навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

Издадена от Висшия адвокатски съвет

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., попр. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) (1) Изпитът се провежда ежегодно в две сесии - пролетна и есенна.
(2) Пролетната сесия се провежда в определени от Висшия адвокатски съвет дни в периода от 10 май до 30 юни на текущата година.
(3) Есенната сесия се провежда в определени от Висшия адвокатски съвет дни в периода от 10 октомври до 30 ноември на текущата година.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Всеки изпит се обявява с решение на Висшия адвокатски съвет, което се публикува в два национални всекидневника и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет, и съдържа датата, мястото и началото на провеждане на изпита.


Чл. 4. (1) Изпитът се провежда от комисия в състав: петима членове адвокати, от които поне двама хабилитирани преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Съставът на комисията се определя със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет, в която се посочват и трима резервни членове.
(3) При отсъствие на редовен член на комисията той се замества с резервен член, определен от председателя на комисията.


Чл. 5. (1) За една изпитна сесия се съставя една комисия.
(2) Комисията взема решения само присъствено и в пълен състав с обикновено мнозинство.
(3) Председателят на комисията ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Преди започването на изпита кандидатът се регистрира от комисията, пред която се легитимира с официален документ за самоличност.
(2) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) По време на изпита не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. Кандидатите могат да пишат само със син химикал.


Чл. 7. (1) Изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" и "неиздържал".
(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Писменият изпит се състои от две части - тест и решаване на казуси, които се провеждат в два последователни дни.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) До устен изпит се допускат само кандидати, издържали и двете части на писмения изпит.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Списъкът на допуснатите до устен изпит се изготвя и подписва от комисията и се обявява публично във Висшия адвокатски съвет и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет най-късно седем дни след провеждане на втората част от писмения изпит.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Тематичният конспект за изпита се утвърждава от Висшия адвокатски съвет и се изпраща на всички адвокатски съвети, като същевременно се публикува в Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет.
(2) Тематичният конспект може да бъде променян с решение на Висшия адвокатски съвет, взето не по-късно от три месеца преди провеждане на изпита.
(3) Адвокатският съвет на колегията, в която кандидатът желае да бъде вписан като адвокат или младши адвокат, предоставя на кандидата тематичен конспект за изпита.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) За участието си в изпита кандидатът заплаща такса в размер 50 лв., която внася по сметката на Висшия адвокатски съвет.


Чл. 9. (Попр. - ДВ, бр. 41 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Кандидатът за адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса.
(3) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) За пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия - най-късно до 15 септември.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 20 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 20 септември за есенната изпитна сесия.
(2) Решението, с което адвокатският съвет допуска или не допуска кандидата до изпит, подлежи на обжалване до Висшия адвокатски съвет от кандидата и от контролния съвет в седемдневен срок от съобщението.
(3) Жалбата по предходната алинея се изпраща на Висшия адвокатски съвет ведно с преписката в тридневен срок от постъпването й.
(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата на първото заседание след постъпването й, но най-късно до изготвянето на общия списък на участниците в изпита, и се произнася с решение, което е окончателно.
(5) Документите на кандидата, който е допуснат до изпит от Висшия адвокатски съвет, остават във Висшия адвокатски съвет, който вписва кандидата в общия списък на участниците в изпита. След приключване на изпита документите се връщат на кандидата по реда на чл. 16, изречение 2.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Адвокатските съвети изпращат списъци на лицата, които ще участват в изпита, ведно с подадените от тях заявления и приложенията към тях на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 30 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 30 септември за есенната изпитна сесия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Заявлението с приложенията към него, подадено след срока по чл. 9, ал. 3, се изпраща на Висшия адвокатски съвет с отбелязване, че е просрочено, а кандидатът се уведомява от адвокатския съвет, че може да се яви на следващата изпитна сесия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Когато заявлението с приложенията към него не съответства на изискванията на чл. 9, ал. 2, адвокатският съвет уведомява кандидата да го поправи. Поправеното в срока по чл. 9, ал. 3 заявление се изпраща на Висшия адвокатски съвет по реда на ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Изпратените на Висшия адвокатски съвет заявления в нарушение на чл. 9, ал. 2 се връщат на адвокатския съвет от председателя на Висшия адвокатски съвет, като кандидатът се уведомява, че не се допуска до изпит.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Изпратените на Висшия адвокатски съвет заявления в нарушение на чл. 9, ал. 3 остават във Висшия адвокатски съвет, като кандидатът се уведомява, че може да се яви на следващата изпитна сесия.
(6) Висшият адвокатски съвет съставя общ списък на участниците в изпита, който се обявява публично във Висшия адвокатски съвет и в страницата на Висшия адвокатски съвет в Интернет три дни преди датата на изпита.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Първата част на писмения изпит проверява знанията на кандидата във всички области на правото посредством тест, който се провежда сутринта на първия изпитен ден.
(2) Тестът се състои от въпроси, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен. Броят на въпросите за всяка изпитна сесия се определя от изпитната комисия, като минималният им брой е 70, а максималният - 100.
(3) Тестът се раздава на кандидатите в плик - голям формат, напечатан на хартия и подпечатан с печата на Висшия адвокатски съвет.
(4) При решаване на теста кандидатите нямат право да ползват помощни материали (нормативни актове, учебници, съдебна практика, коментари и пр.).
(5) Тестът продължава три астрономически часа, като председателят на комисията обявява началото и края. Кандидатите отварят пликовете само след обявяване началото на изпита. Не се допуска влизане на кандидати в изпитните помещения по-късно от обявения начален час.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) В края на първата част на писмения изпит кандидатите поставят теста в плика - голям формат. Всеки кандидат изписва трите си имена, единния си граждански номер и обозначение на адвокатската колегия, чрез която кандидатства, върху лист, който поставя в плик - малък формат, подпечатан с печата на Висшия адвокатски съвет. Малкият плик се запечатва от кандидата и се поставя в плика с теста, преди да се предаде на комисията. Малкият плик се отваря след оценяването на теста.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Тестът се оценява с "издържал" и "неиздържал". Оценка "издържал" се поставя на кандидат, отговорил правилно на най-малко 80 % от въпросите, като оценката се нанася върху теста и се вписва в протокол, който се подписва от всички членове на изпитната комисия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Резултатите от оценяването на теста се обявяват от комисията в същия ден или най-късно три часа преди започването на втората част от писмения изпит в списък, който се публикува на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и се поставя на табло в сградата на съвета.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) До втората част на писмения изпит се допускат само кандидати, получили оценка "издържал" на теста.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Втората част от писмения изпит проверява уменията на кандидатите за практическо приложение на теоретичните знания по право посредством решаване на казуси и се провежда следобед на следващия изпитен ден.
(2) За втората част от писмения изпит комисията съставя два казуса - един от областта на гражданскоправните науки (материално и процесуално право) и един от областта на наказателноправните науки (материално и процесуално право). Кандидатите решават и двата казуса без право на избор.
(3) При решаване на казуса кандидатите могат да ползват само нормативни актове и съдебна практика.
(4) Казусите се раздават в плик - голям формат, напечатани на хартия. Кандидатите отварят пликовете само след обявяване началото на тази част от изпита. Казусите се решават на бели листа, подпечатани с печата на Висшия адвокатски съвет и приложени в плика. След обявяването края на изпита неизползваните листа се предават на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Решаването на казусите продължава четири астрономически часа, като председателят на комисията обявява началото и края. Не се допуска влизане на кандидати в изпитните помещения по-късно от обявения начален час.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) В края на изпита писмената работа се поставя от кандидатите в плика - голям формат, като в него се поставя и плик - малък формат, подпечатан с печата на Висшия адвокатски съвет, в който се съдържа лист, върху който кандидатите изписват трите си имена, единния си граждански номер, адреса и обозначение на адвокатската колегия, чрез която кандидатстват. Малкият плик се запечатва от кандидата.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) Писмената работа се оценява с оценки "издържал" и "неиздържал".
(8) Пликът - малък формат, се отваря след оценяване на писмената работа, като името на кандидата и оценката му се вписват в протокол, който се подписва от всички членове на изпитната комисия.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) За спазването на реда по време на изпитите председателят на Висшия адвокатски съвет назначава квестори измежду членовете на адвокатските колегии.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) На устния изпит се проверяват теоретичните познания на кандидатите по право и върху нормативната уредба и етичните правила за упражняване на адвокатската професия.
(2) Ако всички кандидати не могат да бъдат изпитани в обявения ден, изпитът продължава през следващите дни до окончателното му приключване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Кандидатът изтегля по един въпрос от областта на гражданскоправните и административноправните науки (материално и процесуално право), наказателноправните науки (материално и процесуално право) и нормативните актове и етичните правила за упражняване адвокатската професия. На устния изпит кандидатите нямат право да ползват помощни материали (нормативни актове, съдебна практика, коментари и пр.).
(4) Оценката "издържал" или "неиздържал" се съобщава на кандидата веднага след приключване на изпитването.
(5) За устния изпит се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.
(6) Протоколът по предходната алинея се съхранява във Висшия адвокатски съвет.


Чл. 16. На успешно издържалия изпита се издава удостоверение от Висшия адвокатски съвет не по-късно от седем дни след приключването на изпита. Удостоверението се изпраща служебно на адвокатския съвет, допуснал кандидата до изпит, заедно с документите по чл. 10, ал. 5 за връчване на кандидата срещу подпис.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2008 г.) След изтичането на едномесечен срок от провеждането на изпитната сесия писмените работи на участвалите в изпита кандидати - тестове и решения на казуси, се унищожават.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за адвокатурата.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Член 8, ал. 4 влиза в сила от 1 септември 2005 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума