навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДЪРВОДЕЛЕЦ"

В сила от 16.11.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543030 "Дърводелец" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543030 "Дърводелец" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалността 5430301 "Дърводелство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Дърводелец" .
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Дърводелец" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Строители" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Дърводелец"


Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
   
Наименование на професията:
 
543030 Дърводелец

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Дърводелец", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална минимал-
  квалификация но образо-
    вателно
    равнище
5430301 Дърво- първа завършен
  делство   шести клас

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Дърводелец", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1. Разпознава Основни и спомагателни Дървесните видове - Подбиране на суровини Дисциплинираност
дървесните видове, материали: трупи; свойства, недостатъци, Работа на машини за Отговорност
техните свойства и фасонирани материали; приложение за бичене на трупи, Прецизност
недостатъци. материали за производство на производство на Концентрация
2. Измерва, кубира и антисептична обработка. фасонирани материали детайли за амбалаж, Технически усет
маркира дървените Машини, инструменти и Предназначението, подови настилки и Умения за работа в екип
фасонирани материали. съоръжения: гатери; устройството и облицовки  
3. Познава и спазва гатер-банциг; банциги; принципите на действие Работа с инструменти и  
правилата за циркуляри; съоръжения на машините за бичене съоръжения  
здравословен и за механизиране на на трупи, производство Спазване на  
безопасен труд в подаването и на амбалаж и подови изискванията по техника  
дърворезното, обработването на настилки на безопасност  
амбалажното и трупите; транспортьори; Инструментите и Точно изпълнение на  
паркетното комбинирани и съоръженията, технологичните  
производство. агрегатни машини за използвани в операции  
4. Извършва амбалаж; измервателни дърворезното, Измерване, кубиране и  
преработване на трупи инструменти. амбалажното и маркиране на  
на основните   паркетното фасонирани материали  
дърворезни машини.   производство    
5. Извършва сортиране   Технологичните    
и антисептиране на   операции при    
бичени материали.   разкрояване на трупи и    
6. Обслужва   производство на    
механизираното   амбалаж и паркет    
подаване и   Правилата за безопасен    
обработването на   труд    
трупите.   Правилата за    
7. Произвежда детайли   измерване, кубиране и    
за дървени амбалажи.   маркиране на    
8. Произвежда детайли   фасонирани материали    
за дървени подови   Правилата за сортиране    
настилки и облицовки.   и антисептиране на    
9. Разпознава отделни   бичени материали    
видове фасонирани        
материали, дървени        
амбалажи и заготовки,        
детайли за подови        
настилки.        
10. Поема и подрежда        
на фигури фасонирани        
материали, дървени        
амбалажи и детайли за        
дървени подови        
настилки.        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
Дърворезно-амбалажното производство и производството на мебели, врати и прозорци ще продължи да се развива, преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очакват по-благоприятни законови, административни и данъчни условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Дърводелец" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7132 "Дърводелец - паркетчия", 8141 "Гатерист, циркулярист, банцигар".
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Дърводелец", ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", като обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.
Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга професия от професионалното направление, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професия "Дърводелец" - първа степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по професията.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира ролята си в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
- познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени фасонирани материали, амбалаж, подови настилки и облицовки, като:
- разпознава дървесните видове, свойствата и недостатъците им;
- разпознава и подрежда на фигури фасонираните материали, дървени амбалажи и детайли за дървените подови настилки;
- разпознава суровините за производство на дървени фасонирани материали;
- измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали;
- извършва преработване на трупи с основните дърворезни машини;
- извършва сортиране и антисептиране на бичени материали;
- обслужва дейностите за механизиране на подаването и обработването на трупите;
- произвежда детайли за дървени амбалажи;
- произвежда детайли за дървени подови настилки и облицовки.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на държавно образователно изискване по професията "Дърводелец".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Дърводелец" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага ос- Правила и инструкции за
  новните правила за безопас- безопасна работа
  на работа на работното мяс- Противопожарна охрана
  то, да не замърсява с рабо-
  тата си околната среда. Вредности и професионал-
    ни заболявания
2. Да осъществява ефектив- Видове общуване
  вни комуникации при изпъл- Принципи на общуването
  нение на трудовата си дей-  
  ност в работен екип - да  
  умее да формулира въпро-  
  си, да прави отчет за извър-  
  шената работа.  
3. Да участва при разпреде- Организация на трудовия
  ляне на задачите, да съдей- процес
  ства и търси помощ от Екипна организация на
  членовете на екипа, да се труда
  отнася с чувство за отговор- Права и задължения при
  ност при изпълнение на за- работата в екип
  дачата, която му е възло-  
  жена.  
4. Да разбира собствената Професионално и кариер-
  си роля в производството но развитие
  и да съзнава необходимост-  
  та от повишаване на ква-  
  лификацията си.  
5. Да познава правата и за- Трудовоправно законода-
  дълженията си като участ- телство
  ник в трудовия процес съг- Трудовоправни отноше-
  гласно Кодекса на труда; да ния в производственото
  разбира договорните отно- звено (предприятието)
  шения между работодател Нормиране на труда
  и работник. Заплащане на труда
    Работна заплата
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направление
"Производство на изделия от дървесина"
6. Да познава организация- Нормативни документи в
  та на предприятието и пра- производството
  вомощията на длъжностни- Организация на работно-
  те лица. то място
    Организация на предприя-
    тието
7. Да познава и спазва тех- Видове технологични про-
  нологичната дисциплина цеси
  при изпълнение на техно- Видове машини, апарати
  логичните операции. и съоръжения
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
8. Да умее да разчита тех- Условни означения в тех-
  нологична документация. нологичните документи
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
9. Да познава основните Основни процеси при про-
  процеси, машини, апарати, изводство на изделия от
  съоръжения и инсталации дървесина
  в производството на изде- Устройство и принцип на
  лия от дървесина. действие на основните ма-
    шини, апарати, съоръже-
    ния в производството на
    изделия от дървесина
Специфична за професия 543030 "Дърводелец"
задължителна професионална подготовка
10. Да разпознава и подреж- Суровини и материали за
  да на фигури фасонираните производство на фасони-
  материали, дървени амбала- рани материали, подови
  жи и детайли за дървените настилки и облицовки
  подови настилки. Суровини и материали за
11. Да измерва, кубира и производство на амбалаж
  маркира дървените фасони- Машини за производство
  рани материали. на фасонирани материа-
12. Да познава и спазва пра- ли, амбалаж и подови
  вилата за безопасни усло- настилки
  вия на труд в дърворезното Технологични процеси
  производство. при производството на фа-
13. Да извършва преработ- сонирани материали, ам-
  ване на трупи на основните балаж и подови настилки
  дърворезни машини. Правила и изисквания за
    безопасна работа
14. Да извършва сортиране  
  и антисептиране на бичени  
  материали.  
15. Да обслужва дейностите  
  за механизиране на подава-  
  нето и обработването на  
  трупите.  
16. Да произвежда детайли  
  за дървени амбалажи.  
17. Да произвежда детайли  
  за дървени подови настилки  
  и облицовки.  

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с държавното образователно изискване за системата за оценяване - Наредба № 3 на МОН.
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище на обучавания се удостоверява с документ за завършен шести клас.
Входящото квалификационно равнище на обучавания се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.2.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира самостоятелно методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими за продължаване на обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Усвоени знания Обяснява правилно 80
за извършване на технологичните про-  
определени техноло- цеси  
гични операции Описва устройство-  
в съответствие с то и принципите на  
нормативните действие на маши-  
изисквания ните  
  Описва мотивите за  
  подбор, употреба и  
  съхранение на мате-  
  риали и инструменти  
2. Безопасно упраж- Знания за опазване 10
няване на изучава- на живота и здраве-  
ната професия и то - своя и на остана-  
опазване на окол- лите  
ната среда Знания за безопасна  
Спазване на пра- работа на работното  
вилата за безопас- място, разпознаване  
ност и на изисква- на опасни ситуации  
нията за опазване в процеса на работа  
на околната среда и своевременно реа-  
при изпълнение на гиране  
професионалните Познаване на начи-  
задължения ните за оказване на  
  долекарска помощ  
  на пострадал при  
  трудова злополука  
3. Икономически Знания за изисква- 10
и трудовоправни нията на трудовото  
знания и умения законодателство  
  Знания за основните  
  принципи при раз-  
  личните форми и  
  системи на заплаща-  
  не на труда  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Качество на из- Съответствие на всяка 80
пълнението на из- завършена операция с  
питното задание изискванията на съот-  
  ветната технология  
  Съответствие на крайно-  
  то изделие с предвари-  
  телно зададените тех-  
  нически параметри  
2. Спазване на пра- Правилно използване на 10
вилата за здраво- лични предпазни средства  
словни и безопасни Безопасност при употре-  
условия на труд и ба на предметите и сред-  
опазване на окол- ствата на труда  
ната среда Разпознаване на опасни  
  ситуации, които биха мог-  
  ли да възникнат в проце-  
  са на работа, дефиниране  
  и спазване на предписа-  
  ния за своевременна  
  реакция  
  Описване на дейностите  
  за опазване на околната  
  среда, свързани с изпит-  
  ната работа, включител-  
  но почистване на работ-  
  ното място  
3. Организация на Подреждане на инстру- 5
работното място менти и материали в съот-  
  съответствие с последо-  
  вателността на техноло-  
  гичните операции  
  Целесъобразна употреба  
  на материалите  
  Почистване и подреждане  
  на работното място  
  Равномерен темп на рабо-  
  та за определеното време  
4. Самостоятелен Контрол на техническите 5
контрол при изпъл- показатели - текущ, и на  
нението на изпит- готовото изделие  
ното задание Оценка на резултатите,  
  вземане на решение и  
  отстраняване на грешки  
  Оптимален разчет на  
  времето за изпълнение  
  на изпитното задание  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност при изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа.
Основно оборудване - тезгяхи, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с изискванията и целта на професионалната подготовка.
7. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Право да преподават по теория имат лица, притежаващи образователно-квалификационни степени "магистър" и "бакалавър" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Право да преподават по практика имат лица, притежаващи образователно-квалификационни степени "магистър", "бакалавър" и "специалист" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на държавно образователно изискване:
- апробиране в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряването на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума