навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.107 от 31 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 14 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Закрилата по наредбата се предоставя с цел:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Закрилата по наредбата се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта;
2. кметовете на общини;
3. председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;
4. дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето създава и поддържа информационна система за децата, които се нуждаят от закрила.


Чл. 7. Дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане осъществяват дейност по проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения, както и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното им време.

Раздел II.
Мерки за закрила на деца с изявени дарби


Чл. 8. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:
1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.


Чл. 9. Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата са:
1. проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време;
2. подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка;
3. освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Министърът на културата след съгласуване с министъра на образованието и науката и с министъра на младежта и спорта всяка година до 31 януари внася в Министерския съвет Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за текущата календарна година. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по наредбата чрез еднократно финансово подпомагане и стипендии, обособени в следните раздели:
1. раздел І - мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата;
2. раздел ІІ - мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на образованието и науката;
3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., нова - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) раздел ІІІ - мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта.
4. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Министерският съвет приема с постановление програмата по ал. 1. Програмата може да се актуализира чрез вътрешно преразпределение на мерки и средства след 31 октомври на съответната година въз основа на постъпило предложение от министрите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Министерството на културата координирано с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Националното сдружение на общините в Република България ежегодно в сроковете за изготвяне на проекта на държавен бюджет за следващата година представя в Министерството на финансите обобщено предложение за финансиране на програмата по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Предвидените с програмата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища се предоставят по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и на общините с постановление на Министерския съвет по предложение на:
1. министъра на културата - за мерките по раздел І, съгласно ал. 1, т. 1;
2. министъра на образованието и науката - за мерките по раздел ІІ, съгласно ал. 1, т. 2;
3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., нова - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) министъра на младежта и спорта - за мерките по раздел ІІІ, съгласно ал. 1, т. 3.
4. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър по ал. 4 с приложена справка съгласно приложение № 1. Справката се подава в срок от 15 дни след края на всяко тримесечие. За последното тримесечие на годината справките се подават до 15 януари на следващата година.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Исканията по ал. 5 се обобщават от съответния министър по ал. 4, като тези от тях, които не отговарят на обхвата на мерките по програмата по ал. 1, не се предлагат за финансиране, за което се уведомява съответният орган за закрила.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Кметовете на общини правят предложение до дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане за включване в общинската програма по чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Общинската програма по ал. 1 се приема с решение на общинския съвет и включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината. Програмата задължително се публикува на интернет страницата на съответната община.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Програмата по ал. 2 се приема до месец април на текущата година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с общинската програма по ал. 1, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет.

Раздел III.
Условия и ред за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби (Загл. изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1. детето;
2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Искането се попълва по образец съгласно приложение № 2 и задължително се мотивира.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Закрилата на деца с изявени дарби със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се предоставя при условията и по реда на този раздел.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Мерките по чл. 8 се изпълняват от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта или от кмета на съответната община чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. на ученик от държавно, общинско и частно училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от програмата по чл. 11, ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката или на място, свързано с получаване на златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката;
2. (изм и доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
3. спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
4. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Финансово подпомагане по ал. 1 се отпуска само за мерки, включени в програмата по чл. 11, ал. 1.
(4) Финансово подпомагане за мярка по чл. 8, избрана от детето, се отпуска еднократно за всяка календарна година.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) (1) За осъществяване на мерките по чл. 8 се подава искането по образец съгласно приложение № 2:
1. за ученик от държавно училище към Министерството на културата - до министъра на културата;
2. за ученик от държавно училище към Министерството на образованието и науката - до министъра на образованието и науката;
3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
4. за ученик от държавно училище към Министерството на младежта и спорта - до министъра на младежта и спорта;
5. за ученик от общинско училище - до кмета на съответната община, на територията на която е училището;
6. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) за ученик от частно училище - до съответния министър, предложил мярката, по която е класиран ученикът.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) документ, потвърждаващ участието на ученика в курс, пленер, обучителен и тренировъчен лагер, в национален и международен конкурс, олимпиада и състезание;
3. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) документи, удостоверяващи класиране на детето по чл. 14, ал. 1, включително за получаване на златен, сребърен или бронзов медал;
5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с изпълнението на мерките по чл. 8.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Органите по закрила по ал. 1 установяват по служебен път информацията, че детето е ученик в съответния клас.Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Мерките по чл. 9, т. 1 се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта въз основа на подадено искане по чл. 13, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Мерките по чл. 9, т. 2 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете с изявени дарби в размер до 65 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Финансово подпомагане по ал. 2 се предоставя само за мерки, включени в общинската програма по чл. 12.
(4) За осъществяване на мерките по чл. 9, т. 2 се представят следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) искане за предоставяне на закрила съгласно чл. 13, ал. 2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка;
4. документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;
5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 9, т. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) От заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата се освобождават деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година, въз основа на подадено искане по чл. 13, ал. 2 и документ, удостоверяващ това обстоятелство.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта на ученик от държавно и частно училище или от кмета на съответната община на ученик от общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от съответния раздел на програмата по чл. 11, ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) индивидуално на първо, второ или трето място на национален или на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката или на място, свързано с получаване на златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката, и отговаря на изискванията за съответна възраст и категория;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство;
4. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.
(2) Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Правото на стипендия за случаите по ал. 1 се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипендията се отпуска от съответния министър по ал. 1 или от кмета на общината и се изплаща от училището за 12 месеца в размер 135 лв.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.)
(5) Ученик има право да получава само една стипендия по реда на тази наредба или на основание закон или акт на Министерския съвет.
(6) Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.
(7) Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. преустановят обучението си;
2. прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
3. имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - до заличаване на наказанието;
4. в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) При настъпване на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3 директорът на училището уведомява незабавно органа по закрила, а за случаите по т. 4 - съответната спортна федерация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) В случай на преместване на ученик, на когото е отпусната стипендия по реда на наредбата, ученикът подава до съответния орган по закрила искането по приложение № 2, без да прилага документите по чл. 16а, ал. 2.
(10) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г.) При преместване на ученик с отпусната стипендия от едно училище в друго стипендията се изплаща от училището, в което се е обучавал ученикът, до размера на получената от училището сума и след установяване липсата на обстоятелствата по ал. 7.


Чл. 16а. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) (1) За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се подава искането по приложение № 2 в едномесечен срок от възникването на основанието за предоставяне на стипендията:
1. за ученик от държавно училище към Министерството на културата - до министъра на културата;
2. за ученик от държавно училище към Министерството на образованието и науката - до министъра на образованието и науката;
3. (бел. ред. Сиела Норма: С Постановление № 68 от 31 март 2016 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., обнародвано в ДВ, бр. 28 от 2016 г., Министерският съвет спира закрилата си за ученици от държавни училища към Министерството на земеделието и храните, но тази точка не е отменена) за ученик от държавно училище към Министерството на земеделието и храните - до министъра на земеделието и храните;
4. за ученик от държавно училище към Министерството на младежта и спорта - до министъра на младежта и спорта;
5. за ученик от общинско училище - до кмета на съответната община, на територията на която е училището;
6. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) за ученик от частно училище - до съответния министър, предложил мярката, по която е класиран ученикът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Към искането се прилага документ, удостоверяващ класиране на детето по чл. 16, ал. 1, включително за получаване на златен, сребърен или бронзов медал.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Органите по закрила по ал. 1 установяват по служебен път информацията, че детето е ученик в съответния клас.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) При пропускане на срока по ал. 1 по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) за мерките по чл. 8 и 10 - със заповед съответно на министъра на културата, министъра на образованието и науката или на министъра на младежта и спорта - за деца от държавни или частни училища;
2. за мерките по чл. 8, чл. 9, т. 2 и чл. 10 - със заповед на кмета на общината - за деца от общински училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.) Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок 10 дни след края на всяко тримесечие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г.)

Чл. 18. (1) При предоставянето на закрила по наредбата органите по чл. 5 се подпомагат от експертно-консултативни комисии.
(2) Комисиите по ал. 1 са в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта.
(3) Органът, предоставящ закрилата, приема правила за реда и организацията на работа на комисията.
(4) Комисията представя протоколите от работата си на органа, предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Предоставянето на закрила по наредбата се отразява в Дневника за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила, съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Дневникът се води и съхранява от комисиите по чл. 18.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и кметовете на общини предоставят данните по ал. 1 за вписване в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "а" от Закона за закрила на детето.
(4) Дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане предоставят данните по ал. 3 за вписване в информационната система по чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Данните по ал. 3 и 4 се предоставят ежегодно в срок един месец след изтичане на календарната година.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 15. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 111 от 2003 г.), думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
................................

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 15. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".
................................

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 26 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 14. Исканията, подадени по реда на наредбата до влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 33. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г. и бр. 14 и 37 от 2006 г.), думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2011 Г.)

§ 4. Навсякъде в наредбата думите "специалната закрила" и "специална закрила" се заменят съответно със "закрилата" и "закрила".

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "министърът на физическото възпитание и спорта", "министъра на физическото възпитание и спорта" и "Министерството на физическото възпитание и спорта".

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Навсякъде в приложения № 1 и 2 думите "специална закрила" се заменят със "закрила".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2011 Г.)

§ 9. Параграфи 1, 2 и 3 влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 31.05.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 57. В Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г. и бр. 48 от 2013 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" и "физическото възпитание и спорта" се заменят съответно с "образованието и науката" и "младежта и спорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 23 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

§ 15. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на постановлението, се изплащат по действащия досега ред.

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 31 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

§ 1. В Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните" се заличават.

§ 2. (1) Производства по искания на ученици от държавни училища към Министерството на земеделието и храните, подадени до министъра на земеделието и храните и неразгледани до 1 август 2016 г., се прекратяват от министъра на земеделието и храните и се изпращат по компетентност на кметовете на съответните общини.
(2) Стипендии, отпуснати от министъра на земеделието и храните до 1 август 2016 г., с продължаващо изплащане през 2016 и 2017 г., се доизплащат от кметовете на съответните общини, на чиято територия се намира училището, преобразувано по реда на § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
(3) Неизплатената част от средствата в общ размер 31 854 лв., посочени на ред 3. "Министерство на земеделието и храните", в част "Средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016", след 1 август 2016 г. се преразпределят, като се включват към средствата за изплащане, предвидени на ред 2. "Министерство на образованието и науката".
(4) Кметът на съответните общини, на чиято територия е преобразуваното училище, подава мотивирано искане по реда на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г., до министъра на образованието и науката за ученици, придобили право на стипендии по раздел III от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., както и за ученици с продължаващо изплащане на стипендии.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 август 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 8 МАРТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2017 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 28 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2018 Г.)

§ 10. (1) Производствата по искания на ученици от държавните спортни училища за постигнати резултати през второто шестмесечие на 2017 г., започнати по реда на отменената ал. 4 от чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, неприключили до влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
(2) Учениците от частните училища, класирани от 1 януари 2018 г. по мерки от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., могат да кандидатстват за предоставяне на закрила по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2019 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1 и т. 2, буква "а", който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 26 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

СПРАВКА

на община ............................................

за ученици от общински училища, на които е предоставена закрила по Програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавните, общинските и частните училища за ......... тримесечие на ............... г.

 

№ по ред

Заповед № на кмета на общината за отпускане на стипендия

№ на Протокол на комисията

Стипендията се отпуска от месец

Общ размер на средствата за текущата година (в лв.)

Размер на средствата за следващата календарна година (в лв.)

Класиран на ... място/получил ........ медал на конкурс/олимпиада/

състезание от съответната област на закрила ....

Месец на провеждане

Трите имена на ученика

Дата на раждане

Училище

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. Към справката се прилага копие от протокол на експертно-консултативната комисия и копие от заповедта за закрила в областта на спорта, и копие от протокол от проведеното състезание.
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., предишно приложение № 1 към чл. 13, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 03.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


№ …………........./…….…….…г.                                ДО  ...............................................................................

   (попълва се служебно)                                                                      (орган за закрила)

             

 

ИСКАНЕ

за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

 

от ………………………………………………………………........................................................................

(трите имена на ученик или на негов законен представител)

постоянен адрес: .............................................................................................................................................,

адрес за контакт: …………………...………….……………...………….…..………...........................……,

тел.: ………………………..…………..…, електронна поща: .....………..………………………….........…

      

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

.........................................................................................……...........…................…,

 

На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) подавам искане за предоставяне на закрила на:

 ………………………………………………………………..…….....……………………………...........…....,

(трите имена на ученика)

Класиран/класирана на ... място (получил/получила ........... медал) на .................................................................................................

                                                                 (наименование на конкурса, олимпиадата, състезанието)

...............................................................................................................................................................................,

дата на раждане ..........................................., адрес за контакт .........................................................................

..............................................................................................................................................................................,

ученик към момента на класирането, съответно на получаването на медала, в ....................... клас за учебната 20................/20............................ г., училище ............................................ гр./с................................,

 

училище, от което се премества ......……………………………........………………….........……………......

                                (попълва се само при подаване на искането след преместване от друго училище)

 

Поради преместване в друго училище, посочвам заповед №...............................….., издадена от

……………....................................................  (орган по закрила), с която ми е отпусната стипендия, считано от …........................................................., изплатена до ....................................20....... година.

 

ЧРЕЗ:

1. ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ В РАЗМЕР НА ........................... ЛВ. 

за:

Обучение в курс по изкуства, наука и спорт по чл. 8, т. 1 от НУРОЗДИД;

Участие в пленер, обучителни и тренировъчни лагери по чл. 8, т. 2 от НУРОЗДИД;

Участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по чл. 8, т. 3 от НУРОЗДИД.

Конкретната дейност, за която кандидатствам, е ......................................................................................

.................................................., която се провежда в периода от .......................... до ….......................…

20.............. г. в гр./с. .................................................. и се организира от ..................................................

...........…........…………..................................................................................................................................

 

Приложени документи:

 

0 Документ, удостоверяващ класирането по чл. 14, ал. 1, включително получаването на медала, или протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация за класиране в областта на спорта;

0 Документ, доказващ участието в избраната дейност по т. 1 и нейната финансова стойност.

 

2. ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 9, Т. 1 ОТ НУРОЗДИД

за:

проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ НУРОЗДИД

За предоставяне на стипендия по чл. 10 прилагам:

Документ, удостоверяващ класирането по чл. 16, ал. 1, включително получаването на медала или протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация за класиране в областта на спорта.

 

Декларирам, че при получаване на стипендия по реда на чл. 10 от тази наредба се отказвам от друга държавна стипендия.

 

Забележка. Искането се подава за първоначално предоставяне на закрила по т. 1, 2 или 3, както и при преместване на ученика в друго училище за доизплащане на стипендия по т. 3. 

 

 

Гр. (с.) ..........................................                                             Подпис: .........................................

 

Дата ............................................. г.                                       Ученик/законен представител на ученика

 

 Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., предишно приложение № 2 към чл. 19, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

ДНЕВНИК

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена закрила през ............. г.

в .................................................................................................................................

(орган, предоставящ закрилата)

 

№ по ред

Входящ номер на искането

Данни за детето (трите имена и дата на раждане)

Ученик в училище

Клас

Искане за предоставяне на закрила по мярка:

Класиран на ..... място/получил ........ медал на конкурса/състезанието/олимпиадата

№ на акта за предоставяне на закрилата

Предоставена мярка за закрила

Считано от месец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума