навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ 2004 Г.

Приет с ПМС № 34 от 17.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа, съставът и числеността на персонала на Изпълнителната агенция по трансплантация към министъра на здравеопазването, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Агенцията е компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.


Чл. 3. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.


Чл. 4. (1) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Приходите от собствена дейност се набират от:
1. предоставяне на информационни услуги в областта на трансплантацията, както и на експертни оценки, консултации и методическа помощ за обучението и квалификацията на лица, извършващи дейност в тази област;
2. разпространение на печатни издания - периодични издания, бюлетини, каталози, брошури, справочници и други издания в областта на донорството и трансплантацията;
3. участие в международни програми и проекти в областта на донорството и трансплантацията;
4. спонсорство и дарения;
5. други приходи, определени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор заема длъжността по трудово правоотношение, като трудовият договор се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя.
(3) Заместник изпълнителният директор заема длъжността по трудово правоотношение, като трудовият договор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.
(4) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да му делегира правомощия в случаите, предвидени в закон.
(5) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие се осъществяват от заместник изпълнителния директор.
(6) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник изпълнителния директор и когато длъжността е свободна до назначаването на изпълнителен директор, но за не повече от три месеца.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 6. (1) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за управление, координация и контрол на дейностите по трансплантация.
(2) Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките и с други органи и организации;
2. представлява агенцията, организира международните и връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;
3. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
4. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на агенцията, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
5. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;
6. носи отговорност за управлението на бюджетните средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;
7. определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
8. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, вътрешните правила за работна заплата, както и стандартни процедури и инструкции за работата на агенцията;
9. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
11. командирова работещите в агенцията;
12. ръководи разработването на концепции, планове и програми в областта на донорството и трансплантацията;
13. организира издаването на наръчници, указания и стандартни процедури в областта на донорството и трансплантацията;
14. участва в работни групи и представлява агенцията в международни организации, чиято дейност е свързана с донорство и трансплантация;
15. при необходимост създава комисии и други органи със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта на донорството и трансплантацията;
16. осъществява и други дейности по управлението на агенцията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.)

Глава трета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи правила


Чл. 7. Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяването на неговите правомощия и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация и е организирана в 2 дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 28 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.) (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията и изпълнява функциите по чл. 8, ал. 2 от Закона за администрацията.
(2) Главният секретар изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)

Раздел III.
Служител по сигурността на информацията(Отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)

Раздел IV.
Обща администрация


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност".


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност":
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване, управлението и ползването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията;
2. оказва правна помощ на структурните звена на агенцията за законосъобразното изпълнение на техните функции;
3. изработва и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни и индивидуални административни актове и договори, по които агенцията е страна;
4. осъществява процесуално представителство пред съдилищата;
5. участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията;
6. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите;
7. осигурява условия за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;
8. организира деловодната работа и архива в агенцията;
9. осигурява здравословни и безопасни условия на работа в агенцията;
10. следи за спазването на режима на допускане на външни лица в сградата на агенцията;
11. осъществява връзките с обществеността и информационната дейност на агенцията, като изготвя програма за представяне дейността на агенцията, организира и координира информационната и медийната политика на агенцията;
12. проучва и анализира общественото мнение във връзка с политиката на агенцията, анализира публикациите в средствата за масово осведомяване относно дейността и;
13. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) организира публичните изяви на служителите на агенцията и координира дейността си с дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на здравеопазването, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства и ведомства;
14. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости и осигурява изпълнението им;
15. контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в агенцията;
16. организира дейностите, свързани с промоция и популяризиране на донорството и трансплантацията в обществото.

Раздел V.
Специализирана администрация


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията".


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията":
1. поддържа публичния и служебния регистър на агенцията, като събира, обработва, анализира и съхранява информацията в регистрите в съответствие с действащите нормативни актове;
2. осигурява защита на личните данни, включени в служебния регистър на агенцията;
3. осигурява достъп до публичния регистър при условията и по реда на Закона за достъп до обществената информация;
4. осигурява достъп на гражданите до служебния регистър в случаите по чл. 39, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. организира дейността по осигуряване на непрекъснат достъп на оторизирани лица до служебния регистър на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта;
6. осигурява възможност за проследяване от донора до реципиента на всички органи, тъкани и клетки и влизащите в контакт с тях материали и продукти, които се осигуряват, обработват, преработват, съхраняват или предоставят на територията на Република България;
7. осигурява възможност за проследяване от донора до реципиента на човешките яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предназначени за асистирана репродукция, и влизащите в контакт с тях материали и продукти, които се осигуряват, обработват, преработват, съхраняват или предоставят на територията на Република България;
8. организира разпределянето на осигурените за трансплантация органи в съответствие с действащите нормативни актове и медицински стандарти;
9. подготвя проекти на медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки и за подбор на донори и реципиенти;
10. организира дейностите по внос и износ на органи, тъкани и клетки;
11. осъществява контрол върху разпределянето на тъканите и клетките;
12. контролира, координира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване и трансплантация на органи, което задължително включва и анализ на получената от лечебните заведения информация за резултатите от извършените трансплантации;
13. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) проверява предоставената документация от лечебните заведения, извършили трансплантация, за съответствие на заявените разходи с извършените дейности, видовете и количеството на използваните лекарствени продукти по реда на наредбата по чл. 16, ал. 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) прави мотивирани предложения до изпълнителния директор за издаване и промяна на удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 от Закона за лечебните заведения;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) контролира, координира и анализира дейността на лечебните заведения по експертиза, вземане, изследване, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране и разпределяне на тъкани и клетки и прави мотивирани предложения до изпълнителния директор за издаване, промяна или отнемане на разрешения по чл. 51а от Закона за лечебните заведения;
16. (предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) контролира дейностите по осигуряване на качество и безопасност на органите, тъканите и клетките, предназначени за трансплантация;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) контролира дейностите по вземане, поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на човешките яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предназначени за асистираната репродукция, и по осигуряване на тяхното качество и безопасност;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) следи за съответствието на договорите по чл. 17 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки със закона и изготвя мотивирани предложения до изпълнителния директор за одобряването и регистрацията им;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми, международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и трансплантацията;
20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) организира дейности, свързани с повишаването на професионалната квалификация на координаторите по донорство, на лицата по чл. 15г ЗТОТК и на специалистите от областта на донорството и трансплантацията;
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) следи промените в законодателството на Европейските общности в областта на донорството и трансплантацията и прави предложения до изпълнителния директор за хармонизиране на българското законодателство с европейското право в областта на донорството и трансплантацията;
22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) подпомага осъществяването на връзки с обществеността в разработването на национални кампании и програми за обществена промоция на донорството и трансплантацията;
23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) подготвя на всеки 3 години отчет до Европейската комисия относно извършените в Република България дейности по популяризиране и насърчаване на доброволното и безвъзмездното даряване на тъкани и клетки;
24. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) подготвя на всеки 3 години доклад до Европейската комисия относно извършваните дейности по осигуряване на качество и безопасност при експертизата, вземането, обработката, преработката, етикетирането, съхраняването, присаждането, контрола и проведените инспекции.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.)

Раздел VI.
Организация на работа в агенцията


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на работещите в агенцията е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Изпълнителният директор със заповед създава организация за въвеждане на работното време с променливи граници и за отчитане работното време на служителите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Изпълнителният директор със заповед определя организацията на работа, както и екипите на разположение извън работното време по ал. 1.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Изпълнителният директор със заповед определя приемното време за граждани.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически лица или от физически лица, се завеждат в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя с вътрешни правила, изработени от главния секретар и утвърдени от изпълнителния директор.


Чл. 21. (1) Дейността на администрацията на агенцията се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
(2) Държавните служители и служителите по трудово правоотношение осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от изпълнителния директор.
(3) Служителите в администрацията при встъпването си в длъжност подписват декларация за съхраняване и неразпространяване на информация, представляваща служебна тайна или лични данни.
(4) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.


Чл. 22. Конкурсните процедури за назначаване на държавни служители се организират съгласно общите правила и условията за назначаване на служителите на агенцията, приети в съответствие със Закона за държавния служител.


Чл. 23. За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да се привличат нещатни сътрудници в качеството им на експерти.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
(3) Награждаването на служителите в администрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор.

Раздел VII.
Предложения и сигнали (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Устни предложения и сигнали могат да се правят на телефон, обявен на видно място в агенцията, и в приемното време на агенцията.


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, като се отбелязва видът, в който те са подадени.
(2) Регистърът се води от дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност".


Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Решение по предложението или сигнала се взема от директора на агенцията.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Разглеждането на предложенията се възлага на комисия, определена със заповед на директора на агенцията.
(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост.
(3) Когато се установи, че предложението е допустимо, се преценява основателността му.
(4) За изясняване на случая може да се изисква от подателя на предложението да предостави необходими документи, сведения или обяснения.
(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията подготвя становище до директора с предложение за решение.


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Решението се постановява от директора в сроковете, определени в чл. 118, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и трябва да съдържа данни за подателя, естеството на предложението, фактическата обстановка по случая, решение на случая и мотивите за това.
(2) За решението се уведомява подателят на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението, в срока по чл. 118, ал. 1 АПК.


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от директора на агенцията, и се извършва по реда на чл. 28, ал. 2 - 5.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Решението се постановява от директора в сроковете по чл. 121 АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, в сроковете по чл. 123, ал. 1 АПК.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 7 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г.)

§ 2. Навсякъде в правилника думите "Административноправно и стопанско обслужване" се заменят с "Финансово-стопанска и административна дейност".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 2 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 7, която влиза в сила от 15 март 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Численост на персонала на Изпълнителната агенция по трансплантация - 28 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
(зал. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)  
Обща администрация 7
дирекция "Финансово-стопанска и  административна дейност" 7
Специализирана администрация 18
дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията" 18


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума