен капитал съгласно счетоводен баланс

 

 

 

1.2.

Премийни резерви, свързани с внесения капитал по т. 1.1

 

 

 

1.3.

Фонд "Резервен", формиран по реда на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон

 

 

 

1.4.

Други резерви с общо предназначение по чл. 3, ал. 1, т. 4

 

 

 

1.5.

Балансова стойност на дълготрайните нематериални активи

 

 

 

1.6.

(зал. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.)

 

 

 

1.7.

Загуба за текущия период

 

 

 

1.8.

Непокрита загуба от предходни периоди

 

 

 

1.9.

Предплатени разходи

 

 

 

1.10

Номинална стойност на обратно изкупените акции

 

 

 

2.

Допълнителни капиталови резерви (р2.1 + р2.2 + р2.3 + р2.4)

 

 

 

2.1.

Печалбата за текущия период съгласно междинен финансов отчет, намалена с дължимите данъци

 

 

 

2.2.

Неразпределена печалба от предходни периоди

 

 

 

2.3.

Резерви, формирани от последващи оценки на активите и пасивите

 

 

 

2.4.

Други резерви съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4

 

 

 

3.

Съотношение на размера на собствения капитал (капиталовата база) и минималния размер на капитала (рБ : рА)

 

 

 

4.

Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество (р4.1 + р4.2 + р4.3 + р4.4 + р4.5)

 

 

 

4.1.

Парични средства на каса във:

 

 

 

4.1.1.

левове

 

 

 

4.1.2.

евро

 

 

 

4.1.3.

щатски долари

 

 

 

4.1.4.

швейцарски франкове

 

 

 

4.1.5.

други валути

 

 

 

4.2.

Парични средства по сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:

 

 

 

4.2.1.

левове

 

 

 

4.2.2.

евро

 

 

 

4.2.3.

щатски долари

 

 

 

4.2.4.

швейцарски франкове

 

 

 

4.2.5.

други валути

 

 

 

4.3.

Влогове с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:

 

 

 

4.3.1.

левове

 

 

 

4.3.2.

евро

 

 

 

4.3.3.

щатски долари

 

 

 

4.3.4.

швейцарски франкове

 

 

 

4.3.5.

други валути

 

 

 

4.4.

Вземания с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 3 месеца

 

 

 

4.5.

Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година

 

 

 

5.

Текущи задължения във:

 

 

 

5.1.

левове

 

 

 

5.2.

евро

 

 

 

5.3.

щатски долари

 

 

 

5.4.

швейцарски франкове

 

 

 

5.5.

други валути

 

 

 

6.

Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (р4 : р5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ............................................................

 

 

Подпис на лицето, изготвило справката:

Подпис на лицето, управляващо и представляващо дружеството, и печат:

   Приложение № 2 към чл. 8, т. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

СПРАВКА

за размера на ликвидните средства съгласно чл. 7, ал. 4 към ..................................................................................

(дата)

на ............................................................................................................................................................

(наименование на пенсионния фонд)

 

 

№ по ред

Показатели

Стойност (хил. лв.)

1.

Ликвидни средства (pl.l + pl.2 + pl.3+pl.4 + pl.5)

 

1.1.

Парични средства на каса във:

 

1.1.1.

левове

 

1.1.2.

евро

 

1.1.3.

щатски долари

 

1.1.4.

швейцарски франкове

 

1.1.5.

други валути

 

1.2.

Парични средства по сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:

 

1.2.1.

левове

 

1.2.2.

евро

 

1.2.3.

щатски долари

 

1.2.4.

швейцарски франкове

 

1.2.5.

други валути

 

1.3.

Влогове с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:

 

1.3.1.

левове

 

1.3.2.

евро

 

1.3.3.

щатски долари

 

1.3.4.

швейцарски франкове

 

1.3.5.

други валути

 

1.4.

Вземания с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 3 месеца

 

1.5.

Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година

 

2.

Текущи задължения (р2.1 + р.2.2 + р2.3)

 

2.1.

Текущи задължения към осигурените лица и пенсионерите

 

2.2.

Текущи задължения към пенсионно-осигурителното дружество

 

2.3.

Други текущи задължения във:

 

2.3.1.

левове

 

2.3.2.

евро

 

2.3.3.

щатски долари

 

2.3.4.

швейцарски франкове

 

2.3.5.

други валути

 

3.

Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (р1 : р2)

 

 

Дата .......................................................................................

Подпис на лицето, управ-

Подпис на лицето, изготвило

ляващо и представлява-

справката:

що дружеството, и печат:

 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума