навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2004 Г.

В сила от 01.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., доп. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., отм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Цел и принципи


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз или от други международни програми и договори, чуждите средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда на този закон в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.

Раздел II.
Обекти и субекти на обществени поръчки


Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
2. предоставянето на услуги;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) строителството, включително:
а) изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на един или няколко вида строителни и монтажни работи по приложение № 1;
в) изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изпълнение на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обекти на обществени поръчки са и:
1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) строителство и/или услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) строителство и/или услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.


Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;
2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) научните изследвания и експерименталните разработки, включително теренните археологически проучвания когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) арбитражните и помирителните услуги;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) трудовите договори;
7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) предоставянето на заеми от и чрез Българската банка за развитие, когато това е предвидено по международни програми или договори, или със закон.
8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.)


Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 2, които се възлагат чрез:
а) открита или ограничена процедура от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;
б) открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление от възложители по чл. 7, т. 5 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 3, които се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 2 и 3, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Обществените поръчки по ал. 1, т. 1 и 2 се възлагат за срок до 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз, както и за услугите по ЕСКО договори по смисъла на Закона за енергийната ефективност срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложители на обществени поръчки са:
1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
3. публичноправните организации;
4. обединенията от субекти по т. 1 или 3;
5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - ;
6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - .


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или
2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.
(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - , и
2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.
(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - , и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или
2. доставката на питейна вода до такива мрежи.
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани със:
1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или
2. отвеждането или пречистването на отпадни води.
(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в - , и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.
(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Дейности, свързани с експлоатацията на даден географски район, са:
1. добив на нефт или природен газ;
2. търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива;
3. експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.


Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други, чрез възлагане в съответствие с този закон. Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.
(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Външните експерти по ал. 7 не може да:
1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Централният орган за обществени поръчки има правата и задълженията на възложител относно провеждането на процедури и сключването и изпълнението на договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.
(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Министерският съвет може да създава с постановление централни органи за обществени поръчки или да възлага осъществяването на такива функции на орган на изпълнителната власт.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Правилата за организация на работата и изпълнението на функциите на централния орган за обществени поръчки се уреждат с акта по ал. 4.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 33 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от етапа на процедурата;
5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
7. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - и чл. 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., а относно изречение второ - в сила от 01.01.2007 г.) договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - , на един от участниците в него;
8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - , на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;
9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1 и 3 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз;
10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) договори за лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели, сключвани от Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване;
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) договори за възлагане на дейности по създаване на гори, провеждане на сечи и добив на дървесина и ползване на недървесни горски продукти по смисъла на Закона за горите;
13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия:
а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
в) най-малко 80 на сто от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя;
14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация;
16. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски, и отнасящи се до предприятия на държава - членка на Европейския съюз, или на трета страна;
17. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава - членка на Европейския съюз, или в трета страна;
18. (нова - ДВ, бр. 8 от 2015 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 1 и 5, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница;
19. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 май 1963 г. (ратифицирана със закон - обн., ДВ, бр. 64 от 1994 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.) (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.) и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 13, когато дружеството не е реализирало оборот поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от услугите, които предоставя на възложителя.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При отпадане на някое от условията по ал. 1, т. 13 възложителят е длъжен да прекрати договора в едномесечен срок.
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) случаите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 2;
2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 в случаите, когато се прилагат тези изключения.
(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:
1. възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави - членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква "а", или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;
7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения;
9. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възлагани от възложител по чл. 7, т. 1, 3 или 4 на дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия:
а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
в) най-малко 80 на сто от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава - членка на Европейския съюз, ако има такива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:
1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) критериите и редът за определяне наличието на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и
2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;
3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения - в случаите по ал. 1, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 9 се определя с правилника за прилагане на закона.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите нямат право да прилагат основанията по чл. 4, 12 и 13 с цел заобикаляне прилагането на закона.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:
1. за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект - равни или по-високи от 400 000 лв.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 имат следните стойности без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45в, ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 670 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за конкурс за проект - под 66 000 лв.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.
(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 391 160 лв.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
в) (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;
2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или
б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции или подновявания;
4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:
а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите и други плащания;
7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;
9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, 2, 3 или 4, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.
(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.
(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

Раздел III.
Видове процедури


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Обществените поръчки по чл. 14, ал. 1 се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(4) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(5) Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурите на договаряне са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;
2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93б, ал. 3 и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност като проектиране на схеми за пространствено развитие, на устройствени планове и на строителни обекти.
(3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.
(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.
(5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с правилника за прилагане на закона.


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Възложителите може да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.
(2) Електронните каталози се изготвят от участниците при спазване на нормативните изисквания за вътрешния оборот на електронни документи, както и на всички допълнителни изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет по ал. 1 и в съответствие с техническите спецификации и формата, определени от възложителя.
(3) Техническите предложения, представени под формата на електронен каталог, може да бъдат придружени от други документи, които ги допълват.
(4) Използването на електронен каталог, както и изискванията към него се посочват от възложителя в обявлението за обществена поръчка и не може да представляват техническа пречка за участие в процедурата.
(5) Редът за провеждане на електронни процедури чрез електронни каталози се определя с правилника за прилагане на закона.


Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен чл. 16в, изм.- ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по ал. 1, възложителят е длъжен да я отдели в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Възложителят прилага ал. 2 и когато възлага поръчка по реда на глава осма "а".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Възложителите може да определят обществени поръчки, изпълнението на които е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 1, 2 и 4 в обявлението, съответно в публичната покана се включва информация, че:
1. обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или
2. изпълнението на поръчката е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.
(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 5 заявления или оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.
(8) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) В случаите по ал. 4 кандидатът или участникът, който отговаря на изискванията на програма за създаване на защитени работни места, представя към заявлението или офертата си документ, с който удостоверява това.
(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Заявленията или офертите на лицата по ал. 6 се разглеждат само ако няма:
1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или
2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.
(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по ал. 1 или за обособена позиция по ал. 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ал. 7.

Глава втора.
ОРГАНИ. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2014 Г.)

Раздел I.
Органи


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Министърът на финансите осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки.


Чл. 18. (В сила от 06.04.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) При осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки министърът на финансите се подпомага от Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 19. (1) (В сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на финансите.
(2) Изпълнителният директор на агенцията:
1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) издава методически указания за уеднаквяване на практиката по прилагането на закона и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предоставя становища по запитвания на възложители;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1;
5. (В сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;
6. води Регистър на обществените поръчки;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) поддържа списъци на възложители по чл. 7 и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) разработва образци на документи за публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки;
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;
11. (В сила от 06.04.2004 г.) участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността на агенцията;
13. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) събира и обобщава практиката по прилагането на закона и извършва мониторинг на обществените поръчки;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови организации;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) предоставя обобщена информация от Регистъра на обществените поръчки чрез интернет страницата на агенцията;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) уведомява Европейската комисия за всички международни договори по чл. 12, ал. 1, т. 14;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 7;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 на Комисията за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
21. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
22. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки:
а) финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:
аа) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;
бб) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45в, ал. 2;
б) за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 3, финансирани с бюджетни средства извън тези по буква "а", на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв.;
23. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания;
24. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) издадени са от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;
б) поръчките са на стойност по чл. 14, ал. 1;
25. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
26. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква от възложителите на обществени поръчки необходимата информация, както и да утвърждава образци на документи.
(4) Възложителите са длъжни да представят изисканата информация по ал. 3 в определен от изпълнителния директор на агенцията срок.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато са съгласувани с тях. Редът за съгласуване се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията по електронен път решенията по ал. 2, т. 25 в 14-дневен срок от влизането им в сила.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник".
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) На интернет страницата на агенцията се публикуват:
1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 - 8, 12, 13 и 25;
2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;
3. Общият терминологичен речник (CPV), приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV);
4. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 се включват лица, които имат професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки, и:
1. са предложени от професионални сдружения и организации в съответния бранш или от органи по чл. 19, ал. 2 - 4 от Закона за администрацията, с посочване на професионалната им компетентност, или
2. самостоятелно са подали заявление за вписване, към което са приложили доказателства за професионалната си компетентност.
(2) За всяко от лицата в списъка се посочва обхватът на професионалната компетентност и наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Редът за съставяне и поддържане на списъка се определя с правилника за прилагане на закона.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:
1. обявлението за обществена поръчка;
2. решението за откриване на ограничена процедура на основание чл. 76, ал. 3, процедура на договаряне с обявление или процедура на състезателен диалог;
3. методиката за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта.
4. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) мотивите за определените критерии за подбор и съответствието на критериите с изискванията на чл. 25, ал. 5 - 7.
(2) За осъществяване на предварителен контрол възложителят е длъжен преди откриване на процедурата да изпрати до агенцията проектите на документи по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В 14-дневен срок от получаването на проектите по ал. 2 агенцията изготвя становище за съответствие с изискванията на този закон и го изпраща до възложителя. При установяване на несъответствия становището съдържа препоръки или конкретни указания за отстраняването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките или конкретните указания в становището по ал. 3, възложителят може да приложи и писмени мотиви.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В 10-дневен срок от публикуването на документите по ал. 1, т. 1 и 2 агенцията извършва оценка на съответствието им с направените препоръки или конкретни указания и изготвя окончателен доклад за законосъобразност.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В срока по ал. 5 докладът се изпраща на възложителя, на контролните органи по чл. 123, ал. 1, а в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22, буква "а" - и на органите, отговорни за управление и разходване на средствата по съответната програма.
(7) Предварителният контрол на процедури по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 завършва със становището по ал. 3.
(8) Обменът на информация по повод осъществяване на предварителен контрол се урежда с правилника за прилагане на закона.


Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите и утвърдената с тях покана, както и доказателствата, свързани с избора на тази процедура.
(2) Условията и редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Раздел II.
Регистър на обществените поръчки


Чл. 21. (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение. Регистърът на обществените поръчки е публичен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на български език.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед електронния формат и техническите изисквания относно информацията по ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информацията, изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не се публикува в регистъра и се смята за неизпратена.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Условията и редът за работа на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 22. Регистърът на обществените поръчки съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) решенията за откриване, промяна и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
3. информацията за възложените обществени поръчки;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за хода на процедурата при производство по обжалване;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) друга информация, определена със закон или в правилника за прилагане на закона.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Вписването на обстоятелства в регистъра се отказва, когато:
1. информацията е предоставена не по образеца, утвърден за съответния вид възложител;
2. в образеца не са попълнени задължителни полета;
3. информацията не е предоставена по реда на правилника за прилагане на закона;
4. има разлика в информацията, посочена в документите по една и съща поръчка.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава на възложителя в 5-дневен срок от получаването на информацията в агенцията.

Раздел III.
Профил на купувача (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
(2) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1. предварителните обявления;
2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3. документациите за участие в процедурите;
4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;
5. разясненията по документациите за участие;
6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;
18. вътрешните правила по чл. 8б;
19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.
(3) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
(4) Ако друго не е определено с този закон, документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
3. освобождаването на гаранцията;
4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;
5. създаването на съответния друг документ.
(5) Документите и информацията по ал. 2, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.
(6) Извън случаите по ал. 5 документите и информацията по ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва:
1. по т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;
2. по т. 18 - една година след изменението или отмяната им;
3. по т. 19 и 21 - постоянно, със съответната актуализация.


Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.
(2) Възложителите изпращат на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.


Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
(2) С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този закон.

Част втора.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Глава трета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Предварително обявление


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителите изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 - равна или по-висока от 4 000 000 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV), а категорията услуги - съгласно приложение № 2.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)

Раздел II.
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка


Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.
(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) обект, предмет и прогнозна стойност на поръчката, както и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
5. място и срок за изпълнение на поръчката;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) критериите за подбор, когато възложителят определя такива, включващи изискване по чл. 49, и/или минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, и/или за техническите му възможности, и/или квалификация, както и посочване на документите, с които те се доказват;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и начин на плащане;
9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) срок на валидност на офертите при открита процедура;
10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за представяне на варианти в офертите;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване на заявленията или на офертите;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за участие;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на предварителното обявление по чл. 23, ако има такова;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на изпращане на обявлението.
(3) В обявлението възложителят може да предвиди и:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за провеждане на електронен търг;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия;
4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, с които се доказва съответствието с тях, трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6, които възложителят определя, трябва да са еднакви за всички участници в процедурата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Показателите за комплексна оценка по ал. 2, т. 10 трябва да са свързани с предмета на обществената поръчка.
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.
(11) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При определяне на срока по ал. 2, т. 14 възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията за участие или на офертите.


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията по ал. 1 възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 04.12.2010 г.) (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия, и
2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1:
1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за оценка "икономически най-изгодната оферта".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, т. 2, когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично изражение се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато:
1. възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, или
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществената поръчка е на стойност по чл. 14, ал. 3.


Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Обявленията за поръчки на стойност под праговете, определени в чл. 45в, ал. 2, се изготвят съгласно съответния образец, утвърден по реда на чл. 19, ал. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки възложителят изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.
(4) С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.
(5) В решението по ал. 3 възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.
(6) Възложителят може да не определя нов срок по ал. 5, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.
(7) След изтичането на срока по ал. 3 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.
(8) Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) в случаите по чл. 29, ал. 3.
(9) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) срокът по чл. 51, ал. 3 не е достатъчен.
(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Член 27а не се прилага в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят може да публикува решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки, с което удължава обявените срокове за подаване на заявления, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или е получено само едно заявление;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

Раздел III.
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка


Чл. 28. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. обявлението за обществената поръчка;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;
4. техническите спецификации;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти, а в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 - и минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образец на офертата, както и указание за подготовката й;
9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) проекта на договор.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. В методиката в съответствие с техническите спецификации може да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката в съответствие с техническите спецификации се определя и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 7 по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) С правилника за прилагане на закона се определят препоръчителни образци на оферта и на приложенията към нея.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да посочи в документацията органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта:
1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена;
2. с показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и други; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 може да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други;
3. за обществени поръчки за строителство с показателите за оценка може да се оценяват характеристики, свързани със:
а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на строителни и монтажни работи или на строежа, или
б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи.
(2) Относителните тежести на показателите за оценка може да се определят:
1. с конкретна стойност в рамките на общата оценка, или
2. чрез подреждане по важност в низходящ ред - когато по обективни причини е невъзможно да се приложи т. 1.
(3) Указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва да:
1. дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
2. дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
3. осигуряват на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(4) Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).
(5) При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка включват характеристики по ал. 1, т. 2 и за проектирането, и за строителството.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 - до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.
(2) Разясненията по ал. 1 се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
(3) Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.
(4) В случаите по ал. 3 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - по-малко от три дни.

Раздел IV.
Технически спецификации


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез:
1. посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически одобрения;
в) общоприети технически спецификации;
г) български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
д) други международни стандарти;
е) други технически референции, създадени от европейски органи по стандартизация, или в случай на липса на такива - други национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
ж) технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;
з) национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната;
2. посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на предмета на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
3. определяне на работни характеристики или функционални изисквания чрез посочване на технически спецификации по т. 1, позоваването на които се приема за постигане на съответствие;
4. посочване на спецификации по т. 1 за част от характеристиките, а за друга част - посочване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция по ал. 1, т. 1 следва да е допълнено чрез добавяне на думите "или еквивалент".
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални схеми за екомаркировки или други екомаркировки, които отговарят едновременно на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на стоките и услугите;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) изискванията за маркировката са изготвени на базата на научна информация;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) екомаркировките са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;
4. достъпни са за всички заинтересовани страни.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екомаркировка се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 3 възложителят приема и всяко друго средство, доказващо съответствие, като техническо досие на производител или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В техническите спецификации не се включва класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация с информация за мястото за нейното получаване се посочват в документацията за участие. Лицата може да получат информацията при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидатите или участниците, включително техните подизпълнители, нямат право да разкриват информацията по ал. 1.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалент".


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в тези технически спецификации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, когато техническите спецификации са определени чрез работни характеристики или функционални изисквания, възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт; на европейско техническо одобрение; на общоприета техническа спецификация; на международен стандарт или на техническа референция, установен от европейски органи по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 и 2 за подходящи средства за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в технически спецификации, се смятат и техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44.


Чл. 33а. (1) (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., предишен текст на чл. 33а - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителите признават сертификати от признати органи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят няма право да изисква оторизационно писмо за конкретната поръчка, когато е представено оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна.

Раздел V.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя. За участие в работата на комисията членовете й получават определено със заповедта за назначаване на комисията възнаграждение, освен ако в закон е предвидено друго, както и командировъчни пари - пътни, дневни и квартирни.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
4. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.


Чл. 36. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.
(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случай че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол.
(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.


Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценяване на оферти, които:
1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
2. сключване на рамково споразумение;
3. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
4. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
5. прекратяване на процедурата.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор, или
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението;
4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 или 2 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3.

Раздел VI.
Договор за обществена поръчка


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. С правилника за прилагане на закона се определят задължителното минимално съдържание на договорите и препоръчителните образци на договора и на приложения към него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато:
1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има само един поканен участник;
2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.


Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Недействителни спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 са договори или рамкови споразумения, сключени:
1. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на основания за провеждането й;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Договорът или рамковото споразумение запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4.


Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да публикува обявление за доброволна прозрачност, когато прилага чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3.
(2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт, който съдържа най-малко:
1. наименование и данни за възложителя;
2. описание на предмета на договора, който възложителят възнамерява да сключи;
3. мотиви за прилагане на основанията по ал. 1;
4. наименование и данни за избрания изпълнител.
(3) Обявлението по ал. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (ОВ, L 222/1 от 27 август 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от посочените в чл. 45в, ал. 2 - и в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(5) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2 договорът запазва действието си, ако е сключен след влизането в сила на обявлението за доброволна прозрачност и възложителят е спазил условията по ал. 1 - 4.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.) Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
в) (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително на някое от основанията по чл. 41б, ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по ал. 7, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 30 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7. Информацията съдържа данни, определени с правилника за прилагане на закона, включително за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения интерес, включително в областта на отбраната и сигурността, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 30-дневен срок след края на всяко тримесечие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в 30-дневен срок след сключването му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат:
1. член 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и ако договорите са на стойности над минималните прагове по чл. 14, ал. 4;
2. член 13, ал. 1, ако договорите са на стойности, определени в чл. 14, ал. 2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно съответния образец по чл. 19, ал. 7 и се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от сключването на договора. Възложителят задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на съответното основание.
(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща до агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки по:
1. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) член 3, ал. 1, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5;
2. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) член 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2.


Чл. 45. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Раздел VII.
Договор за подизпълнение (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
(2) Изпълнителите нямат право да:
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.
(6) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.


Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.
(2) При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
(3) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

Раздел VIII.
Изпращане на информация до Европейската комисия (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен раздел VII - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен чл. 45а - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Регистъра на обществените поръчки, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача - при обществени поръчки за строителство;
2. предварителните обявления - покани;
3. обявленията за откриване на процедури;
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за промяна на обявлението и/или документацията;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информацията за сключени договори или за рамкови споразумения;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) информацията за проведените конкурси за проект;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Документите по ал. 1 се изпращат, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възложители по чл. 7, т. 1, които са централни органи на държавна власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 254 254 лв. - за доставки, услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
в) 391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на държавна власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 391 160 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 391 160 лв. - за доставки, и 254 254 лв. -
за доставки по приложение № 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни органи на държавна власт, възлагат обществени поръчки, по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 254 254 лв. - за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
б) 391 160 лв. - за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на държавна власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 за услуги и конкурс за проект, на стойности без ДДС, равни или по-високи от 391 160 лв.;
6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект;
7. възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. - за строителство;
б) 782 320 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 3 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за строителство, без ДДС, е равна или по-висока от 9 779 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 14а, ал. 4 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за услуги, без ДДС, е равна или по-висока от 391 160 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по чл. 3, ал. 1 по категории доставки и категории услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро, по официалния валутен курс на лева спрямо еврото, а за поръчки по чл. 3, ал. 2 - на стойности, равни или по-високи от посочените в ал. 2, т. 7. Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и обявленията за създаване на системи за предварителен подбор.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1, 5 и 6 до "Официален вестник" на Европейския съюз по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - по факс или по електронен път. Съобщението по ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1, т. 1 за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Документите по ал. 1, 5 и 6 се изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011. Версията на български език се смята за единствения автентичен текст.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз документите по ал. 1, 5 и 6 не по-късно от изпращането им за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. В документите, изпратени за публикуване в страната, се посочва и датата на изпращане до "Официален вестник".
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) публикуват една и съща информация в документите, които изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз, и в тези, които изпращат до Регистъра на обществените поръчки;
2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от "Официален вестник" на Европейския съюз.
(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При различие между информацията, публикувана в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".
(13) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз обявление за възложена поръчка и в случаите, когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и чл. 13, ал. 1, когато договорите имат стойности, равни или по-високи от определените в ал. 2. Възложителят задължително посочва в обявлението мотивите за прилагане на съответното изключение.

Глава четвърта.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) е обявен в несъстоятелност;
3. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. (нова. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
2а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато възложителят предвижда отстраняване на кандидат или участник при наличие на някое от обстоятелствата по ал. 2, той е длъжен да посочи тези обстоятелства в обявлението за обществена поръчка, а при процедури на договаряне без обявление - в поканата за участие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12, чл. 103, ал. 2, т. 11 и чл. 119в, ал. 3, т. 10 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 - 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или
2. извлечение от съдебен регистър, или
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) За допускане до участие в процедура на кандидатите или участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.


Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. удостоверение от банка;
2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.


Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи съобразно предмета на поръчката:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 - изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;
2. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 - и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;
8. (предишна т. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство, а във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 - и за броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за обществените поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът или участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението;
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя - в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация;
13. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 1, т. 12, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие тези лица подават до възложителя декларация за съгласие за извършване на проучване и прилагат необходимите документи по Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
(2) За целите на ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, както и във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.


Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 11 възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сертификатите по ал. 1 и 2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Кандидат или участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по ал. 1 възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 47, ал. 10, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, когато:
1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, и
2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава - членка на Европейския съюз.
(2) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган за сигурност в държавата на кандидата да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.


Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.

Раздел II.
Оферта


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато цените на стоките или услугите, предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, участниците могат да предлагат оферти с цени, които са по-ниски от регулираните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 за разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквани по чл. 28, ал. 1, т. 5.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.


Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) представяне на участника, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
б) декларация по чл. 47, ал. 9, и
в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;
2. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2;
7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.);
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) ценово предложение;
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;
12. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) декларация за приемане на условията в проекта на договор;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) документите по ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;
3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) декларация по ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 върху плика се отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава офертата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 - 14;
2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4;
3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, се уреждат с правилника за прилагане на закона.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) С изключение на откритата процедура възложителят определя срока на валидност на офертите в поканата за представяне на оферта.


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Подготовката и провеждането на процедурите се извършват от възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на заявленията за участие, офертите и проектите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни и да са посочени в обявлението.
(3) Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.
(4) Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците са в писмен вид.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 4 години след прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договор.

Раздел III.
Гаранции


Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.
(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато:
1. провежда процедура на договаряне без обявление, или
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Чл. 60. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.
(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:
1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.


Чл. 63. (1) (Предишен текст на чл. 63 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал. 1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на предмета на поръчката, частично освобождаване се допуска само ако гаранцията за изпълнение е по-голяма от тази за гаранционно поддържане.

Глава пета.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I.
Подготовка на откритата процедура


Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко 40 дни преди крайния срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сроковете по ал. 1 могат да се намалят до 36 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Сроковете по ал. 1 и 2 могат да се намалят със 7 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел II.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.
(7) (Отм., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.
(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:
1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;
2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;
3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.
(4) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) получаване на държавна помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.


Чл. 71. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:
1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти, или
2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.


Чл. 72. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. становищата на консултантите;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
6. дата на съставяне на протокола;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.
(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Раздел III.
Определяне на изпълнител на обществената поръчка


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.

Глава шеста.
ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА


Чл. 75. (1) (Предишен текст на чл. 74, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти, като този брой не може да бъде по-малко от 5, а в случаите по чл. 3, ал. 2 - по-малко от три. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 1.


Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.


Чл. 77. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.
(2) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Заявлението за участие в предварителния подбор съдържа документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8 и 11 - 14.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Към заявлението се прилагат и изискванията на чл. 56, ал. 2 - 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6, по факс или се заявява по телефона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на заявленията, изпратени по електронен път или по факс, се уреждат в правилника за прилагане на закона.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата по реда на чл. 34 - 36.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.
(9) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 9, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(12) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(13) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 12 възложителят го изпраща в един и същи ден до всички кандидати. Поканата за представяне на оферти в ограничената процедура се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок от:
1. изтичането на срока за обжалване - когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано - не е направено искане за налагане на временна мярка;
2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.
(14) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В деня на изпращане на решението по ал. 12 на кандидатите възложителят публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за представяне на оферти за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:
1. срок и място за представяне на офертите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В поканата по чл. 80 възложителят определя срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението посочи Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.
(4) В случаите по чл. 76, ал. 3 възложителят може да определи срок за получаване на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата по чл. 80.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по чл. 76, ал. 3 до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 29, ал. 2.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) в случаите по чл. 29, ал. 3;
3. когато това се налага в резултат от производство по обжалване.


Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6.
(2) Пликът по ал. 1 съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) плик № 1 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7;
2. плик № 2 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Комисията по чл. 79, ал. 1 започва работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите след получаване на списъка с представените оферти.
(4) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3.
(6) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана информация.
(7) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 2. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите участници.
(8) В присъствието на лицата по ал. 5 комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и най-малко трима от членовете й ги подписват. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 1 на останалите участници.
(9) След извършване на действията по ал. 7 и 8 приключва публичната част от заседанието на комисията.
(10) Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл. 69а, 70 и 71, като при работата си може да проверява данните от офертите при условията на чл. 68, ал. 11.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) След приключване на работата комисията съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
3. списък на участниците, чиито оферти са предложени за отстраняване, и мотивите за това;
4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
5. дата на съставяне на протокола;
6. в случай че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.
(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
(3) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
(4) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.
(5) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 4 на всички участници и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.

Глава шеста.
"а" СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура.
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации по чл. 30, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.
(3) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява обявлението и описателен документ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Решението по ал. 3 се мотивира от лицата, на които възложителят е възложил изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя потребностите и изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателния документ, който замества техническите спецификации.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите само по критерия икономически най-изгодна оферта.


Чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в състезателния диалог.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да посочи в обявлението минималния и максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен диалог, като минималният брой не може да бъде по-малък от трима. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(2) Възложителят може да предвиди състезателният диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията, които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението или в описателния документ.


Чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.
(3) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в диалог, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.
(5) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(6) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(7) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.
(8) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в диалог.
(10) Възложителят не може да покани да участват в диалога лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(11) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят в един и същи ден изпраща решението на всички кандидати и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в диалога се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.
(13) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в диалог съдържа най-малко:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път;
3. дата и място за провеждане на диалога;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.


Чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията, извършила предварителния подбор, провежда диалог с всеки от одобрените кандидати с цел да определи параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на възложителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) По време на диалога могат да се обсъждат всички характеристики на поръчката.
(3) На всички кандидати, участващи в диалога, се гарантира равнопоставеност, като им се предоставя еднаква информация.
(4) Комисията няма право да предоставя предложенията или друга поверителна информация, получена от кандидат, участващ в диалога, на другите кандидати без неговото съгласие.
(5) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от диалога и предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.


Чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В срок 5 работни дни от представяне на доклада на комисията възложителят обявява с решение диалога за приключен и определя кандидатите, които ще покани да представят оферти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за представяне на оферти се изпраща до определените кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.
(3) В поканата по ал. 2 възложителят посочва краен срок за получаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.
(4) Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и да съдържа всички направени по време на диалога предложения за изпълнение на поръчката.
(5) По искане на комисията офертите могат да бъдат променяни, допълвани и уточнявани. Тези промени, допълнения и уточнения не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, ако това ще доведе до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.
(6) Комисията оценява получените оферти по показателите, определени в обявлението или описателния документ, и избира икономически най-изгодната оферта.
(7) Комисията може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои характеристики от офертата или да потвърди задълженията си по нея, при условие че това не води до промяна в основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, както и до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.


Чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 83, ал. 4 - 6.

Глава седма.
ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I.
Процедура на договаряне с обявление


Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) по изключение естеството на доставката, услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;
3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;
4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;
5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.


Чл. 85. В решението по чл. 25, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.


Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от трима. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на кандидатите трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията по чл. 77, ал. 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6, по факс или се заявява по телефона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.


Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно на избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. датата на съставяне на протокола.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(8) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в договарянето.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят не може да покани да участват в договарянето лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.
(11) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(12) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати и го публикува в профила на купувача заедно с протокола при спазване на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в договарянето се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.


Чл. 89. (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията провежда договарянето с поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:
1. класиране на участниците, или
2. прекратяване на процедурата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място участник при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 6 на всички участници и публикува в профила на купувача решението заедно с доклада на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.

Раздел II.
Процедура на договаряне без обявление


Чл. 90. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;
3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания на първо място участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3;
14. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) поръчката е за доставки или за услуги в областта на физическото възпитание и спорта и е на стойност по чл. 14, ал. 3, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 6 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) С решението по ал. 1 възложителят одобрява покана за участие в процедурата, която съдържа:
1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. когато е приложимо - критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, както и методиката за комплексна оценка на офертите;
4. място и дата за провеждане на договарянето;
5. други изисквания по преценка на възложителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Изискванията на ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица и до агенцията.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(2) Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.
(3) Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол.
(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
(5) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:
1. сключване на договор с единствения участник, или
2. класиране на участниците в случаите по ал. 3, или
3. прекратяване на процедурата.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението и доклада по ал. 5 до всички участници и ги публикува в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3.
(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
(9) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 - 7 не се прилагат и договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 - 7 не се прилагат и договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да не прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключва договори на основание:
1. член 90, ал. 1, т. 3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права;
2. член 90, ал. 1, т. 4;
3. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

Глава седма "а".
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Рамково споразумение може да се сключи с по-малко от трима потенциални изпълнители на обществени поръчки само ако не е налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
(3) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление. При сключване на рамково споразумение се прилагат критериите по чл. 37.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) С рамковото споразумение се определя редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.


Чл. 93б. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 93б - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането на срока за получаването им;
4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото споразумение, и при спазване разпоредбите на чл. 70 - 72.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Офертите се изготвят в съответствие с рамковото споразумение и съдържат:
1. срок за изпълнение на поръчката, ако такъв не е определен с рамковото споразумение;
2. предлагана цена;
3. техническо предложение за изпълнение на поръчката, когато уговореният с рамковото споразумение критерий за оценка е икономически най-изгодна оферта.


Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.


Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Договорите за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение, сключено от централен орган за обществени поръчки, се възлагат от отделните възложители по реда на чл. 93б.

Глава седма "б".
ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)


Чл. 93д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Динамична система за доставки е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. По изключение срокът на действие на системата може да е по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(2) Динамична система за доставки се създава чрез открита процедура.
(3) В системата се включва всеки кандидат, който:
1. отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението;
2. е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите, определени от възложителя;
3. е представил всички документи, посочени от възложителя в обявлението.
(4) Предварителните оферти по ал. 3, т. 2 могат да бъдат променяни по всяко време в срока на действие на системата по такъв начин, че да отговарят на спецификациите.
(5) При създаването на система по ал. 1 и възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства.


Чл. 93е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При създаването на динамична система за доставки възложителите:
1. публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се отбелязва създаването на системата;
2. определят техническите спецификации по реда на чл. 30 - 33, вида на доставките, както и цялата необходима информация относно системата, вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.
(2) От публикуване на обявлението за създаване до изтичането на срока на действие на системата възложителите предоставят чрез електронните средства пълен, директен и неограничен достъп до техническите спецификации, както и до всички допълнителни документи, като в обявлението задължително се посочва Интернет адрес, на който те са достъпни.


Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставки може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.
(2) За разглеждане на офертите по ал. 1 възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(3) Комисията разглежда всяка постъпила предварителна оферта и въз основа на обявените критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в динамичната система за доставки.
(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 15-дневен срок от подаване на предварителната оферта и да уведоми кандидата за включването му в динамичната система за доставки или за отказа да бъде включен в тридневен срок от датата на решението.


Чл. 93з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Преди възлагане на всеки договор за обществена поръчка за доставка възложителят публикува опростено обявление, с което поканва всички заинтересовани лица да представят предварителни оферти в съответствие с чл. 93е, ал. 1, т. 2 и определя срок за представяне на предварителните оферти не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението.
(2) Предварителните оферти се оценяват и кандидатите се включват в системата по реда на чл. 93ж, ал. 2 - 4.


Чл. 93и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) След вземане на решенията по чл. 93ж, ал. 4 възложителят отправя покана до всички включени в динамичната система за доставки да представят оферти за всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка в рамките на системата.
(2) В поканата по ал. 1 възложителят определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.


Чл. 93к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията по чл. 93ж, ал. 2 разглежда и класира офертите и предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с участника, чиято оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в обявлението или в поканата по чл. 93и.
(2) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.


Чл. 93л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Динамичната система за доставка не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(2) Достъпът до динамичната система за доставка и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.

Глава осма.
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Раздел I.
Подготовка на конкурс за проект


Чл. 94. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат при провеждане на конкурс за проект:
1. организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга;
2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.
(2) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект се провежда за придобиването на:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) схема за пространствено развитие или устройствен план;
2. идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;
3. проект в областта на обработката на данни;
4. други проекти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Условията и редът за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране се определят с наредба на Министерския съвет.


Чл. 95. (1) Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
(3) При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били поканени от възложителя.


Чл. 96. (1) Възложителят взема решение за провеждане на конкурс за проект, с което одобрява обявлението за участие и конкурсната програма.
(2) Конкурсната програма трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.


Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждането на конкурс за проект до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко:
1. петдесет и два дни преди крайния срок за получаване на проектите при открит конкурс;
2. тридесет и седем дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обявлението за конкурс за проект трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
(4) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да бъде по-малък от 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс възложителят посочва обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите.

Раздел II.
Провеждане на конкурс за проект


Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Заявленията за участие в ограничен конкурс за проект могат да бъдат подавани писмено по реда на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 - 6, по факс или по телефона. Когато заявлението е подадено по телефона, то трябва да бъде писмено потвърдено преди крайната дата за получаване на заявленията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс за проект възложителят може да включи изискване изпратените по факс заявления за участие да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път.
(3) (Предишен текст на чл. 98, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят извършва предварителен подбор и изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти по реда на чл. 79, 80 и чл. 81, ал. 1.


Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от петима членове.
(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко две трети от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Журито е независимо при вземането на решения и изразяването на мнение по проектите.


Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти, които се представят по реда на чл. 57, ал. 1 или 6.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и не се отваря до датата на обявяване на резултатите от конкурса.
(4) При открит конкурс участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класиране на проектите.


Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Журито разглежда проектите и ги класира. Класирането на проектите се извършва по показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. При инвестиционните проекти един от показателите е проектна стойност на строежа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Журито съставя протокол за класирането на проектите, подписан от всички членове. Възложителят в един и същи ден изпраща протокола на участниците в процедурата и го публикува в профила на купувача.
(3) В протокола се посочват и забележките на журито и въпросите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени, ако това е необходимо.
(4) В случаите по ал. 3 журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.
(5) При открит конкурс журито предлага за отстраняване от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на критериите по ал. 1.
(6) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите и/или другите плащания.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В срок до 7 дни след вземане на решението по ал. 6 възложителят в един и същи ден:
1. изпраща на агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс;
2. изпраща на участниците в конкурса решението по ал. 6, а в случаите по ал. 4 - и допълнения протокол;
3. публикува в профила на купувача документите по т. 2.
(8) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.
(9) Информация по ал. 7, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

Глава осма "а".
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА (НОВА - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)


Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)Условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителят събира оферти с публикуване на покана.


Чл. 101б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа:
1. наименование и адрес на възложителя;
2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а;
5. срок и място за получаване на офертите;
6. дата, час и място на отваряне на офертите.
(2) Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.
(3) В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2 - 6. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
(4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
(5) Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 - 3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.
(6) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.


Чл. 101в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Офертата по чл. 101а, ал. 2 трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) техническо предложение;
3. ценово предложение;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) срок на валидност на офертата.
(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.


Чл. 101г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(2) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4.
(3) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
(4) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.


Чл. 101д. (1) (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., предишен текст на чл. 101д, доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.


Чл. 101е. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
(2) При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
(3) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по ал. 2;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5.
(4) Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 договора и допълнителните споразумения към него.


Чл. 101ж. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

Част трета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Глава девета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Разпоредбите на част трета се прилагат от:
1. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6;
2. възложителите по чл. 7, т. 1, 3 и 4 при извършване на някоя от дейностите по чл. 7а - 7д.
(2) Обществена поръчка, която има за предмет дейности по чл. 7а - и други дейности по закона, се подчинява на правилата, приложими за дейността, която е основен предмет на поръчката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а спрямо другата дейност - общите правила на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на обществената поръчка, тя се възлага по реда на общите правила на закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а другата не се подчинява нито на общите, нито на специалните разпоредби на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на обществената поръчка, тя се възлага по реда на тази част.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.
(2) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснати кандидати или участници и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
4. предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и няма за цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност и доколкото възлагането на такъв договор не накърнява конкурентното възлагане на последващи договори, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;
5. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания на първо място участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
7. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
8. е необходимо повторение на строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
9. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона;
10. поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на закона;
11. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
12. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2, т. 5 и 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.
(4) В случаите по ал. 2, т. 9 договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, т. 11 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При открита процедура, когато възложителите са изпратили предварително обявление, срокът за получаване на оферти може да се намали до 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата.
(2) Когато обявлението за откриване на процедурата е изпратено и по електронен път, срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Срокът за получаване на заявления за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.
(3) Срокът за получаване на офертите при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление може да се определи чрез споразумение между възложителя и определените кандидати при предварителния подбор. Споразумение се допуска само при условие, че на всички кандидати се предоставя еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(4) Когато не се постигне споразумение по ал. 3, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето.
(5) В случаите по ал. 4, когато възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да се намери, срокът може да се намали с 5 дни.

Раздел II.
Система за предварителен подбор на изпълнителите


Чл. 105. (1) Възложителите могат да създават и използват системи за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор могат да включват различни етапи на подбор.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор се основават на обективни критерии и правила, които се определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор включват изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 и/или технически възможности, и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 и могат да включват изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите и правилата за подбор включват технически спецификации, прилагат се разпоредбите на чл. 30 - 32.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите за подбор на кандидатите съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети лица без значение на правните отношения между него и третите лица. В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор по ал. 3 се предоставят при поискване на кандидатите. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени в системата за предварителен подбор.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите изпращат обявление за създадените от тях системи за предварителен подбор на изпълнители до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се публикува всяка година.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)
(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато описанието на предмета на системата за предварителен подбор и/или на критериите и правилата за подбор е с голям обем, възложителят включва в обявлението кратко описание, а подробните изисквания се включват в документацията.
(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят използва система за предварителен подбор, той избира кандидатите за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне в съответствие с изискванията на тази система.
(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато един възложител смята, че системата за предварителен подбор на друго лице отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите лица, че ще се ползва от нея.


Чл. 106. (1) Заявление за участие в системата за предварителен подбор може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в системата за предварителен подбор.
(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в системата за предварителен подбор.
(5) Когато за решението по ал. 4 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира кандидата в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
(6) В 15-дневен срок от датата на решението по ал. 4 възложителят уведомява кандидата за включването му в системата за предварителен подбор или за отказа си за това. Отказът се мотивира.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При вземане на решение по ал. 4 или когато се изменят критериите и правилата, възложителите не могат да:
1. налагат на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите поддържат списъци на кандидатите, които са включени в системите за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки, които могат да се разделят на категории в зависимост от предмета на поръчката, за която се отнася системата. В случаите по чл. 105, ал. 12, възложителят е длъжен да предоставя информация за системата и списъците на други възложители.
(9) Възложителят може да прекрати участието в системата за предварителен подбор на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените критерии. Той е длъжен да го уведоми за това най-малко 15 дни преди датата на прекратяване, като се мотивира.

Раздел III.
Рамково споразумение (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)