навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Издадена от Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., отм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г.


Отменена с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., в сила от 13.09.2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и изискванията за изграждане и експлоатация на:
1. депа, на които се депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци, наричани по-нататък "депа";
2. други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Чл. 2. Наредбата не се отнася за:
1. внасянето на утайки и други подходящи отпадъци в почвата с цел наторяване или подобряване на нейните качества, в т. ч. получени от:
а) пречиствателни станции за отпадъчни води;
б) драгажни дейности;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) употреба на инертни отпадъци, подходящи за възстановяване на релефа, за запълване или за строителни цели (изграждане, реконструкция и рекултивация) в депа;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) натрупване на:
а) неопасни драгажни утайки по протежение на брега на малки водни обекти, от които те са драгирани;
б) неопасни утайки в повърхностни води, вкл. на дъното на водни обекти и под него;
4. натрупване на отпадъците, получени в резултат на проучването, добива, преработката и съхраняването на минерални суровини и при експлоатацията на кариери и рудници;
5. инсталации за изгаряне на отпадъци.

Чл. 3. (1) За извършване на дейностите по оползотворяване или обезвреждане на отпадъците се изисква:
1. разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), наричано по-нататък "разрешение за извършване на дейности с отпадъци", или
2. комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), наричано по-нататък "комплексно разрешително".
(2) В програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗУО, която се прилага към заявлението за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци или в заявлението за издаване на комплексно разрешително, се:
1. представя подробно описание на площадката, на която ще бъде разположено съоръжението или инсталацията за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, като се посочват геоложките, хидрогеоложките и хидроложките характеристики на терена;
2. посочват мерките за предотвратяване или за ограничаване на замърсяването на компонентите на околната среда, включително и изисканите с решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС;
3. представя план за собствен мониторинг, който по отношение на депата за отпадъци се изготвя съгласно приложение № 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 30.10.2007 г.) Характеристиките, мерките и планът по ал. 2, т. 3 по отношение на подземните води се разработват при спазване на забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г", изискванията на чл. 75, ал. 5 и въз основа на проучване на подземните води съгласно инструкцията по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води по чл. 135, т. 2 от Закона за водите.

Чл. 4. Притежателят на разрешение за извършване на дейности с отпадъци или на комплексно разрешително е длъжен да спазва изискванията за:
1. екологосъобразно управление на отпадъците;
2. безопасна експлоатация на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета, вкл. тяхната противопожарна защита;
3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
4. повишаване на квалификацията и обучението на персонала, ангажиран с експлоатацията на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Дейностите по управление на отпадъците се извършват от операторите на депата и на съответните съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по утвърдена от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) програма в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗУО.
(2) Програмите за управление на дейностите по отпадъците по ал. 1 се разработват в съответствие с целите и обхвата на чл. 31 ЗУО, като отчитат целите и мерките, заложени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.
(3) В случай, че операторите на депата и на съответните съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци извършват дейности само по третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, програмите по ал. 1 се съобразяват както с изискванията на ал. 2, така и с целите и мерките, заложени в съответната общинска програма, и с условията и реда за осъществяване на дейностите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците съгласно наредбите на общинските съвети, издадени на основание чл. 19 ЗУО.

Чл. 6. Площадките за разполагане на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се отреждат и застрояват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 13 ЗУО.

Чл. 7. Депата, както и съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се проектират и изграждат при спазване изискванията на тази наредба и установените в страната:
1. норми за проектиране на фундирането, на строителните конструкции и на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
2. противопожарни строително-технически норми (ПСТН);
3. норми за допустими емисии и за качество на околната среда;
4. санитарно-хигиенни норми;
5. съществени изисквания, процедури за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начини за удостоверяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и изискванията за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност съгласно наредбите по чл. 31 ЗТИП;
6. правила за контрол и приемане на строителството на земни съоръжения, основи и фундаменти на сгради и съоръжения, строителни конструкции, защитни и изолационни покрития, инсталационни системи и инсталации в сгради, промишлени, хидротехнически и транспортни съоръжения.

Чл. 8. (1) Съгласуването и одобряването на проектите на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се извършват при условията и по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при отчитане на условията в решението по ОВОС, издадено по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС.
(2) Изграждането на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се извършва след издаване на разрешение за строеж по реда на глава осма, раздел III от ЗУТ и при спазване на условията на чл. 7, ал. 1 ЗУО.
(3) За съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, наличието на издадено комплексно разрешително е условие за издаване на разрешение за строеж.

Чл. 9. (1) Приемането и въвеждането в експлоатация на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се извършват при условията и по реда на чл. 177 ЗУТ.
(2) Наличието на издадено разрешение за извършване на дейности с отпадъци или на комплексно разрешително е условие за въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение или инсталация по реда на чл. 177 ЗУТ.

Глава втора.
ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
Общи изисквания към депата


Чл. 10. (1) С тази глава се определят изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за отпадъци, включително:
1. мерките, процедурите и изискванията за предотвратяване или намаляване във възможно най-висока степен на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен цикъл върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и въздуха, както и за ограничаване на парниковия ефект и риска за човешкото здраве;
2. техническите правила и норми за проектиране и изграждане на депата.
(2) Разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително се издава при условие, че са спазени изискванията по ал. 1.

Чл. 11. (1) Всяко депо се класифицира в един от следните класове:
1. депо за опасни отпадъци;
2. депо за неопасни отпадъци;
3. депо за инертни отпадъци.
(2) В случаите, когато на една площадка са обособени участъци и/или клетки за депониране на повече от един вид отпадъци (опасни, неопасни и инертни), участъците и клетките се класифицират съгласно ал. 1 като отделни подобекти и за депониране на различни видове отпадъци.

Чл. 12. (1) Изискванията на чл. 15, чл. 18 - 22, чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 36, т. 1 - 4 с изключение на т. 2, буква "б", чл. 37, ал. 1, т. 3, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 41 и приложение № 3, раздели 3 - 5 не се прилагат за:
1. депа за неопасни или инертни отпадъци, разположени на острови, които са с общ капацитет до 15 000 тона или с годишен капацитет до 1000 тона, в случай че депото е единствено и е определено само за депониране на отпадъците, образувани на съответния остров;
2. депа за неопасни или инертни отпадъци, разположени в изолирани урбанизирани територии, когато депата са предназначени за депониране единствено на отпадъци, образувани от тези територии.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за новоизграждащите се депа след закриване на съществуващи депа по ал. 1, т. 1.

Чл. 13. Изискванията на чл. 17, ал. 1 с изключение на т. 1 и 2, чл. 18 - 22, чл. 40, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 44, ал. 1 и приложение № 3, раздели 2, 3 и 5 могат да не се прилагат за подземни хранилища на отпадъци по преценка на органа, издал разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително.

Чл. 14. (1) Не се допуска депонирането на:
1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
б) (В сила от 16.07.2006 г.) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1;
6. (нова - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен.
(2) Отпадъците, за които не се допуска подземно съхраняване, са посочени в част II, раздел 2, т. 2.1 на приложение № 1.
(3) Не се допуска разреждане или смесване на отпадъци единствено с цел да се постигнат критериите за приемането им на съответния клас депо.

Чл. 15. (1) С програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 7 ЗУО се посочват финансовите средства, необходими за изграждането, експлоатацията, мониторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните грижи за период не по-кратък от 30 години.
(2) Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години.
(3) Цената за депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за депото при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото.
(4) План-сметките по ал. 3 са неразделна част от:
1. договора за възлагане на обществената поръчка за дейността по депониране на отпадъци - в случаите, когато депонирането на отпадъци се възлага от кмета на общината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, или
2. договора, с който съответната община възлага дейността по депониране на отпадъците на търговско дружество с общинско участие, или
3. решението на общинския съвет и договора за управление - в случаите, когато депонирането се осъществява самостоятелно от общината чрез общинско предприятие, или
4. другите договори за възлагане експлоатацията на депото, по които общината не е страна.
(5) Операторът на депото е длъжен да осигурява обществен достъп до план-сметката за определяне на цената за депониране на отпадъците.

Чл. 16. (1) С условията, поставени в разрешението за извършване на дейности с отпадъци или в комплексното разрешително в съответствие с чл. 42, ал. 2 ЗУО или с чл. 123 ЗООС, компетентният орган определя:
1. класа на депото;
2. капацитета на депото и списъка на разрешените за депониране отпадъци по кодове съгласно наредбата по чл. 3 ЗУО;
3. изискванията към подготовката за експлоатация на депото, дейностите по депонирането, процедурите за контрол и мониторинг, вкл. и определяне на индикаторните показатели и прага на замърсяване на подземните води по приложение № 3, т. 4.1.3 и 4.1.4, както и съответните изисквания за закриване на депото и за следексплоатационните грижи;
4. задължението на оператора в съответствие с наредбата по чл. 27 ЗУО да отчита пред съответния компетентен орган най-малко веднъж годишно вида и количеството на депонираните отпадъци и резултатите от мониторинга по време на експлоатацията на депото, закриването му и следексплоатационните грижи.
(2) Компетентният орган определя индикаторните показатели и прага на замърсяване на подземните води по ал. 1, т. 3 след получаване на становище за съгласуване от директора на съответната басейнова дирекция в случаите, когато компетентен орган е директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите.

Раздел II.
Изисквания към проектирането и изграждането на депата за отпадъци


Чл. 17. (1) Инвестиционните проекти на депа предвиждат необходимите решения за осигуряване на:
1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията на депото и геоложката основа (геоложката бариера) при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
2. защита срещу навлизане на атмосферни, повърхностни и/или подземни води в депонираните отпадъци;
3. събиране на замърсените води и инфилтрата от депото;
4. отвеждане и пречистване на замърсените води и инфилтрата от депото до достигане на нормите за допустими емисии, определени с разрешителното за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите (ЗВ) или в комплексното разрешително по чл. 3, ал. 1, т. 2 .
(2) Компетентният орган може да определи с условията на решението по ОВОС или условията на комплексното разрешително, че изискването на ал. 1, т. 3 няма да се прилага, когато местоположението на депото, резултатите от геоложките, хидрогеоложките и хидроложките проучвания, вида и характеристиките на приеманите отпадъци показват, че депото не представлява потенциален риск за околната среда.
(3) Изискванията на ал. 1, т. 2 - 4 не се прилагат за депата за инертни отпадъци.
(4) Защитата по ал. 1, т. 2 - 4 се осигурява чрез проектиране на отводнителни съоръжения, дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото, а при необходимост се предвиждат и съоръжения за неговото пречистване в съответствие с разрешителното за заустване на отпадъчни води или комплексното разрешително по чл. 3, ал. 1, т. 2.

Чл. 18. (1) Депата за отпадъци трябва да бъдат разположени и проектирани така, че да:
1. не се допуска замърсяването на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните води, и
2. се осигурява ефективно събиране на инфилтрата освен в случаите по чл. 17, ал. 2.
(2) Защитата на почвата, подземните и повърхностните води се постига чрез комбинираното действие на:
1. геоложката основа и долния изолиращ екран - по време на експлоатацията на депото;
2. геоложката основа и долния и горния изолиращ екран - по време на следексплоатационния период на депото.

Чл. 19. (1) Геоложката основа се определя от геоложките и хидрогеоложките условия под и в района на депото и трябва да осигурява достатъчна задържаща способност за предотвратяване на риска от замърсяване на почвата и на водите.
(2) Основата и склоновете (скатовете) на депото трябва да се състоят от минерални пластове, за които комбинираният ефект от дебелината и филтрацията (определена с коефициент на филтрация к) осигурява защитата на почвата и на подземните и повърхностните води най-малко еквивалентна на защитата, която се осигурява от пласт със следните показатели:
1. при депа за опасни отпадъци - к

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума