навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

В сила от 31.01.2005 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. задълженията на работодателите за осигуряване на здраве и безопасност на работещите с химични агенти;
2. минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на химични агенти при работа;
3. граничните стойности на химичните агенти във въздуха на работното място, посочени в приложение № 1;
4. биологичните гранични стойности на химичните агенти и/или на метаболитите им в биологични среди, както и на биомаркерите за ефект, посочени в приложение № 2.
(2) Стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Стойностите на биомаркерите за ефект трябва да отговарят на стойностите, посочени в приложение № 2.





Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са или могат да бъдат експонирани на опасни химични агенти при работа.
(2) За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени, се прилага тази наредба, когато предвижда по-високи изисквания от изискванията, определени с Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.).
(3) При транспортирането на химични агенти се прилага тази наредба, когато предвижда по-високи изисквания от изискванията, определени със специални разпоредби за транспорт на опасни химични агенти.


Чл. 3. (1) Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.
(2) При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:
1. опасните свойства на химичните агенти;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) информация за безопасност и здраве, в това число данните от информационния лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OB L 396 от 30.12.2006 г.) (Регламент (ЕО) № 1907/2006), предоставен от доставчика на веществото или сместа или от всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да извърши оценка на безопасността на химичното вещество или смес;
3. степента, видът и продължителността на експозицията;
4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;
5. граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2;
6. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;
7. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.
(3) Работодателят оценява съответствието на предприетите мерки с изискванията на чл. 8, 9, 10 и 11.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Производителите, вносителите и участниците във веригата на доставки на химични агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:
1. цялата информация по чл. 3, ал. 2, т. 2 за опасните химични агенти, необходима за изготвяне на оценката на риска на работещите;
2. друга налична информация, необходима за специфичната оценка на риска за потребителите, за предоставянето на която не са въведени задължения в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).

Чл. 4. (1) Работодателят документира оценката на риска съгласно изискванията на чл. 20 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Оценката може да съдържа обосновка, че естеството и обхватът на рисковете, свързани с химични агенти, не изискват по-подробна оценка.
(2) Оценката на риска за здравето и безопасността се преразглежда по реда на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, както и въз основа на резултатите от здравното наблюдение.


Чл. 5. При оценката на риска се вземат предвид ремонтните дейности, непланираните, но предвидими събития, възможностите за възникване на промишлени аварии и дейностите, които могат да доведат по други причини до неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността, въпреки предприетите технически мерки.


Чл. 6. (1) При дейности, включващи експозиция на няколко опасни химични агенти, се оценява комбинираното им действие.
(2) При едновременното определяне във въздуха на работното място на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие сумата от отношенията на фактическите концентрации на всеки от тях (c1, c2 ..... cn) във въздуха на работното място към съответната гранична стойност на химичния агент (гранична стойност 1, гранична стойност 2 ..... гранична стойност n) не трябва да надвишава 1:


С1   С2       Сn  
------ + ------ +
............................................
+ ------ <= 1.
гранична   гранична       гранична  
стойност 1   стойност 2       стойност n  

(3) При едновременното определяне във въздуха на работното място на няколко опасни химични агенти с разнопосочно действие граничните стойности остават такива, както при изолираното им действие.


Чл. 7. Работата, която включва контакт с опасни химични агенти, започва след оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички необходими предпазни мерки.


Чл. 8. Работодателят предотвратява или намалява до минимум риска за здравето и безопасността на работещите при работа с опасни химични агенти чрез:
1. проектиране и организиране на подходящи работни процеси и работни места;
2. осигуряване и предоставяне на подходящо оборудване, средства за защита и поддържането им, които осигуряват здраве и безопасност при работа;
3. ограничаване на броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани;
4. намаляване до минимум на продължителността и степента на експозицията;
5. предприемане на хигиенни мерки за предотвратяване или намаляване на възможността за експозиция на опасни химични агенти;
6. ограничаване на количеството на химичните агенти до минимума, необходим за извършване на определен вид работа;
7. въвеждане на процедури за безопасна работа, съхранение и транспортиране на опасни химични агенти, както и на отпадъците, които ги съдържат.


Чл. 9. (1) В случаите, в които резултатите от оценяването на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят прилага специфичните мерки за защита по чл. 10, 11 и 12 и осигурява здравно наблюдение.
(2) В случаите, в които резултатите от оценката на риска показват, че поради количеството на наличните опасни химични агенти на работното място рискът за здравето и безопасността на работещите е незначителен и предприетите мерки в съответствие с чл. 8 са достатъчни за намаляване на този риск, работодателят може да не прилага мерките по чл. 10, 11 и 12.


Чл. 10. (1) Работодателят е длъжен да предотврати или намали до възможния минимум риска за здравето и безопасността на работещите с опасни химични агенти чрез заместването им с химични агенти или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни, когато естеството на извършваната работа позволява това.
(2) Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:
1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;
2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;
3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се допълват със здравно наблюдение и се съобразяват с естеството на риска.
(4) Работодателят извършва периодични измервания на химичните агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място, и ги съпоставя с граничните стойности по приложение № 1, когато:
1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки по ал. 2;
2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.
(5) Работодателят взема под внимание резултатите от измерванията по ал. 4 при изпълнение на задълженията си за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
(6) В случай на превишаване на граничните стойности на химичните агенти на работното място работодателят незабавно предприема предпазни мерки, като отчита степента и естеството на превишаването.


Чл. 11. (1) Работодателят е длъжен да предприеме подходящи технически и/или организационни мерки (разделяне на несъвместими химични агенти, подходящо съхранение и др.), за да осигури защита на работещите срещу опасностите, свързани с физико-химичните свойства на химичните агенти, включително:
1. да предотврати наличието на опасни концентрации от запалими вещества или опасни количества на химически нестабилни вещества на работното място;
2. да предотврати наличието на източници на възпламеняване, които могат да доведат до пожари и експлозии, или да не се допусне създаване на неблагоприятни условия, при които химически нестабилните вещества или техни смеси могат да предизвикат вредни физични ефекти, когато естеството на работата не позволява изпълнение на т. 1;
3. да намали вредните въздействия за здравето и безопасността на работещите в случаи на пожари или експлозии от запалими вещества или вредните физични ефекти, предизвикани от химически нестабилни вещества или техни смеси.
(2) Работното оборудване и системите за защита, които работодателят осигурява, трябва да отговарят на изискванията, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието. Техническите и/или организационните мерки, предприети от работодателя, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (ДВ, бр. 81 от 2001 г.).
(3) В случаите, когато има риск за създаване на потенциално експлозивна атмосфера, работодателят осъществява контрол на работното оборудване и осигурява системи за защита.


Чл. 12. (1) Работодателят изготвя план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място.
(2) Планът за действие включва не по-малко от един път годишно тренировки по аварийна безопасност и осигуряване на средства и условия за даване на първа помощ.
(3) В случаите на аварии, инциденти и злополуки с опасни химични агенти работодателят е длъжен:
1. незабавно да уведоми работещите;
2. да приложи подходящи мерки за ликвидиране на последствията;
3. да допуска в засегнатата зона само работещите, ангажирани в извършването на възстановителни и други спешни работи.
(4) Работодателят осигурява на работещите по т. 3 лични предпазни средства, специализирано защитно оборудване, екипировка и измервателни средства, определени по вид и количество в аварийния план, които се използват, докато продължава аварийната ситуация.
(5) Не се разрешава присъствие на незащитени лица в засегнатата зона.
(6) Работодателят осигурява предупредителни и други системи за комуникация, необходими за сигнализиране на повишен риск за безопасността и здравето, за да се предприемат действия за ликвидиране на последствията, оказване на помощ, евакуация и незабавни спасителни операции, ако има необходимост за това.
(7) Работодателят осигурява информация на длъжностните лица от предприятието и външни органи и организации (аварийни служби, спешна медицинска помощ и др.), която съдържа:
1. установените опасности при работа, подреждането по приоритети на опасностите, предвидените предпазни мерки и процедури, въз основа на които външните органи и организации разработват съответстващи мерки и процедури;
2. очакваните специфични рискове по време на аварии, инциденти и злополуки с опасни химични агенти, включително процедурите за тяхното предотвратяване и ликвидиране.


Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители:
1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;
2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;
3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти, предоставени от доставчиците в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
5. достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска - от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.


Чл. 14. Работодателят е длъжен да осигури обозначение на контейнерите и тръбопроводите, посочващо вида на опасните химичните агенти, съдържащи се в тях, както и съответните опасности.


Чл. 15. (1) Работодателят не допуска производството и употребата на химичните агенти, посочени в приложение № 3, както и дейностите, свързани с тези агенти.
(2) Допускат се изключения по ал. 1:
1. за научноизследователски цели, изпитвания и анализи;
2. за дейности, предназначени да отстранят химични агенти, получени под формата на странични или отпадни продукти;
3. за производство на химични агенти по ал. 1, които са или се използват като междинни продукти.
(3) В случаите по ал. 2 експозицията на работещите с химични агенти трябва да се предотврати чрез осигуряване на затворена система за производството и най-ранната им възможна употреба като междинни химични агенти. Извеждането на химичните агенти от затворената система се извършва само за контрол на процеса или за поддържане на системата.
(4) В случаите по ал. 2 работодателят е длъжен да утвърди проект, който съдържа:
1. аргументите за необходимостта от употребата на съответните химични агенти;
2. периода на употреба;
3. годишното количество на използване на химичните агенти;
4. начините на доставка и съхранение;
5. дейностите и/или технологичните процеси и реакции, при които ще се употребява химичният агент;
6. брой на заетите работещи;
7. мерките за осигуряване на безопасност и здраве.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) В случаите, посочени в ал. 2, работодателите са длъжни да уведомят дирекция "Инспекция по труда" в срок 30 дни преди започване на съответната дейност и да предоставят при поискване от контролните органи утвърдения проект по ал. 4.


Чл. 16. (1) Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето на работещите, работодателят осигурява здравно наблюдение по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Резултатите от здравното наблюдение и нивата на експозиция се отразяват в здравните досиета на работещите съгласно изискванията на чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).
(3) При провеждане на здравното наблюдение се вземат предвид:
1. възможността експозицията на опасен химичен агент да причини определено заболяване или увреждане на здравето;
2. вероятността заболяването или увреждането на здравето да възникне при специфичните условия на труд на работещия.
(4) За откриване на заболяването или увреждането на здравето в резултат на въздействието на химичните агенти се прилагат методи за изследване с нисък риск, утвърдени от медицинската наука и практика.
(5) Резултатите от здравното наблюдение се вземат предвид при планирането и прилагането на предпазните мерки на конкретното работно място.


Чл. 17. (1) В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2, работодателят е длъжен да осигури провеждането на изследвания по ред, определен в Наредба № 3 за задължителните периодични прегледи на работниците, за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект.
(2) Работодателят информира работещите за необходимостта от провеждане на изследванията по ал. 1 преди започване на работа, свързана с риск от експозиция на посочения опасен химичен агент.


Чл. 18. (1) Здравните досиета съдържат резултатите от проведеното здравно наблюдение и всички данни за експозицията на работещия.
(2) Копия от съответните досиета се предоставят при поискване на Националния осигурителен институт.
(3) На всеки работещ се осигурява достъп до здравното му досие.
(4) При закриване на предприятието здравното досие се предоставя на работещия.


Чл. 19. В случаите, когато в резултат на експозицията даден работещ има заболяване или увреждане на здравето или биологичната гранична стойност е превишена, лекарят от службата по трудова медицина:
1. уведомява работещия за установеното заболяване или увреждане на здравето;
2. дава информация и съвети за здравното наблюдение, което се провежда след края на експозицията.


Чл. 20. (1) В случаите по чл. 19 работодателят:
1. преразглежда оценката на риска;
2. преразглежда и при необходимост предприема допълнителни мерки съгласно изискванията на чл. 8, 9, 10 и 11 за предотвратяване или намаляване на риска;
3. провежда консултации със специалисти по трудова медицина, други лица с подходяща квалификация и контролните органи за планиране и провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на риска в съответствие с чл. 10 и 11, включително за възможността за преместване на работещия на друго работно място, където няма риск от по-нататъшна експозиция;
4. организира текущо здравно наблюдение и осигурява проверка на здравното състояние на всеки друг работещ с подобна експозиция.
(2) В случаите по т. 4 лекарят от службата по трудова медицина предлага на работодателя да организира провеждане на специализирано медицинско изследване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.
2. "Опасен химичен агент" е:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен по буква "а", може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.
3. "Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) "Гранична стойност на професионална експозиция" е границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго.
5. "Биологична гранична стойност" е допустимата концентрация на съответния химичен агент или негов метаболит в биологична среда, или референтната стойност на биомаркера за ефект.
6. "Здравно наблюдение" е изследването на работещия за оценка на здравното му състояние във връзка с експозицията на специфични химични агенти при работа.
7. "Опасност" е присъщото свойство на химичния агент, което е възможен източник на вреда.
8. "Риск" е вероятността за настъпване на възможна вреда при конкретни условия на употреба и/или експозиция.
9. "Биомаркер за експозиция" е химичният агент или негов метаболит/метаболити, определени в биологични среди (кръв, урина, слюнка, пот, коси, нокти и др).
10. "Биомаркер за ефект" е биохимичен, физиологичен или друг алтернативен показател, чиито отклонения от референтните стойности са свързани с въздействието на даден химичен агент от работното място.
11. "CAS №" е номерът съгласно химическия регистър на Кемикал Абстрактс Сървис.
12. "Инхалабилна фракция на праха за невлакнести прахове" е масовата част от всички диспергирани във въздуха частици, която се вдишва от човека през носа и устата.
13. "Респирабилна фракция на праха за невлакнести прахове" е масовата част от вдишаните частици, проникваща до непокритите с ресничест епител дихателни пътища.
14. "Респирабилна фракция за влакнести прахове" е фракцията от всички вдишани частици, характеризиращи се с дължина над 5 микрометра, диаметър - под 3 микрометра, и съотношение дължина/диаметър - по-голямо от 3.
15. "Експозиция" е излагане на човешки организъм на въздействието на физични фактори, химични или биологични агенти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива на Комисията 91/322/ЕИО относно установяване на индикативни гранични стойности при прилагане на Директива на Съвета 80/1107/ЕИО за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти при работа;
2. Директива на Съвета 98/24/EO за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа;
3. Директива на Съвета 2000/39/ЕО за установяване на първи списък на индикативни гранични стойности на експозиция при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа;
4. Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на експозиция на работещите при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО;
5. Директива на Европейския парламент и Съвета 2004/37/EО за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени при работа;
6. (нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията;
7. (нова - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.);
8. (нова - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (ОВ L 27, 1.02.2017 г.);
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (OB L 279, 31.10.2019 г.).

§ 2. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика.

§ 3. Отменя се Наредба № 13 от 1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда (обн., ДВ, бр. 81 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1994 г.; изм., бр. 57 от 1994 г.).

§ 4. В Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.) чл. 12 се изменя така:
"Чл. 12. Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 на Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа."


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила 12 месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.

§ 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2021 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 02.12.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г. (*), изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

 

 

Химичен агент

CAS №

Гранични стойности

Забележка

 

 

по

 

 

8 часа

15 min

 

 

 

ред

 

 

mg/m3

бр.вл/cm3

ppm

mg/m3

ppm

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

Азотен диоксид•

10102-44-0

0,96

 

0,5

1,91

1

 

 

2.

Азотна киселина•

7697-37-2

 

 

 

2,6

1

 

 

 

3.

Азотен моноксид•

10102-43-9

2,5

 

2

-

 

 

4.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.)

 

 

5.

Акрилонитрил

107-13-1

4,5

 

 

 

 

 

 

 

6.

Акрилова киселина; 2-пропенова киселина•

79-10-7

29

 

10

59(4)

20(4)

 

 

7.

Акролеин; акрилалдехид; проп-2-енал•

107-02-8

0,05

 

0,02

0,12

0,05

 -

 

 

8.

Аланин-Д

338-69-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

9.

Алилов алкохол•

107-18-6

4,8

 

2

12,1

5

Кожа

 

 

10.

Алил формиат

1838-59-1

10,0

 

 

 

 

 

 

 

11.

Алуминий (метален прах и оксиди) -

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

инхалабилна фракция  респирабилна фракция

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

12.

Алуминий (неорганични разтворими

7429-90-5

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

съединения)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(като алуминий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

a-Аминоантрахинон

82-45-1

5,0

 

 

 

 

 

 

 

14.

a-Нафтиламин

91-59-8

не се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

 

 

 

 

 

 

15.

Амилацетат, tert•

625-16-1

270

 

50

540

100

 

 

 

16.

Амидофен (пирамидон)

58-15-1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

17.

Амилов алкохол

71-41-0

100

 

 

 

 

 

 

 

17а.

Амитрол•

61-82-5

0,2

 

-

-

-

-

 

 

18.

Амониев бромат

13843-59-9

0,5

 

 

1,5

 

 

 

 

19.

Амониев ванадат

11115-67-6

0,05

 

 

 

 

 

 

 

20.

Амониев диизопропилтио-фосфат

29918-57-8

1,0

 

 

 

 

 

 

 

21.

Амониев нитрат с кисели амониеви

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

фосфати и калиев сулфат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(комбиниран тор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Амониев сулфат

7783-20-2

10,0

 

 

 

 

 

 

 

23.

Амониев сулфамат

7773-06-0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

24.

Амониев сулфоцианид (роданид)

1762-95-4

5,0

 

 

 

 

 

 

 

25.

Амониев тиосулфат

7783-18-8

10,0

 

 

 

 

 

 

 

26.

Амониев флуорид

12125-01-8

0,2

 

 

1,0

 

 

 

 

27.

Амониев хлорид

12125-02-9

10,0

 

 

 

 

 

 

 

28.

Амоняк•

7664-41-7

14,0

 

20

36,0

50

 

 

 

29.

Амонячно-карбиден тор

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

30.

Ампицилин

69-53-4

0,1

 

 

0,3

 

 

 

 

31.

Амфос (смес от амониев фосфат,

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

диамониев фосфат, амониев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сулфат и амониев силикофлуорид)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Аналгин

68-89-3

0,5

 

 

1,0

 

 

 

 

33.

о-Анизидин

90-04-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р-Анизидин

104-94-9

0,5

 

 

 

 

 

 

 

34.

Анилин•(7)

62-53-3

7,74

 

2

19,35

5

кожа

 

 

35.

Антимон и неорганични съединения

7440-36-0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

(като антимон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

9, 10- Антрахинон

84-65-1

5,0

 

 

 

 

 

 

 

37.

Антрацен

120-12-7

0,1

 

 

 

 

 

 

 

38.

Апатит и фосфатит, съдържащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под 2 % свободен кристален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силициев диоксид в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

респирабилната фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

39.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.) 

 

 

40.

Арсеноводород (арсин)

7784-42-1

0,05

 

 

 

 

 

 

 

41.

Аспарагинова киселина

56-84-8

10,0

 

 

 

 

 

 

 

42.

Асфалт (битуми) (по бензен)

8052-42-4

5,0

 

 

10,0

 

 

 

 

43.

Ацеталдехид

75-07-0

30,0

 

 

200,0

 

 

 

 

44.

Ацетил салицилова киселина

50-78-2

0,5

 

 

1,0

 

 

 

 

 

(ацетизал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Ацетилен

74-86-2

20,0

 

 

 

 

 

 

 

46.

Ацетон•

67-64-1

600

 

 

1400

 

 

 

 

47.

Ацетонитрил•

75-05-8

70

 

40

 

 

Кожа

 

 

48.

Ацетон цианхидрин

75-86-5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

49.

Ацетофенон

98-86-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

(метил-фенил кетон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Барий-разтворими съединения

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

(като барий)•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Бариев сулфат

7727-43-7

10,0

 

 

 

 

 

 

 

52.

Барит, съдържащ под 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободен кристален силициев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксид в респирабилната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

53.

Бензалдехид

100-52-7

5,0

 

 

 

 

 

 

 

54.

Бензидин

92-87-5

не се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

 

 

 

 

 

 

55.

Бензилналкохол

100-51-6

5,0

 

 

 

 

 

 

 

56.

Бензилхлорид

100-44-7

3,0

 

 

5,0

 

 

 

 

57.

Бензин-разтворител (по пентан)

 

900

 

 

 

 

 

 

 

58.

Бензин-крекинг

 

300

 

 

 

 

 

 

 

59.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.)

 

 

60.

Бензоилхлорид

98-88-4

5,0

 

 

 

 

 

 

 

61.

3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен)

50-32-8

0,00015

 

 

 

 

 

 

 

62.

Бентонит, съдържащ под 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободен кристален силициев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксид в респирабилната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

63.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.)

 

 

64.

Бисмут (сплави бисмут, телурид)

1304-82-1

5,0

 

 

 

 

 

 

 

65.

Бисфенол А •; 4,4,- изопропилидендифенол

80-05-7

2(6)

 

 

66.

Бор и неорганични съединения

1303-86-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

(оксид, борна киселина, борати,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боракс-като бор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

Борен трифлуорид

7637-07-2

3,0

 

 

 

 

 

 

 

68.

Бром•

7726-95-6

0,7

 

0,1

 

 

 

 

 

69.

Бромбензен

108-86-1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

70.

Бромоводород•

10035-10-6

 

 

 

6,7

2

 

 

 

71.

Бромоформ

75-25-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

72.

n-Бутан

106-97-8

1900

 

 

 

 

 

 

 

73.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.)

 

 

74.

n-Бутилакрилат•

141-32-2

11

 

2

53

10

 

 

 

75.

n-Бутиламин

109-73-9

10

 

 

15

 

 

 

 

76.

n-Бутилацетат•

123-86-4

241

 

50

723

150

-

 

 

76а.

втор-бутилацетат•

105-46-4

241

 

50

723

150

-

 

 

77.

n-Бутилов алкохол

71-36-3

100

 

 

150

 

 

 

 

77а.

Бут-2-ин-1,4-диол•

110-65-6

0,5

 

-

-

-

-

 

 

78.

2-Бутоксиетанол•

111-76-2

98

 

20

246

50

Кожа

 

 

79.

2-Бутоксиетилацетат•

112-07-2

133

 

20

333

50

Кожа

 

 

80.

2-(2-Бутокси-етокси) етанол•

112-34-5

67,5

 

10

101,2

15

 

 

 

81.

Ванадий-оксиди и неорг.

1314-62-1

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

съединения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

Варовик, съдържащ под 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободен кристален силициев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксид в респирабилната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракция влакнести частици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(респирабилни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Влакна-респирабилна фракция,

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

бр.вл./cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

Вермикулит, съдържащ под 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободен кристален силициев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксид в респирабилната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракция влакнести частици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(респирабилни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Влакна-респирабилна фракция,

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

бр.вл./cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.

Винилацетат•

108-05-4

17,6

 

5

35,2

10

 

 

 

85.

Винилацетилен

689-97-4

20

 

 

 

 

 

 

 

86.

Винилтолуен (метилстирен)

25013-15-4

200

 

 

480

 

 

 

 

87.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.) 

 

 

88.

Водороден пероксид

7722-84-1

1,5

 

 

 

 

 

 

 

89.

Волфрам-разтв. съединения (като

7414-33-07

1,0

 

 

3,0

 

 

 

 

 

волфрам)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

Волфрам-неразтв. съединения

 

5,0

 

 

10,0

 

 

 

 

 

(като волфрам)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

Въглероден диоксид•

124-38-9

9000

 

5000

 

 

 

 

 

92.

Въглероден моноксид•

630-08-0

23

 

20

117

100 

-

 

 

93.

Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

(0,1 x 100)/Z*

 

 

 

 

 

 

 

94.

Въглищен прах, смесен, съдържащ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под 2 % свободен кристален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силициев диоксид в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

респирабилната фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антрацитни и черни въглища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Лигнитни и кафяви въглища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Респирабилна фракция

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

95.

Газьол (нафта)-петролеев дестилат

8002-05-9

1600

 

 

 

 

 

 

 

96.

Гентамицин

1403-66-3

0,1

 

 

0,6

 

 

 

 

97.

Германий-оксид

1310-53-8

2,0

 

 

 

 

 

 

 

98.

Германий-тетрахидрид,

7782-65-2

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

тетрахлорид (като германий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.

2,4-Д

94-75-7

10,0

 

 

 

 

 

 

 

100.

Декахидронафталин (декалин)

91-17-8

100

 

 

 

 

 

 

 

101.

n-децилов алкохол

112-30-1

10

 

 

 

 

 

 

 

102.

Гипс, съдържащ под 2 % свободен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кристален силициев диоксид в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

респирабилната фракция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

102а.

Глицерол тринитрат•

55-63-0

0,095

 

0,01

0,19

0,02

Кожа

 

 

103.

Графит

7782-42-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

104.

Диазепам

439-14-5

0,1

 

 

0,5

 

 

 

 

105.

о-Дианизидин

119-90-4

не се

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,3-диметокси-бензидин)

 

нормира

 

 

 

 

 

 

 

105а.

Диацетил;

бутанедион•

431-03-8

0,07

 

0,02

0,36

0,1

-

 

 

106.

1,2-дибромпропан

78-75-1

 

 

 

5,0

 

 

 

 

107.

1,2-дибромтетра-флуоретан

124-73-2

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

(фреон-114 В2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

Диатомит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

109.

Дибутилпаракрезол

128-37-0

10

 

 

50

 

 

 

 

110.

s-s-дибутилтритиофосфат

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

111.

Дибутилфталат

84-74-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

112.

Диетаноламин

111-42-2

10

 

 

 

 

 

 

 

113.

Диетиламин•

109-89-7

15

 

5

30

10

 

 

 

114.

Диетилбензен

25340-17-4

10

 

 

 

 

 

 

 

115.

Диетилентриамин

111-40-0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

116.

Диетиленгликол

11-46-4

10

 

 

 

 

 

 

 

117.

2-Диетиламино-етанол

100-37-8

50

 

 

 

 

 

 

 

118.

Диетилов етер•

60-29-7

308

 

100

616

200

 

 

 

119.

Диетилфталат

84-66-2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

120.

Дизепин (хлордиазепоксид)

 

0,1

 

 

0,5

 

 

 

 

121.

Диизопропиламин

108-18-9

20

 

 

 

 

 

 

 

122.

Диизопропилбензен

25321-09-9

50

 

 

 

 

 

 

 

123.

Диметиламин•

124-40-3

3,8

 

2

9,4

5

 

 

 

124.

р-Диметиламиноазобензен

60-11-7

не се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

 

 

 

 

 

 

125.

Диметиланилин

121-69-7

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-диметиланилин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126.

N, N-Диметилацетамид•

127-19-5

36

 

10

72

20

Кожа

 

 

127.

Диметилбензиламин

103-83-3

5,0

 

 

 

 

 

 

 

128.

Диметилетер•

115-10-6

1920

 

1000

 

 

 

 

 

129.

Диметилсулфат

77-78-1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

130.

4,4-диметил-1,4-диоксан

 

10

 

 

 

 

 

 

 

131.

4,4-диметил-1,3-диоксан

766-15-4

3,0

 

 

 

 

 

 

 

132.

Диметилтерфеталат

120-61-6

1,0

 

 

 

 

 

 

 

133.

Диметилфенилкарбинол

617-94-7

0,05

 

 

 

 

 

 

 

134.

Диметилфталат

131-11-3

5,0

 

 

 

 

 

 

 

135.

Диметоат

60-51-5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

136.

Диметилформамид•

68-12-2

15

 

5

30

10

Кожа

 

 

137.

Динил (бутандинитрил)

110-61-2

10

 

 

 

 

 

 

 

138.

Динитробензен

52-82-90

1,0

 

 

 

 

 

 

 

139.

Динитротолуен

25321-14-6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

140.

2,4-Динитрофенол

51-28-5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

141.

Динитрохлорбензен

97-00-7

1,0

 

 

 

 

 

 

 

142.

1,4-Диоксан•

123-91-1

73

 

20

 

 

 

 

 

143.

Диоктилфталат

117-81-7

5,0

 

 

5,0

 

 

 

 

144.

Дифениламин

122-39-4

10

 

 

 

 

 

 

 

145.

Дифенилетер•

101-84-8

7

 

1

14

2

-

 

 

146.

Дифенилпропан

97-41-7

5,0

 

 

 

 

 

 

 

147.

Дифлуоретан (фреон 152)

75-37-6

3000

 

 

 

 

 

 

 

148.

1,1-Дифлуоро-1 хлоретан

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

(фреон 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.

Дифосфорен пентасулфид•

1314-80-3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

150.

3,4-дихлоранилин

95-76-1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

151.

1,3-дихлорацетон

534-07-6

0,05

 

 

 

 

 

 

 

152.

1,2-Дихлоробензен•

95-50-1

120

 

 

300

 

Кожа

 

 

153.

1,4-Дихлоробензен•; p-дихлоробензен

106-46-7

12

 

2

60

10

Кожа

 

 

154.

1,1-Дихлороетан•

75-34-3

412

 

100

 

 

Кожа

 

 

155.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.)

 

 

156.

1,2-дихлоризобутан

27177-14-2

20

 

 

 

 

 

 

 

157.

1,3-дихлоризобутилен

3375-22-2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

158.

Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•

75-35-4

8

 

2

20

5

-

 

 

159.

3,3-дихлоризобутилен

22224-75-4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

160.

Дихлороцетна киселина

13425-80-4

4,0

 

 

 

 

 

 

 

161.

1,2-Дихлорпропан

78-87-5

200

 

 

 

 

 

 

 

162.

2,3-дихлорпропилен

78-88-6

3,0

 

 

 

 

 

 

 

163.

1,3-Дихлоропропен

542-75-6

5,0

 

 

 

 

 

 

 

164.

Дихлорфенилтрихлорсилан

27137-05-5

1,0

 

 

 

 

 

 

 

165.

Дихлорвос

62-73-7

0,2

 

 

 

 

 

 

 

166.

a-дихлорхидрин

96-23-1

5,0

 

 

 

 

 

 

 

167.

Дициклопентадиен

77-73-6

20

 

 

 

 

 

 

 

168.

Додецилбензенсулфонат

1886-81-3

3,0

 

 

 

 

 

 

 

169.

Доломит, съдържащ под 2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободен кристален силициев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диоксид в респирабилната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фракция влакнести частици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(респирабилни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инхалабилна фракция

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Влакна-респирабилна фракция,

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

бр.вл./cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.

 Дървесен прах: меки дървесни видове - инхалабилна фракция

 

 

5,0

 

 

 

 

-

 

 

171.

Екстралин (по метиланилин)

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

172.

(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.) 

 

 

173.

Епоксидна смола бисфенол

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

А-невтвърдена (по епихлорхидрин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.

Епоксидна смола (втвърдена)

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

175.

Етаноламин (2-Аминоетанол)•

141-43-5

2,5

 

1

7,6

3

Кожа

 

 

176.

Етилакрилат•

140-88-5

21

 

5

42

10

 

 

 

177.

Етиламин•

75-04-7

9,4

 

5

 

 

 

 

 

178.

Етилацетат•

141-78-6

734

 

200

1468

400

-

 

 

179.

Етилбензен•

100-41-4

435